Pesti Hírlap, 1920. október (42. évfolyam, 232-258. szám)

1920-10-30 / 257. szám

PESTI HÍRLAP — (O&zsszár.) íJolinaki János polcári iskolhl tanár e hónap 28 Ah v«t?l|t» oVárhoz Tóth Lili t, Tó h Kékein iskolaigazgató Udnyíit, a kapucinusok templomában. — (Ssciulás.) Klcfc», chikágói professzor, a k'rian !iime*es kutatója. kiislenti, hogy a „Ferenc József" i- > p viz kilűnö hatását állandóan tapasztalta, Színház és zene. * (Hangverseny.) Antalffy-Zsiros Dezeö nemcsak legjelesebb orgonatanár ink, de egyszers­mind egyik legkiválóbb orgonán űvészünk iá, aki­nok hangversenyeit, néhány év ót t, valóságos törzsj közönség látogatja. Pénteki han [versenyén te 1: lás közönség h&ljguitta a mester , aki Bach és net, Arcadeit és Antalffy, Dubois é 1 Schumann szer­zeményeit játszotta, virtuóz technikával és nemes, érdekés regisztrálással. — Az omonaszámoK közi a m. kir. operaház rokonszenves, dwmég minőig nem eléggé méltányolt tagja, Havas Gywgyjjrfe, énekelt — kellemesen csengő hanggal és előadással — és énekével ö is rászolgált az elismerésre. * (Már a jövő hétre) árusitják a jog,vöket a Vígszínház pénztárai. Az Éjjel az erdőn, dominál 03 mellette egy-egy est jut a Szerelem vásárának, a Mi ketten-nek és a Hálókocsik ellenőrének. * (A lányom bemutatója pénteken lesz) a Belvárosi Színházban. Földes Imre három felvo­násos vigjátéka iránt, mély a Terűiéhez hasonlóan magyar uri miliőben ját-fcik,, igen nagy érdeklődés nyilatkozik meg. Az előadás szereplői: llosvay Ró­zsi, Harsányi, Harmos Ilma, Matány, Szeghő; Páz­mánné és Tárnoky Giza. A rendező dr Bánóczy Dezső. A díszleteket Pán József tervezte. * (A baba ötvonedszer) került szinre teg­nap az Esfcütéri Színházban. A főszerepet Pásztor Ferike, a többi ezerepet Perczel Olga, H. Lévay Berta, Koór Ida, Inke, Földváry, Szabó és Várnay j átsző: ták. A baba vasárnap és hétfőn délután is szinre kerül mérsékelt helyárakkal. * (Az Ida -második előadása) is az ovációk hosszú sora volt. A közönség a fehér darab érzel­mes és derűs jeleneteit- végigtapsolta és a főszerep­lőket: Rákosi Ssidit, Báthory Gizát, Kökény Ilo­nát, Sárvay Rózsit, Törzsöt és Urayt az est folya­mán számtalanszor a függöny elé hivta. * (Honthy Hanna), a Revű-szinház művész­nője, betegségéből fölépült és szombattól kezdve is­imét föllép parádés szerepében, „A szere-lem kirá­lyában." * (A Kirfity-sainházban) a megkapó zeuéjii ütafti lányt adják estáokint, melynek minden eddigi előadása zsúfolt ház előtt folyt le. Holnap, vasárnap dél­után a nagysikerű CIgánygrófnét adják, hétfőn délután éa a jövő vasárnap délután pedig a. népszerű János vitéz kerill azinre. A délutáni előadások 3 órakor kezdődnek. * (Uj operett a Royal-Orfeamban.) Hétfőn, november elsején mutatja bo a Royal-Orfeum Har­math Imrének és Zerkovitz Bélának Csalogánydal ctmii uj operettjét, a főszerepben Herendy Mancival. Ez alkalommal kerül ezinre az uj variélé-müsor