Hét nap, 1932 (2. évfolyam, 1-26. szám)

1932-01-03 / 1. szám

lioldoy uj&uetl Mit hoz az ufesztendő? Minden év végén Jelentkeznek a különböző jósok és fogadathui jöven­dőmondók, hogy elmondják „biztos" értesüléseiket az uj esztendőről. Most is egész sereg ilyen látnok mondja el véleményét az 1932. esztendőről és annak várható eseményeiről. Mondani sem kell. hogy a jósolt hazája — Amerika. Newyorkban jól ismerik őket, legtöbbjüknek jó forgalmú • iro­dája is van s most egymással verse­nyezve adják ki jelentéseiket: Közöttük legtekintélyesebb Mr. Lee. aki úgy látja, hogy a világgazdasági válság során nagy felszabadulás, nagy fellélegzés következik, amelynek a ki­indulási pontja Amerika. A tőkeguz- daságnak uj virágzást jósol. Egy má­sik „csillagász“, li. Ntwcomb azt jó­solja, hogy a jövő évben a világ hűt­lenné lesz az aranypénz-gazdasághoz és ebben egységesen fognak eljárni a földkerekség minden nemzetei. A sö­téten látásáról nevezetes John Chutan forradalmat jósol Amerikában és fegy­veres összeütközést Európában, még pedig Anglia és Franciaország között. A technika területén az előbb emlitert 1 ,ee. — aki egyébként pontosan meg­jósolta Edison halálának időpontját — most azt jósolja, hogy a kínaiak és japánok összetűzése a világ utolsó háborúja lesz, mert az Egyesült-Álla­mokban fel fog tűnni 1932. évben egy fiatal mérnök, aki olyan borzal­mas haditalálmánnyal döbbenti meg a világot, amely mindörökre lehetetlenné teszi a háborút. Az Egyesült-Államok kormánya vigyázni fog a feltalálóra és titkára, de hiába, mert Franciaor­szág és Szovjetoroszország kémeik ul- ján megszerzik a találmány pontos leírását. Ezekután az Egyesült-Álla­mok nyíltan a világ elé lép a talál­mánnyal, a hírlapokban fogják nyil­vánosságra hozni annak pontos leírá­sát, mert ha az egész világnak birto­kává válik, akkor lilába használja fel akár a szovjet, akár Franciaország. Lee „próféta“ nem tltkolódzlk, el­mondja részletesen, hogy a találmány lényege az elektromos erők dróttalan átvitele, amelynek a révén egész vá­rosokat |iercek a lall a földdel egyen­lővé lehet tenni, egész lakosságukat ki lehet irtani még akkor is. ha a legvastagabb páneéltornyokba mene­külnek. Eddig még ismeretlen delejes sugarakat használ fel a fiatal fel­találó. amelyek az ércet teljesen fel­bontják és megtalálják a legsűrűbb ködfelhőbe burkolódző páncélos csata­hajókat és repülőgépeket is. Ette egyéb­ként azt jósolja, hogy Amerika vezető politikusa csúf botrányba keveredik, amelyben asszony viszi a főszerepet. Egy német orvos feltalálja a rák gyó­gyítását. Nem okleveles orvos lesz és éppen ezért a hivatalos tudomány irtó­hadjáratra indul ellene — hasztala­nul 1 Az orvosi Nobel-dijat is ő fogja megkapni. Megjósolja azt is, hogy egy ismert milliárdos Usikágó közelében felépittetl az egyiptomi óriás-gula má­sát, amelynek belsejében tudományos kutató laboratóriumok és könyvtárak lesznek. Az előbb említett Jolin 0hatan azt jósolja, hogy Európa egyik száműze­tésben élő Uralkodója meghal, l'gyan- csak ő mondja, hogy a jövő évben az ulomkutatás terén korszakalkotó fel­fedezés lesz és általában az élettani tudomány óriási leplekkel megy előre. Megjósolja a második és harmadik légkörön-tull repülést, amelyek közül csak egy fog sikerülni. A szerencsés kutató negyvenöt kilométerre fog felemelkedni a földről. Ugyancsak Ohatan jósolja, hogy Amerika legna­gyobb' múzeumát világos nappal ki fogja teljesen rabolni egy álarcos banda. A banditakirály halála. Jack Diamond minapi halálával az amerikai banditák és alkoholcsempé- szek világának