Pesti Hírlap, 1912. január (34. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-28 / 24. szám

1912. január 28., vasá ru an. Pesti Hírlap 21 Utóbbin az Olympiad alkalmával fából tribünt •xnelnek, melyeket azonban az olyinpiád ntán újra lahordaesk. Ily módon a Stadion belseje most egy zárt és patkóalaku amphitheatrum. A tribünök alatt helyezték el az öltözőket, valamint a fürdő- helyiségeket. A tribünök mind tetővel vannak fedve. Az első számítás szerint 33 ezer néző foglal-, hatott volna helyet a tribünökön. Ezen azonban változtattak, mert több ülőhelyet és kevesebb álló­helyet rendezek be. A Stadion rendes körülmények •ivzmt 15.500 néző befogadására lesz alkalmas, az olympiád alkalmával hét ezer ideiglenes helyet fognak felállítani, sőt szükség esetén további 6000 hely elhelyezésére is előkészületet tettek, úgy hogy a Stadion teljesen megtelve 28.500 néző befogadá­sára alkalmas. Ha a nézők befogadását tekintve, a Stadion nem is a leghatalmasabb (a legidősebb Stadion Olympiában 40.000, Caesar Circus maximus 250.000, a londoni 100.000 néző befogadására volt alkalmas), maga a sportpálya hatalmas méreteivel imponál. A versenypálya 67.5x 148 m. területű, a labdarugó pálya 65 x 104 m. A futópálya szélessége a céloldalon 10.5 méter, a másik oldalon 7.6 méter. Egy kör hossza 383 méter. A felépités 840.000 koronát emésztett fel, ami mint közismeretes gyűjtés utján került elő. Svéd­ország főúri körei nagy összegekkel járultak fenti összeghez, Stockholm városa egymaga 120.000 ko­ronával. Stockholm városa tehát egy hatalmas látvá- 113'osággal gyarapodott az olympiád révén, teljesen eltekintve ama gazdasági haszontól, melyet az 1912. évi olympiád Svédország fővárosának fog hozni. Tiv:1s. A Nemzeti Vívó Club kSzgyfi’és*. A NVC évi ren­des közgyűléséi folyó évi február hó I -én, esti hét óra­kor, saját helyiségében, (TV-, Koronaherceg-utca 3-, 11. ein.) tartja meg. KlnbkBzi vivéverseny. Nagyszámú és előkelő kő* zönség előtt folyt le tegnap este a Vasúti és Hajózási Club dísztermében a négyes kardcsapalverseny, a Mű­egyetemi Athletikai és Football Club (Benedek Géza kap., Dénes Károly, Kovács Andor, Wcisz Tivadar) és a Vas­úti és Hajózási Club (dr Fischer Egon kap., Krupka, Harmos, Vajda) közt és a műegyetemi csapat fölényes győzelmével végződött 10 : 6 arányban. A juryben köz­megelégedésre Ujfalussy százados, Werkner Lajos, Kug- . ler Sándor és dr Bányász Sándor működött ; mérkőzés után a két klub által felajánlod dijakat dr Mező Béla Máv, fe)ü;V€lő tartalmas beszéd kíséretében osztotta ki. A Be (tapes ti (Budai) Torna Egylet foiyó hö 25-én tartottá ez idényben első házi vivóv'er#enyét. A verr^ny az egyesület vívóinak tömeges részvétele mellett a leg­jobb reménységekre jogosító eredmfnynyel folyt le az, egyesület Attila-nícai tornacsarnokában. Régi szokás­hoz híven, az első verseny bandicap.verseny volt, — mindkét fegyvernemben — amely főleg azt célozta, hogy az egyesület ifjabb és legifjabb erői a versenyzéshez kedvet kapjanak, a versenyben pedig lassankint a szük­séges routint sajátíthassák el. A tőrverseny eredménye — 10 vívó részvétele mellett — scratscfiről e!«6 dr M klóssy Kálmán, 2. dr Demei Aladár, 3. Petracsek La­jos, 4. dr Szrubián Dezső és Gáspárdy Rudolf. A kard­versenyben 15 résztvevő mellett első scratschről dr De­mel Aladár, 2. scratschről Streck Ede, 3. dr Miklós Kálmán (1 tűssé), 4. Petracsek Ferenc (2 fuss e.), 5. scratschről dr Szrubián Dezső. Ezen verseny döntője Demel ó-s Streck között gyönyörű küzdelem mellett holt­versenyben végződött, mig a szétmérkőzés 1 tussra dr Demelnek hozta meg a megérdemelt győzelmet. A szép számmal megjelent közönség mindvégig nagy érdeklő­déssel kísérte a késő esti órákig tartó versenyt, melyet társasvacsora követett. Finopon ?