Pesti Napló, 1904. december (55. évfolyam, 332-361. szám)

1904-12-20 / 351. szám

351. szám. Budapest, fceöa ség segítségével tudta ártalmatlanná tenni Sámuelt, akit letartóztattak. - ­— Emlékoszlop az austerlitzl csatatéren. Brünnből jeentik, hogy Miklós cár 50.000 ko­ronát adományozott az austerlitzi csatatéren felállí­tandó emlékoszlop költségeire. A szobor százezer koronába fog kerülni és a leleplezést a jövő évre tervezik. — örült a vonaton. Parisból írják: Nagy félelemben és rettegésben tették meg1 az utat azok az utasok, akik a minap a reggel fél kilenckor induló vonattal Páriából Lyonba utaztak.. Az egyik eíeoosztályu szakaszban egy angol is helyet foglalt az utasok közt, aki, mikor a vonat a pályaudvarból kiröhögött, hatalmas kést rántott elő s megfenye­gette vele az utasokat. Az utasók hamar átlátták, hogy őrülttél van dolguk s egyikük hirtelen meg­rántotta a vészféket. Mikor a vonat hirtelen meg­állt s a vonatvezefcő megjelent a szakaszban, az őrült nagy dühhel támadt a hivatalnokra, aki ki­ugrott a kocsiból. Az őrült azonban üldözőbe fogta s versenyt futott a vonatvezetővel a szántóföldekén; majd meggondolta a dolgot, visszatért a vonathoz s fel akart szállani a lokomotivra. A gépész útját állotta, mire az angol revolvert rántott s kétszer rásütötte, de szerencsére nem talált. Ijedtében a gépész leugrott a gépről; az őrült, akinek a fütő aem merte útját állni, felszállt a lokomotivra és ki­nyitotta a féket, mire a vonat őrült gyorsasággal száguldani kezdett. Útközben azonban a fütő lefegy­verezte az őrültet s a legközelebbi állomáson meg­állította a vonatot, aho! a beteget megkötözték és elszállították. — Gyászrovat. Király báodorné, szülelett •Jámbor Mária Bajén hetvennégyéves korában elhunvt. C z e t ti e r Ferenc jászberényi városi mérnök hatvan kilencéves korában meghalt. A szabadság- hatéban mint gyemen nemzetőrnek csapolt fel s Kecskeméten szolgálatot is teljesített. Nagy részvét meilett temették el ma H o 1 i fe­sch er B. Lipótot a József-tér 1. számú halottas­házból. A végtisztességen nagy gyászoló közönség jelent meg, melynek sorában nagyszámmal volt képviselve a közélet és a közgazdasági világ elő­kelősége több jótékonysági egyesület küldötteivel együtt. A gvász-zso ozsmák u'án dr. K o h n Sámuel rabbi méltatta az elhunyt érdemeit. Csetény község nevében pedig Bállá András mondott megható búcsúbeszédet. Ezután megindult az impozáns me­net á Kerepesi-uti temetőbe, ahol az elhunyt jóté­kony férfiút örök nyugalomra helyezik. — Holitseher B. Lipót elhunyta alkalmából özvegye ós gyermekei Halmos János polgármesternek *1000 koronát és Kohner Zsigmond udvari tanácsosnak, minta pesti izraelita hitközség e rőkének 1000 koronát adtak át a fővárosi szegények között való szétosztás végett. Fehér Károlyné, született Medgyaszay Ilona szinigazgatónö negyvenkétéves korában Buda­pesten elhunyt. Temetése szerdán délután félhárom órakor lesz az Üllői-uti Klinika halottasházából. Dr. Popper Ármin, a Nemzeti Zenede tanára, néhány napig tartó betegség után, Budapesten 54 éves korában meghalt. Szmrecsáni Szmrecsányi Antal császár és királyi kamarás, magyar királyi honvédhuszár százados, 39 éves korában Budapesten meghalt. Temetése 20-án délután 3 órakor lesz. Kesseleőkeői M a j t h é n y i Alájos hétsze- mélynök özvegye, született boconádi Szeleczky Marta, 86 éves borában Budapesten meghalt. Teme­tése 22-én délelőtt 10 órakor lesz. Hampel József udvari tanácsos, egyetemi tanárt és nejét, született P u 1 s z b y Polvxénát sú­lyos csapás érte. Fiuk, Hampel Lajos, IV. gimná­ziumi osztályú tanuló, e hónap 19-én hajnalban vörhenyben elhunyt. A család, a ragályra való