Pesti Hírlap, 1893. augusztus (15. évfolyam, 210-240. szám)

1893-08-12 / 221. szám

4 PEST! HÍRLAP 1893. augusztus 12. csak megbecsülteim akarta — nemzetiségére való tekintettel másfélévi börtönre ítéltek el. A mi nehézkes rendőri apparátusunknál ily gyors eredmény elképzelhetetlen, pedig nálunk is berreg a telefon. Reméljük, hogy Sélley főkapitány, ki most szabadságideje alatt reformtervekkel foglal­kozott, utólagosan az itt felvetett eszméket sem hagyja figyelmen kívül. Pesti Hírlap. Ama t. előfizetőink, kiknek előfizetése e hó 15-én lejár, lapunk mai számával posta- utalványt kapnak, mely kellőleg kitöltve, az előfizetés megújítására, legjobban alkalmazható. Figyelmeztetjük ama t. előfizetőinket, a kiknek előfizetésük e hó 15-én jár le, az elő­fizetés idejekorán való megújítására, hogy a lap megküldése fennakadást ne szenvedjen. Előfizetni minden naptól kezdve lehet. Mutatványszámokat kívá­natra egy hétig ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal. MAPI HIRES. — (Személyi hír.) Cziráky Béla gróf, kül­ügyi osztályfőnök, az orsz. tűzoltó-kongresszus el­nöke, ma Bécsből Budapesten át Szabadkára utazott. — (A király és fejedelmi vendégei Ma­gyarországon.) A most már véglegesen megállapí­tott intézkedések szerint ő felsége a király szeptem­ber hó 21-ikén este indul Kőszegről a német csá­szárral és a szász királylyal két külön udvari vo­nattal Kanizsán, Barcson, Pécsen és Dárdán át Fri­gyes főherceg bélijei vadászterületére. Az uralkodók magul; az e célra külön berendezett „Orient“ hajón fognak lakni, a mely a vadászterülethez közel a Du­nán horgonyt vet. Albrecht főherceg bélveí erdőségei­nek rengetegeiben az erdőőrők a különböző szarvas­vadnak ritka példányait látták, egyes példányokat olyan agancsokkal, minőket másutt Európában most már alig lehet találni. A német császárnak most al­kalma lesz ezekre cserkésztetni. Miután a vadállo­mányt ezen erdőkben nagyon kímélik és ritkán van nagyobb vadászat, a szarvasok nagyon óvatosak és finom szimatjuk rendkivülileg megnehezíti a lövést. Az uralkodók ottani tartózkodásának időtartama a vadászat lefolyása szerint alakul. — (A király születésnapja.) A király szü­letésnapját az idén nagy fénynyel fogják megünne­pelni. A hivatalos föistentisztelet augusztus 18-án délelőtt 10 órakor a budavári Mátyás-templomban lesz és a misén maga Vaszary Kolos bíboros her­cegprímás fog pontifikálni. Az istentiszteleten a ható­ságok fejei mind ott lesznek. — A vérmezőn reggel 9 órakor lesz a nagy katonai díszszemle, melyre az egész budapesti helyőrség kivonul, Lobkovitz herceg hadtestparancsnok vezénylete alatt. A díszszemlére s tábori miséhez a honvédségi hadapródiskola III. és IV. évfolyamának növendékei is kivonulnak. A gya­logság egy században, a lovasság pedig lovasszaka­szokba alakulva vonul ki. Az előbbieket Hadfy Imre százados, törzstisztjelölt, a lovasokat pedig Eötvös Imre huszárszázados vezényli. A növendékek a szem­léről katonazenével térnek vissza az akadémiába, melynek dísztermében szintén ünnepély lesz. — E napon a dohány-utcai templomban d. e. fél 12 óra­kor szintén fényes istentisztelet lesz. A magyar ün­nepi szónoklatot dr. Kohn Sámuel rabbi fogja tar­tani, a szertartásos énekeket pedig Lazarus Adolf főkántor végzi. (József Ag-ost főherceg otthona.) József Ágost főherceg tudvalevőleg esküvője után Pozsony­ban alapítja meg otthonát. A főherceg anyja, Klotild főhercegnő, a napokban Pozsonyban járt, hogy sze­mélyesen szemügyre vegye azt a házat, amelyet fia számára kiszemeltek. Eleinte a Schiffbeck-féle palota kibérléséről volt szó, de a főhercegnő gondos körül­tekintése folytán ez a szándék abbanmaradt, mint­hogy