Pesti Napló, 1858. november (9. évfolyam, 2619-2642. szám)

1858-11-03 / 2619. szám

233-2619 9-dik évi folyam PESTI NAPLÓ. 1858. Szerda, nov. 3. Főmunkatáre b. Kemény Zsigmond. Szerkesztési Iroda: 2gyetem-ntoii 2-dik szám, 1-sö emelet. lat szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő ' Bérmentetlen levelek csak Ismert kezektől fogadtatnak eL Kiadó-hivatal: Ferencziek terén 7-ik szám, földszint­A lay anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. Előfizetési Vidékre, postán évnegyedre . . 6 frt pp. Félévre ...... 11 frt feltételek: Pestén, házhoz hordva: Évnegyedre . . 5 frt — kr. pp. Félévre . . . » firt 80 kr. pp. Qlrdaimínnslr <liia . 6 hasá^m petitsor l-sz. hirdetésnél 7 ujkr. Bélyegé j nirUCUUBUJfC* Ulja . külön 30ujkr.Magán vita 4 hasábos petit sor 25ujkr Távirati tudósítás a bécsi börze árke!étéről november 2.1858. r t é k I Pénzb. 9 r t é k I Pénzb. j Érték Pénzb. L r t é k Államkölcsön 5%-es metalliqnes 4Va°/reB met- ■ ■ 4%-es met. . . . 8%-es met. . • . 27,%-es met. . . 1%-es met. . . . 2'/,%-es bankó 5%-os B sorozat . 5%-es lombard ve lenesei 5°/reB nemzeti kölcsön . 5%-es als. anszt. nrb k. 5%-es magyar és gall. . 50/o-es erdélyi urb. k 5%-es sopronyi . . , 5%-es sorsolhat.gloggniezi 4°/ es pesti . . , . , 4%-es majlandi Sorsjegy kötél ez vány. 1884-diki ..... 1889-diki ..... 1854-diki i, . 82 72*/» 64*/4 49*/, 41 16 65 «0 93 82*/,, 91 81*/« 80 Vb 96 97 96 95 808 1817« 109% Trieszt kölcsön á 100 frt Como.-Hentpapirok . . Eszterházy 40 . . . . Salm. sorsjegyek . Pálffy . . .... Genois Clary hg. . WindischgrStz hg Waldstein gróf . . Keglevioh gróf . . Vazútrésxvények. Éjszaki vasét , . . Államvasút . ". . . . AUamvasúti certific. Linoz-bndweisi . . . Lombard-velenozei . . Erzsébet nyngoti pálya Tiszai pálya . . .' . Ferenez József keleti pály. Pardnbiczi vaspálya . Keletgalioziai .... 1117b 16 18*/, 42'/, 37 37% 88% Í5% 26 15 167% .66% 302 241% 92% 100 200% 91 Vb Zparréssvónyek. Bankrészvények Bankeertificat . Hitelintézet . . Eseomte-bank . Lloyd részvények Dnnagőzh. részvény. . . „ 13-ki kibocsátv. Pesti lánezhid . . . . - Béosi gőzmalom . • . Elsőbbségi kötvények. 6% Lloyd ..... 5'/, Éjszaki vaspályz 5% Gloggnitzi . . , . 1% Gőzhajózási . . . Államvasat á 500 franc. Lombard á 275 lira . . Váltó (devisek). Amsterd. 2 hóra r. . . . Augsburg nso . . . . (“47 i967s 7357, 117% 335 509 57 77 87 86% 83*/a 86 256% 258 84 »017« Pénzb. Bakaresti 21 napra fr. Stambnl...................... Frankfort 3 b. malva f. Hamburg 3 „ „ , , Livorno ...... London .................. Mi lano....................... Pária j Ajj Pénzérték (valuta) Vert arany .... Szélarany ..... Napoleon d’or . . . Sonverain d’or . , , Orosz imperiale. . . P. Fridriach d’or . . Angol Souvereings . . Ezüst i................... Pá ria, oct. 30. 