Pesti Hírlap, 1912. január (34. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-30 / 25. szám

í 4 1 1912. január 30., kedd. PESTI Hírlap 21 szívesen vásárolták. A készárupiacon a kereskedel­mi bankrészvényt a tőkefölemelés aktualitása nyo­mán, néhány kőszénértéket bécsi megbízásból vásá­roltak. A zárlat kedvező volt. A déli tőzsdén elem­ién hoszmozgalom volt a napirenden, amit a bécsi piac tartós vásárlásának köszönhettek, később kissé nyugodtabb mederbe terelődött az üzlet, mert a oerlini jelentés nem elégített ki. A vezető értékek tetemesen javultak és szilárdan zárultak. A helyi piacon a rimamurányi részvény és a városi vasut- részvény rohamosan emelkedett. A készárupiacon az árnivó tartott maradt. A járadékpiac csöndes, üzlettelen. A sorsjegypiac tartott. A valuta és érc­váltó változatlan. Előtőzsde. Előfordult kötések: Osztrák hitel - részv. 654.25. Magyar hitelrészvóny 854.50—855.25. Rimamurányi vasmű 698.25—700.25. Magyar le- számitolóbank 578.50. Közúti vaspálya 812.25— 813.50. Hazai sorsjegy 128.50—129. Salgó 695— 700.25. Magyar vili. 514. Kereskedelmi bank 4413 —4405. Merkúr 300.50—301. Újlaki 441. Izzó 348—350. Viktória 960. Horvát cukor 1185—1192. BÚR 310—312. Adria 536.50—537.50. Esztergom 277. Schwarczer 261.50. Déli tőzsde. Előfordult kötések: Osztrák hi- telrészv. 655—656.50. Magyar hitelrészvény 855— 855.75. Déli vasút 111.50—112. Rimamurányi vas­mű 700—702. Jelzálogbank 494.50—49475. Köz­úti vaspálya 812—813.50. Városi villamos vasút 428—430. Magyar koronajáradék 90—90.05. Hazai bank 317.50. Forgalomba Tcerűlt továbbá: Hazai sorsjegy 128.25—128.50. Agrár 535—535.50. Commerce bank 4412—4418. Általános kőszén 889—890. Dräsche 708—710. Salgó 699—701.75. Magyar cukor 3214 —3219. Magyar vili. 513.50—514.50. Iparbank 417.50— 418. Merkúr bank 302—302.75. Hazai takp. 18380. Viktória 960—964. Hungária 300. Eszter­gom 275—278. Szanatórium 12.70. Magyar bank 715.50— 716.25. Az utótőzsdén bécsi arbitrage-vásárlás nyo­mán az osztrák hitelrészvény 3 koronával emelke­dett, a többi' érték csak szerényebb mértékben ja­vult. Köttetett: Osztrák hitelr. 656.50—657.50. Magyar hitelr. 855.5b—856. Rimamurányi 701.75. Viktória 970. Végül maradt: Osztrák hitelr. 656.75 Magyar hitelr. 855.75. Törvénykezés. A hajdúböszörményi dráma. Világosság derült már arra az eddig titokzatos eseményre, amely Hajdúböszörményben történt, ahol Kiss Gyula odavaló jómódú malomtulajdonos és birto­kos ellen merényletet követtek el éjjel a hálószobá­jában. Kiss letartóztatásban levő felesége vasárnap jelentkezett Tóby István vizsgálóbirónál és be­vallotta, hogy a merényletet ő követte el. Elmon­dotta, hogy férje ágya fölött függő revolvert előre elkészi tette s mikor férje elaludt, a sötétben rálőtt. A bűnös asszony azért akarta férjét megölni, mert nem szerette. Bűntársa állitása szerint nem volt s a vizsgálat eredménye szerint is valószínű, hogy egyedül követte el a merényletet. — Az Országos bírói és ügyészi egyesület vasárnap délelőtt Balázsovich József kir. curiai biró elnöklete alatt rendkivüli közgyűlést tartott, melynek egyetlen tárgya az egyesületi villatelepre felveendő kölcsön ügye volt. Ráth-Végh István titkár előterjesztette a gellérthegyi villatelep épí­tési és a jelzálog-kölcsön ügyét. A villatelep ez év május havában teljesen elkészül. A közgyűlés tu­domásul vette a jelentést és az egyesület vezető­ségének