Pesti Napló, 1852. augusztus (3. évfolyam, 719–743. szám)

1852-08-02 / 719. szám

1852 harmadik évi folyam. ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK. Vidéken: Pesten : Évnegyedre 5 f. —K.p. Egy hónapra 1 ft 30 kr p. Félévre 10 „ „ „.Évnegyedre 4 ,, — „ ,, A havi előfizetés, mint a 1 „ «zámonkinti eladás is' '-e're n » „ megszűnt. j Egyes szám . • 4 ,, ,, 719 PESTI NAPLÓ. f<Hétio, ang. 2-án HIRDETÉSEK és MAGÁNVITÁK. Hirdetések négyha- tábos petit-sora 4 p. kr.- jával számittatik. A be- igtatási s 10 p. krnyi külön bélyegdíj , előre lefizetendő a Magánviták négy­hasábos sora 5 pengő krajcárjával számítta- tik. A fölvételi díj szin­te mindenkor előre le­teendő a PESTI NAPLÓ szerkeztő-hivatalába A lap politikai tartalmát illető minden közlés a SZERKESZTŐ-HIVATALHOZ; anyagi ügyeit tárgyazó pedig EMICH G. űrhoz intézendő, úri-utcza Laffert ház 8. 8zerke«*tésl iroda: Drl-ntoza 8. ss. A havonkinti előfizetés (helyben) mindiga hónap elsejétől számittatik. Minden bérmentellen lettél vitszaulasittatik. Megyeien a PESTI NAPLÓ — ünnepeket és vasárnapokat kivéve —jelen ívnyi alakjában mindennap, délesti órákban. TARTALOM: Telegrafi tudósítások. Ö cs. k. Apostoli Felségének körútja. Londoni levél. A politikai pátrtok anomális állása. Bullwer. A lapokban közlőit eltérő választási eredmé­nyek.) Bécsi levelek. XXIII. Hivatalos. (Kinevezések. Orsz. törv. és ltorm. lap XII. dar. tartalma.) Vegyes hírek s események. Külföld. (Francziaország. Nagybritannia. Németország. Belgium. Spanyolország. Amerika.) Legújabb. (Paris. London. Berlin.) Vegyesek. (Nemzeti színház. Börze. Dunavizállás). Bsdapesí, ang. 2-án. T2LE8SAP1 TODáSirAíOX N a g y-S z e b e n, julius 27. — (Schwar­zenberg Károly herczeg kát. és polg. kormányzó Erdélyben a belügyminiszterhez Bécsbe). Hét­főn 26-kán reg. 7 órakor Ő Felsége az itt ösz- szevont csapatokat gyakoroltató; 10 óra körül a gyakorlattérről visszatért, s délutáni 2 óráig audientiákat adni rnéltóztatott. Estve ő Felsége a kormányügyeknek szentelte idejét, a város ne­gyedízben volt ünnepileg kivilágítva. Miután Ő Felsége a város szegényei számára jelentékeny ajándokul 2000 pftot s a terézianumi árvaház javára 500 pengő forintot átadni, s az oláhor­szági uralkodó fejedelemnek s itt levő miniszte­reinek, továbbá a nagy-szebeni polgármesternek s más az utolsó forradalmi időszakban kitűnt személyeknek több rendjeleket kiosztani méltóz- tatott, ő Felsége ma reg. 5 órakor legjobb egész­ségben elhagyta Nagy-Szebent, innét Brassóba menendő. Brassó, julius 27. — (Erdély kát. és polg. kormányzója a belügyminiszterhez Bécsbe). Ó Felsége ma délután 3V2 óra tájban érkezett Fo- garason át, hol előtte a kiállított dzsidás osztály vonult el, legjobb egészségben ide. Az egész út­vonalon a minden helyekről összegyűlt népesség a tiszteletkapukoni elmés mondatok és szívélyes vivatkiáltások által fejezte ki a Fejedelem lát- hatásáni örömét; Ő Felsége nagyszámú pórlova­sok által kísértetve, harangzúgások és álgyűk dörgése közt lóháton tartotta bemenetét az ün­nepileg díszesitett városba. A csapatok elvonulása után ő Felsége az ösz- szes katonai és polgári hatóságokat, s a papsá­got fogadta; azután lóháton a várba, gyalogsági laktanyába, és katonai kórházba ment. A város s a közel