a palota a közkórházhoz és a temetőhöz közel fekszik. A főhercegnőnek nagyon megtetszett Horarik lakatosmester háza és ez lesz a fiatal főhercegi pár lakása. A napokban az alcsuthi uradalom egyik tiszt­viselője járt Pozsonyban, aki meg is kötötte a szer­ződést a ház bérletére nézve. A bérlet öt évre szól s november elsején lép jogerőre. A házhoz nagy kert is tartozik. Az udvarban tizenkét lónak istállót építe­nek. Nemsokára megkezdik az épület átalakítását. — (Az államtitkár szemleuton.) Törökbecsén — mint nekünk Írják — zeneszóval, tűzijátékkal és tarackdurrogással fogadták Miklós Ödön államtitkárt, ki tegnap esti 8 órakor érkezett oda a ,,Sirály“ gő­zösön. A feldíszített hajóállomásnál gróf' Bethlen fő­szolgabíró üdvözölte a kiszálló vendégeket. A szives fogadtatást az államtitkár szép szavakban köszönte meg. Esti 9 órakor társasvacsora volt a nagyvendéglö dísztermében, melyen az államtitkáron és kíséretén kívül még resztvettek : Rónai torontáli főispán, Ro- honczy Gedeon, Rónai János és Papp Géza orszgy. képviselők, Urbán, Bischitz, Sólymos nagybirtokosok és még több megyei notabiütás. A felköszöntőkkel fűszerezett vacsora éjfélig tartott. Másnap a töltése­ket és védgátakat tekintette meg az államtitkár, Stein- gassner Kálmán mérnök, ármentesitő társulati igaz­gató kalauzolása mellett. — (A közoktatásUg-yi miniszter köszö­neté.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter: Vaszary Kolos esztergomi érseknek és Magyarország bíboros hercegprímásának, azért a nagylelkű készségéért, melylyel pozsonyi palotájának egy részét, az ottani állami felsőbb leányiskola épülőfélben levő helyiségei­nek teljes elkészüléséig, az intézeti internátus céljaira átengedni szíveskedett, meleg köszönetét nyilvánította; továbbá Iíállay András, Szabolcsmegye főispánja, a szabolcsmegyei elemi népiskolák tanítói javára 1000 frtnyi tőkével jutalomdij alapítványt tett. A miniszter nevezett alapitónak a tanügy előmozdítását célzó ezen hazafias tettéért őszinte elismerését s köszönetét fe­jezte ki. — (Csáky Albin gr.,) vallás- és közokta­tásügyi miniszter, a ki szokása szerint a neki min­denkor kedves és a tűzvész óta már restaurált Sze- pes-Mindszenten nyaral, e hó 7-én személyesen nyi­totta meg a szomszédos Sz.-Olaszi város állami kis­dedóvó intézetét, mely alkalomból a polgármester üdvözlő bsszédére válaszképen nyomatékos, messze- hailható szóval kiemelte, hogy őt a kisdedóvó inté­zetek szervezését célzó törekvésében a nemzetiségek­kel szemben korántsem valami ellenséges indulat ve­zérli, mintha ő azokat a maguk nyelvétől, meg akarná erőszakosan fosztani, hanem igenis alkalmat kivan nyújtani minden egyes honpolgárnak az egységes állami nyelvnek, a zsenge korban legkönnyebb módon való elsajátítására, mivel arra bárkinek is föltétlenül szüksége van; azért is méltó indignációval utasítja vissza mindazon, tudva, v. tudatlanul, törekvései ellen irányított gyanúsító ferdítéseket, a melyek már eddig is fölhangzottak. A miniszterek ezen kijelen­téseit az odasereglett közönség augő éljenriadással fogadta, jól tudván, hogy a lecke — másoknak szólott. — (Katália Bécshen.) Natália exkirályné, mint azt már táviratilag jeleztük, e hó 16-án Becsbe érkezik, hol csak néhány óráig időz és aztán tovább utazik Sinaia felé. Fogadtatására Sirnic szerb követ lé-én Marienbadból Bécsbe utazik. — (Hieronymi Abrudbánya diszpOlgára.) Abrudbánya város augusztus hó 9-ikén tartott köz­gyűlésén — mint lapunknak sürgönyzik — Hiero- nymi Károly belügyminisztert egyhangúlag, lelkese­déssel választották meg a város díszpolgárává. — (Előkelő vendégek Vifinyón.) Mint ne­künk írják, tegnap Vihnye fürdőnek