Pesti Napló, 1852. július (3. évfolyam, 692–718. szám)

1852-07-01 / 692. szám

lésében. Egy V! ' ‘i'tíífiff/harmadik évi folyam. ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK Vidéken: Pesten: Évnegyedre 5 f. — k p. Egy hónapra 1 ft 30 kr p. Félévié 10 „ .,, „ j Évnegyedre 4 „ — „ n «93 \ 'oni’.i.. rtők -'-,Vx!“n A <o Csfitör A tavi elófii'tés, mint a „. «ámonkinti e la dal iglKelevre megnünt. "[Egye* 9zám * ­PESTI NAPLÓ. HIRDETÉSEK és MAÖÁNVITÁK. Hirdetések négvha- sábos petit-sora 4 p. kr.- jával számittatik. A be­iktatási • 10 p. krnyi külön bélyegdíj, előre lefizetendő a Hagánviták négy­hasábos sora 5 pengő krajczárjával »zániitta- tik. A fölvételi díj szin­te mindenkor előre le­teendő a PESTI NAPLÓ sierkeztő-hivataláb» A lap politikai tartalmát illető minden közlés a SZERKESZTŐ-HIVATALHOZ; anyagi ügyeit tárgyaid pedig EMICH G. ürhoa intézendő, óri-uteza Laffert báz 8. rr Tfrrrn Szerkesztési iroda: Dri utcza 8. sz. A havonkinti előfizetés (helyben) mindiga bőnap elsejétől, számittatik. Minden birmentetlen levél mutaulaiittatik. Hegjelen a PESTI NAPLÓ — ünnepeket ét vasárnapokat kivéve — jelen ívnyi alakjában mindennap, déteati órákban. Előfizetési fölhívás a PESTI NAPLÓ 1852-diki második ‘|2-évi folyamára. Megjelennek e lapok — vasár- és ünnepnapot kivéve — mindennap, délutáni órákban. A szerkesztőség mindent el fog követni e lap érdekességének növelésére, hogy az mind politikai részét, mind a lap mütárát illetőleg az előfizetők várakozásának megfeleljen. ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK : Vidékre postán küldve fel évre (Julius—december) 10 ft.—Negyed évre (Julius—septemb.) 5 ft pengőben. Pesten házhozhordással fél évre (jul.—dec.) 8 ft p. — Negyed évre (julius—sept.) 4 ft pengőben. Az előfizetés elfogadtatik Pesten a 99Festi Napló*4 kiadóhivatalában, úri-uteza 8. szám, az udvarban első emeleten) és EMICH (íUSZTÁV könyvkereskedésében az űri- és kigyó-uteza szögletén. — Vidékei), minden cs. k. leveleket és pénzeket bérmentesítetni kérjük. postahivatalnál. — Az előfizetési EMICH GUSZTÁV kiadó. TARTALOM: Telegrafi tudósítások. ő cs. k. Apostoli Felségének magyaror­szági körútja. Pária. (Miniszteri módosítás. A jan. 22—ki rendelet sze- liditése. Az elnök nyilatkozata a törvényhozó-test illéséről. A Moniteur árának leszállítása. Chambord uj utasítása. Amerikai alaptalan hir.) Fővárosi élet. Vidéki élet. (Komárom. Nagy-Kőrös. Temesvár. Ko­lozsvár. Vegyesek.) A n a z t r i a. (jegyes tudósítások.) K ül föld. (Francziaország Nagybritannia. Németország. Helvétia. Belgium. Olaszország. Amerika.) Vegyeaek. (Nemzeti színház.) Budapest, jul. 1-én. TILieRAfl tudósítások Triest, jun. 29. — „Scourge“ kir. hadigőzös teg­nap érkezett Radrliffc lord konstantinápolyi angol követtel kikötőnkbe. Verona, jun. 26. — Radeczky gróf tábornagy leg­jobb egészségben tért ide ismét vissza. Kopenhága, jun. 26. — Plessen Károly báró Al­tona város főelnökeül van kijelölve. Parma , jun. 26. — Az államminiszterium illető­ségei herczegi decretum által szabályoztatnak. A kül­ügyi minisztérium ideiglenesen a belügyivel egyesit- tetik. Ward báré táreza nélküli miniszterré lön ki­nevezve, azonban meghatalmazott miniszteri minősé­gében a bécsi udvarnál marad. Turin, jun. 26. — A követkamara a bankszabályi törvényt 94 szóval 22 ellen elfogadta. Erre közvet­lenül a házassági törvény tárgyalása kezdetett meg. Catour ma útra indul Londonba. Athen, jun. 23.