4*/»% rente . 8%................... Lo ndon, oct.30. 3%0Cons 275 495 <01% 747. ÍOO*/» 9. 57 1007a, «8% 5% 107»/, 8. 2.3 14.12 8. 6 8. 19 10. 8 Vb 95. 50 73 5 98»/, VA8UTHENETEK. INDULÁS. Bócsból—Pestre. 6óra 30p.r.,és 76. estve, BéesbAl—Győrre : reggeli 8 órakor és 4 ó. 40 p. d a Uj-Szónyre 8 óra reggel. Pestről—Szegedre: 4 ó. 15 p. d. u., 5 óra reggel. Debreezenbe: 4 óra 16 p. d. u., 5 ó. reg. Nagyváradra: 4 . 15 . „ 6.. Szegedről—Temesvárra: 11 ó. 34 p. éjj., 2 ó. d. a. Temesvárról—Baziásra: 4 ó. 22 p. reg., 7 ó. 42 p. e. Nagyváradról—Pestre: 9 ó. 83 p. r., 8 ó. 22 p. estve. Debreezenból—Pestre : 11 ő. 15 p. d. e., 9 ó. 58 p. e. Oszlásról—Temesvárra: 2 óra 25 p. d. n. Temesvárról—Szegedre : 7 ó. 54 p e., és 6 ó. 10 p. *. Szegedről—Pestre: 1 ó. éjjel, és 12 órak. délben. Pestről—Becsbe : 9 óra reggel, 9 óra 25 p. estve. Uj-Szőnyből—Bécsbe: 2 óra 5 p. délután. Győrről—Bécsbe: 8 ó. 37 p. d. u. 5 ó. 48 p. reggel. ÁLLÁ V I Z 8. DUNA. Pesten, nov. 2. 5‘ 8" 0'" 0 felül Pozsony, oct. 27. 1' 5" 0-on felül apadóban T1SEA. Tokajban, oot. 28. 2' 4" 0 felül apadóban. Naményban, oct. 26. 4' 2" 0 aim. BEGA. TemesraroU, oct. 26. 0' 4" 0 felül. KULPA. Sziszeken, oct. 24. 12' 2" áradóban FERENCZCSAT. Tlssafőldv., oct. 11. —‘ 3» 01 A pesti gabonacsarnok bejegyzett árai nov.2. mérő Alsó austriai | i Boly. , Font. J Esttstp. a§ p fr.|kr|fr.|kr ft. 1 kr Bnza, marosi • t«-87 1­-I-I , _ „ bánsági r. 8$—88 4-!-1 — 4 30 tiszai . 66—87 | 3 24 3 48 4 12 bácskai. 85----­1 8 24 — — 4 — ,, fehérvári 84—»6 ! a;80 i 3 48 — 20 » • “j 83—85 8 20 3 40 — — Kétszeres . r. 78—T9 1 1 56 1­— — Boss . . . . r 77—79 ! 1 52 1 56 2 28 , . .... aj 77—79 1 50 1 56 — — Árpa............ 65 —67 1 40 1 54 2 Zab ............r 48 —50 — — — — 2 6 > ...........új 48-46 1 20 1 28 1 58 Kokorieza . . 80-81 2­2 8 2 44 Köles........... 80 —83 156 2 _ 2 30 Bab............ 87 —89 3 20 3 30 8 48 tavaszi repcze — 5 30 5 40 — — káposzta rep. 7 i 7 6 7 30 alá I j Fiók gazdaságiegylet Somogybán. A derék Somssichok s gróf Széchényi Gyula is­mét emlékezetessé tettek egy napot, mely e gazdag­ért! termelő megye felvirágzásának évkönyvében sok ideig feljegyezve marad mindazokra nézve, kik csak az álomképek s mitsemtevés lágy párnájánál többre becsülik a szorgalom és munkában lefolyt napokat. Megyénk, különösen pedig a hazának elismert je­lesei Somssich Miklós és Pál, gr. Széchényi Gyula határozták el „Somogy megyei fiók-gazdasági egylet“ alakítására felhívni a közfigyelmet; s miután a fel­sőbb engedély az egylet alakítására megnyerve lön, folyó October hó 25 re egybehívták Kaposvárra e me­gyének birtokosait, és szakértő gazdáit. Hogy az eszme nagy, magasztos, s az anyagi jólét biztos kulcsát rejti magában, melynek megvalósítása végett e megye ész és vagyon képviselői közöl oly nagy