te­kintettel, gyászjelentést nem ad ki. — Visszatért száműzött. Parisból táviratoz­zak : Marcel Habért, akinek száműzetése végot ért, ma este ideérkezett. A pályaudvaron számos Í olitikai híve fogadta, őt és Déroulédet éltetve. Mi- őzben Marcel Habért a pályaudvarból a városba hajtatott, több összeütközés és letartóztatás történt. Szállásához érkezve, figyelmeztette Habért a tünte­tőket a maga és Dérouléde nevében, hogy nyugod­tak legyenek és azt mondta, hogy azért jött Fran­ciaországba, hogy bocsánatot kérjen. Felszólította a tömeget, hogy menjen csöndesen a Szent Pál- csamokba, hói nagygyűlés lesz. Erre a tömeg szét­oszlott. A gyűlésen G a 11 i, a hazafias liga veze­tését ismét Habért kezeibe tette. Habért örö­mének adott kifejezést, bogv Párisba visszatérhetett és sajnákozik, hogy Déroulédet számkiv- tésben hagvta. Majd kijelentette, hogy kész programmal érkezett vissza. A parlamenti blocbot keményen vá­dolja és azt tartja, hogy a nacionalisták elég erősek arra, hogy hathatós Kampányt kezdhessenek a számkivetettek érdekében. Szóló hozzátette, hogy az állami bíróság előtt folytatott perben a rendőrség olyan üzelmeire jött rá, amelynek alapján van oka perének revízióját kérni. A gyűlés napirendet foga­dott tel* amelyen.kifejezést ad a számü&ttek úáafc PESTI NAPLÓ. érzett szimpátiájának és helyes i az amnesztia el­érése végett kezdendő kampányt. — Bezárt kongregáclós Iskola. A novarrai prefektus — mint Milánóból táviratozzék -—bezárta a marianisták fiunevelőintézetét Pallanzában. Az intézet igazgatója megszökött. A marianistákat Fran­ciaországból kiutasították. — Btdeg-aln halála. Párisból jelentik; A nacionalista sajtó nagy lármát csap B i d e g a i n halála miatt, kit Kairó egyik szűk utcájában egy erkélyre felakasztva találták. A nacionalisták azt állítják, hogy szó sincs öngvilRosságról, hanem a szabadkőművesek ügynökei végezték ki Bidegaint, azért, mert a szabadkőművesek titkait elárulta. Bi- degain annak idején a Grand Orient nagypáholy titkára volt és a páholy levelezéseit egymillió frank­ért eladta a nacionalistáknak, akik a leveleket a denunciálási hadjárat megindítására használták löl. Bidegain halálának a hirét azonban eddig hivatalo­san még nem erősítették meg. — A mentség. Dr. C 1 e r c, a «Medicin Legale»-ban elmondja, hogy egy délfranciaországi kerületben az orvosok bámulatos egyhangúsággal nyilatkoztak, hogy a katonai gyakorlatokra 28 napra nem vonulhatnak be, mert feleségeik áldott állapotban vannak. A katonai hatóságnak ez az egyöntetűség feltűnt, de mégsem mert teljesen elutasító álláspontra helyezkedni, mert Franciaor­szágban most nagyon népszerűvé vált az a mozga­lom, mely a születések számát akarja éppen a «nemzeti védelem» céljából is emelni. A katonai halóság, hogy ellenőrizze a kifogások valódiságát, két zsandárt küldőit az egyik akadályozott orvos­hoz, mire a több ek meggondolva a dolgot, vissza- szivták mentségüké'. — Egy miniszteri tanácsos ünneplése. A kereskedelmi minisztérium közúti műszaki osztályának ve­zetőjét, H o r t i g Sándor miniszteri Ogztá'y tanácsost abból az alaalomfcó', hogy állami szolgáltának huszonöteszteiidős fordulójához ért, ma délelőtt úgy az ügyosztály, mint az államépirészéti hivatalok tisztviselői step ünneplésben ré­szesítették. — Közgyűlés az állatkertben. Egy kő­nyomatos azt jelentette tegnap, hogy az Állat- és Növényhonoöitó-Társagágban az ellenzék, amely az állatkert botrányos állapotának orvoslását tűzte ki célul, a vasárnapi közgyűlésen beadta a derekát. Erre vonatkozólag ma levelet kaptunk az ellenzék egyik tagjától, akinek soraiból készséggel vesz- szük tudomásul, hogy az ellenzék nem szerelt le s igy megmaradt a remény arra, hogy egyszer végre jobb jövő virradt a szegény, pusztuló állat- kertre. A levél igy szól: Igen tisztoit Szerkesztő ur: -.Közgyűlés az Állat­kertien» oimü tegnapi cikkükre vonatkozólag bátorko­dom annak a sokat emlegetett «ellenzéknek» nevében kijelenteni! hogy l-srör dr. Kun Tibor ur nem «ve­zéríériiunk»;. 