Pesti Napló, 1911. december (62. évfolyam, 285–310. szám)

1911-12-10 / 293. szám

14 Bnííapes?, vasárnap PESTI NAPLÓ T9TT december lü. 293. szám. — A kémkedő őrmester. Posenböl távira­tozzék: A vasútállomáson abban a pillanatban tartóztatták le Schrőder vártüzér-őrmestert, mikor kedvesével Oroszországba akart utazni. A leány ruhájába varrva megtalálták а p о s e n i vár erődítési terveit és az uj építke­zési terveket. Az orosz katonaparancsnokság­nak nála megtalált leveléből kiderült róla az is, hogy ötezer rubelért el akarta árulni a katonai titkokat. —> Ak! szeretteinek igazi karácsonyi örömet akar szerezni, válaszszon ajándékot S. Sebein cs. kir- ud­vari és kamarai szállító. Wien. 1.. Bauernmarkt 1A—14. szám alatt levó szőnyeg- és bútoráruház cég­nek gazdagon illusztrált lakás-beldiszitési albumából. Nevezett cég ezt az előkelőén kiállított árjegyzéket, a Pesti Naplóra való hivatkozással, bárkinek ingyen és bérmentve küidi meg. — Vasúti szerencsétlenségek. Temesvárról táviratozzák: Az éjjel Valkány állomáson téves váltóállítás folytán a 843. számú gyorstehervonat be­leszaladt az állomáson veszteglő 864. számú teher­vonatija. Az összeütközés folytán a mozdony és néhány kocsi megsérült és két fékező, kik az össze­ütközés folytán lezuhantak, könnyebb sérüléseket szenvedtek. A forgalom nem szenvedett zavart. — Pancsováról táviratozzák: Hedrich Márton temes-rakodóparti vasúti őrt egy tolató vonat el­ütötte. Hedrich azonnal meghalt. — ötvenéves emberek ünnepe. Csíkszeredáról jelentik, hogy érdekes ünnepség volt a minap Csik- szenttamáson. Harmincegy fiúgyermek született itt 1861-ben s ezek közül csak egy halt meg az idő fo­lyamán, a többi harminc mind elérte az ötvenedik életkort. Ezeket az ötvenéves embereket ünnepelte most lelkesen az egész falu közönsége. Délelőtt a templomban hálaadó istentisztelet volt, amelyen há­rom pap misézett egyszerre; kettő az elhalt F e- rencz János igazgató-tanitó lelkiüdveért, aki ez év május 29-én halt meg, egy pedig az élőkért. Az egy­házi beszédet Vilmán Géza plébános mondotta. Este az iskolában műsoros előadás, utána társas- yacsora volt. — Irodalmi Szalon. Legnagyobb kölcsönkönyvtár Diner-Dénes József vezetése alatt V.. Nádor-utca 20.. könyveket házhoz szállít. Tájékoztatás ingyen. Vi­dékre is. — Fegyencekkel szövetkező börtönörök. Páris- ból jelentik, hogy nagy visszaélésnek jutottak a nyo­mára az algíri központi fogházban. A foglyok, de különösen a vizsgálati foglyok és a börtönőrök kö­zött valóságos szövetkezés volt. A börtönőrök min­denekelőtt arról gondoskodtak, hogy a vizsgálati foglyok szoros összeköttetésben maradjanak a kül­világgal, amiáltal bűnügyeikben saját javukra befo­lyást gyakorolhattak. A börtönőrök azonkívül izgató­szereket szereztek a foglyoknak, amelyektől azok a tárgyalásokon-olyan valódinak látszó őrjilési roha­mokat kaptak, hogy a törvényszéki orvosok elme­bajt konstatáltak és a bíróság fölmentette őket. Egy betőrőbanda a börtönőrök utján eladta az összes lo­pott ékszereket, amelyek miatt börtönbe került. Azután megosztozott a börtönőrökkel. A vizsgálat azt is kiderítette, hogy a fegyencek felügyelőkkel való megállapodás szerint a legközelebbi napokban kitörést terveztek a fogházból. Az összes börtönőrö­ket letartóztatták. — öngyilkos vasúti raktárnok'. A r a d r ó l táv­iratozzák: Tisch Sándor vasúti raktárnok Tor- nova vasúti állomás másodosztályú várótermében szivén lőtte magát s azonnal meghalt. Hátrahagyott levelében azt írja, azért követte el tettét, mert menyasszonya visszaküldte a jegygyűrűt. — Művészi elismerés. A minisztériumok részéröl kitüntetőeu meleg elismerést kapott Labori Miklós, a kiváló fotóművész, nagysikerű munkáiért. Méltóan sorakozik ez az uj diadal Labori eddigi sikereihez, amelyeket a fotóművészet terén elért. Labori mű­vészi felfogása a fénvirás mesterségét valósággal a művészetek sorába emelte. A kép. amely az ö ke­zéből kikerül, nem élettelen reprodukciója az erede­tinek. hanem beszédes, hangulatos revaláció. amely a művészi alkotások artisztikus tulajdonságaival hat. Méltán jutott most a minisztériumok elismeréséhez Labori. a széles körben ismert és kedvelt fotóművész. — Nagy tűz Trieszt közelében. T rieszti táv­iratunk szerint a szomszédos Muggia városkában ma délután öt órakor kigyuladt egy ház s a tűz bele­kapott a szomszédos két házba is. Mind a három épület elpusztult, de a jelentékeny kár biztosítás révén megtérül. — Nemzetközi bűnösök. Fiúméból táviratozzák: A fiumei rendőrség veszedelmes nemzetközi szélhá­most tartóztatott le ma Bresovac Ferenc nevű trieszti ember személyében, aki néhány nap óta Fiúméban csavargóit. Letartóztatásakor kiderült, hogy lokált, Mftt&í fe csalást követett el Európa különböző államaiban. Legutóbb Zágráb­ban követett el két nagy csalást. A trieszti, nürn­bergi, monakói, versaillesi és kattarói törvényszékek több évre elítélték, de mindenünnen megszökött. Legutóbb Triesztből szökött meg. A fiumei rendőr­ség több kompromittáló levelet talált nála. — A bécsi családi dráma áldozata. Bécsből jelentik; A Holzknecht-családban történt tra­gédia negyedik áldozatának, Holzknecht Rób.ertnek az állapota hirtelen nagyon rosszra fordult. Az álián levő lőseb vérmérgezést' idé­zett elő, amely, agyhártyagyuladást okozott. Holzknecht Róbert apatikusan, szinte mereven fekszik ágyában és az orvosok már lemondtak arról, hogy megmenthetik az életét. Édesanyját, amikor az ma reggel meglátogatta, már nem is­merte meg. Holzknechtné kijelentette, hogy ha fia meghal, ő öngyilkos lesz. — Éhező iskolásgyermekek. Á szűkölködő és gondozás nélküli gyermekeket gyámoütó „Gyermek- barát" egyesület, mely télen át szegény éhező is­kolásgyermekeket lát el ingyen meleg ebéddel, a legközelebbi napokban megkezdi az idei téli mű­ködését. Eddigelé több ezer éhező elemi iskolás­gyermek jelentkezett az egyesületnél, azonban az egyesület kénytelen visszautasítani sok száz gyer­meket ebbeli kérelmével, mert nem áll módjában, hogy négyezernél több gyermeknek ad­jon fngyen ebédet. A fővárosban uralkodó nyomor legszomorubb képe az éhező gyermek s nincs borzasztóbb, mint iskolásgyermekeket a télen át fázni és éhezni látni. Hogy az egyesület megfelel­hessen valóban humánus céljának, a kemény tél be­álltának küszöbén a nagyközönséghez fordul támo­gatásért s bármily csekély pénzadományt szívesen fogad el. Az egyesület — melynek élén dr. В á r c z у István polgármester és gróf T e 1 e к i Sándor áll — tavaly 345.000 adag ingyenebédet osztott ki. Ado­mányok R i b á r i Mór igazgatóhoz, az egyesület pénztárosához (V., Sas-utca 10.) küldhetők. — Az „Andrényl-Sec“-röl hirdetett pályázaton a következő nyilatkozat is