számmal jelentek meg fentebbi napon c megye — székvárosban, — eléggé igazolja azon körülmény, bogy a nagy tömegben minden arczon a vidorság és lelkesedés lángja égett! sürrt-forrta gyülésterem előtt a sok gazda, mint a kas előtt a munkás méh, mely a messze virágokról keresi s hordja mézét a jövőnek !... Miután Szalay Nikodém főnök ő nagysága a szá­mos jelenlevőt ideiglenes elnökválasztásra felszólí­totta volna, — Somssich Miklóst általános harsány éljen az elnöki székbe ülteté, s tapasztalt ékesszólá­sával, classicu8 beszédével a fiókgazdasági egyesület ülését megnyitotta. Üdvözölte Somogy megye jelen­levő birtokosait, gazdászait; szivökre köté, hogy anyaföldünk czéiszerü művelésében rejlik azon bal­zsam, gyógyerő, mely a jelen helyzetben megment attól, hogy pénzes szomszédjainkra ne szoruljunk! Hogy a czélirányos mezei munkálkodás alapja a szel­lemi és anyagi jólét s nagygyálehetésnek; a töld, mely bár gyéren müveltetik, mégis uzsoráskodva adja \isz- sza a magvakat, czélszerüen kezelve pedig a szorgal­mat megáldja s koszorúzni fogja. Kérte a jelenlevő­ket, hogy az egyesületet ne csak számmal, bancm ér­telmi tehetséggel is támogassák, s a ki ígér, tegyen is a közjóiét előmozdítására. Derék Somssichunk megnyitó beszédét harsány „éljen“ követte, — mely után az alapszabályok ol­vastattak fel, s általános tetszéssel helybenhagyattak. Ezen alapszabályok egy okadatolt a jól felszerelt folyamodás mellett fel fognak felsőbb helyre terjesz­tetni, hogy mielőbb megkezdhesse működését az egye­sület, melynek hatása és hordereje felszámithatlan egy ily nagy termelő megye jövőjére nézve, melynek földjét ész- és czélszerüen kezelve, ha nem is ragyogó, de biztos életet nyújtanak a fáradó gazdának verejté­kei után, mig a tunyaság és mitsemtevés tajtpipájá- ból pöfékelve, egyszer csak arra ébredünk, hogy — meghaltunk a jövő és jólétnek!!! Koboz. Gasdasági és kereskedelmi szemle Pest, nov. 1. Időjárásunk, mint mérsékelt égaljunk­ban gyakori eset, egy ugrással egyszerre késő őszi jellemet öltött a múlt hét folytában. A napéjegyenli- töi viharok, melyek a légmérsékletet tetemesen alább- Bzállitották, mint előre látható vala, esőket is hoztak, — s ezek jó befolyással vannak, főleg azon vetések­re, melyek kivált a Bánságban az apró állatok pusz­tításainak voltak kitéve. Az őszi vetések erősödni fog nak ez esők által; a repcze, mely sok helyen már igen baján kezdett hajtani, meg lesz a hideg által gátolva az igen korai kifejlésben. A gabonaüzletben az egy idő óta szilárdulni kezdő jobb hangulat a múlt héten csak nagy nehe­zen tudta feniartani magát. A Bánságban s más ma­gyar bevásárlási helyeken jobb áron kelt a gabona, miift most harmad hete. A bécsi gabonabörzén, mely a mindenfelé lanyha külföldi üzlet befolyása alatt szenved, s melyen a szokott