• A ÍITK ping-pong versenye. Vasárnap rendezi meg a MTK házi ping-pong versenyét, mely úgy a verseny­zők számát, mint azok minősélét tekintve, méltónak fog bizonyulni az előző évi háziversenyekhez. Boxol :s. Boxol&s a Műegyetem aulájában. A Műegyetemi Athletikai é3 Football Club által február 10—11-én (szombaton és vasárnap) rendezendő nagyszabású oszt­rák és német bajnokok indulásával ritka vonzerőt nyert bajnoki ökölvívó-viadala máris a legnagyobb érdeklődést kelti nemcsak sportkörökben, hanem a társadalom min­den rétegében is. Ennek egyik bizonyítéka, hogy dr Ra- dos Gusztáv, a kir. József Műegyetem nagynevű rektora, a Műegyetem pompás fedett auláját a verseny megren­dezésére átengedte. Ilyen körülmények közt a Magyar- országon első nemzetközi boxoló versenynek nemcsak a tartalmassága, hanem fényes kerete is biztosítva van. eltekintve attól; hogy a közönség amfiteatruroszerüen lévén elhelvezhető, a karzatok bevonásával ca- 2000 ember kényelmesen szemlélheti végig a verseny minden egyes fázisát. Torna. A BTC versenye. — Budapest bajnokságai. A stockholmi olympiádra való tekintettel egye. sületeint ez vben igen hibás taktikával dolgoztak, mely sajnos, később fogja magát megboszulni. Disz tornákra készültek. melyeknek »portértéke igen gyenge, annál is inkább, mert ezek nem egyebek j látványos ünnepségeknél éa egyáltalán nem alkalmasuk j a tornaversenyzési szempontjából való fejlesztésének. Versenyek kellettek volna, hogy tornászaink ko­molyan készüljenek az olympiádra. Az 1911—1912. sze­zonban a BTC. versenye az első tornászverseny, holott ma már néhány versenyen túl kellett volna esnünk. A torna versenyek ilyfoku elhanyagolása ép a BTC.' ver­senyén látszik meg a legjobban, hol oly klasszis ver­senyben, mint Budapest bajnoksága, a nevezők száma valóban minimális. S ily minimális számú klasszis ver­senyzőből hogy fogja a MOTKSz. az olympiai huszas csapatot kiállítani? Budapest bajnokságainál; legkomolyabb jelöltjei Krizmanich és Pászthy. A magyar bajnok, Geliért, tá­volléte feltűnést kelt. Fenti két versenyző valószínűleg egymás között fogja e verseny sorsát elintézni, mig meglepetést a szegedi Ilerczeghtől várunk. A nvujtó hetes csapatversenyre 4 csapat nevezett. A BTC., BBTE-, KAOE. és NTE., kik heves harcot fognak vívni az elsőségért. A versenyen eldöntésre kerül még egy kezdő és junior verseny. A verseny színhelye a BTC. raarkó-utcai tornaterme. Kezdete 6 órakor. Automobil. A Magyar Automobil Klub igazgatósága pénteken tartotta ez évi első igazgatósági üléséi. Az ülés napirend­jének első pontja volt a megüresedett titkári állás be­töltése. Az igazgatóság gróf Andrássy Sándor, v. b. t. L indítványára Pivny Béla, kereskedelmi miniszteri kir. mérnököt választotta meg. Ugyanezen igaz.atósági ülés döntött a klub-jelvény és a kocsi-jelvény pályázat felett és a jeligés levéllel érkezett pályázatok közt első dijat nyerte Kandó László, a második és harmadik dijakat Helbing iparművész, Kovács Elemér ügyvéddel- Elhatá­rozta továbbá az igazgatóság, hogy uj automobil túra­térképeket fog kiadni. Evezés. Amerikai evezOs tréner Budapesten. Az ,,Előre“ Evezős Egylet választmánya elhatározta, hogy ez évben már az aktiv versenyzés terére lép és az idei regattákra elküldi juniorjait E terv végrehajtására már minden in­tézkedést me;tett. Mindenekelőtt széleskörű pályázat alapján szerződtette F- A. Pagels kiváló amerikai tré­nert, a newyorki egyetem trénerét, ani működését az egyletnél március 15-én megkezdi és az egylet kebe’ében szeptember lö-éig marad. Pagels nemcsak egyénileg ki­tűnő evezős, hanem elméletileg is a legképzettebb szak­emberek egyike, aki rendszerét egy külön tanulmányban irodalmilag is értékesítette. Pagels egy külön rendszerrel fog dolgozni Budapesten és az „Előre" ezért már Pajels módosításaival meg is rendelte Londonban, Siemsnél