megadta a szükséges felhatalmazást a jel­zálogos kölcsön felvételére. — Felségsértő képviselőjelölt. A lipcsei ügyészség letartóztatta Kohen Miksa szociálde­mokrata képviselőjelöltet, aki megbukott a helybeli választáson. Az a vád ellene, hogy egy kortesbeszé­dében felségsértést követett el. — Ferrer vagyona az örökösöké. Mint Mad­ridból jelentik, a legfelsőbb hadi és tengerészeti törvényszék, valamint a Ferrer-ügy megvizsgálásá­val megbízott katonai biró aként döntött, hogy Ferre vagyonát, melyet elitélésekor elkoboztak, ki­adják az örökösöknek. — A téglacsalások. A téglacsalások ügyében, mint megírtuk, a rendőrség letartóztatta Bród Ernő téglagyárost és Franki Bernát nagyfuvarost. A két letartóztatott ellen a vizsgálóbiró elrendelte a: elő zetes letartóztatás fentartását. A vizsgálóbírónak e határozata ellen dr Vázsonyi Vilmos védő Bród Ernő képviseletében felfolyamodást jelentett be és Bród szabadlábra helyezése esetére húszezer korona óvadékot ajánlott fel. A vádtanács hétfőn délben az ügyészség indítványa alapján 40.000 korona óva­dék ellenében elrendelte Bród Ernő azonnali sza­badlábra helyezését. — Hivatalvesztésre Ítélt aljárásbiró. A fe­hérgyarmati (szatmármegyei) kir. járásbiróság nesztora, Szabó János 58 éves aljárásbiró, akit 15 évvel ezelőtt gyakorló ügyvédből neveztek ki aljá- rásbiróvá. Dacára az időközben rendszeresített automatikus előléptetésnek, Szabó János aljárás- birót nem nevezték ki járásbiróvá, mert eltekintve a felügyeleti hatósága által történt megintésektől, fegyelmi utón 15 év leforgása alatt már hat ízben volt büntetve. Legutóbb a debreceni kir. Ítélőtábla hivatalvesztésre ítélte az öreg aljárásbirót, de a kir. Curia akkor ezt az ítéletet megváltoztatta és Szabó János aljárásbirót 200 korona pénzbüntetés­sel sújtotta. Úgy látszik ebből sem okult az öreg aljárásbiró, mert botrányos részegeskedései és sze­mérmet sértő cselekményei miatt a debreceni kir. főügyészség újra fegyelmi eljárást indíttatott ellene. A debreceni kir. Ítélőtábla fegyelmi tanácsa a napokban tartotta meg ebben az ujabbi fegyelmi ügyben a főtárgyalást Porubszky Jenő kir. táblai elnök vezetése mellett. A fegyelmi bíróság Szabó János albirót az 1871 : VIII. t.-c. 20. §-ának b) pontjába ütköző 8 rendbeli fegyelmi vétség miatt újra hivatalvesztésre ítélte. Az ítélet ellen az el­itéit aljárásbiró fölebbezett. — A fogarasi választás epilógusa. A foga- rasi választókerületben Mikszáth Kálmán halála után a legutóbbi képviselőválasztások alkalmával Serbán Miklós nemzetiségi jelölt győzött 27 szó­többséggel Werner Gyula felett. Ezt a választást 27 választó megpeticionálta. Serbán egy támadásra azzal felelt, hogy majd kitűnik, ő-e a gazember vagy a peticionálók. E támadást dr Serbán Miklósnak Gajári Ödön főszerkesztőhöz intézett a Lupta cimü lap 1910. évi julius 7-én megjelent számában le­közölte. Ezért a közleményért a petíció beadói rá­galmazóéi sajtópert indítottak a Lupta ellen. A sajtóügyi vizsgálat folyamán Peszkáriu János ba- lázsfalvai nyomdász, a Lupta akkori szerkesztője, nem vállalta el a felelősséget és azzal állott elő, hogy az inkriminált közleményért a táviratot el­küldő képviselő a felelős. Dr Serbán Miklós sem akart tudni a cikkről semmit és kijelentette, hogy az ö magántávirata tudta és beleegyezése nélkül ke­rült a Lupta hasábjaira. A vádtanács Peszkáriu Jánost rágalmazás sajtóvétségéért vád alá helyezte. Ebben a sajtóperben hétfőre volt kitűzve az esküdt­széki főtárgyalás a budapesti törvényszék esküdt- bírósága előtt.