—A vallási mozgalom meggátlása végett, néhány nap előtt a követi kamrában egy tör­vényjavaslat terjesztetett elő , mely a szent synodus- nak, mint a lelki ügyekben legfelsőbb hatóságnak hatáskörét véglegesen megállapítja. A kamra azt egy­értelműig jóváhagyta s imént küldötte át a senatus- hoz további tárgyalás végett. Smyrna, jun. 21. — Lafosse követségi ügynök, Boila helyébe francain consullá neveztetett ki Jeru­zsálembe , ez utóbbi Bagdadba helyeztetik át. Hír­lik, hogy a szent sit ügyének megoldása ezen elhe­lyezéssel összefüggésben áll. Páris, jnn. 28. •— A törvényhozó test a budgetet 214 szózattal elfogadta. Ülése már be van rekesztve. A herezegelnök illető üzenetében többek közt ez áll: 0 köszöni a törvényhozótestnek arra nézvesti loyalis közrehatását, hogy az új intézvényekban a félre nem ismerhető tökéletlenségek kijavíttassanak, nem kü­lönben az előkészített tervekkel összekötött terhek, mennyiben magának az ügynek s a közszolgálatnak rövidsége nélkül történhető, kevesbittessenek. Páris lelkesedéssel üdvözlötte a sas visszatérését, a di­csőségszomjas hadsereg , Isten előtt térdre hajlott. A kormány a népen nyugszik mint hatalomnak a had­seregen , mint erőnek, s a valláson, mint igazság­nak kútfején. ö cs. k. Apóst. Felsége magyarországi kőrút­jának további folyamára nézve a „Magyar Hír­lapból“ következő tudósításokat veszünk át: Székesfejér vár, jun. 26. 0 cs. kir. Apostoli Felségének Budáról ma történt elntuáaa alkalmával a külvárosok minden házai ün­neplésén néztek ki, g szőnyegek- , zászlók- virágok­kal gazdagon valának ékítve, a ezéhek és iskolai ifjúság ünnepi köntösben, a testvérvárosok nagy­számban megjelent lakóival szives kíséretét képozék Ó Felségének, diszöltözékii hölgypk az ablakokból virágkoszorukkal hódolónak, a ielkesedés azon mér­tékben mutatkozott, mint a legmagasb megérkezés első napján. Ide Székesfejérvárra utazása alatt Ó cs. k. Apos­toli Felsége, Sachsenfeld, Promonfor, Hamzsabég, Martonvásár, Baracska, Kis-Nyék, Velencze és Pákozd helységeket szerencsélteté legmagasb jelen­létével. A lakosok mindenütt várták ó Felsége érkezését, hozzájok csatlakozott a közel környékbeli népessé*, s mindnyájan ügyekeztek az érkező Fejedelemnek üdvözletük- és hódolatukat oly módon bemutatni, miből világosan kitűnt: a lelkészek által községeik nevében kifejezett biztosításai a határtalan hódolat­nak mily nagy mértékben léteznek valósággal az alattvalók sziveiben, — mert a jelenlevők örömittas arczán lehete olvasni, mikép érzék azt, mit élénk örömriadásokban kifejezni ügyekeztek, — az őrömet tudniillik és magas szerencsét lovagi Fejedelmüket láthatni, és azon őszinte óhajtást öt üdvözölhetni, Neki hódolhatni. A helységekben zöldágakból készített, zászlókkal díszített diadalívek voltak