hegycsúcsok kivilágítását a közbejött erős esőzés megakadályozta. London , julius 30. — Az irlandi választások be- végezvék. A minisztérium itt 6 szavazatot nyert. Az öbzvos alsóházi írtagok közt csak 2 whig van. Parts, julius 28. — Bizonyosnak látszik, hogy Turgot államminiszterré, Drouyn de Lhuys külügyi, Magne pedig közmunkái miniszterré leend. Ostende, julius 27. — Tegnap estve Dover és Lon­don közt iszonyatos vasúti szerencsétlenség történt. A gőzhajó ma 4 órával későbben érkezett meg. Szá­mos megsebesülésről beszélnek. Turin , julius 27. — Collegno piemonti követ Pá­riában végkép beadta lemondását s inár Parist el­hagyta. San Giorgio Canavese helységben a nemzet­őrség bizonyos kihágás miatt a minisztérium rende­leté által feloszlatott. Az itt levő követek mindnyájan meghivattak, hogy f. hó 28-kán a kamra teremében gyűljenek össze, onnan in corpore a székesegyház­ban Károly Albert király emlékére rendezett halotti szertartásra menendők. Genua, julius 27. — A „Catfolico“ mai szárna egy a házassági törvény ellen intézett czikke miatt el­koboztatok Het'síicA gróf müncheni érsek „Bosphore“ franczia postagözösön ide érkezett. Insbruck,, julius — 30. Szász király ő felsége Schönbergből gyalog-utazásra kelt Stabaion és az Oetz vö'gyön át s holnap után fog ide érkezni. Linz , julius 31. — 0 felsége Karolina Augusta császárné ma reggeli 7y2 órakor utazott el Salz­burgba. Párts, julius 29. — A „Moniteur“ közli a várt kabineti változásokat: Turgot helyébe külügyi mi­niszterül Drouyn de Lhvys lép. Kereskedelmi mi­niszterre Magne lön; Durvflé pedig az eddigi koresk. miniszter, senatorrá neveztetett ki. Az „Independance,“ telegr. tud. szerint Barocke az államtanács alelnöke az öszves minisztérium ta­nácskozásiban részt veend. ö cs. kir. Ap. Felségének utazásáról a „Ma­gyar Hírlap“ jul. 31-kei számából folytatólag még a következő tudósításokat vesszük át: Nagyszebenben, jul. 25. Pontban 3 őr. d. u„ egy ép oly elmésen kigondolt, mint élénken és népiesen létesített népünnep kezdő­dött. Ez ünnep egész rendezéséből félreisraerhetleniil kitűnt azon gondolat, egyfelől abenne részvételre meg­hívott különféle osztályú szebeni és vidékbeli ősterme ­lők és iparűzőket azon óhajtott szerencsében része­síteni, népünnepélyben! tevékeny' részvét által 6 cs. k. Ap. Felsége mindnyájunkat boldogító jelenlétének emeléséhez részükről Í3 járulhatni, másfelől egy kis rámában legkegyelmesebb Császárunk Ó Felségének, a valódi élet hű képét komoly és vidám színeivel, mint az a népesség magva közt nagy kiterjedésben kifej­lődik , lábaihoz tenni. A következő csoportozatok, melyek végét egy a népünnephez méltó mythologiai visszemlék képezi, mutatják, hogy a népség minden rétegei, a vándor czigánytdl a vagyonos szász parasztig és a müveit szebeni iparosig méltóan volt képviselve. E csoportozatok következő sorban, többnyire pá­rosával és foglalkozási tárgyaikkal ellátva, a sétatér utczárdl a nagypiaczon át a legmagasb szállás ab­lakai előtt vonultak el, honnan Ő cs. k. Ap. Felsége azokat legkegyelmesebben szemlélni rnéltóztatott, az új erdőbe, a népünnep valódi színhelyére. Az e népünnepbeni közvetlen működésre rendelt személyek következő rendben haladtak: 1. Óstcrinelés-földnépe. Első csoportozat — szász földnépe. 