- Mivel azonban időközben a felek az ügyet békés utón intézték el egymás között, a biróság Peszkáriu János ellen a további eljárást Vádelejtés következtében megszüntette. — A pornografikus báró és bűntársainak ügye. A rendőrség pár nappal ezelőtt bizalmas utón arról értesült, hogy a Városmajor-utca 86. számú házban lakik egy Chaumiel de Stella Albert nevű báró, aki pornografikus könyvekkel és képekkel kereskedik. A rendőrség figyelni kezdte a bárót és megtudta, hogy ez egy Bőhm Antal nevű bukott kereskedővel és Wrba Józefa szakácsnővel együtt terjeszti a kül­földi-öl importált pornografikus képeket és nyom­tatványokat. A rendőrség erre házkutatást tartott a báró lakásán és sikerült is sok számos könyvet és pikáns fényképet lefoglalni. Dr Farkas járásbiró hétfőre tűzte ki ebben az ügyben a büntető járás­bíróságnál a tárgyalást. A tárgyalásra a vádlotta­kat, akik előzetes letartóztatásban vannak, a fog­házból vezették elő s miután mindhárman beisme­résben voltak, a biróság szemérem elleni vétség miatt báró Chaumiel de Stella Albertet és Bőhm Antalt hat-hat hónapi fogházra és 10 korona pénz- büntetésre, Wrba Jozefát pedig hét napi fogházra és 20 korona pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítélet jog­erős. A büntetés kitöltése után a bárót és Bőhm Antalt a bécsi rendőrségnek adják ki, mert hasonló üzelmek miatt Bécsben is elitélték őket hat-hat hó­napi fogházra. Sport. Korcsolyázás. Magyarország gyorskorcsolyázó bajnoksága. Bajnok: dr Gyurmán Dezső. A Budapesti Korcsolyázó Egyesület vezetősé­gének eredményes munkássága és az idő könyörüle- tessége Lehetővé tették azt, hogy a körülbelül öt na­pos olvadás dacára is megrendezhető volt a magyar bajnoki gyorskorcsolyázó verseny. A havas jégtől gyalul ás által megszabadított tiszta jég gondos ápo­lás mellett nagyszerűen tartotta magát a verseny napjáig és midőn a verseny napjának hajnalán a hi­gany valamicskét még is csak a fagypont alá ke­rült, várakozáson felüli jó jég fogadta a versenyző­ket és csupán a pályának egyik fordulója sinylette meg csekély mód a korcsolyázó sportra mostoha idő­járást. Ha az idei rendkivüli kevés traininget és ver­senyzőink eddigi siralmas szereplését, valamint a meg nem felelő időviszonyokat se vesszük figyelem­be, még akkor is bátran elmondhatjuk, hogy az ideinél sikerültebb és szebb bajnoki meetingje esz­tendők óta nem volt a BKE.-nek. A versenyeknek teljesen bizonytalan kimene­tele, az egyes futók közötti pompás küzdelmek és a junioroknak nagyszerű szereplése voltak azok a té­nyezők, melyek e versenyt sokáig emlékezetessé tet­ték. A körülményeket figyelembe véve, a verse­nyek sportbeli értéke is respektabilis, mert az elért idők különösen az erős szelet is tekintve, mind olyanok, amelyek miatt versenyzőinknek épen nincs okuk szégyenkezniük és amelyeket összehasonlítva az á|taluk idén eddig elértekkel, csak megerősítését látjuk ama véleményünknek, hogy a magyar faj igen is kitűnő anyag a gyorskorcsolyázó sportra is és csupán a teljes traininghiány gátolja meg iga» klasszisának kimutatásában. Az a körülmény, hogy az idén »z osztrák ver­senyzők kétszer is diadalmaskodtak a mieink fölött, csak hozzá nem értő laikusokban kelthet olyan vé­leményt, hogy a mi gyorskorcsolyázó sportunk tel­jesen alatta áll az osztrákokénak. Szó sincs róla. Egyenlő körülmények között ugyanis e sportágban is épen úgy lennénk velük szemben mint a többiek­ben. A vasárnapi bajnoki versenyen 9 futó jelent meg a startnál. Gyurmán, Leviczky, Schick, Her- czeg szeniorok, Komássy, Szentgyörgyi, Wampetich juniorok a BKE. részéről, Déván junior a MAC.