Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1937 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-07 / 1. szám

päU w ÍIWP □ ÍÍ& Budapest, 1937 Január 7 W'^0, XXXV. évfolyam 1. szám. PEST-PILISSOLT-KISKUPJ VARMEGYE HIVATALOS LAPJA Szerkesztőséit és kiadóhivatal: BUDAPEST IV., VÁRMEGYEHÁZ Megjelenik minden csütörtökön Az alispán megbízásából szerkeszti: DR. BALÁS VILMOS tb. főjegyző Lapkiadó: Pest-Pllls-Solt-Klsknn vármegye közönsége Előfizetési ár egy évre. . IS.— pengő Egyes szám ára .......................—.50 fill. Hi rdetési díj mm-soronként —.IS fill Előfizetési díj csekkszámla 35215 Hirdetési díj csekkszámla 453 74 TARTALOM: Meghívó a vármegyei th. bizottság 1937. évi január 12-én kedden d. e. 10 órakor tartandó rendes közgyűlésére II. BOY AT. 62.409/1936. kig. szám. A nagyjelentőségű és idegenforgalmi szempontból fontos események időpontjainak össze­egyeztetése .................................................................................. I II. ROVAT. 61.933/1936. kig. szám. A rézgálie beszerzési ára . . . . MEGHÍVÓ. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottsága Budapesten, a vármegye székházában, 1937. évi január hó 12-én (kedden) délelőtt 10 órakor rendes közgyűlést tart, melyre van szerencsén meghívni. Budapest, 1937. évi január hó 4-én. Dr. Preszly Elemér in. kir. titkos tanácsos, főispán, mint elnök. TÁRGYSOROZAT. Ney Géza. A. 1— 412—1937. sz. Az 1929. évi XXX. t.-c. 2. §-ában megállapított kijelölő bizottság megválasztása az 1937. évre. 2— 58.544—1936. sz. Évharmados jelentés az 1936. év utolsó harmadáról. 3— 58.545—1936. sz. Számonkórőszék jelentése. 4— 24.135—1936. sz. A vármegye alispánjának elő terjesztése a székesfővárosi városi vámok elleni tilta­kozás tárgyában. Dr. Papp Ernő. A. 5— 62.387—1936. sz. A vármegyénél megüresedett állásoknak választás útján való betöltése. B. 6— 58.624—1936. sz. A m. kir. belügyminiszter úr le­irata Antal Lajos ny. vármegyei aljegyző nyugdíjá­nak felemelése tárgyában. 7— 62.398—1936. sz. A m. kir. belügyminiszter úr le­irata a vármegyei tisztviselői kar létszámának szapo­rítása, illetőleg átszervezése tárgyában­8— 62.251—1936. sz. A m. kir. belügyminiszter úr le­irata Rotb Alajos és társai rákoscsabai lakosok gyám- pénztári kölcsönnel terhelt ingatlanának elárverezése tárgyában. 9— ad. I. 56.808—1936. sz. A vármegye alispánjának előterjesztése a vármegye 1936. évi háztartási költség- vetése keretében hitelátruházás engedélyezése iránt, 10— ad I. 48864. sz. A vármegye alispánjának elő­terjesztése • Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecs­kemét thj. város tűzoltószövetségének támogatása tár­gyában. 11— 59.540. sz. A vármegye alispánjának előterjesz­tése a vármegyei altiszti állások szaporítása tárgyá­ban. 12— 54.316. sz. A vármegye alispánjának előterjesz­tése a vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak karácsonyi jutalmazása tárgyában. 13— 61.651. sz. A vármegye alispánjának előterjesz­tése a Nemzeti Színház 100 éves jubileumával kapcso­latban. 14— 61.441. sz. F. Szabó Dezső főszolgabíró személyi pótlékban való részesítése. 15— 61.650. sz. Beniczky Péter főszolgabíró személyi pótlékban való részesítése. 16— 61.440. sz. Dr. Markó Jenő főszolgabíró szemé­lyi pótlékban való részesítése. 17— 61.439. sz. Dr. Teszáry László szolgabíró, tb. fő­szolgabíró magasabb fizetési osztályba való előlépése. 18— ad I. 48.361. sz. Keserű Kálmán szolgabíró, tb. íőszolgabíró magasabb fizetési osztályba való elő lépése. 19— ad. II. 38.938. sz. Szelletics Sándor ny. vm. iroda­igazgatónak a m. kir. Közigazgatási Bírósághoz inté­zett panasza nyugdíjaztatása ügyében. 20— 59.064. sz. Dr. Mogyorosy Ferenc vm. irodatiszt nyugdíjazása.

Next

/
Thumbnails
Contents