is. * (A Mi ketten jubileuma.) Ma a Vígszín­házban húszonötödször kerül szinre a Mi ketten. Makay Margit, Kertész, Tanay, Hajdú játszák ez­úttal is a vezető szerepeket * (Ida — Fedora — Marja de| Carmen — Névte­len asszony) tölti b3 a Magyar Színház műsorát. A nagysikerű ,,Ida" kedden, csütörtökön és szombaton van műsorra tűzre, Rákosi Szid ivei, Báthory Gizával, Kö­kény Ilonával, Sárvayral, Törzszseí és Urayval a fősze­repekben. Hétfőn, szerdán, pénteken a Gólh-pár fellépésé­vel a táb'ás házakat vonzó Falarái adják, vasárnap este a hatásos Sí arai dcl Carmen kirOl előadésre. Hol­nap, vasárnap délután >43 órakor a Sasfiókot adják, hétfőn délután P. Márkus Emilia felléptével a Kamiliás hölgy kerül szinre mérsékelt helyárakkal. jövő vasárnap délután ugyancsak P. Márkus Emilia felléptével a Névte­len asszony van műsorra tűzve rendes esti helyárakkal. Mindkét délutáni előadás 3 órakor kezdődik. * (Igazi siker) a San-Toy sikere a Váiroei Színházban. Zajos tap-s kíséri a világhírű láncos­operett minden egyes számát. Minden előadásra az utolsó helyig zsúfolásig telik meg a nézőtér. A jövő hetet is, e két oparestet kivéve, a San-Tov tölti be. * í». Marionettek huszonöt táblás háza) a Shaw, Trtslan Bemard, Schnitpler és Karinthy egyfel­vonásosokat, at. utóbbi évek legnagyobb drámai sikerei k3zé helyezte. A Marionettek hétfőn, kedden, csütörtökön kerül szinre a Belvárosi Színházban. Hétfőn délután és sserda este a Politikusok vau mflsorra tűzve. * (Az operettek aranykorára) emlékeztet a gyönyörűen újjáalakított Várszínház első műsora, amelyen a Cigánybáró, Ripp van Winkle, Szép He­Una, Cornevillei harangok ée a Koldusdiák szere­pelnek. A klasszikus operettek e gyöngyszemei Sebestyén Géza társulatának gondos előadásában kerülne!* a közönség elé, amely máris ál aláno­TKigy érdeklődést tanurat az uj muzsahajlék iránt. » (Oé:L«tSnl előadások.) A Kirély-szinhfizbaa hol­nap, vasárna.p délután S órakor a rég nem adott Gigdny­gráftw szerepel a műsoron Várady Ilyvet a címszerep­ix.ni; hétfv-n délután ugyancsak 3 Órakor a Játint vitézi iátkszák. A Magyar Színházban vasárnap délután fél :: óiakor a Sasfiókot, hét.főu délután 3 órakor P. Márkus Emilia fal léptével a Kamillát hölgyet adják. Mind a négy előadást mérsékelt hely fi rak mellett tartják meg. * (Vasárnap és hétfőn délután) is játszanak a Vígszínházban. Vasárnap délutón a Diákélet, hét főn délután a Trilby kerill szinre. 9 (Hu'sz zsúfolt h'z) nevetto ós tapsolta véss as Ancirássy-nti Színház változat™ uj műsorában Liptai Tnir*. M«M<Í>O» Iván. Reornnhiisv r»*váti, lakatos IAmAA, Rnlae. o tlm'.l és Zápon István darabjait, tréfáit és a gon­dos'n össievélógatott magánszámokat.. * IA ilevü-szinház iinnepi előadásai.) Az a válíozjflanui nagy siker, aonelv ,,A szerelem kirá­lya'' e. operett előadásait követi, arra késztette az igazjptóságot, hogy vasárnap és hétfőn kétszer­kétJR?r tűzte ki műsorra. A délutáni mérsékelt hqjyáru elörulásokon is a bemutató kitűnő együttese Iszik. * (Szalontai Ferike) kabaréjában (Baroes­tér 10.) 