- ból és Yoith Kolozsvárról. A bajnokságnak 3 favoritja volt ez idén mu­tatott formák alapján: Gyurmán, Leviczky és Voitlr Amint az a végül közölt részletes tudósításból lát­ható, e három favorit között ugyancsak elkeseredett volt a küzdelem és bizony sok függött itt a szeren­csétől is, már-tudniillik abban a tekintetben, hogy kit kivel, illetve milyen erős ellenféllel hozott ösz- sze a sors. A bajnokságért 3 távolságon át küzdöttek a versenyzők és pedig 500, 1500 és 5000 méteren. A legszebb küzdelem az 5000 méteres távon volt, ahol igazán minimális időközök választották el a helyezetteket egymástól. Az 500 méteres futamban holtversenyben ér­ték el a legjobb időket Gyurmán és Leviczky. Rend­kivüli meglepetés volt itt a junior KomásBy harma­dik helye illetve kitűnő ideje. Komássynak vala­mint Szentgyörgyinek is e meetingen való kitűnő szereplése a jövőre vonatkozólag a legszebb remé­nyekkel kecsegtet és méltán illetheti ezért dicséret és elismerés mesterüket, Péczeli Andort. Általában a versenynek az volt a legnagyobb szenzációja, hogy a fiatal erők nagyon is megszorí­tották a szeniorokat. A fiatal erők nevelésével a BKE. vezetősége mindenesetre nagy szolgálatot tesz a magyar gyorskorcsolyázó sportnak. Az 1500 méteres é3 az 5000 méteres futam­ban a két förivális Leviczky és Gyurmán összeke­rültek és küzdelmük igazán pompás látványt nyúj­tott. Mig az 1500 méteres versenyben Gyurmán biz­tosan győzött, az 5000 méteresben Leviczky jobb taktikával első lehetett volna. Az utolsó körben ugyanis a vezető Gyurmánnal szemben 12 másod- pet hozott be és igy csak 3 másodperccel szenve­dett vereséget. Az 1500 méteres versenyben már Voith is megmutatta klasszisát. Ideje mindössze 0.2 másod­perccel rosszabb Leviczky idejénél. Az 5000 méte­res versenyben azonban már túlszárnyalta minden ellenfelét és tekintve, hogy korántsem volt olyan erős konkurrense mint Gyurmánnak, illetve Le- viczkynek, eredménye nagyon is értékesnek mond­ható. Bizonyos, hogy a jövőben még nagyon szépen fog szerepelni e tehetséges futó. Az 1500 méteres futamban szintén szép futást produkált a junior Komássy és a szenior Herczegli Béla és bizonyságot tett arról, hogy még fejlődés­képes futó, mert saját! eddigi rekordját javította meg. Az 5000 méteres futamban a két junior, Szentgyörgyi és- Komássy keltettek ismét meglepes- tést jó futásukkal. Idejük alig marad el valamivel a szeniorok ideje mögött. E futam különben arról győzött meg bennünket, hogy a magyar futók nem igen trainiroznak hosszabb távokra. Erre pedig föl- tétlen szükséc van, mert hiszen a hosszutávu ver­senyeken sajátítja el leginkább a versenyző a stí­lust, ami a klasszisnak elengedhetetlen első felté­tele. Szükségesnek tartjuk tehát, hogy a BKE. mi­nél több hosszutávu versenyeket rendezzen, nem riadva vissza még a 10,000 méteres távoktól sem. A bajnokság idei győztese tehát két első Cs A Brázay-féle használata fertőtlenítő hatásánál fogva előfeltétele az egészség ápolásának. ____________________________________________1062

Next

/
Thumbnails
Contents