csehországi vevők igen gyéren jelennek meg, csak a hét elején lehetett az­előtti beti árakon venni, mig utolján, a molnárok nagy visszatartózkodása mellett, 6 krral olcsóbban is ada­tott. A cseh fogyasztók részére a bácskai sárga búza fajtákat, melyek sokkal olcsóbbak mint a bánsági, örßaiesfebb veszik, mint a többit. Lt a bánsági búza méréjét loco Mosony 3 írt 42 — 4 frt 12 kron fizették; loco' Győr, ó bácskai 3 frt 12—15 kr; az uj 3 frt 30—36 kr. A rozs, melyből a legjobbféle magyar keresett, czikk.volt,S1 frt.54 kr. 2 frt, loco Bécs; az uj, loco Győr 2 frt 2 írt; 6 kr. Az árpa keresettebb most a kivitelre, s 2 frt 30-p 48 kron kelt loco Bécs.[ Az Ó z ab változatlan.maradt, loco Bécs 1 M 56 kr ; 2 frt 6 kr; az uj valamivel olcsóbb, loco Győr 1 frt 33—38 kr; az ó kukoricza, loco Győr 1 írt 57 kr; 2 frt 6 kr. Az itteni piaczon az áruforgalom aráoylag csekély volt. A seb, melyet a nagy kereskedelmi krízis ejtett a kereskedésen, még nem hegedt be, azért az üzérek tétlen nézők maradnak, várván a viszonyok megszi­lárdulását. Újabb időben, főleg a pénznek uj osztás szerinti számítására való átmenet az üzérek vásárlási kedvét még csirájában fojtotta el, mert sokfelé tá- | madt azon aggodalom, hogy a czikkek ára arányta- j lanul fog emelkedni az újabb pénz szerint A gyapjuüzlet merőben fenakadt. A külföldi keres­kedők mitsem vettek. A berlini vásáron, mely a con- tingensen legnagyobb e részben, múlt héten 1500 má­zsa kelt el az előbbi heti áron. A porosz tartományok­ból a szerződési üzletre nézve azt írják, hogy az ott csaknem be van már fejezve. A következő nyiretért oly árakat adtak meg, melyeken most el nem lehet adni a gyapjút, mi arra mutat, hogy az üzérek nagy bizalommal vannak ez üzlethez, s ha tán a közelebbi vásár nem adná meg a kívánt lendületet, jövő ta­vaszra annál bizonyosabban várhatni. A gyári vidé­kekről érkező hírek mind jobbak-jobbak, s a gyárno- kok kénytelenek lesznek előbb utóbb a legterjedel­mesebb mértékben bevásárolni nagy szükségletök fe­dezésére e czikket. Olajnövények. Habár a mi bejegyzéseink nem ! kevéssel alacsonyabbak a bécsi és győrieknél, még sincs vevő. Nekünk az olajra nézve első gyárnokaink- ban hatalmas ellenaknázóink vannak; ez uralkodik ; az üzleten és gátolja meg annak felüdülését. Ha 1 egyébiránt az idei repezetermés, mely Magyarorszá- j gon igen nagy terjedelművé lett, csak középszerű is, j a mostani árak meg nem állhatnak. A repezeolaj 25 : ftra szállt, s igy is örömest adják. A szesz ára fokonként a piacznnkon uralkodó I szükség miatt 26 V2—27 krra emelkedett, mely ári azonban csak a mialt maradt meg, hogy igen keveset szállitnak be. Későbbi hónapokra nem kell ily ára­kat várni. Alkukról mit sem hallani.