3 komikus versenyez a közönség mulatta­tisán: Nagy Imre, Cobor és Pórfi. * (Blaháné a Színházi Élethez) érdekes le­velet irt, amelyet az uj szám fakszimiléién közöl. Ezftnkivttl a San'Toy reprizének fölvételeit, a leg­írissebb párisi és londoni darabsikerek ismertetését, Nagy Endre Konferánsztan cimü sorozatának első cikkét és egyéb érdekességeket talál az olvasó Incze Sándor lapjának uj számában, amelyet a rende>.; rovatok, a pályázatok e héten különösen gazdaggá tesznek. * (Intim-kabaré.) Pénteken mutatta be uj műsorát az Intim-kabaré. A föérdeklödés Galetta Ferenc vendégjátékának szólott. Kalmár ügyes szö­vegű és Hetényi pompás zenéjii operettjében, a Ro­mantikában, lépett föl. őszinte tapsok kisérték éne­két és játékát. A műsor egyéb részében Csöndes Géza bohózata. Forró Pál vígjátéka. Kellér An­dor drámai játéka, egy külföldi bohózat és több uj magánszám foglalkoztatta a kabaré rendes gár­dáját, melyhez ezúttal még a talentümos Simonyi Dezső is csatlakozott. A főbb szerepekben Szeles Elza, Német Nándor, Tihanyi Oszikár, Pa kós Eszti tetszett. 1 *\JAz Uj Színházban), (Budapesti színház épületében) szombat és vasárnap este fél 7 órakor Rákosi Jenő romantikus me.iejátéka. a. Szerelem iskolája, kerül szinre a bemutató előadás jól bevált szereposztásában Péchy Blankával, Magyar Natá­liával, Forbáth Erzsébettel Erdős Aliceval, Somlár­ral. Búzával, Toronyival, Szentiványival a vezető szerepekben. A színház fűtve van. * (A Bonbonier-kaharc) előadásai iránt nem csökken az érdeklődés, dacára hogy már három hete volt a premier. Tőrök Rezső Erzsi cimü já'é­ka főszáma ennek a műsornak, melyben Kőváry jóizü diákfigurájával, Mfhályfi Ldci szemérmes kia e&eléd alakításával feltűnően jót produkál. A magánszámok mind sikerültek és esténkint nagy sikerrel lép fel Uray Tivadar, a Magyar Szinház szimpatikus, talentümos művésze is. Í920. október 30.. szondát. * (A Budai Szinkör idei szezonjának ntols<f előadásai.) Ma szombaton a kedvelt Leányvárát operett kerül előadásra. Vasárnap délután a Budai 1Szinkör sláger operettje. a Debrecenbe kéne menni, este pedig a Randevú c. mulatságos, énekes bohó­zat kerül szinre. Hétfőn délután és este a nagyba­tásu Molnár és gyermeke dráma és kedden u oí-ó előadásul Farkas Imrének mindig vonzó énekes diáktörténete, az Iglói diákok van műsorra tűzve. » (Kosáry Emmi cs Puccini.) Zürichből táv­iratozzák: A Stampa jelentése szerint Puccini bécsi tar­tózkodása idején Ko3áry Emmát fényes feltételek mel­lett olasz hangversenykörutra szerződtette. * (A Szinházi Világ) szép felvételeket és cikkeket hoz a San-Toy bemutatójáról, nemkülön­ben a hét minden szinházi eseményéről. * fSzlnh znyltáa Győrött.) Somogyi Kálmán, a győr-hódmezSvásárhelyi színháznak igazgatója, a saját