magas vendégei voltak. Koburg Fiilöp herceg és neje Lujza hercegnő, valamint fiuk Fülöp herceg és főudvarrnesterük Gablenc báró érkeztek oda. Boleman István dr. fürdő­orvos fogadta a fenségeket, a kik rövid pihenésre a fiirdőgondnokság által díszített szobáikba vonultak. Ezután a régi fürdőház éttermében ebédeltek, a mi­hez a fürdői zenekar játszott szép magyar nótákat. Ebéd után a közeli fenyvesben tettek gyalogsétát. Délután 4 órakor a magas vendégek ismét kocsiba szálltak s miután a fürdőorvos előtt • ismételten ki­jelentették, hogy rövid tartózkodásuk kellemesen telt el, tovább utaztak. — (A bolgár hadseregből.) A bolgár mi­nisztertanács elhatározta, hogy két uj tüzérezredet állít, 96 ágyúval. 60 ágyút mar meg is rendeltek a Krupp-fele gyárban. A lovasság számára 2800 lovat vásárolnak. — (Jubiláló tűzoltók.) A kőszegi tüzoltő- egyesület 25 éves jubileuma és zászlószentelő ünne­pélye kiválóan jól sikerült. 54 egyesület volt képvi­selve, többen zászlóval és zenekarral, összesen 600-nál több tűzoltó, kiket Kardos Gábor fogadott a t. e. nevében és a vidékről nagy számú vendégse­reg. Az egész város díszt öltött, számos pompás dia­dalkapu fogadla az ezernyi közönséget. A főünnepély a zászló szentelése volt. Ezt megelőzte a 600-nál több tűzoltó diszfelvonulasa Kirehknopf Mihály kőszegi főparancsnok vezénylete alatt, a mi igen impozáns volt. A gyönyörűen díszített oltárnál Major János pré­post plébános számos segédlettel tartotta a misét és azután felszentelte a remek kivitelű vörös selyemből készült zászlót, melyet Pfeffel Jánosné kir. közjegyző neje adott át a kőszegi hölgyek nevében Tuczental- ler Lajos tűzoltó egyes, elnöknek. Számosán vertek be emlékszeget, többek között József és Jenő főher­cegek nevében a főparancsnok, Radó főispán, Ká­rolyi alispán, Szájbély Gyula orsz. képviselő, 60 helybeli és vidéki egyesület, a tüzoltő-egyesület vá­lasztmánya és Kőszeg város több előkelősége. Délben 120 teriiékü diszebéd volt, melyen az uralkodó csa­ládra, József főhercegre, Szájbély Gyula orsz. képvi­selőre, Major János prépostra, a vendégekre, a zászló­anyára, a főparancsnokra és másokra mondtak lelkes felköszöntőket. Este a főtéren fényes kivilágítás mel­lett táncmulatság volt, közben igen érdekes és kitü­nően sikerült tűzijáték. — (Apponyi Albert gróf,) ki a nyár egy részét a Pozsony melletti Eberhardon, atyai birtokán tölti, e napokban bejárta a Csallóközt. _ Volt Szent- Antalon is, a hol — mint levelezőnk írja — meglá­togatta a ferencrendiek ujonan díszített templomát és kolostorát. Nagy Illuminát főnököt dicséretekkel hal­mozta el a gróf a renoválási munkálatokért. A nem­zeti párt vezére misét is mondatott elhalt nagy­szüleiért. — (Magyar főtasitó.) Újra örvendetes isko­lai hirt kapunk pozsonyi levelezőnktől. A magyar is­kolaigazgató mellé most már magyar főtanitót válasz­tott a róm. kath. iskolaszék. Horváth József, kit a kitüntetés ért, több jeles tankönyvet irt, 26 éve buz­gón tanít s a Toidv-körben és Haladó-körben ő ve­zette az ingyenes magyar tanfolyamokat. Kezd deren­geni a kraxelhuberek városában ! — (Petőfi síremléke.) Petőfi Sándornak a sírhelyét a segesvári csatatéren már körülbelül meg­állapította a költő sírjának felkutatására alakult bi­zottsági A Petőfinek állítandó síremlékre' eddig 12 ezer forint gyűlt össze. Mivel ez az összeg egy ter­méskőből emelendő monumentumra elég, a bizottság közelebb valamelyik hírneves szobrászunkat, alkalma­sint Zala Györgyöt, a honvédszor alkotóját, kéri fel a síremlék megmintázására. — (A budai uj református templom) épí­tése már javában folyamatban van. A templomot a fazekas-térre építik, 150,000 forintnyi