felállítva, a házakat zász­lók és füzérek ékiték, virágok hintettek az útra, virágok álltak az ablakokban, mindenki teve a mit tehetett, az ünnep roagasztositásához járulás aka­ratától ösztönözve, — harangok zúgtak , taraczklö- vések hangzottak. Tétényben kát. kerül, parancsnok Heintzl vezér-* őrnagy, és Augusz főispán urak, a 6-dik csendőr­ségi ezred parancsnoka gróf Forgács alezredessel, várák Ó Felségét a pesti kerület határszéléig ót ki- sérendők. Székeslpjérmegye határán diadalív volt felállítva azon pillanatban, midőn Ó Felsége azon áthaladt: a megye székvárosában üdvlövések tétettek , a haran­gok megszólaltak és katonai zenekar a népbymnust Martonvásárban Ó Felsége a megyei elöljáróság, járási hatóságok, és a váli járásbeli helységek kül­dötteinek hódolatát méltóztatott elfogadni. Yelenczében 4 csikós volt a császári kocsihoz a fogatváltozásnáli segítségre rendelve; fehér bő ing és gatya, «őrös mpllény, sarkantyus kordovány csiz­ma , fejükön túri-süveg vala öltözetük ; ez alkalom­nál nem lehet emlitetlen hagyni azon rendet és gyor­saságot, melylyel átalában Ó Felsége úti kíséreténél, kerekszámban 35—40 kocsi, — a lóvállási-állomá- sokon mindenütt a szolgálati ellátás teljesittetik ; mindenik paraszt, egy papirjeggyel karján vagy kalapján, tudja feladatát, s a szükség pillanatában tüstént kéznél van. Számos lovas bandérium köríti rajként az egész ut hosszában a császári kocsit. Székesfehérvár előtt e lovasok száma több százra nőtt. Ó Felsége Budáról e város elé a gyakorlattérrc 3}, óra alatt érkezett 4 osztály lovasság az 1 és 4 sz. császár-vértes ezredből, továbbá 1 zászlóalj gr. Dpgenfeld gyalogság, a hg. Schwarzenberg Pál fiúnevelő intézetével vala itt teljes díszben, b. Minu- tillo tábornok parancsnoksága alatt felállítva, s élü­kön az ide sietett magas tábornoki kar és pedig a hadtestparancsnok, osztály tábornok és dandárnok urak valának láthatók. ö Felsége lóra ült, s a csapatok megszemlélése után, előbb a gyalogságot tüzelés közt, s aztán a lo­vasságot két osztályban, mgga adván a kivitt evolu- tiókra a parancsokat, gyakoroltatá; minek bevégzése után Ő Felsége ellátbatlan sokaságtól kisérve bevo­nult a városba. A katonaság, lovasság úgy mint gyalogság, azon- közben sorfalat képezett, a népség ezéhekre felosztva zászlóikkal, a tanuló ifjúság, s nagyszámú népség még távol vidékekről is, zsúfolva töltémeg az utczá- kát egész a püspöki lakig, hol egy század tisztelet- őrségül zenével volt felállítva. Harangok zúgása, s a nép örömyilatkozatai közt ért ö Felsége legmagasb szállásáig. Itt megyei püspök Farkas ur mlga, a számos eleme és nemesség, a városi tisztviselőség a polgármesterrel — és a községtanács, a cs. k. hivatalnokok, továbbá a megyei községek küldöttei várakoztak. Ko3zoruzott, virágoka. hintő lánykák jelölték a lépcsőkön fel az utat a legmagasb teremekbe. Mindnyájok nevében a püspök ő mlga monda hó- dolatl)estédet, melyre Ó Felsége legkegyelmesebben válaszolni méltóztatott. Ezután következtek mind az említetteknek bemu­tatásai , melyeken Ö Felsége szokott legkegyesebb leereszkedésével mindenkit m«^varázsolt. A