az uj versenyhajóit A klub tag,ai nagy várakozással tekin­tenek az uj amerikai tréner működése elé, mert Pagels nemcsak a versenyzőket, hanem az összes tagokat is egy egységes stílusra fogja tanítani és egész nap a tagok ren­delkezésére fog állni Ezért is szerződtette az egylet vá­lasztmánya a trénert 25 hétre. Az egyletben egyébként pezsgő élet uralkodik, nagyban készülődnek a minden évben fényesen sikerült „Előre bálra“. Az egyletnek ten- nisz-pályája is lesz, ami szintén hozzá fog járulni ahhoz a kényelemhez, amit a Margitszigeten álló kellemes ha- jőház nyújt a tagoknak Most folynak az egyletben a jelentkezések azokra a tagsági helyekre, amelyeket az egylet választmánya az 1912. évre megállapított. Még megemlítjük, hogy a most érkező angol hajókkal együtt az egyletnek 22 hajója van. Turf-hirek. Negropontes György megvette Nizzában Mons. Mono&tyrt. A Prix des Oeillets akadályver­seny győztesét 6660 frankon vásárolta meg. A szür­ke heréit egyelőre künn marad trainingben, a ta- vaszszal hozzák Tatára s futni fog a Nagy alagi akadályversenyben. Lord Forfar a német lapok értesülése szerint kötelezettséget nyer a Nagy pozósonyi akadály- versenyre és a Nagy alagira. Lord Forfar tavaly Németország egyik legjobb steeplere volt. 11 start­ja közül hót versenyt nyert, köztük a 25.000 már­kás Karlshorti nagy dijat. Széniére Miklós megvásárolta Belgiumban a négyéves Portiéi szürke kancát gát- és akadály- aélokra. Uj francia import. Mautner Viktor megvette az 5 éves Xyatagan, az 5 éves Pierre de Lune nevű steeplereket, Alag község képviselőtestülete legutóbb tar­tott közgyűlésén a villamos világítás létesítését határozta el. Az Urlovasok Szövetkezete az alagi júniusi meeting napjait megváltoztatta. A mooting termi­nusait az uj kiírás szerint junius 11, 13, 15, 16 és 18-ára állapította meg. Dolores, b. Springer Gusztáv nagyratartott "ötét háromévese, mely tavaly első fogadott lova volt a Helenenthali díjnak, kimúlt. B. Krumm Antal orosz-lengyel sportsman, aki legutóbb a Lazareff-istálló manager je volt, ha­sonló minőségben a hg Lubomirsky László itteni istállójának vezetését vállalta el. St. Gilgen, a Szt. István dij tavalyi győztese, a Rákosi dij gátversenyre nyer előkészitest. Laekcnbacher Ernfi, Andrássy-ut 1., (távbeszélő:-6—63), az év nagyobb klasszikus versenyeire a követ­kező oddsokat jegyzi; Király‘dij: 3 Landluft, 8 Lógós, Éva és Lord Firebrand; megegyezés szerint és magasabban a többi. — Oszlrák Derby: 5 Land­luft és Lord Firebrand, 7 Auwinkel és Dolomit, 10 Good Morning; megegyezés szerint és magasabban a többi. — Legelőnyösebb f ix *í o gadás o k. START0DQSF0GADAS0K. — Vidéki megbí­zások pontosan teljesüléinek­Kivonat a hivatalos lapbél. Kinevezések, áthelyezések. Az „Adria“ m. kir. tengerhajózási részvénytársasággal fennálló és az 1901. évi VII. t.-cikkbe iktatott szerződés 34. szakasza értel­mében az említett részvénytársaság viteldijai iránt fel­merülő vitás kérdések eldöntésére illetékes választott bi­zottság elnökévé a miniszterelnök a magyar miniszter- tanács 1912. évi január 2-án hozott határozata alapján az 1912. év tartamára dr Verseghi Nagy Ferenc orsz. képviselőt nevezte ki. Ezen bizottság tagjaivá a* 1912. év tartamára a kereskedelemügyi m. kir. miniszter Száj* bély Kálmán ni. kir. államvasuti igazgató, udvari ta­nácsost és Mátray Elemér filhunvasuti főfelügyelőt ne­vezte ki az „Adria“ tengerhajózási réMVénytársaság pe­dig Kilényi Hugó és Bogiári Simon Jakab igazgatósig! tagjait küldte ki. A földmiveléstigyi miniszter az 1908. évi XLVTI. t.