Pesti Hírlap, 1929 augusztus (51. évfolyam, 174-196. szám)

1929-08-08 / 178. szám

12 pEsri hírlap 1929. augusztus 8., csütörtök. SZÍNHÁZ és zene. Ma: Strandszerelem. — Uj bejelentés. A Nyári Operettszinliáz még egy újdonságot akar bemutatni, a Strandszerelem estéi, bár még mindig vonzóerejének teljében van, meg vannak számlálva. Ma ismét bekapcsoltuk. A folyton zsúfolt házat vonzó Szökik az asszony-nak bekapcsoltuk hétfői előadását is. CSÜTÖRTÖK, aug. 8. Nyári Operettszinház. Strand- szerelem. i (%9.) PÉNTEK, aug. 9. Budai Színkör. Szökik az asz- szony. (%8.) — Budapesti Szinház. Nem tudok én zsidó nélkül élni. (8.) VASÁRNAP, aug. 10. Budai Színkör. Mesék az Írógépről. (3.) — Nyári Operettszinház. Strandszerelem, (’/éo.) — Budapesti Színház. Nem tudok én zsidó nélkül élni. (4.) HÉTFŐ, aug, 12. Budai Színkör. Szökik az asz- szony. (»48.) Eszperantó-színház. Zöldszinü lobogó leng szerdán délután a Bu­dapesti Szinház homlokzatán, a zászlón fehér me­zőben zöld csillag, pirosfehérzöld szinti zászlócs­kákkal diszitett fővárosi címerek a kapukon — eszperantó színészek lépnek a deszkákra, amelye­ket valaha az „isteni Düse“ lábai is tapostak. Ide­gen nyelven beszéli, zöldszalagos jelvényt viselő közönség tölti meg zsúfolásig a színházat. Magyar színjátszó lép a lámpák elé — Kende Mária — és elhangzanak az első eszperantó szavak erről a színpadról, amely valaha a német múzsát szolgálta, de azóta — az idegennyelvü színészek vendégjátékát nem számítva — a magyar szó ural­kodik rajta. Most is magyar színészek játszanak itt e most más értelemben világot jelentő deszkákon, de a minden nemzet kisegítő, közvetítő nyelvén be­szélnek. Eszperantó szavak viszik az agyakba a gondolatokat, a szivekbe az érzéseket, de a szemek­nek — az arcjáték és a mozdulatok nemzetközi néma nyelve tolmácsolja mindezt. Baghy Gyula egy- felvonásos drámája, a „Számum“, a szerelem örök emberi témáját, a női természet , Sphinx-rejtelmét- jeleniti a néző elé exotikus keretben. Az olasz nyelv ritmusára emlékeztetőén zendtilnek az eszperantó szavak, a színjátszók kissé pathétikusan beszélnek, de — színjátszás, amit produkálnak. Kende Mária átéléssel, melegséggel játszik. Kovács Anna játé­kából drámai hév csap ki, nem egyszer meglepően természetes. Sárosi Mihály játéka színes, lendületes, Baghy Gyula, Rolko Gyula ügyesek. Ezután csárdajelenet következik, ami csupán azt szolgálja, hogy magyar népdalokat és a csárdást bemutassák az idegeneknek. Sárosi Gyula énekli csengő hangon, temperamentumosán az eszperan­tóra fordított víg és édesbús magyar nótákat. Vad- nay László tréfája (Bodnár Erzsi és Baghy Gyula játszották) megkacagtatja a közönséget. Lányi Viktor hangulatos daljátéka, a Bada­csonyi szüret, Szegedy Rózát és Kisfaludy Sándort viszi színre. Tóth Boriska és Varga Imre énekelik a fülbemászó, művészi Lányi-dallamokat. A nem­zetközi közönség a népdalokat és a müdalokat egy­aránt zajosan megtapsolja. A magyar színészek szavait e napon a szín­ház nézőterén minden nemzetségü ember megértette, de az irodalom nyelve talán sohasem lehet mindenki számára annyira közös, miként a zene és a képző­művészet, a film és a némajáték formanyelve. A gondolat az, amit mindenkivel meg kell értetni, a művészetben való megtisztulás, fölemelkedes gon* dolata! *s* * A Magyar Szinház és uj bérlői. Amikor, most négy hete, a Magyar Színházat kibérelte a Szinház- feljesztö r.