2 szász zászlóvivő. Az ezen csoporíozatban részt­vevő községek képviselői, egy eke és azon a borona, hat szép ökörtől vonva és 3 hajtótól vezetve mint a mezőgazdaság jelképe. 6 férfi a munkásokat képvi­selő, az eke mindenik oldalán kettő, utána szintén 2, 8 idősb földmives, a földmivelés egyes tárgyainak jelvényeivel, úgymint: 1 magvető egy inagzsákkal, 1 kapa és ásóval, 1 sarló és kalászcsomóval, és 1 kapával, ogyegy köteg színes kukoriczávai, 1 csép-, sziiruseprő- és gereblyével, 1 kasza és fénkővel, 1 szénavilla és gereblyével, 1 egy szőlőtővel, 2 zászló­vivő, 1 felbokrétázott tehén férfiaktól vezetve, 2 pa­raszt leány, felt irágozott tej- és vajedény, 2 paraszt­leány mindenik egy kosárka tojás és csirkével, 2 fel- koszoruzott tinó 2 férfitól vezetve, 2 felkoszoruzott csikó 2 férfitól vezetve, egy szász parasztokból álló zenekar, 2 zászlóvivő, 48 pár szász paraszt ifjú, 2 szász zászlóvivő, 18 ifjú szász földészpár, 1 virá­gokkal ékített boros hordó 4 szép lótól vont kocsin, melyet, egy szász kocsis hajt, a boros hordóra két férfi támaszkodik palaczk és pohárral, egymással koczczantva és a legkegyelmesebb Császárnak abla­kai előtt áldomást isznak. Második csoportozat — magyar földnépe. Egy 13 személyből álló czigánybanda Paratélyból, 2 magyar zászlóvivő , az ezen csoportozatban részt­vevő magyar zászlóvivő, 10 ifjú magyar földészpár, 2 községek képviselői, 6 ifjú magyar fö'dészpár, 2 magyar zászlóvivő, 10 ifjú magyar földe'szpár, 2 magyar zászlóvivő, 10 ifjú magyar földészpár, 1 négyfog itu kocsi koszoruzott boroshordóval lovaktól vontatva, a kocsin egy hegedűs és trombitás, ezek közt egy magyar , ki Ó Felségének éljent kiáltott. Harmadik csoportozat — román földnépe. 2 román zászlóvivő, az ezen csoportozatba tartozó községek képviselői, 1 koszoruzott szekér, négy ku- koriczacsőből készült füzérrel és középen több fen- álló kukoriczanövénynyel, 6 ökörtől vonva és 3 le­génytől vezetve, 2 hegedűs és egy klarinétos, a „keluschcer“ nevezet alatt ismeretes román tánczo- sok , 2 román zászlóvivő , 12 ifjú román földészpár, 2 román zászlóvivő, 12 pár román falusi legény, 2 román zászlóvivő, 11 ifjú román földészpár, a nász­csoportnak több pár román előlovasai, 1 nagy föl- diszitett szekér 8 ló által vonatva, tele mindkét nemű néppel, köztük egy hegedűs és egy klárinétos — egy nászcsoportozatot képezve, lombokkal ékített boros­hordó ökörtől huzatva, rajta egy legény hébérrel. Negyedik csoportozat : Czigánynép. 2 czigány egy vészlobogó és egy lombruddal, hat pár czigány mesterségük eszközeivel és ké­szítményeivel úgymint 1 czigány egy téglával, egy czigánynő téglaformával, egy czigány egy fatcknő- vel, 1 czigánynő egy csomag nyírseprüvc), 1 czigány szenes lapáttal és tüzfogóval, 1 czigánynő egy ku- rozsléüsttel (Quabsalberkessel), 1 czigány szóróla­páttal, 1 czigánynő egy csomag fűvel, 1 czigány aranymosó toknővel, 1 czigánynő fakanalakkal és orsókkal, 1 czigány hegedűvel, 1 czigánynő kosa­rakkal, 1 vándorló czigánycsalád sátorral egy so­vány lovon. A család áll a nagyapó, családfő, fele­sége és 9 gyermekből, kik közöl a 2 legkisebb a ló­kápájára akasztott tarisznyában s az anyja hátán a teknőben vitetik, czigányos tánczzene — hegedűs, klárinétos, czimbalmos, 2 póznavivő posztóval és lombozattal, 10 pár czigány ifjúság épen úgy, 2 póz­navivő posztóval és lombozattal, 10 pár czigány ifjú épen úgy, 2 pőznavivö lomb és posztóval, 10 pár czigány ifjú épen úgy, póznavivők lombbal és posz­tóval, 10 pár czigány ifjú, 2 czigány lókupecz lo­von, 1 czigány lókupecz lovon, 4 czigány lóháton 2 pálinka hordócskával a nyereg mögött, kezében egy pálinkás pohár, melyből időről időre iszik, s ó Felsége lakása előtt poharat köszönt. Ötödik csoportozat. Román pásztornép. 