költségén átalakított győri színházban október 20-án kezdte meg a téli szinidényt a Silvio kapitánynyal.. tViOZí. (A Projektograph uj filmjei.) Négy uj filmjét — java francia meg íngol termés — vitíe a Royal-Apolló vásznára főpróba keretében a. Pro­jektograph. A Ketten a puszta szigeten kedves, ori­ginális- robinzonád, A Golkonda c. öífelvonáso indiai történet pazar helyszíni fölvé.eleivel, mese­szövésének excentrikus ^voltával hódította meg a közönségei. A tüzes ostor c. négy felvonásos ezin­mü a mai társadalmi kérdéseknek frappáns fesze­getéseivel tünt föl. A kétnapos főpróba clouja azon­ban mindenesetre A párisi nő c. 8 felvonásos szín­mű, Gaby Deslys-vel. Az id^i mozi szezon divat­filmje lesz ez. Igen sokat fognak róla beszélni. * (A tigrisarcu ember bemutatója) négy zsú­folt nézőtér elölt pergett le pénteken a Mozgó­kép-Ott honban. Az izgalmas, különleges helyzetek egymásutánja peroről-percte fokozot­tabb érdeklődést kelteti a közönségnél, mely vég­telemül zajos tapsban tört ki. A kisérő műsor is fölötte tetszett. * (Premiér© az Urániában.) Szombaton uj műsort, mutat be ez Uránia. .A. kaliforniai arany­világ híres irója, Bret Harte, egyik regényét vitte filmre egy amerikai gyár, Az éjféli postakocsi cím­mel. A bravúros film igazi amerikai produkció, iz­galmakkal telistele szőtt történet a kaliforniai aranyásó-világból. Az Uránia ez uj műsordarab ja mellett a hires Henny Portén uj vígjáték-filmje ke­rti! még bemutatásra. A szombati premier előadá­sai 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. * (A Cezarina hétfőtől kezdve az Omaiiában) lesz látható. Az első rész cime: A fehér muzma. Sí. | 1 OPERAHÁZ Q/.7): HCWZETI (V 87) | VI3 (7) j MAQYAB (7) ! V»RQSI (71 B VA OSI (7) I KIRÁLY (7) ; REVÜSZIMHÁZ 7)|EsHfltérl-Szlnh. 7 Aranyember ; Mi kett.ín Kodora Sau-Ti .V »5k barat;,i i Diákélet °y A politikasok Az utahi lány 'fr.; I.onecprin^ ^A/tmber^ Eijel Sastié k | Troutiadn r | GyormektraKéd'l Cijránygrofi n Ida 8in-Toy~ Marionettek I Az ntahi lány STor,:,Bmktrályaj > u-shi Szerelem királyai A baba Szorelem királya Vn-snl í|8uilalS»lHi<iir(-.47|Apollákabaré'/»8Unilr.-utiailBliáz! F0VAR0SI ORFEÜM P) ! ROYAt 0RF.( ) !a0NB0HIEBQ/»8l| Virjzlnhái U' Színház («/i7) Siófok gyöngye ! (>/s8j I tUtkui fellépte a Bsrüirálybau I Lucia, operett Ui műsor. Uray ... .. , ,., t-eanyvusar Ka^oi^,, rokona; SchSnbrann ! Torralba span ol tánc-nOvesznő ;Becker Babyval Tiv. m. vendét ' Klce 3 eloaöas }sKreLnnskola]a ROYAL AP0LL0 \ OTTHOM C4, V.8, OMNIA (4,6,8l jCORSO C v,4,Vt j.| TIVOLI (4.',;B . jWYUQAT '/,4,'/,6 Edison (4,'7,6, '/•8 IMTIM KABARÉ jglalia L Szln h. 7 !(4,6.8) Cezarina 9) A tigris- P-ibáb. Maxi |'/>8,V»IO)t;yerm jV>8, »,,lü «a,-. Ü8r« Ne telen VÍI01 Ai ui , (V«4, H8) ,, . , 1 III. Románc aren cfnber I válni a ,ar |»tiv. Tlh Minh.