-t., a részvénytársasági tagok között nem szerepelt dr. Hegedűs József, ellenien meglepetés­szerűen olvasható volt Rácz György neve. Dr. He­gedűs ugyanis törvényhatósági bizottsági tag, miért is nem akart szerepelni. Viszont Rácz ^ György valósággal az utolsó percekben kapcsolódott be, Torday Ottóval. Dr. Hegedűs azóta mind több és több olyan mozzanatot látott, ami öt a színházzal kapcsolatban, közéleti szereplésében feszélyezi, miért is megállapodott Rácz Györggyel, hogy ez átveszi az ö érdekeltségét is. — A megegyezés — mondta Rácz György — megtörtént. Mindazonáltal semmi sem változott. Bródy István a művészi igazgató és Blumenthal Oszkárral meg Torday Ottóval vigyázunk arra, hogy a Magyar Szinház minden más tekintetben is megfeleljen a várakozásoknak. És ami a fő, maradt egií Hegedűsünk, a magyar színművészet prim- hegedüse, Hegedűs Gyuía, aki megnyitó darabjá­ban. a Móricz-vigjátékban már fel is lép. * Keleti Juliska Budapesten. Két év előtt járt itt utoljára, akkor a Fővárosi Operettszinházban lé­pett fel. Azóta nagyot fordult vele a világ: feleségül vette Amerikának egyik gazdag embere. Nászúira Ja­pánba mentek. Most aztán megmutatja urának Bu­dapestet, ahol annyi sikere volt. E hó végén érkez­nek. Rokonát, Komáromi Pált, az Operaház művészét kérte meg, hogy béreljen számukra villát,' mert hosz- szabb időt akarnak Budapesten tölteni. • Fedák Sári szerződései. Fedák Sári azzal az eltökélt szándékkal ment el vakációzni, hogy Buda­pesten csak az uj szezon második felében lép fel. Lázár Ödönnel, a Király Szinház igazgatójával ilyen értelemben is kötött szerződést; két szerepre, köztük Kovács Kálmán „Erzsébet királynő“ cimü darabjára. Terveit azonban teljesen felborította a Magyar Szinház uj igazgatójának, Bródy István­nak ajánlata, hogy lépjen fel már most ősszel, a szinház megnyitó darabjában, Móricz Zsigmond Szépasszony kocsisa cimü zenés vigjátékában. Fedák Sári vállalta a mindenképpen neki való sze­repet és e hó 21-én már meg is kezdi próbáit. Vi­szont Lázár Ödön ragaszkodik korábban kötött szerződéséhez, mely — 40.000 pengős vinkulum- mal — Fedák Sárit- két szerep eljátszására köte­lezi a Király Színházban. * A hajai Liszt Ferenc-kör most, szept. 1-én megnyíló áll. eng. zeneiskolája részére áll. képesített oki. hegedű- és zongoratanárt keres, évi 3600 pengő fizetéssel. Az állások szept. hó 1-én elfoglalandók. A pályázatok életrajz és referenciákat tartalmazó ok­mányokkal együtt a Liszt Ferenc-kör elnöksége cí­mén Bajára küldendők. 