magasb nemesség hódolatánál az ország n.ajd minden tekin- télyesb családai képviselve voltak, kik a legtávolabb vidékekről ide aezeglettek, Ó Felségének, ’pgkegyel- mesebb Urunknak, tiszteletüket személyesen lábai­hoz teendők. A titkos tanácsosok közt voltak gr. Zichy Fér. gr. Battyányi Imre és Marich, cs k. kamarások többen voltak 12-nél, valamint számosán a nemesség minden fokaiból. Este a város igen csinosan kivilágittatott, egyúttal fáklyás menet rendeztetett, melyet katonai zene ki­sért. A bemutatások után Ó Felsége a statusügyek­nek szentelte idejét. Sokáig éjfél után nagy néptömeg hullámzott le és föl az utczákon, és mindig Ő Felsége lakása volt a vándorlás czélja — melybe számos Éljeneknek kel­lett behatolni. Mint mindenkor, úgy ma is ó cs. kir. Apostoli Felsége azon kitűnő benyomást idézte elő, melyet hosszú időkön keresztül a legjobb utóhatás kisérend és kell kisérnie. Június 27. 1852. ó Felsége 7 órakor reggel a püspök ő mlga által nagyszámú papságból álló ünnepélyes szolgálat mel­lett tartott misén méltóztatott jelen lenni, s az elsőtől az egyház-küszöbön in pontificalibus váratva a fő­oltárhoz vezettetett, s a papság előlépdelése mellett a templomból ismét kikisértetett. A szent mise után Ó Felsége a megye házát és börtöneit, a katonai és polgári kórházat, az itteni ünöveldét s végre a katonai és polgári hatóságok hi­vatalait méltóztatott megszemlélni. Azon gondosság és szakismeret, melyet Ó Felsége minden intézetek látogatása alkalmával tanúsított, eléggé igazolják, Fejedelmünk magas bölcseségrt s egyszersmind azon atyai gondoskodást és magas czéljait minden alattvalói javának legsükeresb elő­mozdítására. 9 órakor Ó Felsége legmagasb útját Szekszárd felé folytatni méltóztatott; ismét számos népség gyűlt össze, szerenc8ekivánatait nyilvánítani. Szekszárd, jun. 27. E pillanatban sok ezer szív örömteljesen feldobog, elragadtatva a nekik jutott szerencse által, hogy Ó cs. k. Apostoli Felségét, szeretett Fejedelmünket, láthatták. Nem csoda 1 Ki jelenvolt s alkalma volt tapasz­talni, hogy ó Felsége 7 órai ut után Székesfehérvár­ról — a vármegyeház előtt mint ugrott ki az elrobogó kocsiból, az örömtől zajongó néptőmeg közt, ennek sziveB üdvözleteit mindenfelé a legkegyesebben vi­szonozván ; rr- ki továbbá tudja, hogy e lovagias alak Császára és Uráé, s e felséges megjolenés felqtt is közönyös tudna maradni, — az nem lenne ausztriai, népi magyar, s nem számíthatná magát azon népek nagy szövetségébe, melyek a messzoter- jedő császári birodalmat képezik. Számos lovas bandériumok —lovas és ló e dísze* alkalomra szokásos ünnepiességgel földiszitvc — ki- sérék ma ó Felségét Székesfehérvárról, Tácz, Sopo- nya, Láng, Kálózd, Hortos, Simontornya, Sz. Lőrinc* és Kölesden át; az előbb említett 3 helyen Zichy és Festetics családok mindent elkövettek, Ó Felségének a legünnepélyesebb módoni üdvözlésére. Kálozdon ó Felsége meglátogatá a templomot s gróf Zichy Eugen sírját, ki végzctteljes időben a Császári Ház iránti dicséretes hűsége és ragaszkodá­sának áldozata lett. Gr. Zichy Edmund — annak testvére — feiséré ó Felségét. Ezen