2 román zászlóvivő, személyesítői minden e cso­portban képviselt községeknek, 5 kos 5 bojtártól ve­zettetve, 2 bárány 2 bojtártól vezettetve, 2 kecske 2 bojtártól kisértetve, 2 gazdag nyájbirtokos lóháton- mindegyik 1 teherhordó lóval hátamögött, 1 két- fogatu, 1 fagygyufőző által hajtott s virágokkal dí­szített kocsi, melyen gyapjú, íagygyu és nyers bőr volt. Tánczzene 3 hegedűsből álló, 10 pár román páztorifjuság, 2 román zászlóvivő, 10 pár román pásztorifjuság, 2 rómán zászlóvivő, 10 pár román pásztorifjuság, 4 hegedü3 10 pár román pásztorifju­ság, 2 román zászlóvivő, 10 pár román pásztorifju­ság, 2 román zászlóvivő, 10 pár román pásztorifju­ság, 1 koszoruzott kocsi 1 hordó borral 2 ökörtől vontatva, 1 dudás 4 sípostól kisértetve. Hatodik csoportozat. Szász vegyesnép. 2 szász zászlóvivő, személyesitői minden e cso­portban képviselt községeknek , 12 férfi lóháton, 10 pórleány, mindegyik 1 kosárka gyümölcscsel, fején koszorút viselve gyümölcse lombjaiból, egy ifjú le­génytől kisértetve zászlócskával, melynek nyele a leány általvitt gyümölcsfaj lombjával van befonva, és pedig : 1 leány piros cseresznyével, 4 fekete cse­resznyével , 4 almákkal, 4 körtével, 1 szilvával, 1 kajszin baraczkkal, 1 diával, 4 őszi baraczkkal, 1 fehérszőlőgerezddel, 1 fekete szőlővel. Tánczzene, 2 szász zászlóvivő, 15 pár szász falusi ifjúság, két szász zászlóvivő, 15 pár szász falusi ifjúság, 2 szász zászlóvivő, 15 pár szász falusi ifjúság, 2 szász zász­lóvivő, több pár szász falusi ifjúság , 2 szász zászló­vivő , 15 pár szász falusi ifjúság , 6 kistoronyi lakos közműveik jelképeivel, 1 gyapjuivvcl, 1 vetélő, 1 egy darab szürke posztóval, 1 egy darab fehér posz­tóval , 1 egy darab zöld posztóval , 1 egy darab fe­kete posz óval, 1 diszes 4 lótól vonatolt kocsi egy egy bordó borral, a hordóhoz 2 ember támaszkodott poharakat kocczantván és Ó Felsége lakása előtt jólétéért áldomást íva. II. Ipar. — Városok. Hetedik csoportozat. — Magyar ipar N.-Szebenben. 4 trombitás, két magyar zászlótartó , egy magyar földiszitett ló két magyar legénytől vezettetve, tánczzenp, 2 magyar zászlóvivő, 10 pár magyar tán- czos és tánczosné, 2 magyar zászlóvivő, 10 pár magyar tánczos és tánczosné, 2 magyar zászlóvivő, 10 pár magyar tánczos és tánczosné, 2 magyar zász­lóvivő , 10 pár magyar tánczos és tánczosné, 2 ma­gyar zászlóvivő és 10 pár magyar tánczos és tán­czosné, 1 koszoruzott négyfogatu kocsi 1 hordó borral és egy vig párral, kik sok éljent kiáltanak. Nyolczadik csoport. — Szász ipar. 2 szász városi zászlóvivő, a városi zenekar. 