4 Holnap, péntek este az Állatkertben Tosca tel­jes előadása. Vezényel: Ábrányi Emil. 4 Minden látogatót megvendégelnek szombat, vasárnap délután 4 órakor és este a Budapesti Szín­házban. A hölgyek sapka, legyező és piperecikket kapnak, az urakat pedig a szereplők a buffetben meg­vendégelik pezsgő, likőr és szivarkákkal. MOZI. * A moziszakma veszteséglistája. Az uj mozi- szezón több vezetőt nem talál helyén. Mindenek­előtt távozik a Slar vezérigazgatója, peiger Ri- chárd, aki egyben a Corvin és Kamara mozgóknak is vezérigazgatója volt. Európai felfogását, úri egyéniségét sajnosán fogja nélkülözni a szakma. Súlyos veszteségnek tartjuk azt is, hogy dr. Ho- dászy Bélái nem fogjuk ott látni az Utána élén. Uk ismga tapintatossága lizonyára rövidesen uj pozíciót fog biztosítani számára, Daróczy József­nek, a Palace igazgatójának távozásáról már múlt­kor szóltunk Valamint utódjáról, Szlammer Bélá­ról. És arról, hogy a Fórum nak uj direktora lesz, Gerő István személyében. A Rádius élére Siklóssy Irán kerül, ö a pesti mezinak hősi korszakában játszott nagy szerepet. Most, hogy uj korszak kez­dődik a beszélő filmmel, megint a helyén lesz és nagy nymesrgAt jcrnnl * Evelyn Laye. Sam Goidwyn, aki Bánki Vilmát is felfedezte, most uj filmstart fedezett fel Evelyn Laye személyében, aki jelenleg az Uj hold cimü ope­rett londoni előadásának főszereplője. A művésznő arra vállalkozott, hogy február hóban játszik egy beszélő filmben, amely Kaliforniában fog készülni. Egy hétre ezer font sterlinget kap, vagyis közel 30.000 pengőt. Minimálisan tízezer fontot garantált neki Goidwyn. Flo Ziegfeld revükirály lesz a zenés film rendezője. Olyan filmről van szó, amely színpadon BUDAI SZÍNKÖR SZOKIK AZ ASSZONY. Kardos Andor és Brodszky Miklós 3 fely. operettje. Költiy Kálmán Deily Ferenc Fóthy András Kátkai Márton F.lly Dropsz Bonthy Hanna Kopsz Zilahy Irén t'rönczy Péter l’ctheó Attila Zsuzsi Kőrmendy Kató A mama Hamvas Józsa A főispán Hort.i Sándor Saárosfalvy Kertész K. Tommy Gailaí Nándor Fópincér Pataki Ferenc Kezdete %8. vége %11 órakor Minden este: Szökik az asz szony (A48). Vasárnap délután Mesék az írógépről (3). NYÁRI OPERETT­SZÍNHÁZ STRANDSZERELEM. Arnold és Bach 3 felvonásom énekes bohózat. Balancourt Sarkad! Aladár Lavirette Újvári Lajos Plan tine Kabos Gyula Kenolr Kertész Gá bor Isa belle Gombaszögi E. Lucy Eöry Erzsi Viviane Kósza Irma Bipornot Déri Hugó Tardivaux Fodor Artur Totó Szilágyi M. Bremond Peti Sándor Marign a« Vendrey Ferenc Cham hotte Rubinyi Tibor Kezdete >49. vége %12 órakor. Minden este és vas. d. n. i Stranuszereiem (H5. t£9) TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD Szezonnyitó műsor. Kezdete 9 órakor. S zínházi akciónk ol- I csó jegyeit az alábbi helyeken árusítjuk: HÉTKÖZNAPOKON! FókiadohivatalamkOan: v.. Vll. mos császár-ut 78 CAut. 122— 95) és Vll., Erzsébet-körut 1. (J 352—96) Fiókjainkban: l„ Krisztma körut 133 (Aut. 609. 