Pesti Hírlap, 1901. december (23. évfolyam, 333-361. szám)

1901-12-28 / 358. szám

1901. december 28., szombat. 7 mikor a levélre ragasztják a bélyeget. Az egész a kereskedelemügyi kormány jóakaratától függ. Ugyan ki hiszi, hogy erre a jóakaratra számítani képtelenség. Napi hírek. — (A király) pénteken este Wallseeből visz- szaórkezett Bécsié és a pályaháztól mindjárt a Bnrgba ment. Vele együtt érkezett Erzsébet Mária főhercegnő és vőlegénye, Windisch-Graeiz Ottó herceg. — (Erzsébet főhercegnő eljegyzése.) Tnróc- megye közigazgatási bizottsága Jnsth György főispán indítványára Erzsébet főhercegnő eljegyzése alkalmá­ból a királyhoz üdvözlő feliratot intézett. — (A Petöfl-társasignak) ma igen érdekes tagválasztó ülése volt a m. t. akadémia patkótermó- ben. Az elhunyt Bercsényi Béla és Makai Emil helyét töltötték be. Az ülésen jelen voltak: Jókai Mór el­nök, Bartók Lajos aielnök, Szana Tamás, Tolnai La­jos, Szabó Endre, Szabónő Nogáll Janka, Ábrányi Emil, Próm József, Ambrus Zoltán, Pósa Lajos, Bár­sony István, Irmey Ferenc, Bodnár Zsigmond, Torkos László, Neugebauer László, Kiss József, Vértesy Arnold, Inczédy László, Koroda Pál, Herczog Ferenc, Váradl Antal, Endrödy Sándor, Pap Zoltán, Nóvy László, Sebök Zsigmond, Rákosi Viktor, Jakab Ödönj László Mihály, Kenedi Góza, György Aladár, Abaü Lajos, Somló Sándor, Ferenczy Zoltán, Hatala Péter és Ábrányi Kornél. Mindenekelőtt Jókai Mór elnök kapott lelkes ovációt, akit Bartók Lajos szívből köszöntött a tár­saság tagjai közt. Aztán a titkos választáshoz láttak 8 jelölt közt. A választás papírlapokon történt s az első szavazás arról tanúskodott, hogy megelőzőleg nemcsak az Irodalmi érdemek szerepeltek, de ama bizonyos „lépések* és korteskedések Is, amelyeknek pedig irodalmi érdemek elismerésénél helyük nem volna. Az eredmény ez volt: Zempléni Árpád 14 szavazat Vértessy Gyula 13 3> Eötvös Károly 12 Kabos Ede 12 Tf Pékár Gyula 10 Luby Sándor 7 » Lampérth Géza 4 Bállá Miklós 2 Ez azonban nem adott abszoluttöbbséget. Erre elkezdődött sok izgalom között az egyónenkint való szavazás a legtöbb szavazatot kapott jelölttől lefelé. Zempléni Árpád 19 nem-mel bukott 16 igen ellen. Vértessy Gyula 21-el bukott 13 ellen. Eötvös Károly 21 szavazattal győzött 13 nem ellen (abszoluttöbb- ség). Kabos Ede 19 szavazattal bukott 15 igen el­len. Végül Pékár Gyula 17 szavazattal győzött 16 nem ellen (abszoluttöbbség). Eszerint tehát a két üres helyre Eötvös Károlyt és Pékár Gyulát válasz­tották meg. — A Társaság ünnepélyes közgyűlése jan. 6-án lesz. — (Apponyl Albert gróf Pozsonyban.) E hó 30-án délután lesz az Országos Közművelődési Egyesület pozsonyi fiókjának közgyűlése, mely alka­lomra Apponyl Albert gróf is odaérkezik. Pálífy Ist­ván gróf, az eddig! elnök, ugyanis visszalép az el­nökségtől, s helyébe megnyerték elnöknek Apponyi Albert grófot, Pozsonyban fényes fogadtatásban akar­ják részesíteni a képviselőház elnökét, akinek már két Ízben tölajánlották Pozsony I. kerületének man­dátumát, s 1892-ben erős harc után bukott el Szilá­gyi Dezsővel szemben. — (Nikita Szent-Fétervárott.) Szt-póter- vári udvari körökből kiszivárgó hirek szerint Nikita fejedelem ottani látogatásának az a célja, hogy elő­készítse az olasz királyi pár látogatását Azt is be- szélik, hogy a fejedelem Mirkó herceg részére meg­kérte