költséggel Petz Samu műépítész, müegyet. tanár tervei alapján. A templomnak most ópitik alapfalait, melyek még e hí- napban elkészülnek, s azután hozzálátnak a tulajdon- kópeni építéshez. A templom a jövő évben lesz kész, s akkor nagy ünnepélylyel avatják föl. — (Zászloszentelési ünnepély Kossnth- falván.) A kossuthfalvai és erzsébetfalvai Szt. Jó­zsef temetkezési-egylet augusztus hó 13-án, a kos­suthfalvai templomban és az egyleti helyiségben, Reigl Ferenc-féle vendéglőben, Kossuthfalván zászló- szentelési ünnepélyt rendez. A zászlóanya Nuofer Lujza úrnő lesz. Az ünnepély programmja igen vál­tozatosan van összeállítva. — (A harmadik egyetem.) Pozsonyi levele­zőnk irja: Alig 24 órája, hogy a városi közgyűlésen fölszólalt Vutkovich Sándor dr. jogakadémiai tanár a Pozsonyban felállítandó harmadik egyetem érdekében s már is lelkes visszhangot kelt a városban az a kifejezett óhajtás, hogy a millennium alkalmára okvet­lenül létesüljön a főiskola. A Mária Terézia szobrának ügye, melyért a pozsonyiak oly hamar lelkesültek, csekélység ahhoz képest, hogy egyetemet kapjon Po­zsony. Már a közgyűlésen szégyen érzete szállt meg sokat, a mikor Taller Pál h. polgármester, mint el­nök restelkedve bevallotta, hogy az a bizottság, mely még 1883-ban alakult az egyetem létesítésére, tiz hosszú óv alatt még csak életjelt sem adott. Kü­lönben nem csoda, hogy az a bizottság még Trefort miniszter alatt sem végzett semmit, a mikor olyan tagjai voltak, mint a magyar-ellenes Heiller püspök és a német-barát Edl bankár. A nevezett két tagon kívül még öt halt meg azóta. De nem csak ez a vá­rosi bizottság nem tett semmit, hanem az a másik sem, melyet a kéviselőház küldött ki. Most már uj és lelkes tagokkal egészítik ki a bizottságot, mely azonnal megkezdi működését s a kormányt és a kép­viselőházat is sürgősen megnyerni igyekszik a nagy- fontosságú ügynek. — (Az „Újpesti kerékpár - egyesület“) „Nemzeti kerékpár-egyesületté“ változtatta nevét s székhelyét is Budapestre tette át. A f. hó 2-iki köz­gyűlésen a következő bizottságot választották: El­nök : ifj. Rémi Róbert, alelnök: Alexander Fülöp, titkár: Mittelmann Géza, titkárhelyettes: Rohács Béla, pénztáros: Pobudu Károly, ellenőr: Székely Jenő, I. kapitány: Ridl Ferenc, II. kapitány : Schwab Béla, kürtös: Déry Gyula. Holnap, szombaton este a Mattoni-féle sósfürdöben ismerkedő estély lesz. — (Betiltott népgyütés.) Pozsonyi levele­zőnk irja : A pozsonyi szocialista munkások folytonos gyülésezése s a tőkepénzesek és a kormány ellen való izgatásai igen kellemetlenül érintik a pozsonyi háziurakat és kapitalistákat, kik már a helybeli új­ságokra neheztelnek, hogy a munkások elégedetlen­ségét és gyűléseik lefolyását hosszan tárgyalják. „Agyon kell hallgatni őket!“ — ezt kívánják a saj­tótól. A visszahatás már is érezhető, mert a tegnapra egybehívott és roppant zajosnak Ígérkezett népgyülést a rendőrség betiltotta. Megint a munkások segítő pénztára ügyét akarták bolygatni s uj küldöttséget meneszteni Hieronymi miniszterhez. A szocialisták különben már egymás közt is meghasonlottak; egyik ■ vezérük, Zalkay Alajos, sajtópört indított egy másik szónok ellen, a ki rágalmazta öt. — (Mulatságok.) A budai ifjúság aug. hó 19-ikén (szombaton) a „Budapesti lövész-egvesület“ összes termeiben zártkörű táncestélyt rendez. __ „ Pápa város és vidéke ifjúsága“ augusztus hó 12-én a pápai kaszinó kerti helyiségében, Fenyvessy Ferenc orsz. képviselő védnöksége alatt — pápai kulturális intézmények javára — humoros estélyivel egybekötött jótékonyeélu nyári táncvigalmat rendez.J — A Kezdi- Vásárhelyit szünidőzö tanuló ifjúság „Szegény tanú-

Next

/
Thumbnails
Contents