— A luezerna mag változatlan marad csekély kelet mellett, má- ' zsája 21—26ft. A hamuzsir igen kicsiben vásá I róhatott; a kék házi hamu mázsája 11%—12 ft, erdei j 12%—13 ft, magyar fehér 13%—14 ft. Zsiradékok. Fagygyu, darabokban, mázsája ! 31 %—32ft; a disznózsír olcsóbb. Az itteni 29%— 30 ft; szalonna 24—25% ft. A méz nagymennyi­ségben szállittatik. Az árak vásárkor állapíttatnak ■ meg. Viasz mázsája 98—100ft; debreczeni dió 8—8%ft; szlavóniai 6%—7 ft. A veres borkő 21% —22% ft; a fehér 23% - 24% ft. A borüzletre nézve az országban mindenfelé ked­vező hangulat uralkodik. Az árak a múlt évihez ké­pest 30—40% el emelkedtek. A múlt héten igen nagy szállítmányokat vittek ki külföldre. Pesti hetivásár, 1858. november 2-án. Váltóban: Búza 1. rendű 14 ft; 2. rendű 13 ft 30 kr, 3. rendű 12 1 ft. Rozs 1. rendű 7 ft 30 kr; 2. rendű 7 ft 15 kr; 3. 1 rendű 7 ft. Árpa 1. rendű 7 ft 15 kr Zab 1. rendű 5 ft 30 kr; 2. rendű 5 frt 15 kr; 3. rendű 5 frt; Ten- t geri, idei, 1. rendű 6 ft; 2. rendű 5 ft 30 kr; 3. rendű!] - 5 ft 15 kr; egy pesti mérő. Egy kenyér 2 ft, lft 30 ] kr, 1 ft. Egy zsák burgonya 3 ft 15 kr, 3 ft, 2 ft 45 j i kr. Borjú 40 ft, 32 ft 30 kr, 25 ft. Birka 8 fr, 7 ft, 6 . i Tojás 3% kr darabja. Egypár öreg tyúk 2 ft 30 kr, 11 2 frt; egypár nyársra való csibe 2 frt, 1 ft 40 kr, 1 ft 25 kr; egypár kappan 2 ft 45, récze 3 ft, 2 ft 45 kr, 2 ft 30 kr ; egypár lud 6 ft, 5 ft, 4 ft; egypár pnjka 7 ft, 6 ft, 5 ft; 1 font borjúhús 40, 35, 30 kr; 1 font sertéshús 40, 35, 30 kr; 1 font nyers szalonna 50 kr; 1 font háj 50 kr; 1 font disznó­zsír 50 krajezár; 1 font tehénzsir 1 ft 40 kr, 1 ft 30 kr; 1 font vaj 1 ft 40 kr, 1 ft 36 kr, 1 ft 30 kr; 1 font repezeolaj 50 kr; lenolaj 50 kr; fris tej 12%, 10, 7% kr; tejföl 50 kr, 45 kr; szilvapálinka 1 ft; törkölypálinka 45 kr; rozspálinka 40 kr; szesz 45 kr; ó bor 30 br,25 kr; uj bor 20, 15 kr; ser 15 kr; eczet 15, 12%, lOkr; b< rsó 15 kr; lencse 15 kr; bab 10 kr; köleskása 10 kr; árpakása 10 kr, egy iteze. Egy koszorú vereshagyma 40, 20 és 10 kr; egy adag savanyu káposzta 20 kr; egy mázsa széna 5 ft, 4 ft 30 kr, 4 ft. 100 kéve szalma 15 ft, 12 ft 30 kr, 10 ft; 18 darab tojás 1 ft. Kalocsa, oct. 24. Augustushavi tudósításunkban említett esőzések csakhamar elállottak, azóta folyto­nosan szép időnek örvendünk, mi annyival jótéko­nyabban hatott e vidékre, mert mig egyrészről a ku- koriczatermést jóvá tette, másrészről alkalmas volt a ] nyomtatás bevégzésére. Nálunk ugyanis a cséplőgép 1 mellett a forgalom ma is élénk, s a gabonaárak i emelkedtek s jelesül igy alakultak : Búza tiszta be hozatott 1655 mérő ára 8 ft 30 kr — 9 ft 18 kr. Bűz közönséges 1656 mérő ára 7 ft 30 kr — 8 ft 15 ki Kétszeres 178 mérő ára 5—5 ft 30 kr. Rozs 630 mér ára 4 ft 15 kr — 4 ft 45 kr. Árpa 539 mérő ára 4 1 15 kr — 4 ft 45 kr. Köles 143 mérő ára 4—4 ft 3 kr. Zab 306 mérő ára 3—3 ft 30 kr. Bab 65 mér ára 