Helena nagyhercegnö kezét és a herceg Pá­rizsból szintén Pétervárra fog utazni. N'ikita fejede­lem Pótervárról Bécsbe utazik. — (A debreceni új főispán fogadtatása.) Debrecenből jelenti tudósitónk, hogy Pnky Gyula Deb­recen város és Hajdúmegye új főispánja pénteken délután fél 4 kor érkezett Budapestről Debrecenbe. Fogadására sok száz főre menő közönség gyűlt össze , a pályaudvaron, ahol Hajdúvármegye nevében Eásó Gyula alispán, Debrecen közönsége nevében Komlóssy Artur városi főjegyző lidvozölte, mire a főispán szi­ves szavakkal válaszolt. A fogadás után a város ötös fogatán a Bikába hajtatott. Az ünnepélyes beiktatás holnap lesz. — (A hesszeni nagyhercegi pár válása.) Darmstadtból táviratozzák: A túlnyomó részben pro. testáns lakosság nagy megelégedéssel fogadta a nagy­hercegi pár házasságának felbontását, mert általános volt az a felfogás, hogy a fejedelmi pár további együttélése lehetetlenné vált. Az országos főtörvóny- szék Ítéletének megalkotását nem fogják közzé tenni. Akik'a vállási ügyről tudnak, azokat mind, még a szolgákat is, szigorú titoktartásra kötelezték. — (Kohl Kódaid püspök a pápánál.) Ro­mából táviratozzák, hogy a pápa pénteken magánki­hallgatáson fogadta Kohl Módárt püspököt és Nemes Antal budavári apátplébánost. A pápa igen szívesen fogadta őket és hosszasabban elbeszélgetett velük. — (Eljegyzés akadályokkal.) Tavaly télen egy daliás tüzérfő'hadnagy egyik országgyűlési kép­viselőnk házánál megismerkedett egy fiatal osztrák bárónővel, aki mint a képviselő közeli rokona ven­dégségben volt itt Budapesten. A főhadnagy belesze­retett á szép árva leányba, aki a délceg tüzértiszt érzelmeit egész szivéből viszonozta. Mellesleg legyen megjegyezve, aminek egyébiránt a fiatalok ideális szerelméhez épen semmi köze sem volt, hogy a fia­tal hölgy milliókra menő örökség várományosa. A szerelmesek ez időtől fogva naponta látták egymást és elhatározták, hogy egymáséi lesznek. A fiatal hölgy gyámja azonban, egy dúsgazdag bécsi nagy­iparos, ebbe a házasságba semmi áron sem akart beleegyezni és a laibachi árvaszéknól erélyesen el­lene szólt a házasságnak, azt adva okul, hogy a főhadnagy nem lehet a fiatal bárónő férje, mert adott szavát megszegte. A főhadnagy állítólag arra adta volna szavát, hogy a bárónővel mindaddig sem sze­mélyesen, sem levélben nem érintkezik, amíg a ro­konság a házasságba bele nem egyezik. Mikor a főhadnagy ezt meghallotta, dr Neuda bécsi ügyvéd utján a gyámot a laibachi bitóságok előtt becsülot- sértósért beperelte. Az ügyben a fiatal bárónő anyját és mostoha apját a biróság tanúként hallgatta ki, akik egybehangzóan azt vallották, hogy a főhadnagy adott szavát mindenkor szigorúan megtartotta s hogy ennek ellenkezőjére soha egy esetet sem tudnak. Itt Budapesten Császár albiró a bárónő bátyját is kihall­gatta, aki szintén a lehető legjobbat mondta a főhad­nagyról. Most már valószínű, hogy a gyám számára nem marad egyéb hátra, mint szépen beleegyezni a házasságba, hogy a főhadnagy a följelentést vissza­vonja ; és megint csak a szerelem istene lesz erő­sebb a pénz, a sok pénz aranybálványánál. — (Wlassics Gyula) vallás és közoktatás- ügyi miniszter Polgár Dénes plébános látogatására Egyedre érkezett. Egyedy Artur a miniszter tisztele­tére nagy vadászatot rendezett. — (A Hohenzolieruek családi becsülete