1. Házépitési iparágak: 2 szász zászlóvivő, 20 tagja a szász czéheknek következő iparágak jelképeivel: a kőmives (kötény, sulyok és kömives-kalapácscsal), az ács (bőrkötény, szekercze és vaskapocscsal) , az asztalos (gyalu, fű­rész és furával) és a lakatos (bőrkötény, reszelő és kalapácscsal), az üveges (egy kis ablakkal) és a mű- esztergályos (rokkával), a szobafestő (forma és ecsettel) , a kárpitos (aranyozott gomb és függöny­darabbal) az aranyozó (egy aranyzott rámadarab­bal) az órás (egy játszóórával) , a meszelő (mesze­lő és dézsácskával) a kéményseprő (lajtorja és sep­rővel) , a gyertyaöntő (stearingyertyákkal) és a viaszgyertyaöntő (viaszgyertyával), a kerekgyártó (egy kis kocsikerékkel) és nyerges (egy kis nyereg­gel) , a kötélgyártó (egy köteg kötéllel) és a kovács (kalapács és nagy fogóval) , a könyvnyomó és könyvkötő. 2. Az élelmezési iparágak : 2 szász zászlóvivő. 20 tagja a szász czéheknek következő iparágak jelképeivel: a molnár (fehér ru­hában, malomkő-kalapácscsal), a sütő (kenyér, szar­vas és zsemlyével, saját öltönyében), a kertész (ko­sár és zöldséggel) és mészáros (kötény, bárd, kés és aczéllal az oldalán), a a czukrász (kosárkával tele csemegékkel) és a mézeskalácsos (egy dar b mézes­kalácscsal, a szitakötő (szitával) és bádogos (kávégép­pel) , a rézműves (bőrkötény s kuglupfformával) és sárgarézőntő (egy pár gyergyatartóval és téglázóvas- sal) a fazekas (1 edénynyel) éS czinöntő (czinkanná- val), a késes (kés é3 villával) és ezüstműves (fekete frakkban ezü3t táczával, a czukorfőző (czukor-sü- veggel) és kulacskészitő (kulacscsal), a bodnár (kö­tény, kalapács, sulyok és abroncscsal) és serfőző (thyrsus pálosával komlóval átfonva). 3. A ruházati iparágak. 2. szász zászlóvivő, 26 tagja a szász czéheknek következő iparágak jelképeivel: a takács (egy gyolcs­darabbal) és gyapjuszövő (egy darab halinaposztóval), a posztós (1 darab katonaposztóval) és posztónyiró (gyapjukárttal), a férllszabó (mérték és ollóval) és nő­szabó, a csizmadia (1 pár csizmával) és szász varga (1 pár redős czipővel), a német varga (1 pár czipővelés szűcs (1 mellbőrrel), a timár (nagy kés és kis bőrrel) és irhász (kidolgozott őzbőrrel), a szíjgyártó (1 román övvel) és a gombos (egy szász női övvel), a durva kalapkészitő (1 paraszt kalappal) és finom kalapké- szitő (1 finom kalappal), a kefekötő (1 nagy kefével) és gombkötő (1 köteg zsinórral), a keztyüs (4 pár keztyüvel) és a virágcsináló (4 művirág-bokrétával), a szappanos (szappantáblával) és a fésűs (4 nyers szarvval és nagy fésűvel), a borbély (beretváló esz­közökkel) és a fodrász (nagy fésű és ollóval), az aranyműves (nagy karperecz és nyak-lánczczal és a drágakőárus 4 gyöngyzsinorral), 2 zászlóvivő, 4 szász polgár vénpolgári öltözetben, 11 szász kard- tánczos costumeben kivont kardokkal, 1 szász polgár ifjabb polgári ruhában. 2 zászlóvivő, a német százszavu énekkar a nép- hymnust énekelve. Tizedik csoportozat. — Bachus menet. Bachus egy felkoszorúzott nagy borhordón , egy hat lovas kocsiban, minden lovon egy kis genius ült. A két legelső és hátulsó lovat egyenkint egy szász, magyar, oláh és czigány satyrus vezeté. A hátrafelé fordított kocsiban jobbra Pluto egy szol­gája állt, ki időről időre néhány pénzdarabot, b balról Ceres egy szolgálója, ki hasonlag néhány da­rab kenyeret hányt a kocsit követő odacsalt tömeg közé. Végül meg a vén Silenus jött nyargalva, ki gyakran töltött poharába. Nagyszerű embertömeg gyűlt össze a nagy pia- czon, különösen a legmagasb szállás közelében. A csoportozatok menete, melyek mindegyikét a ruhá­zat és jelképei különböztették meg. majdnem egy éráig tartott s szintaddig hangzott ő cs. kir. Ap. Fel­sége ablakai alatt a lelkesült „éljen“ kiáltás, mely különösen, midőn végül a százszavu énekkar a nép- hymnust hangoztatá, a jelenlevők valéban enthu- siastikus kitörésévé fejlődött. 