7 ft 30 kr — 8 ft. Kukoricza 910 mérő ára 4 1 —4 ft 30 kr. Burgonya 559 zsák, zsákja ára 2—2 I 30 kr. Időjárásunk a tegnapi folytonos eső után m I egészen meghidegűlt, s az ég hófelhőkkel van bo > ritva. Arad, (hetivásári árak) oct. 29 én, a városi remi ] őri hivatal jegyzetei szerint váltóban. Búza, legjob 6 ft 45 kr, közép 6 ft 30 kr, közönséges 6 ft, kétsze j rés legjobb 5 ft 30 kr, közép 5 ft, rozs legjobb 4 í 45 kr, közép 4 ft 30 kr, árpa legjobb 3 ít 45 kr, kő zép 3 ft 30 kr, zab 3 ft 30 kr, tengeri 3 ft 30 kr mé 1 rönkint. Liszt finom 17 ft 30 kr, zsemlyeliszt 14 fi kenyérliszt 12 ft 30 kr, széna 4 ft 30 kr, szalma 2 I 30 kr mázsánkint. Cserfának öle 23 ft 45 kr, bükk fának 25 ft. Szepsi-Sz.-György, oct. 11. Ó-Buza köble vol 6 ft, az uj 5 ft, rozs 2% ft, kukoricza 22/3 ft, zab l1/ 1 j forint pengő. Temesvár, oct. 29. 1200 mérő mindennemű ga bona hozatott a mai hetivásárra, legtöbb volt a búza melyből a legjobb újnak mérője 3 ft, csekélyebb 2 f 36—48 kr, a leggyengébb 2 ft, ó búza 3—3 ft 12 kr uj kétszeres 1 ft 48—57 kr, uj rozs 1 ft 36—42 kr uj kukoricza 1 ft 12—15 kr, uj árpa 1 ft 24—30 kr uj zab 1 ft 6—12 kr pp. Ez árakat örömest fizették 1 A múlt egész héten kivitelre alig szállíttatott id< ! 6000 mérő uj búza, s foglalóval a legjobb búza 3 ft I foglaló nélkül, a kevésbé jó mérője 2—2 ft 48 kroi ! kelt. Külföldi búzaárak a múlt hó itt kitett napjaibai 1 (auszt. mérő és pengő pénzben) Berlin (oct. 27) 3 frt j 30—5 frt 27 ; München, (oct. 23) 2 ft 47—4 ft 45 kr; Amsterdam 4 ft 39—5 ft 28kr. Pária (oct. 20.) 4 ft 1 4 kr — 4 ft 14 kr. London (oct. 22.) angol búza 4 ft 14 kr — 5 ft 18 kr, idegen búza 4 ft 14 kr = 5 ft 50 krt. Bécsi börze, oct. 30. Tegnap este a hitelintézeti részvények 236-on, államvaspálya részvények 256%- en, éjszaki vaspálya részvények 167%-on álltak a zárlatnál. Ma délelőtt kissé jobban kezdődött az ár­folyam. A hitelintézeti részvények nagy kelet mel­lett 3 fttal emelkedtek. Másnemű üzletek is szilár­dabbak. Az állampapirok kissé nyomottak voltak s csak 4% = 4 = és 1 pct. metalliques-el magasab­ban, a mai uj pénzi kibocsátvány nyomán. Az arany 1%-el alantabb; a huszas 99%-en árultatik. Hivatalos hirdetések kivonata. A „Budapesti Hírlap" 250 számából, (oct. 31.) Birőilag árvereztetnek; Ungvárott báró Vécsey Gynla úrtól lefoglalt szürti határban fekvő 5391 ft 20 krra becsült 61, 62, 63, 64 számú udvartelek épü­letekkel együtt árv. dec. 22 és febr. 16-án az ungvári cs. k. megyei törvszék által. — Nagy-Várad-Olasziban Máté Pétertől lefoglalt s 280 pftra becsült ház árv. nov. és dec 22-én a n.