kockán) forgott legközelóbb. Még pedig maga a trón­örökös, ki jelenleg tudvalevőleg bonni bursch, vetette kockára. Legutóbb az a hir terjedt el ugyanis róla, hogy betegség miatt a szobát kell őriznie. Hát a szo­bát csakugyan kellett őriznie, hanem ennek oka épen nem a betegség, hanem a nagyon is életvidám egész­ség volt, amelyhez nem volt elég — a zsebpénze. A császári papának ugyanis egy napon egy 60.000 már­kás váltót prezentáltak, ametyet á trónörökös bocsá­tott ki, de nem tudta beváltani. Roppant dühbe jött a császár, hogy a fiacskája ilyen gyorsan elsajátította a diákerényeket és telefonice meghagyta neki, hogy további rendelkezéséig el ne merje hagyni a lakását, mert ha megtenné, katonai fegyelem megsértése miatt bünteti meg. Németország leendő császárja erre bo­csánatkérő levelet irt édes anyjának, amelyben a Hohenzollern család becsületére hivatkozva, kérte a váltó kifizetését. A császár szive megpuhult erre a levélre, de meg a család becsülete is késztette, hogy beváltsa a váltót. Másnap azonban egy lóvéi ment Bonnba, melyhez a császári család arcképe volt mellékelve. A levélben a császár atyai hangon tudatta fiával, hogy most az egyszer kifizette a váltót. Meghagyta azon­ban fiának, hogy a családi arcképet az Íróasztalára tegye és naponta nézze meg, mielőtt elmegy hazul­ról, igy legalább nem utólag fog eszébe jutni a Hohen- zolleruek családi becsülete. —• (Sziklaiéit gyásza.) Sziklai Kornélt, a ki­tűnő komikast és feleségét, Szilasi (Czirok) Rózát súlyos csapás érte. Kornél nevű kis fiuk, egy el­ragadóan kedves, szép kilencéves fiúcska, csütörtökön hosszú, fájdalmas szenvedés után meghalt s pénteken délután nagy részvét mellett temették. A mélyen sújtott szülök gyászában az egész szinházjáró közönség , osztozik. PESTI HÍRLAP — (Kártyán elvesztett milliók.) Ama hires baccarat-partie ügyében, mely gróf Potocki Józsefre nézve több mint két millió korona veszteséggel végző­dött, büntető vizsgálatot indítottak. A bécsi rendőr­ség úgy a nyertest, mint a vesztest maga elé idézte. Szemere Miklós eleget is tett az idézésnek és kihall­gatták, jegyzőkönyvet vettek fel vele és elbocsájtot- ták, Gróf Potocki Józefnek, aki időközben Bécsből oroszországi birtokaira utazott, nem lehetett az idé­zést kézbesíteni. A jockey-klnb részéről a megindí­tott eljárást jogtalannak nyilvánítják, mert a szóban levő játék nem a klub nyilvános játéktermeiben, ha­nem az elzárt szobában folyt lo. Az osztrák büntető- törvény 522. szakasza a hazárd játékosokat 10 írttól 900 forintig terjedhető pénzbüntetéssel sújtja, mely­nek egyhnrmada a följelontőt illeti meg. Az esetre, ha az elitéit ’ játékosok külföldiek, Ausztria területéről kintasitandók. Gróf Potóc- kit és Szemerót tehát, ha a hires baccarat-párti miatt elítélik őket, miután az egyik orosz, a másik magyar alattvaló, a rendőrség kénytelen lesz Ausz­triából kitiltani. Gróf Potocki egyike a legismertebb hazárdjátékosoknak. Már azelőtt is számtalanszor nyert vagy vesztott százezreket. Arisztokrata körök­ben kővetkezőket beázélik róla : Pár év előtt Potocki Párizsban egy millió frankot vesztett és minthogy játóktartozását nem tudta azonnal kifizetni, egy kievi banknak sürgönyözött, amelynél letétel voltak, hogy ezt az összeget azonnal bocsássa rendelkezésére. Minthogy a kievl bank olyan összeg pénzzel nem rendelkezett, kénytelen volt az orosz állami bankhoz Péterváron fordulni. Az állami bank igazgatója, aki soha még a kievi banknak ilyen nagy summát egy­szerre nem utalványozott, táviratilag azt kérdezte a kievi banktól, hogy talán a betevők rohamot intéz­tek ellene, mire a kievi bank igazgatója lakonice csak ezt táviratozta vissza : „József játszik.