[ sAgezolgjjl'a ás asaz-Hai-il biroJ.jnayystiltt mflsor' Roroantin a Magdolna KÖZGAZDASÁG. * Kongresszus a marokkói táska ellen. viíá,gszert)e évről-évre nagyobb kálókat okozói rokkói sáskajáráfö még a háború előtt arra aÍ el­határozájsra indította a Római Nanzetközi /iiező­gazdasiági Intézetet, hogy eme kíwgazda.sájfi csa­pás ellen a nemzetközi védekezne inC«feményetí megaaervezése céljából Rómábanvlj^mgresiszust ttai-lson, a világ államainak szakértő képviselői­vel. A kongresszus összehívását azonban a há­ború évekig niegakadályoztia. Ujabban azután ok­tóber SO-áira tűzték ki a kongresszust, melyre emiibett intézet a magyar állam képviselőjét is meghívta. Miután Magyarország ez évben is igen jelentékenj' károkait szenvedett a Jássaságban és a Hortobágy környékén a sáslka pusztításai foly­tán é mert a jövő óv tapaszán is fenyegeti ez a veezély a« ország termését, a magyar kormány íi kongresszusra a magyar állam képviseletében J & i) 1 o n o w s z k y J ó z s e f nünisizt. tanácsost, a m. kir. rovartani állomás főigazgatóját, kül­dötte ki Rómába. Jablonowszky min. tanácsos a i-táiskairiás kiváló gyakorlati ismerője s e téren elsőrangú szaktekintély. * Frar.claország és Magyarország között ujabb szoros péniüpyi ée gazdasági kapcsolatok szóvődnek. Na­gyobb pénzügyi műveletet Weisz Fülöp, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alelnökének mult heti párisi tárgya­lásain vitattak meg.- Szintúgy sikerrel tárgyalt- báré Kornfeld, a Magyar Általános Hitelbank megbízottja az ez intézet érdekköréhez tartozó számos 'pari és pénz­ügyi villalkozfis finanszírozásáról. Kornfeld Párisból el­utazott. J.ondontja, hogy az angol tőkének ez üzletekben való részesedéséről tárgyaljon. A Magyar Földhitelbank­nak — a francia tőke bevonásával és a Sehwob-csoport részvételével való '— újjászervezéséről dr Taupera Ferenc vezérigazgató tárgyalásainak eredményeképp Párigban szintén megállapodás jött létre. Végül küszöbön áll a Ma­gyar Papíripar r.-t, nagymérvű kifejlesztése nemzetközi alapon a Crédit Lyonnais bevonásával, amely ügyben Bért vezérigazgató ezidőszerlnt Párísban tárgyal fe< mér megnyerte az olasz pénzügyi érdekeltek részvételét ez ü.r­leti művelethez. * Az érláktfcsdén péntclion mindjárt az tizlct tnegnyitásukor híre járt, hogy Zürichben a budapesti deviza (kifizetési Árfolyama 1.35 centimig sülyedt, vagyis olyan szintre, aminőt mindeddig nem jegyeztek föl. A svájci piac e lesújtó jelzése folytán elsősorban a valuták árai szSktek föl szédületesen. Egy darab dollárért. 450 1 koronát, egy huszfránkosért 1325 koronát fizettek, még az osztrfik koronáért is nyolc fillér felpénzt engedélyez­tek. Az értékpapírpiacra — a három napoa szütfH előtt — annyi vétel megbízás érkeiett, hogy azoknak csupán egy részét lehetett végrehajtani, ezt is fizikai nehéz­ségek árán. Az ezer koronás árugrások szinte halmo­zódtak; a Ganz-Danubius, a Marosvásárhelyi petróleum, a Nasici és az Általános szén árfolyama kerek száz ko­ronával