240)-, II., Margit-krt 6/b (Aut. 520—25); 11.. Fö-utca 23 (Aut 530—61): VI.. Andrássv-ut 4. (Aut 227—68); Vili., Rákóczi, ut 9 (J 468—21); X. Belső Jászberényem 6 (J 359—49) Újpest. Istváp-ut 1. (Újpest 74) Kispest, Kossuth tér 6. (Józset 301—66). ÜNNEPNAPOKON DÉLI 12 ÚRAICt FOkiadónivataiatnkbam v.. Vil­mos császár-ul 78.. Vll.. Erzse bet. körút 1.. Vili. Kakóczi-ut 9. (J 468—21) VASÁRNAPOKON! Vili.. Rákóczi ut 9 (J. 458 21). BUDAPESTI SZ1NH. NEM TUDOK ÉN ZSIDÓ NÉLKÜL ÉLNII Feld Mátyás 6 teivonasos pesti táncoperettje. Schlesinger Dávid Gózon Gy. dchlesmger MelaineKómiives E. Schlesinger Carmen Lészay Kató Babos Piri ■Wende Klári Békássy l Somogyi N. Krnochné ,j Erczkövy L. vége 11 órakor. Minden este és vas. d. u.t Nem tudok zsidó nélkül ölni. (4. 8) l»kolaigazgatónö Rendőr Kezdete 8, király-szinház Szombaton és vasárnap este: Diákszerelem. (%8). is előadásra kerül ugyancsak Evelynnel. A prima­donna a minap telefonon beszélte meg a födolgokat Ziegfelddeh Hatezer angol mérföld távolságból dis- kuráltak egy negyed óráig, ami csekély ezerötszáz pengőbe került. * Kudarc. A london-haymarketi Capitol-mozi- ban bemutatták a Blackmail (Zsarolás) cimü be­szélő filmet. Mindjárt a vetítés elején mindenféle idegen és különös zaj volt hallható, értelmes beszéd' pedig egyáltalán nem hallatszott. A vetítést meg kellett szüntetni. Az újdonság helyett egy régibb néma filmet adtak elő. A közönség nagy része visz- szakövetelte a beléptidijat. Az igazgató alkudozni próbált, de különösen az amerikaiak, akik azzal érveltek, hogy el kell utazniok, nem engedtek, és vissza is kapták a pénzüket. Másfél óra után megint vetítették a Blackmailt és ezúttal zavartalanul sike­rült az előadás. RÁDIÓ BUDAPEST CSÜTÖRTÖKI MŰSORA 550 (20). 9.15 Szalonzenekari hangversen}'. 9.30 Hírek. 9.45 A hangverseny folytatása. 11.10 Vizjelzés. 12 Déli ha­rangszó, időjárás. 12.05 Cigányzene. 12.25 Hírek. 12.35 Cigányzene. 1 Időjelzés, időjárás, vízállás. 2.30 Hírek. 4 Rádió Szabad Egyetem. 4.45 Időjelzés, időjárás, hírek. 5.25 Operett-részletek. 6.40 Gyorsírás-tanfolyam. 7.15 Előadás az orgonáról. 7.45 Szavaló-est. 8.15 Hangverseny. Utána kh 9.20 Időjelzés, hírek. 9.30 Az 1. honvédgyalog­ezred zei*karának hangversenye. A szünetben kb. 10.10 Időjárás. 11 Rigó Jancsi és cigányzenekarának hangver­senye. A teljes heti budapesti, valamint külföldi részletes műsort pénteki rádiémellékletünkön közöltük. Csütörtökön a Rádióban Relle Gabriella, Országh Tivadar, Weigerth Aladár és Kazacsay Tibor hangversenye. szám alatt épü ő bérpalotában Központi fűtéssel és me- legvizszolgál tatással felszerelt 3 és 4 szobás lakások, valamint porfáSos föld­szinti üzletek és télemeleti irodák Felviiágosilás a helj színen. kitűnő állapotban jutányosán azonnal átvehető. A telep 2 drb á 80 LE egységből és 2 drb egyenáram- generátorból áll. Egyenként és dynamó nélkül is kap­ható. iegtekinthető Budapesten, V., Sólyom-utca 11. szám alatt. 1376(1 AQIQiy FOGKRÉM jSmi 'W M •m DUSrivBMilM • Mlmimi um A(

Next

/
Thumbnails
Contents