-c. 52. szakaszának rendelkezése alapján alakított bu­dapesti borvizsgáió szakértő bizottság elnökévé dr War­tha Vince miniszteri tanácsost, m. kir. József műegye­temi tanárt, a kolozsvári borvizsgáió szakértő bizottság elnökévé pedig gróf Béldi Ákost nevezte ki. Kinevezte továbbá a budapesti bizottság tagjaivá dr Drucker Jenő kir. tanácsost, a magyar szőlősgazdák országos egyesületének igazgatóját, Forster Elek gyulai keszi földbirtokost, Görgey Gyula os. és kir. kamarás, tállyai földbirtokost, Lindmayer Ferenc székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tagot, Koricsányszky Jánost, a m. kir. állami „Miklős“ szőlőtelep nyugalmazott igaz­gatóját és Herteiendy Ferenc főrendiházi tagot; a ko­lozsvári bizottság tagjaivá pedig bárő Jósika Gábor ca. és kir. kamarást, gróf Lázár Istvánt, dr Szentkirályi Ákos nyug. kir. gazdasági akadémiai igazgatót, Tokaji Lászlót, az erdélyi gazdasági egyesület titkárát és Veic* Józsefet, az erdélyi pinceegylet igazgatóját. A földmi velésiigyV miniszter 1912. évi május hő l.ével, Nagykanizsa székhelylyel, uj folyammérnöki hi­vatalt szerezvén, ezen hivatal vezetésével Fit-z Gyula műszaki tanácsost bízta meg. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1883. évi XXX. t.-c. alapján az 1911—12. tanévre Kárpáti Ke­lemen székesfehérvári tankerületi kir. főigazgatót bízta meg a bonyhádi ág. h. ev. főgimnázium, a csurgói ref. főgimnázium és a gyönki ref. algimnázium meglátoga-. fásával és azokban az állami főfelügyelet, gyakorlásával. A belügyminiszter a szervezeti és ügyviteli sza­bályzat értelmében alakított községi törzskönyvi bizott­ság tagjává Kovács Alajost, a m. kir. központi statiszti­kai hivatalnál alkalmazott miniszteri titkárt kinevezte. Az igazságügyminiszter dr Sziklay Dezső kassai gyakorló ügyvédet a vajdahunyadi kir. járásbírósághoz jegyzővé, Asztalos Gábor tordai kir. ügyészségi dijnokot a petrozsényi kir. járásbírósághoz Írnokká nevezte ki, Kaifes János magyarlápos! kir. járásbirősági Írnokot a dési kir. törvényszékhez helyezte át, Jehn Kálmánt, az aradi kir. ügyészséghez beosztott bírósági jegyzőt az ara­di kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottá, dr Adamis Kálmán szenieei k*r. járásbiröségi joggyakor­nokot a szenieei és dr Sonderlich Kelemen lévai kir. já- rásbirósági joggyakornokot a lévai kir. járásbir&ság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó he. lyettesévé rendelte ki. A pénzügyminiszter Horváth József hédervári la­kost ideiglenes minőségű segélydijas pénzügyi számgya­kornokká a lugosi m. kir. pénzügy igazgatóság mellé ren­delt számvevőséghez kinevezte. A közalapítványi kir. ügyigazgatő Mamuzsieh Mi­hály jogszigorlót a közalapítványi kir. ügyigazgatóság­hoz díjtalan joggyakornokká nevezte ki, Névváltoztatások. Engel Ernő madocsai illetőségű budapesti lakos, valamint István nevű kiskorú gyermeke családi nevének „Endreiére, Karrő János csendőrőrsve­zető, szolnoki lakos családi nevének „Károlyiéra, kisko­rú Outfreaml Henrik gimnáziumi tanuló, balassagyar­mati lakos családi nevének „Gömöri“.re, Fischer Béla budapesti illetőségű ugyanottani lakos családi nevének „Forgóéra, kiskorú Deutsch Fülöp budapesti illetőségű neyanottani lakos családi nevének „Darvas“-ra, Skrmbai Sándor posta- és túvirdaszolga, monori lakos, valamint Skrobai Lajos és Mária nevű kiskorú gyermekei családi nevének „K.is“-re, kiskorú Sehneider Dezső tanitókép- zőintézeti növendék, budapesti lakos családi. nevének „Szelényi“_re, Kohn Ábrahám kicsindi illetőségű buda­pesti lakos családi nevének „Kertészére, Mrazovies An­tal zalaujvári illetőségű budapesti lakos, valamint Má­ria, Gyula, Julia és Anna nevű kiskorú gyermekei csa­ládi nevének „Horvüt“-re, Blum Dezső budapesti illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének „Virágéra, Blumberger Jenő (Jiezehak) és Gyula egri illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének „Balázséra, Kein Zsigmond tahitőtfalvi illetőségű budapesti takas, vala­mint Margit, Lajos és István nevű kiskorú gyermekei

Next

/
Thumbnails
Contents