egyik legelszántabb és leghirhedtebb alakja tűnt el a véres harcok színpadáról. A rendőrség meg­indította ugyan a nyomozást a gyilko­sok kézre kerítésére, de nem sir utána gyászkönuyeket és a nyomozás aligha fog eredménnyel járni. Jack Diamond, mint annyi bűnös lársa. az amerikai szesztilalom által teremtett zűrzavaros állapotoknak kö­szönhette rövid néhány évig tartó tün­döklését. Jack Diamond Nevvyorkot és Brooklynt jelölte ki a maga műkö­dési területéül. Ma ga köré gyűjtött egy sereg gépfegy­verrel és forgóplsz tollyal felfegyver­zett cinkostársat, megszervezte a pia cot és a titokban működő kocsmák és mulatók tulajdo­nosait arra kény- szeritette, hogy csakis nála vásá­rolják italszükség­letüket. Aki ellene szegült, annak az. élete egy pillanatig sein volt bizton­ságban. Megvesztegetett rendőrök ki­sérték végig a város utcáin sör- és páiinkaszállit Hiányait. Barátai közül már igen sokan Itat­tak szörnyű halált, ő maga azonban vigyázott a bőrére és arra is. hogy közvetlen bizonyítékok alapján soha ne tudják elitélni. Több cinkosa azért la­kóit halállal, mert nem akarta elárulni Diamond lakóhelyét. Morris Friedman nevű társát a Brooklyn-hidou egy mel­lette elhaladó gépkocsiból gépfegyver­rel lőtték szitává. Abraham Sagarro-t, aki tudta, hogy Diamond a Montl- cello szállodában rejtőzik, a Hudson kompján fényes nappal öt revolve- res ember vette kö­rül. — Ha az életed kedves, áruld el, hol van Jack Dia­mond ! — Nem tudom. — Háromig szá­molunk. Ha addig meg nem mondod, hulla vagy. — Érdeklődjetek a Montlcello-szál­1 ódában. A következő pillanatban a komp kürtje tulbugta az öt revolver dörre­nését és Sagarro holtan fordult a vizbe. A kompon sokan voltak még, de senki •sem akarta észrevenni, hogy ml tör­tént a sarokban. Diamond fényűző életet élt és nem­régen feleségét is cserbenhagyta. Nagy hévvel udvarolt Marion Uobert-nek. a szépségéről hires vöröshaju táncosnő­nek, aki gyakran elkísérte kockázatos útjaira is. Majdnem két éve múlt, hogy Jack Diamond lába alatt már égett a föld Newyorkban. Európáim utazott, állítólag azért, hogy egy német fürdő­helyen pihenje ki fáradalmait, a való­ságban azonban német sörgyárakkal akart üzleteket kötni. A berlini ame­rikai nagy-követség feljelentése alapján azon lm ii a német határon letartóztat­ták és Brémán keresztül nagy feltűnés közepette visszatoloneolták Amerikába. llöviddel hazatérése után 1 Hámorul ismét nagy lövöldözés központjába ke­rült és hajszálon múlt, hogy akkor életben maradt. A szállodájába beha­tolt bárom férfi és Diamondot több golyó érte. Súlyosan megsebesülve szál­lították kórházba. Kihallgatásakor a rendőrtisztviselöknek arra a kérdésére, hogy kik voltak ellenfelei, nem is vá­laszolt. Ellenségei azonban a kórház- lmn is végezni akartak vele, A rend­őrség ezért úgy intézkedett, hogy a kórházból a Hudson folyó egyik kis szigetén levő üdülőbe szállítsák át. Ez az átszállítás olyán körülmények kö­zött történt, bogy a külsőségeit sokáig nem fogják elfelejteni a nagy világvá­rosban. A rendőrség egy órára teljesen elzárta a közlekedési a kórháztól a folyópartig vezető útvonalon. A szállí­tás páncélos gépkocsin történt, amelyet negyven állig fel fegyverzett rendőr ki­sen motorkerékpáron. Ott rendőri bár­kára helyezték és villámsebesen vitték el az üdülőbe, ahol felesége és a vifrös- haju Marion őrködtek ágya mellett. Amint Diamond felgyógyult. Csiká- góhan bukkant fel, de mert két dudás nem fér meg egy csárdában, éjnek ide­jén kellett menekülnie hntnlmus vetély­■Inck DiumonO. 2 Marion Robert.

Next

/
Thumbnails
Contents