2-szor, bizalmat és köszönetét mi----már t. i'. az ellenzék — senkinek sem szavaztunk, mert a- szavazástól egyáltalában tartózkodtunk: 3-szor; az ..Állat- és Növényhonositó-Tárgiságv választmányába és.stemviz.srá'ó-bizuttságába énpen azért, léptünk be, hogy a lenná'fo viszás állapotoknak közvetlen ta­nul é á felderítő) lehegsiink, mert ezek szánéá- sát sem -a várostól, sem a belügyminisztériumtól to­vább már nem várhatjuk! Kérem önt, miit igazságszere- tetéről ismert férfiút, hogy soraimnak becses lapjában helyt adni szíveskedjék, annál inkább is, nehogy csak -halvány látszata is legyen annak, mintha az «ellenzék» —- amely csupa korrekt és komoly úriemberből áll — holmi '«leszerelésnek» esett volna á'dozatul. Maradok Szer­kesztő urnák kiváló tisztelettel, Bpest, 1904. december 19., kész szolgája, M a 1 e c k i Román. — Éjjeli harc. A Nagyfuvaros-utcán áz éj­szaka nagy mulatozó társaság vonul végig éktelen kurjongatással. N agy Lajos rendőr felszólítok a a duhajkodó legényeket, hogy viselkedjeneu csönde­sen. De a dolog nem ment simán, mert a legények közül Bresvinszky István kövezűsegéd, továbbá Bakó Ferenc és Vet érdi Mihály cipészsegédek rávetették magukat a rendő're s meg akaiták verni. Sikerült is egy pár ütlegel rámérni, mire a rendőr kardot rántott és szétütött a támadók között. A tcndörka d átvágta Bakó Ferenc kezefejét. Mig a harc tartott, több rendőr is érkezett segítségül, akik azután összefogdosták a verekedőket. Bakót a men­tők kötözték be s bevitték a Rókus-kórházba, társait bekísérték a kerületi kapitányságra. — Si&basztó sogédjegjyzö. Megírtuk, hogy a ternovai járásban fekvő drauci kör egy lő tég pénz­tárában 2000 korona hiányt vették ész e, amelytől kitűnt, hogy Popes?ku Romulusz segédjegyző sikka-ztotta el. Aradról a következő részleteket jelentik: A se ódjegyző az év elején került a rirauéi köijegyz séghez és mindenki könnye'mii, mulatós embernek ismerte s mivel költséges passzióit sze­rény fizetéséből nem bírta fedezni, idegen pénzhez nyúlt. Folyton abban reménykedett, hogy sikerül a jegyzőséget elnyern e és akkor könnyebben leplez­heti, esetleg pótolhatja a folyton szaporodó hiányt. A választás közeledtével azonban biztosnak látta bukását és ekkor idegen aláírással fenyegető távira­tokat küldött a főispánhoz, hogy ha őt nem jelölik, 1904. december 20. 11 fellázad a község lakossága. Mindez azonban nem használt és Jung Pétert választották meg kör­jegyzőnek, aki rögtön nyomára jött a visszaélések­nek és Popeszku ellen megtette a bűnvádi följelen­tést. Popeszkut letartóztatták és az aradi törvény­székre kisérték. — Fodrászsegéöok bérmozgalma. Tegnap este a «Sabária.-kávéházban összejött mintegy nyolcszáz fodrászsegéd, hogy a mesterek áreme­lése következtében rájuk háramló károkat szóvá- tegyék. Most ugyanis, hogy a mesterek fölemelték a- kiszolgálási dijakat, a vendégek nagy része nem ad a segédeknek borravalót, pedig a segédeknek ez a főjövedelmi forrásuk, mert a készpénzfizeté­sük szóba sem jöhet. Az összejöttek előtt Nagy Géza előadó ismertette a helyzetet s ajánlotta, hogy indítsanak mozgalmat fizetésük fölemelése érdekében. Végül is a gyűlés egyhangúlag azt a határozati javaslatot fogadta el, hogy fölkérik a magyarországi borbély- és iodrászmunkások szer­vező-bizottságát, dolgozzon ki a bérminimumra vo­natkozó szabályzatot, melyet, ha a