-váradi cs. k. orsz. törvszék által. — Veszprémben Hafncr Mihály csődtömegéhez tartozó 67 számú ház árv. nov. és dec. 15-én a veszprémi cs. k. me­gyei törvszék által. — Fegyverneken gr. Szapáry Jó- zsefnő szül. báró Orczy Annától lefoglalt és 2100 ftra becsült „czifrakerti“ nemesi birtok árv. dec. és jan. 24- kén a t. füredi szolgabiróság által. — Gyálon Pollák Jó­zsef gyáli haszonbérlő csődtömegéhez tartozó gazdasági gépek, és eszközök, hámos és ménesbeli lovak, jármos ökrök, bikák, tehenek, üszők, borjuk, juhok, szamarak, sertések, széna és szalma árv. dec. 9 és 20-án az ócsai szolgabiróság által. — Szilváson gróf Keglevich Gyula és Béla szilvási erdejükön lefoglalt s öt év alatt levág­ható 9000 öl fának ötödé vagyis 1800 öl kivágatása, me'ynek öle 48 krra becsültetett, árv. dec. 1 és 29-én a szentpéteri szolgabiróság által. Öcsöd községben Móricz J Mihálytól lefoglalt és 370 pfrtra becsült beltelek épületek- I kel együtt árv. nov. 11 én a szarvasi cs. k. szbiróság által.- Ungvárott Kulin Mária szül. Molnár hagyatékához tartozó és a szeretvai határban fekvő 4445 pftra becsült 120 holdnyi erdő árv. nov. 24. és febr. 3 án az ungvári cs. k. megyei törvszék által. — Pilisen gróf Beleznay Károlynő szül. Majthényi Emilia asszonytól lefoglalt 1030 pesti mérő gabona és több kazal szalma árv. nov, 5-én a monori szolgabiróság által. használata még oly kevéssé divatos, hogy egyedül j idő az, mi lehetővé teszi a magnak kiteremtését, h( lőtt cséplőgépek alkalmazása — természetesen födi alatt — az idő viszontagságaitóli rettegést egésze megszünteti. Még a járásban levő két nagyobb urr dalomban is részben mellőztettek az ennekelőtt használt cséplőgépek. — A kedvező időjárásna egyébiránt az elnyomtathatáson s jó kukoriczatermí sen kívül még nagy mennyiségű sarjut is köszönti« tünk, mely a szénának árát tetemesen csökkentett! Fájsz községben — melynek lakói majdnem kizáróla paprikatermesztéssel foglalkoznak — a paprikatermé ez idén fölöttébb sikerült; — szintez az eset van dohányra nézve a dohánytermesztéséről hires Dunái túli Fadd községben, hol évek óta nem emlékezne oly jó dohánytermésre, mint az idei. r. 1. Beregszász, oct. 26. Beregh megye, mely a hói nak éjszakkeleti mintegy végső részét teszi, egy évt: zed alatt minő változásnak örvendhet, és jövőbe mily szép reményei látszanak, czélom jelen köziemé nyemben megmutatni. E megye alig nehány évekkel ezelőtt igen sokak tói terra incognitának neveztetett, a Tisza folyóni ke lemetlen átjárás, a Tisza árjának gyakori kiömlése bői keletkezett mocsárok az utakat ellápasztották, miatt más megyéktől elszigetelten állt — jelen id< ben pedig, főkint a tiszai igen sikerült átmetszései a Cserfalvától Gergelyiig épített, kevés kivétellel má kész tiszai védtöltések következtében a Tisza árjánál többé nincs kitéve, s azon több ezer holdakra men térek, melyeket nehány év előtt örökös viz, töb mint ölnyi magasságban fedett, most az árvíz meg szüntével kiszáradtak, és gazdagon látják el muhar é lóherével vegyes