6 érakor délután, a meddig a Bruckenthal palota előtt a katonai zenekar a legvigabb dallamokat ját- szá, Ó cs. k. Apóst. Felsége kocsin, Albert fóhg, hg Schwarzenberg, gr. Grünne és fényes kisérpt által követve, Nagydisznódon át az uj erdőbe rnéltóztatott menni. A legmagasb megérkezés által a népünnep, melyre elláthatlan néptömeg gyűlt összp, legszebb fé­nyét nyerte, s az öröm, főfokára hágott. A népünnepélyben tettleg résztvett csoportozatok nagy széles félkörben letelepedve , a logkedélyesobh vigságnak engedték át magokat. A félkör középpont­ján, honnan az egészet tökéletesen át lehetett tekin­teni, egy hatalmas ős c-mrfa volt. Ez számtalan ki­sebb fehér-vörös lobogókkal volt ékesítve, s tetején magasan lebegett a légben a nagy császári zászló. Köröskörül fölékesitett állványok voltak felállítva, ó cs. k. Ap. Flge s kísérete számára. Ő cs. k. Ap. Felsége bejárta a csoportosatokat, a nép közöl többekkel beszédbe eredt, s nagyon érde­keltnek látszott a különböző nemzetek szokásai által. Estalkony beálltával, a fiatal erdőben minden csoportozatot bezárt a meggyujtott szurok-koszo- ruk széles köre, s a távol magas bálványhegyen, (Götzenberg) a nagydisznódiak által táplált öt hatal­mas örömtüz lángolt fel az egre. E közben a sétatér, mely át Ő cs. kir. Apostoli Feflsége visszatérni rnéltóztatott, több mint 40,000 lámpával világíttatott meg ; s midőn az itt is össze­tódult embertömegnek eleinte távolról hangzó, s később mindig közelebb jövő örömkiáltásai Ő C3. kir. Apostoli Felségének jövetelét jelenték, — e sétatér kijárásánál meglepő hatással tűzijáték égettetett el, melyet 0 cs. kir. Apostoli Felsége hosszasb ideig szemlélni rnéltóztatott. A szivemelő öröm a az éljen­zés itt sem akart szűnni. A ma újólag fényesen kivilágított városon keresz­tül Ő cs. kir. Apostoli Felsége szálláshelyére vissza­térni rnéltóztatott. N. Szeben, jul. 25. Ma 7 órakor érkezett ide ő magassága Oláhország herczege, hogy Ó cs. kir. Apostoli Felségét. — (3 Fensége, Abdul Medzsid szultán nevében üdvözölje. Nagyág, jul. 21. Csendes bányahelységünk tegnap azon maga3 sze­rencsében részesült, mikép ő cs. k. Apostoli Felsé­gét, az erdélyi nagyfejedelemségben tett utjának első estéjén szállásra befogadhatá. Miután már délutáni 4y2 órakor, több jellövések jelenték szivünkből szeretett Fejedelmünk Dévára érkezését, — Ő cs. k. Apostoli Felzége esti 6 órakor lépett^ az erdélyi föbányakerület területére , Csertest helységében — hol Ő Felsége, miután előbb minisz­teri tanácsos és szervezési biztos, Ferro lovag az ottani bányahivatalnokokat neki bemutatá, — az ünnepiesen s elmésen fölékesitett ezüs- hutát meg­szemlélni rnéltóztatott. Csertest helységen kívül, a Nagyágba vezető országút alján, számtalan néptömegek várakoztak, élükön a román papsággal, melyek Császárjok boldo­gító megérkezését hangos örömkiáltásokkal s öröm- könyekkel üdvözlék. Az egész meredek hegylút

Next

/
Thumbnails
Contents