mesterek el nem fogadnának, kimondják az általános sztrájkot. — Szerelmi dráma. Eszékről jelentik: A szomszéd Dráva-Szarvas községben Platz Frigyes gazdag parasztfiu tegnap este agyonlőtte kedvesét, a 15 éves Zorn Magdolnát, a falu legszebb leányát, majd pedig öngyilkos lett. Azért ölte meg a leányt, mert a leány szülei ellenezték a viszonyt. — A táncmesterek gyűlése. A Táncmesterek Országos Egyesületének újonnan szervezett alap­szabályait a belügyminiszter jóváhagyta, minek kö­vetkeztében a táncmesterek december 22-én köz­gyűlést tartanak az egyesület helyiségeiben. A köz­gyűlés két napig fog tartani, mely után a tánetanitói vizsgára jelentkezőket fogják képesíteni, ha meg­felelőknek találtainak. Az uj alapszabályok értelmé­ben a vizsgálóbizottság tagjai között kell lenni egy festőművésznek, egv szobrásznak, egy középiskolai tanítónak és egy színésznek is, kiknek személyében az egyesület választmánya már megállapodott Köztük van H e 11 a i Jenő és T li u r y Elemér, a Kteály-szinház tagja is. — Amerikai huszkoronások. A zágrábi rendőrség — mint onnan jelentik — pénzhamisító bandának jött nyomára, mely huszkoronás bank­jegyeket hozott be Amerikából és azokat Alsó- Krajoában forgalomba hozta. A napokban itt letar­tóztattak egy Z s u g i c s nevű embert, aki egy hamis tízessel akart fizetni. Rájöttek arra, hogy Zsugics és társai a hamis péDzt K o k o v ic s Iván­tól kapják Cievelandból. Kokovicsot pénzhamisí­tásért már megbüntették. Kivándorolt Amerikába és ott folytatta mesterségét. Clevelandban mtartóz atták. Hamisításai jók és csak a «szám» szó hibás éke- zéséről ismerték fel a hamisítást. — Karácsonyi aj árié ék az állami kistiszt­viselőknek. A X. és XI. fizetési osztályba tartozó állami tisztviselők, altisztek és szolgák karácsonyi ajándékul megkapják a drágasági pótlék« t. A tiszt­viselők részére ez cvben 60 koronát, az altisztek és szolgák részére harminc koronát utaltak ki a mi­nisztériumok. A budapesti állami alkalmazottak ez összegről szóló nyugtákat már beadták. Eszerint karácsonyra a k utalt összegeket már ki is fizetik. — Gyilkos járvány. Po zsegár ól távira­tozzék : Pozsegán és környékén difteria-jarvány lé­pett fel. A betegségnek felnőttek is esnek áldozatul és a halálesetek ijesztően szapo­rodnak. — Adomány a siketnémábnak. Sopron­b ó 1 jelenük: Pfeiffer Bódog soproni nagyke­reskedő abból az alkalomból, hogy magyar nemes­séget nyert, ma 40.000 koronát adott át Töpler Káimán* polgármesternek a siketnémák soproni inté­zete számára. — Öngyilkos huszár. Debrecenből jelentik, hogy F a r k a s Imre honvédhuszár tegnap ott agvonlőtte magát. Októberben vonult be a kaszár­nyába s azóta mindig buskomor volt. Azt hiszik, hogy szerelmi bánat kergette a halálba. — Ötven kivonulás. A budapesti mentőknek az éjjel és ma kü önösen sok dohuk volt. Vasárnap estétől ma estig ugvanis ötvenszer szólalt meg a csengelvü s mentőink ötvenszer vonultak ki a szélrózsa minden irányában a városba, hogy rész­ben első segítséget nyújtsanak, részben a szegény betegeket, akik ilyenkor télen nagyon sokan vannak, kórházba szállítsák. — TI okzatos gyilkosság. Párisból a követ­kező titokzatos gyi kosságról adnak hirt: Endesval kőzetében föidmivesek egy ruháskosárban előkelőén öltözött fiatal leányholttestet találtak. A munkások érteritették a hatóságot, amely e rendelte a holttest felbontását. A vizsgalat eddig csak annyit derített ki, hogy a meggyilkolt leány az odavaló nevelőinté­zet növendéke volt. Rablógyilkosságról nem lehet szó, mert a holttesten sok drága ékszert találtak. A gyilkosságot még titokzatosabbá teszi, hogy az illető leánynevelőintézet főnöknője ^eltűnt

Next

/
Thumbnails
Contents