Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1937 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-07 / 1. szám

2 PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VARMEGYE HIVATALOS LAPJA XXXV. évi. l. szám. 21— 56.126. sz. Dr. Solnay Kornél ny. vármegyei árvaszéki elnök özvegye részére özvegyi nyugdíj meg­állapítása­22— ad. I. 44.172. sz. Melczer Gyula ny. főszolgabíró özvegye részére özvegyi nyugdíj megállapítása. 23— 60.447. sz. özv. Révész Antalné budapesti lakos részére kegydíj megállapítása, fia néhai dr. Révész Béla főszolgabíró után. 24— 183—1937. sz. özv. Révész Antalné budapesti lakos kérelme, fia, néhai dr. Révész Béla főszolgabíró temetési költségeinek megtérítése iránt. 25— ad. I. 53.783. sz. Társadalmi, kulturális stb. in­tézmények támogatása. Blaskovich Lajos. A. 26— 52.849. sz. A vármegye alispánjának előterjesz­tése a vármegyei borellenőrző bizottságnak 1941. évi december hó 31-ig terjedő időre megalakítása tár­gyában. Dr. Czövek István. B. 27 61.706. sz. Állandó burkolatok létesítésére és új makadám-utak építésére hitel kijelölése. 28 61.707. sz. A 25.416—1936—VIII. a. sz. kereskede­lem- és közlekedésügyi miniszteri rendelettel megálla­pított vármegyei kezelésben lévő úthálózat kiegészí­tése. 29 45.777. sz. A vármegye részére folyósított I. és TI. tontkölcsön felhasználása, illetve elszámolása. 30— 59.786. sz. Csömör község határozata a Csömör- rákosszentmihályi községi közdűlő út vármegyei ke­zelésbe vétele tárgyában. 31— ad. 59.210. sz. Maglód—péceli th. út építésére vo­natkozó vállalati szerződés elfogadása, 32— —37.249. sz. Maglód vasúti állomáshoz ■ vezető th. közút területeinek rendezésére vonatkozó szerződés el­fogadása. 33— -60.502. sz. Az Ócsa—mendei th. közút építésére vonatkozó vállalati szerződés elfogadása. 34— 61.301. sz. Az Örkény—örkénytábori th. közút építéséhez szükséges idegen területek megszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződések elfogadása. 35— 60.945. sz. A Soltvadkert—szegedi th. közútépí­téséhez szükséges területek megszerzése. 36— 58.595. sz. A Szakmár—homokmégyi th. közút építéséhez Szakmár község határában szükséges terü­letek megszerzése. 37— 55.618. sz. Pécel—isaszegi th. közút építéséhez Isaszeg község határában szükséges területek meg­szerzése. 38— 54.205. sz. Üllő község határozata az Üllő—ecseri községi közdűlő út vármegyei kezelésbe vétele tár­gyában. 39— ad. 52.581. sz. özv. Bognár Mihályné nyug. th. útkaparó özvegyének özvegyi nyugbér megállapítása. 40— 47.544. sz. Farkas István nagykátai th. útmes- ter nyugdíjazása. 41— 49.582. sz. Kovács Elek gombai th. útkaparó nyugdíjazása. 42— 54.511. sz. Kurucz János veresegyházi lakos th. útkaparó nyugdíjazása. 43— 47.539. sz. Özv. Szudovszky Mihályné részére özvegyi nyugbér megállapítása. 44— ad. 1—53.587. sz. Özv. Tóth Gáborné th. út- mester felesége részére segély megállapítása. 45— 61.984. sz. Az I. közúti kerületi felügyelői teen­dők ellátására vonatkozó megbízatás közlése tár­gyában. 46— 61.369. sz. A Kalocsa—gombolyagi községi köz­dűlő útnak vármegyei kezelésbe való vétele tárgyában. 47— 59.182. sz. Nagytétény község közönségének ké­relme a Baross Gábor-telepi Apponyi-utcának a tör­vényhatósági közutak hálózatába való felvétele tár­gyában. 48— 59.144. sz. Taksony község közönségének ké­relme a Taksony—szigetszentmiklósi községi közdűlő útnak a törvényhatósági közutak hálózatába való fel­vétele tárgyában. 49— 59.107. sz. Tápiósüly község közönségének ké­relme az ú. n. Kiskókai-utcának a törvényhatósági közutak hálózatába való felvétele tárgyában. Dr. Antal István. B. 50— 59,481. sz. Korbay Pál Majosháza községi ve­zetőjegyző kérelme szolgálati éveinek kegyelemből való beszámítása tárgyában. 51— ad. 54.327. sz. Kiss Sándor nyug. községi pénz­tári ellenőr kérelme szolgálati éveinek kegyelemből való beszámítása tárgyában. 52— 54.784. sz. özv. Bukovszky Jenőné községi jegy ző özvegyének kérelme gyermekei nevelési járulékának kegymllátásképpen való felemelése tárgyában. 53— ad. 58.180. sz. Hoitsy László volt községi al­jegyző kegydíj iránti kérelme. 54— 58.857. sz. Dr. Zoltán Ernő volt községi állator­vos kegydíj iránti kérelme. 55— 59.480. sz. Gaál Irma, néhai Kerkápoly Zoltán községi jegyező elvált feleségének kegydíj iránti ké­relme. Dr. Puskás István. TI. A. 56— ad. I. 49.889. sz. A vármegye alispánjának elő­terjesztése a községi számadásokat felülvizsgáló elnö­kök kiküldetése tárgyában. Km ft, Jegyezte és kiadta: Ney Géza vm. főjegyző. II. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek ^ 62.409—1936. kig. szám. A nagyjelentőségű és idegenforgalmi szempontból fontos események időpontjai­nak összeegyeztetése. Valamennyi járás föszolgabir áfának és m. város főpolgármesterének. A m. kir. Belügyminiszter úr 176.048—1936. számú körrendeleté folytán 1936. év szeptember hó 17-én kelt 43.054—1936. kig. szám alatt kiadott rendeletemmel

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents