Pesti Napló, 1852. október (3. évfolyam, 770–795. szám)

1852-10-02 / 770. szám

csolnafe reájok, miszerint erejök erejével tartsák fán a becsülptPS békét, tartsák főn pattig a béke-stadium azon legvégső pontjáig •, melyen túl a nemzeti becsület kristály-fe'nye első rendű csillagként nem ragyoghat. Paris, sept. 26. í A herczeg-elnök nr véletlenül oly közbejött eseménnyel, vagy inkább egy ilyen esemény meg­hiúsult történhetcségével gazdagodott, mi a felőle érkezett tudésitások egyhangúságát hirtelen megza- vará, s természetesen azonnal minden politikai s nem politikai körök beszélgetésének tárgyává vált. Értem az álladalmi rendőrség által legközelebbről Marseil- leben felfedezett nagy összeesküvést, mely Bona­parte Lajos és környezete életének egy pokolgép ál­tal akart véget vetni. Önök bizonyosan olvasták ed­dig a Moniteur s többi lapok e tárgybeli communi- qué czikkét, mely az összeütközés keletkezésének, folyamának, a rendőrség által figyelemmel kisérteté- sének, 8 a pokolgép alkalomszerű lefoglalásának kö­rülményeit tartalmazza, mikre tehát nem fogok ki- terjeszkpdni, miután az ott elmondottakhoz semmi újat nem tudnék hozzátenni, hanem csak a követke­zőket fogom megérinteni. A Rue de la Reine blan- che-i complot némi egybeköttetésbe hozatik a felfe­dezett újabb complottal ; a Conslitulionnel állítása szerint bizonyos titkos társaságtól eredt, melynek neve : Les Vengeurs Ca bosszúállók), s azt mondják, a Rue de la Reine blanchei összeesküvés sokkal ko­molyabb s jelentékenyebb volt, mintsem mennyire azt az igazgatás engedé tudomásra jutni. Más figye­lemre méltó körülmény, hogy a Kölner Zeitung egy számában, mely ma érkezett ide Parisba , egy innen küldött levél olvasható, melyben az mondatik , hogy a kormány aggodalmakat táplál az elnöknek Lyon s Marseillebeni mulatására nézve , s hogy egy idő éta aggasztó hirek keringenek suttomban, az elnök élete ellen intézendő merényről, s valamely pokoli gépről, mely körülményt, illetőleg aggodalmat viszont a túl­ságos imperialisták saját czéljok szerint szeretnének kibányászni, felhasználni. S ez mindenesetre helyes észrevétel; a kormány tagadhatlanul uj erőt meritend e körülményből, mely ha borzasztó kifejlését megnyerheti vala , e kormány életelvét irtotta volna ki. Es mindenki hiszi, hogy irnperialistikus hatása érezhető lesz mind a marseil- lei, mind a touloni fogadtatás alkalmával. De azt a kormány józan gondolkodásától várjuk, hogy ne támasszon abból gyanúsításokat pártok ellpn, melyek ezen iszonyatos szándékától utálattal fordul­nak el, 8 midőn a bűnösök méltán esnek a törvény szigorú karja alá, ne nyúljon olyan politikai átalá- ros rendszabályokhoz, melyek méltatlanul vádolnak partékat, mintha ily becstelen merényleteket előidéz­ni, segitni, vagy jóváhagyni akartak volna. Ezen complot az egyetlen napi tárgy még i.:a is, ámbár a pokolgép lefoglalása Marséi lieben még 23-án estve történt, egyéb nevezetesebb újdonság semmi, hacsak azt nem említem, hogy valószínűtlensége daczára még mindig jár annak hire , hogy a senatus egybohivatván, a herczegelnöknek , már Párisbatér- tekor átnyujtandja a császárságot restauráló a őt a császárságba beigtató senatusconsullumot. HIVATALOS. Ö cs. b. Ap. Felsége Budán f. é. sept. 28-dikán beit legfelsőbb határozata által Palugyay nyitrai püspököt az i-ső osztályú vaskoronarenddel, gr. Pálfiy Móricz ezredest, az 1-ső huszár ezred parancsnokát, gr. Pálffy Pál kapitányt a hadseregben, gr. Chotek Otto 9. huszár ezredi kapitányt, b. Vécsei Miklós és gr. Andrássy György földbirtokosokat, továbbá Itimély Mihályt, a sz.-mártoni kolostor főapátját, a Sz.-István rend kis- keresztjével; Gr. Szapári Józsefet, Péchy Imre udvari tanácsost, Hegyessy Péter pest kér. főállamügyészt és Villax Fer- dinandot, a zirczi kolostor apátját a Leopold rend kis- kereszijévrl ; Mitis Ferdinánd lovagot és miniszteri tanácsost, Cseh Eduard baranyamegyei főnököt, gr. Pongrácz Arnold nógrádinegyei főnököt és gr. Zichy Hermann vasmegyei főnököt, a 3. osztályú vaskorona renddel; Limbeck János székesfehérvári kanonokot a Ferencz József rend kiskeresztjével, Miskolczy áldozárt, Gen- schmidt János szigeti sőbeszedöt, Freundhoffer János szigeti tollvivő segéd és kiadót, Maár Bonifácz ésPendl Alajos sz. márton-rendi áldozárokat, Dulovics József lőcsei kath. lelkészt, Toperczer Lajos protestáns lelkészt ugyanott; és Dr Steiner János körmöczi lelkészt a ko* ronás arany érdemjellel, — Dr. Löblin budai gyakorló orvost, Kótzy Főrészt nyugalmazott sóbeszedőt, Pitz Antal gr. Schönborn , és Urbalek Eduárd gr. Csáki-fe'le lőerdőszmestert az arany érdemjellel földiszitni; — végre Mischel János pesti polgárt százötven pengő fo­rintnyi évi kegyelmi díjjal legkegyelmesebben meg­ajándékozni méltőztatott. VEGYES HÍREK ÉS ESEMÉNYEK. Pest, oct. i. Erdély szerencsétlenségeinek sajátságához tarto­zik , hogy azon fiai, kik a forradalom előtti években az eszmék élén állottak, most hihetetlen gyorsaság­gal sietnek koporsóikba. Egyik a másik után halad, tolong az életből ki, mintha versenyezne a megsem­misülés , az eltűnés elsősége fölött. S a meny­nyire megszakadt e hon jelene és múltja közt a történészeti fonal; a mennyire különböző viszonyok s érdekek léptek a régiek helyeire : majdnem oly mértékben sodortatnak az enyészet karjai közé a jelesb egyél ek , kik kapcsolatban voltak azon idővel, mely márninc3 többé, s melynek emlékét és hagyományait, mint látszik, a végzet nem akarja a pártok egykori te­kintélyeinek befolyása s élő szavai által fentartatni. 1849ben Kemény Dénes, 1850ben Wesselényi, 185 1- ben Bethlen János múlt ki, s épen most vesszük a tu­dósítást, hogy Zeyk Józsefet,néhány napi gyengélkedés után, agyideg-szélhüdés ragadá ki szeretteinek kar­jai közül, s tévé a különben is sulyo3 csapást vélet- Iensége által elhordozhatlanabbá. Hamar követte ő társait, kikkel együtt öt országgyűlésen védé a tör­vényt és alkotmányt, s már nem sokan maradtak azon baráti és politikai körből főn, kik őt követhet­nék. Vele a derekak különben sem feles száma egy- gyel kevesbedett. Mert nemcsak a gyöngéd férj, ki- pótolhatlan jó atya, gyermek és rokon elvesztését siratja nagy kiterjedésű családköre; de a ritka szép lelkitehetségekkel megáldott egyenes lelkű férfiúnak, a honát forrón szerető polgárnak a közmunkaság küzdterérőli ily koráni leléptét lehetetlen nem fáj­lalnia minden rokonérzolmü barátainak, ismerőseinek. Ilült tetemei múlt hó 27-kén kisértettek mély bá­nat és általános részvét közt a kolozsvári temetőbe. Béke hamvainak I * * Ki nem vidul föl Ilonunk ifjú sarjadékának azon serdülésén, mint a kertész veteményes ágyának ör­vendetes diszelgésén, melyet a pesti nagy gymna- siumban múlt hónak utolsó tizodében tartott érettségi vizsgálatok egy szép jövőnek viruló zöldjében tár­nak szemeink elé ? — Ugyanis a múzsák ezen áldá­sos szentélyében, mint az erény és tudomány virá- nyain, tenyésző növendékkor, nekiindult rendeltetése főpontjának, melyen megérlelje ama gyümölcsöket, miknek eddig tavaszié korában, mint kikeletkor a növény, csak kecsegtető részeit, a díszelgő szirmokat mutogató. — Es hogy a szülék és tanítók gondos ápolása méltó ágakba illesztette az erény és tudo­mány oltványát, abból tetszett ki: hogy a megvizs­gált 144 egyén közöl egy híján száz találtatott, kikre a gondos művelés munkája után a látatlannak keze megadta az érettség áldását. A jelenkezett 138 egyén közöl a kitűzött czéltél 24-én elrettenvén, a szóbeli vizsgálatra el nem jöttek. Az említett 114 közöl 99-én éretteknek találtattak. Ezek közt 14 oly kitűnő volt, hogy méltán magukra vonták mind a ppstkerületi felügyelő ngs Kovács Pál urnák, ki a vizsgálatok mellett gondosan sürgött, mind a vizs­gáié tanári karnak figyelmét. Ellenben 15 olyan volt, kiknek érettségére még hosszabb idő szükséges. Ezek közöl 11-nek félévre, 4-nek egy egészre tűzetett ki a tartandó vizsgálatnak határa. Az említett növen­dékekből 106 Pesten, 32 honunk egyéb helyein nyerte oktatását. — Áldás fáradozásaikra ! ^ __A muzeum által megvett tóka kitömese siko­r ült: csak az üvegszemek, s a halcsontból készí­tendő körmök berakása van hóira , mi után a kitö­mött hulla tüstént ki fog a musoumban állítatni. Ugyanennek tegnap Muzsik Mihály ur által egy szép alföldi daru teteme ejándékoztatott, mely szin­tén kitömés alatt van. _ , _ A Tognio orvostudor 3 egyetemi tanár által Mag yarország ásvány-forrásai fölött tartott felolvasá­sok máris nehány vidéki orvos figyelmét az illető ha­táskörükben fekvő gyógyforrások irányában föléb­resztették , miknek e szerint a szenvedő közönség számárai közel megnyitását remélhetjük. __A budai pénzügyigazgatéság gazdasági osz­tályában oct. 18-kán délelőtt árcsökkentés fog tar­tatni, melyben az illető asztalos, diszitvényző s egyéb munkák a közelgő évre bérbe adatnak. __Ismét egy nagy egyházi zene élveiben fogunk n emsokára részesülni. Terézkülvárosunk oct. 15 re eső buesuünnepélye alkalmával nemcsak a hangász- egyleti zenede dalosztályi növendékei, hanem szá­mos műkedvelők és műkedvelőnők is fognak az ott tartandó nagymisénél közremunkálni. _ Egy ismerősünk, minden oldalról sűrűn érkező levele zések által terheltetvén, fölkért bennünket a nyilvánosság utján ezennel kijelenteni, miszerint a New-Yorkban felállítandó sanserit-nyelv és irodalmi tanszékre készülvén , a soknemű becses megkeresé­seknek eleget nem tehet, — s az említett cathedrát annálinkább reméli elnyerni, mivel azon nyelven máris nagyszámú bölcseleti, jogtani, történelmi stb. olvasatlan értekezéseket bocsátott közre különféle fo­lyóiratokban. — Hallomás szerint a két már fönállé állami fő­tanodán (a budai főgymnasiumon 8 pozsonyi jogaka- demián kívül) legközelebb két uj állami főgymna- sium fog szerveztetni u. m. Lőcsén és Eperjesen. — A pestkerületi iskolai igazgatóság körében a közelgő tánévre már 6 szervezett főgymnasium fog lenni u.m. Budán (német), Pesten, Egerben, Esztergomban, Győrött és Székesfehérvárott (magyar). — Thierny Clark, a budapesti lánczhid építője, Angliában, sept. 22-én meghalálozott. Habár elsik- lik a hab a kéz alatt, azért mégis Clark neve mélyen van a Duna hulláraiba vésve, minélfogva emléke szoborra nem szorul. — Derék színésznőnk Jókainé Miskolczon arat most vendégszerepléssel koszorúkat. Többi közt „A- drienne Lecouvreur“ czimü színműben lépett fel, s művészi játékával mindenkit elragadott. — A református templom karzata mellett mind­két oldalt uj karzatok készülnek oszlopokra három osztályzattal, mi a templomba járó hivek kényelme végett történik, miután az eddigi tér az ájtatoskodó- kat szorosan fogadta be. — Tegnap adatott színpadunkon uj szereposztás­sal és rendeléssel először Julius Caesar , szomorujá- ték Shakspearctól. Örömmel írjuk, hogy közönsége ritka élvü drámai előadásra szép számmal gyűlt össze, a nézőhely minden részeiben telve volt. Az előadásról röviden csak annyit jegyzünk meg, hogy a benyomás nagyszerű volt, s a szereplők igyeke­zete s működése elismerést érdemelt. Figyelmeztetés. Alulirt ezennel biztosítja a tisztelt tanári kart, hogy Lalin mondattana, valamint Hellen nyelvtanának 2-dik része, az Igetan, folyó hó 45-kéig a sajtó alól kikerül. A Hellen mondattan csak ez év második felére készül el. Pest, oct. 1-jén, 1852. Szepesi Imre. Becs, oct. 1. Ó cs. kir. Ap. Fölsége legfelsőbb rendeletéből teg­nap a glacis-n a meghalálozott Wellington herczeg ausztriai csász. tábornagy s Mária Terézia katona- rendének nagykeresztes vitézéért katonai gyászünne­pély tartatott, melyre az itteni helyőrség a szokásos gyászfátyolokkal vonult ki; a zászlók is kivételesen — Adjatok nekik tiz aranyat s engedjétek a kertbe jőni, hogy énekeljenek. A gyermekhangok még busább dalt kezdtek. „Nem az ám az árva Kinek apja nincsen; Hanem az az árva Kinek hazája nincs: Mindig van halottja, Reggel este sírhat, Akármerre menjen , Mindig temetni jár, Akármit vegyen fel, Mind gyászruha rajta. Katalin szeméből két könny esett szép keblére. — Elhajtsuk ez alkalmatlanokat ? kérdek a rab­nők ; — kik igy megszomoritnak dalaikkal ? — Adjatok nekik ötven aranyat, kérjétek , hogy énekeljenek még többet, csak szomorút., a dalban nem szpretera a vigat. És újra hangzott: „Szomorú fogságban Tenger partja mellől Szegény magyar bajnok Kitől izenhessen ?“ „Kitől izenhessen „Feleséged már a Kedves jé nejének? Föld alatt nem hallja, Gyönge kis fiának? S két árva gyermeked Siré leányának ?“ Bujdosni ment hozzád.“ Szállnak a nagy égen — Hívjátok elém e dalosokat, monda Katalin s a Vándorló madarak, hölgyek nem sokára két fiatal szőke gyermekkel tér­Fecske , gólya , hattyú, tek vissza, egyik fiú volt, másik leány. Arczaik a Szép hazája felé. naptól leégve, ruháik kopottak, de vonásaikban annyi nemesség, annyi őszinte fájdalom látszott, „De fecske fecsegő, mintha azon szomorú dalokat, miket nagy urak mu­Gólya kelepelő , lattatására ajtók küszöbei előtt énekeltek, magokban Rájok nem bizhatja érzenék; a fiú arczán meglátszott a könny nedves Titkos izenetét ?“ nyoma, mely azon végig gördült. — Jertek közelebb, inte Katalin, üljetek ide lá­„Bizza a hattyúra , baimhoz, s egy szőnyeget teritetett le számukra s Hattyú olyan madár; nyájasan hívta magához. Az csak akkor szóllal, A fiú alig lehetett több tizenhárom, a lyánka Mikor halni készül.“ tizenkét évesnél, amannak göndör gesztenyeszin haj fedé szép domború homlokát, s halvány arcza felett „Ne izenj senkitől erős szemöldök s egypár olajsetét szem uralgott, inig Szegény magyar bajnok a lyánka piros telt arczához s derült kék szemeihez Tenger partja mellől úgy illett a szabadon alá folyé selyemszőke hajzat. Tatár rabságából.“ A fiú félénk, szemérmesnek látszék, a lyánka bát­rabb, vidorabb volt, ő biztatta b Atyját, kézen fogva: fátyolt viseltek, az ünnepély különös íoIszentelt3eget nyert ő Felségének az összes tábornoksággali legma- gasb jelenléte által. — Hasonló katonai gyászünne­pélyt méltéztatott ő cs. kir. ap. Fölsége a birodalom minden többi nagy helyőrségeire nézve megrendelni. (W. Z.) — H 4Iomá3 szerint a jogtanodai szigorlatokról újabb rendelet várható. Ennek következtében a sajátképi vitatkozások el fognának maradni s helyökbe szigorú próbatételek lépendnek. _A cs. b. szabadalmas nemzeti bank összes ezü stkészletei lassankint a cs. k. pénzverdébe vitet­nek, s ott az uj pénzrendszer szerint átalakíttatnak. Ugyanez történik a status-pénztárak összes ezüst készleteivel. — Tudomás szerint az orvosi tanulók közt az it­teni egyetemnél egy társulat létezik a betegek én szűkölködő tanulótársak fölsegélésére. Hasonló tár­sulatot szándékoznak a jogtudományi növendékek is alapítani. — Vájjon a pestiek nem követhetnék-e ezen dicséretes emberbaráti példát? — Az