“ A vesztes, Potocky József gróf, harmincöt éves fiatal ember ; a Potockialc hltbizománya nem az ő kezén, hanem bátyjának, Román grófnak a kezén van; József gróf azonban az anyjától, Szanguszkó hercegnőtől háromszáz millió koronát érő vagyont örökölt. Nagyon szeszélyes ember, szenvedélyes va­dász és rendesen sohasem tudják róla, hogy a világ melyik részében kalandozik, ö maga a veszteségén a legkevósbbó ütközött meg, legfölebb csak annyi­ban, hogy eddig mindig nagy szerencsével játszott. — (A bűntárs.) Lapunk pénteki számában már megírtuk, hogy Stehler Henriket, a városi villa­mos vasút főkönyvelőjét, budai lakásán letartóztatta a rendőrség. Ez a letartóztatás összefüggésben áll azzal a sikkasztással, melyet szeptember havában Hotfer Adolf, a társaság pénztárosa követett el. Hotter tudvalevőleg 58 ezer koronát vitt az Angol- Osztrák Bankba, útközben gutaütést szimulált s ami­kor magához tért, a pénz nem volt nála. A vizsgálat Kiderítette, hogy Hoffer a pénzt két rokona, Rosner Jakab és Wotfmger Salamon segítségével elsikkasz­totta. A vallatás során a sikkasztó azt mondta, hogy egyik bűntársa Stehler Henrik főkönyvelő és azt mondta, hogy Steklertöl származik a sikkasztás terve, ö eszelte ki az egész tervet s ő kölcsönözte neki azt a lexikont, amelyben a gutailtés külső szimptomáiról olvashatott. A főkapitányságon nem adtak hitelt Hotter vallomásának, de a villamos-társaság fegyelmi vizsgálatot indítót Stekler Henrik ellen, á, fegyelmi vizsgálat idejére toljes fizetéssel felfüggesztették állásától a főkönyvelőt. A vizsgálat számos terhelő adatot derített ki a főkönyvelő bűnössége mollett. Sleklor még tetézte bűnét azzal, hogy időközben azzal fenyegetődzött, hogy, ha nem hagyják abba az Üldözését, a régi könyvelésre vonatkozó leleplezése­ket fog nyilvánosságra hozni. Ezen a réven olyan követelésekkel lépett föl, amelyek zsarolásszámba mennek. A társaságot mindez természetesen nem riasztotta vissza attól, hogy no folytassa a főkönyvelő ellen a vizsgáltától Az ügyészség fogházában lévő Hotter Adolf a minap vallomástéteire kért engedélyt. Bórczy Béla rendőrkapitányt értesítették a dologról, aki aztán kihallgatta a sikkasztó pénztárost. Hotfer ismételte a kapitány előtt, Hogy Stekler Henrik a bűn­társa volt. A városi villamos-társaság átszolgáltatta a rendőrségnek a vizsgálat eddigi adatait, amelyek igazolják, hogy Hoffer Adolf valóságot mondott. Idő­közben a társaság átvizsgálta Stekler Henrik régebbi számadásait s rájött, hogy a főkönyvelő maga is el­sikkasztott hatezer koronát. Bérczy Béla rendőrkapi­tány több detektivvel elhatjtatott csütörtökön délután íólkettőkor Stekier Henriknek a Zsigmond-utca 12. szám alatt lévő lakására s házkutatást tartott nála. Lefoglalt egy csomó fontos irományt, aztán előzetes letartóztatásba helyezte Stekler Henriket, akit rögtön magával is vitt a főkapitányságra. A főkönyvelő 30 essztendős, családos ember.

Next

/
Thumbnails
Contents