szénával, az ezévi szárazság miatt ta karmányban szűkölködő községeket. Jobb jövőjére e megyének reményt nyújt a v. na ményi, s szigeti vasútvonal, a mely Nyíregyháza s Deb reczennel, s igy az egész birodalommal közlekedés be jővén, képzeleten felüli munkás kezeket nyerünk meg a földmivelésnek, — eddig még jelenleg is e megyei, sőt ungi és máramarosi kereskedők beregi megyei szekeresekkel szállíttatják Debreczenből áru czikkeiket, továbbá Tiszaujlakról,. Szabolcs, Szath- már, Biharmegyékbe, különösen Debreczenbe tenge­lyen szállítani szokott nagy mennyiségű, sőt kizáró lagosan beregh-megyeiek fuvarozzák, ha még hozzá­vesszük a Tiszán szálakon, s tutajokon szállítandó só- mennyiséget, továbbá a vasutakhoz szükségelt s más épületrevaló fák leszállítására megkívánható leg- munkatehetősb férfierőt, a vasút megnyíltával mind­ezek földműveléssel lesznek foglalkozandók, s bizto­san hisszük, hogy a birtokos osztály is felébe művel- tethetvén földjeit, azon parlagon hevert nagy térek, melyek tövis, és gazzal födve, várják a már mun­kába vett áldásthozó tagosítás eszméjének megteste­sülését, művelés alá vétetvén, arany kalászokat fognak teremni. Bereghmegyének kiterjedése 67 0 mértföld, lako­sainak száma az 1848 diki népszámlálás szerint 120,000, de ezen idő óta számos németekkel sza- jorodott, laknak számos oroszok, de azért az egész- íek fele magyar, sajnálkozásomat kell kijelente- íem a felett, hogy a régi időkben ősi kuriájokon meg naradt tősgyökeres magyar családok utódai, mint rogarasiak, Gorzók sat., kik Bilkén, K.-Almá ion, 8 több helységben az oroszok közölt laknak, ínyanyelvöket többé nem értik, azon munkára ke- résbé képes nép közzé vegyültek, mely nép elvadult, aüveletlen földjein kevés tengerit s krumplit ter- neszt, pedig rendes kezelés mellett a búzát ismegter- nené, minek példáját látni Munkácson fölül a hasonló sinőségü gr. Scbönbornféle birtokban, — a megye apályosabb részének földe kevés javítás mellett igen ermékeny, vizei halakkal gazdagok, hegyeiben min- ennemtt érczek találtatnak, a drága bánfalvi és ma- zárfalvi sósforrások sok sómennyiséget tartalmaz- ak ; bora, különösen a múzsái kitűnő, vizen szállít itván épen úgy mint a hegyaljai, erejét megtartja, Ukk és tölgymakkot termő erdőségei páratlanok, s tindennemU vadállatokkal bővelkednek, számos tedve, vaddisznó rettenti a felvidék lakóit, találtatik jk őz, szarvas stb. csak vadkecske és vadpáva van evés. — E megyéről azt tartom, hogy az egész rna- yarhont habár kicsibe is, de minden tekintetben kép iseli, sőt timsóköveiben, s malomkőbányáiban utói sm éretik.. Ezenkívül vashámor, papirmalom, Uveg- uta és timsógyárakban gazdag. r. 1. Győr, oct. 30-án. Hetivásárunk ma is megtartotta iiilt heti elevenségét; meglehetős szállítmányozás |

Next

/
Thumbnails
Contents