emelkedtek. Egyáltalán az egész vonalon hausse­mozgalom fejlődött, kivételével a kullsznak, amely a fel­emelt illetéknek végét járó első hónapjában immár tel­jesen kikapcsolódott az üzletből. Ma például tizenkét, óra felé jött létre az első kötés Magyar hitelben. Élénk ke­reslet mutatkozott Ingatlanbank, Magyar Lloyd, Auer, Szikra, Olaj, Atlantica, Rima, Államvasút, Salgó, Bcd»­pesti malom, Szászvári, Cukor, Felten, Papir iránt. A» utótőzsdén jegyzett: Magyar hitel 1890, Olasz 492. Ál­lamvasút 5430, Jelzálog 600, Bima 4400, ScMick 1000, Lámpa 3000. Auer 2650, Gummi 6700 koronát­Hivatalos árfolyamok (legalacsonyabb és legmagasabb). Bankok : Angló 102j—tŰ2 ;j Hazai 773- 762 Ipar 805— 615 Hermes 475— 483 Agrár 995—1005 Magy.hitel 1t85—187Ű lusatlan 1210—1.55 Angol M. 1C50-1C35 Forgalmi 720— 738 Jelzálog 810- 59a Keresk. h. .50— 545 Leszámít £45— 825 JL-Olasz 438 - 4S3 Merkúr 485— 470 Osztr. hitele 110—1085 ICereskcd. 7300—7&a0 j J.áng Bosnyák 1100-1020. Liptak Aszfalt 900 Ált. kösz. 6700—11000 Kerámiai 1610—1500 Salgó 8400 -8525 Újlaki 1700 Urikányi 6820- 5830 Vasművek, gépgy.: Cobnrg 3550 - 3850 Csák; -400—1380 Gazd. g. 2300—2250 Fegyver 1630-1680 Ganz D. 1850J—19300 Ganz vili. 4100—4300 Győríy 750- 76ü Bössemann1480"1520 1010-1055 475— 485 Takarékpénztárak: J /90C ,20- 8O0 : Tóvárosi 2260 j Altalános 1120-113o KQiŐDf. Vállalatok: »OK Tár1900-1Ma LtgeIe3 í 4 8C 0_4 820 Hazai ^2403—22300 : > i a,. 6 t] 1590—1620 2500 Karton 1M0—1900 Klotild 5075-4950 Kronberg. 1/20—175;, M. Lloyd 2293- 2370 Unió sziuli. S40— 96) M. cukor 15100—15300 Erdőfa 16iO—1670 Lámpa 3100—2á25 Aner x 2230—2'5.i Őstermelő 1070—1115 Ruggy anto35 Zi—3700 Vas. íorg. 180 —'840 Váro8fe)J. 1285—<830 atalomsoki 1330-1i50 Mar. petr. 3! 00- 8500 Nemz. fa 1920—2000 Nasici 18C0C—18700 Lichtlg 2CO'—1975 Óceán 19S0—1970 Orsz. fa 2250—'300 Olaj 3675-4003 Phöbus 710— 665 Rézbányái 247o—2fc50 Szikra 3400-3SCO Szlavóniai 4475 Stummer 68C0—6í00 Telefon 2750—7850 Temo«v.sőr9000—9200 Török 565— 575 Vasv. vili. 1270—1330 Vlkt. but. 14C0-U80 Zabolai 4100 Zc-utal 2800—2950 Kfixl. vélialafok: Biztosítók, malmok «óni ltorsod-M. 3025—S200 <800—4850 Konkordia Í450- 2-00 | thiuoin 3225-3Í00 Budapesti 4475-4560 ! Oanica 8550-6800 Gizella : 0C0—2C50 i ™<> 3; 0?-? 37 6 Hungária 250-2300 i ' "P^ 3303 -35CŰ Viktória 75C0—76001 ^Pódium 3330-2400 .. ^ , Feltén 4250-4450 Bányák, teglagy.: Klóra 3850-8700 Adria 14200-13603 Beocsini 58:0—s7u0 c;oldbe.rí?er2370—2^60 Atlantlka S400 -6500 Sientlőrinel 170—1*00 , Gutmann tiEO—6400 Közúti 1635—1615 Cement. 15.C-1520 Halteny', 3703 Városi 325— 630 tószák.szé'n:35"—3330 11. fat . 8500 ; Bur 470 Szászvári 3800 - 3i?2s Kgy fa 1930-1900 1 Déli 1830—1820 Kohó <450—1550 itel fa. 2070—2210, Levente 4775- 48'b István tégla 660 I Kőröst'. 1645—1800 j Allamvas. 5325—5475 Kőb. gőzt. 1975-1900 : Műtrágya S8C0—3900 1 Tröszt 19C0-1995

Next

/
Thumbnails
Contents