császári tény bizonysága azon elismerésnek, melylyel ó Felsége, hűségesei iránt meleg részvéttel viseltetik. Ezen s a többi helységekben, melyek diadalkapuk felállítása házaiknak zászlókkal s zöld ágakkal feldíszítése által tehetségük szerint készültek el ó Felsége foga­dására, papjaival s a szomszéd nemességgel, az összes lakosság össze volt gyűlve, Ű Felségének hódolatát bemutatandó, mig a harangok zúgtak s ta- raczklövések jelenték a nap ünnepélyességét. A nagyobb helységekben Ó Felsége a lelkészek által, Tolna megye határában annak főnöke Förster mutatván be hódolatát, a sopronyi kerületbe érkéz- tekor kát. kér. parancsnok Kádriffsky vezérőrnagy a kerületi főispán b. Hauer által a legtiszteletteljeseb- ben fogadu»ott, kik ó Felségét, valamint az illető megyei főnökök kerületeik- és járásaikban , kisérék. A helységeken ki*űl, egyes házakban lakó földé- szok is az utakon csoportsatokba seregiének , és ó Felségét elmenetekor hango* éljcnekkel üdvözlék, különösen az összegyűlt csikósok, kiknek életmódja csak magukra szorítkozik, feltűnő üu^epi öltönyeik­ben gyakran láthatók voltak. Szekszárd mezővárosba érkezve, egy olt leállított diadalkapu előtt a város elöljárói fogadák Ó Felség.'», mely alkalommal a város bírája az egész lakosság nevében tartott beszéddel hódolatát bemutatta, mely­re Ő Felsége legkpgyelmesebben válaszolni méltóz­tatott. Ezután ó Felsége harangzúgás s taraczk üdv­lövések közt a fő utczán keresztül a helybeli s a közel községi ezéhek, valamint az iskolai ifjúságból képe­zett sorokon át, még két diadalkapu alatt elkoczizva, a legmagasb fogadására kijelölt megyei épület elé ért. Itt a Don Miguel gyalogezrednek egy Pécsről ide érkezett százada volt, a Iíhevenhüller ezred zeneka­rával együtt tisztelet-őrségül felállítva, mely utóbbi a néphymnust játszá. A lakosság ezrei, kikhez még a környékbeliek is csatlakoztak , Ó cs. k. Apostoli Felségének szent sze­mélyét megpillantván lelkesült enthusiasmusra ger­jedtek, mely legélénkebb örömnyilvánitásokban tört ki. A megyeház lépcsőjén várakozott a szekszárdi prépost és városi lelkész, s a bemutatások alkalmá­val , az ünnepélyes elfogadásra egybegyiilt tolname- gyei lakosság nevében, mely egyházi s világi ható­ságok , az összes községi elöljárók, a kiküldött köz­ségi tagokból, testületekből, a nemesség s minden rangú magánszemélyekből állott, legmélyebb tiszte­lettel mondá el hódolati beszédet;— lépcsőzeten, valamint a helységekben is, a diadalkapuknál fe- hérbo öltözött leánykák hintettek virágokat. Ezután következett a fönemlitettek bemutatása ; s fízekszárdon , valamint a többi helységekben, a kör­nyékbeli nemesség ma is igen nagy számmal volt képviselve. Bemutatások után Ó Felsége a tisztelet-őrséget ollépteté maga előtt; ezután a templomba ment, s Te Deum tartása után, kihallgatásokat adott, — mialatt a fóhcrczrg kormányzó úr ő cs. fensége, leg­felsőbb utasítás következtében, a börtönöket meg­szemlélte. Sokaknak volt szerencséjök a császári asztalhoz meghivatni, mely alatt jelenvolt katonai zene föl­váltva a helybelivel játszott

Next

/
Thumbnails
Contents