uj ipartörvény, hallomás szerint, jövő hó­ban fog kihirdettetni. — Luzy kisasszony , a szerencsétlen Choiaeul- Praslin herczegnő gyermekeinek felügyelőnője, ki az ismeretes perben nem irigylendő szerepet viselt, leg­közelebb egy angol pairrel kelt egybe. — Egy legfelsőbb rendelet folytán a katonai aka­démiákba ezentúl csak oly növendékek vétethetnek be, kik a német nyelvet tökéletesen bírják. — A politikai, s törvénykezési hatóságok jövő szervezésének alapelvei állítólag már megnyertek a legfelsőbb jóváhagyást. Életbeléptetésük végett kü­lön vegyes bizottmányok fognak az egyes tartomá­nyokban felállittatni. Politikai hatóságokul helytar­tóságok , kerületi s járási hivatalok, törvénykezé-i- ekül, fő- s megyei törvényszékek és járásbiréságok állapitvák meg. AUSZTRIA. Bécs. Az „Oesterr Corresp.“ imezt írja: „A nagy és fényes hadgyakorlatok Pesten bevégezvék. Europa fejedelmi családaihoz tartozó számos fenségek gyü­lekeztek ott össze; Ausztriának ezen mind fejedelme mind hadserge iránt tanúsított figyelem örvendetes kezességül szolgál az Ausztria s az illető államok közötti barátságos viszonyok állandóságára. Messze földről érkezett idegen tiszteknek alkalom nyílt, had- sergüuk ügyességéről s az azt lelkesítő felséges szel­lemről szemtanúilag meggyőződhetni. Ugyanazon ügyesség, ugyanazon szellem az, melyek az 1848 és 1849 végzetteljes években a hősi bátorság, a trón és hazaérti feláldozás, s a legtörhetlenebb erély leg­kitűnőbb példáit adták. Ezen szellemet folyvást ébren tartani s eredeti tisztaságában megőrizni: egyike ama nagy feladatoknak , melyeket a gondviselés ural­kodónknak kijelölt, s ő buzgalommal és kitartással teljesít. A komoly és magas érdekek, melyek a csá­szári birodalomnak, épségében, méltóságában, hatal­mában és világtörténeti tekintélyében! fentartásához csatlakoznak , biztosítékot nyernek arra nézve, hogy azok most egy leronthatlan s minden, veszélylyel fenyegető eshetőségektől biztosított alapra fektetvék. Azon mértékben , melyben Ausztria engesztclhetlen ellenségei bátorságukat vesztik, nő és szilárdul szám­talan barátainak bizalma és odadása. Tisztábban Ó3 szebben, mint bármikor, lép Ausztria világhivatása nap elé, erős horgonyul szolgálandó az idő minden szélvésziben és viharaiban , mint meghédithatlan vár, melyben a fentartó elvek palládiuma híven megőriztetni s a hős harczosoktél halálig védetni fog.“ KÜLFÖLD. Francziaország. Paris, sept. 26. Marseilleben a pokolgép lefog­lalása alkalmával ott a helyszínén — egy házban, mely az Aixból Marseillebe vivő országúton fekszik — elíogatott egy egyén; ezenkívül még tizenkét el- fogatá3 történt ottan , s még néhány Toulonban , hol ....... ====gB8 — No jer, üljünk ide e jő török asszonyság lábai­hoz. Látod, milyen szelíden néz reánk. Jer, ne félj. A fiú felveté szemeit nagy büszkén, mintha azt kérdené velők: „hát féltem-o én valaha ? “ s azzal fogá mandolinját s leült vele a szőnyegre. — Oh ne gondolja ám azt kegyelmed, jé asszony­ság , hogy Károly fél; beszélt kedves csacskasággal a lyánka; csakhogy valami jutott neki eszébe, s azon elszomorodott; majd mindjárt fogunk mi éne­kelni , azonnal, tudunk igen szép dalokat. Katalin odavoná magához a gyermeket, b végig simogatva annak szép szőke haját, résztvevőig kérdező tőle: — Honnét jöttök ti e tájra jé gyermekek ? — Hazánkból, Erdélyországbél, Felső-Fehér - vármegyéből, válaszolt a lányka, — a fiú szétalan volt, — nekünk is volt ott kastélyunk, majd olyan szép, mint a kegyelmedé; folytató lelkesülve, s hozzátevé nagy szemérmesen, de ki kellett belőle jőnünk. Az odalisk érdekelten voná maga mellé e leánykát. (Folytatjuk.)

Next

/
Thumbnails
Contents