dijat nyert: Néhány üveg Andrényi-nezsgö három éve feküdt pincénkben, da­cára annak olv tiszta és kitűnő izü volt. mintha most iött volna я gyárból. Görög Károly. Szombathely. — Kétszáz munkás katasztrófája. Pétervár­ról jelentik: Kazánban erős jégzajlás következté­ben a Volga-hid pillérjei leszakadtak s a hid összeomlott. Éppen akkor kétszáz mun­kás ment át a hídon, akik valamennyien a folyamba zuhantak. Eddig csak négy holttestet tudtak kimenteni. Attól félnek, hogy a mun ká sokmind a vízbe f u 1 a d t a k. — A postacsomagok címzése. A hiányosan cso­magolt élelmiszer tartalmú postaküldeményekről a rosszul fölragasztott vagy nem elég erősen rákötött cimirat sokszor leszakad, miért is az ily küldeménye­ket, ha csak a föladó a cimirat másolatát a csomag belsejében el nem helyezte — nem lehet kézbesíteni. Az ilyen. csomagok tartalmát a . feladók javára, a nyomozó postáhivatal а VII. kerület Aréna-ut 6. szám alatti házban levő' bolthelyiségben naponként nyilvá­nos árverésen értékesíti. A karácsonyi rendkívüli nagy forgalom idején különösen sok küldemény kerül eladásra, amelyre a posta- és távírda-igazgatóság a venni szándékozókat meghívja. Az árverés folyó évi december 20-ától 1912. évi január 2-áig bezárólag naponként délelőtt fél tizenkét órakor, délután pedig öt órakor kezdődik. — Kézrekerült zsebmetszö. Szabadkáról jelentik, hogy tegnap bekísérték az ottani ügyészség foghá­zába Popovics Borijav szerbiai születésű nem­zetközi zsebtolvajt, akit az újvidéki rendőrség tar­tóztatott le. Kiderült, hogy szeptember 21-én a sza­badkai vasúti állomáson báró V о j n i c h István pénztárcáját is Popovics lopta el. Zimonyban no­vember végén egy amerikai utazó tett jelentést a rendőrségen, hogy a vasúton hetven darab Napoleon- aranyat loptak el tőle. A rendőrség nyomozni kez­dett és á beszerzett adatok mind azt bizonyították, hogy Popovics volt a tolvaj. Popovics azonban a lopás után eltűnt Zimonyból és csak most került a rendőrség kezére Újvidékén' ahol a múlt hónapban egy ékszerüzletet fosztott ki. Az újvidéki rendőrség arra való tekintettel, hogy Popovics az első zseb­tolvajlást Szabadkán követte el, Szabadkára szállí­totta a zsebmetszőt, ahol azonnal vizsgálati iogságba helyezték. — Kiállítás a Lotz-teremben! A Párisi Nagy Áruház ,.Lotz“-termében megkezdődött a karácsonyi játékvásár. Bár karácsonytól még hetek választanak el. már egész Budapest özönlik tömegesen a gyö­nyörű terembe. Kiváltkén a kis gyermekek járnak csodájára a ragyogó kiállításnak. Van is öröm és bámulatkiáltás az emberkék ajkán. Hiszen a nagyok minden küzdelme, találmánya, dicsősége halomra van itt hordva, természetesen apróbb kiadásban. Mono­plánok és biplánok. víz alatt járó hajók, gőzgépek, automobilok, életnagyságu oroszlánok, kétpupu te­vék. stb. A teremben olyanok szorgoskodtak, kik szeretik a gyermekeket. És éppen ezért, ki gyér- Hifikének boldog napot akar szerezni, az mutassa mez neki a ragyogó tündértermet A nagyok pedig tegye­nek sétát a többi osztályban is! A Párisi Nagy Áru­ház gyönyörű disztárgy-kiállitása a második emele­ten. mindegyike művészi kéz remeke, a legfinomabb ízlést is kielégíti. És ha már sok látnivalótól nagyon elfáradva, csomagtól megrakva elhagyjuk a pompás ötemeletes csarnokot: elmondhatjuk, hogy az idei karácsony minden ajándékát a Jézuska e helyről szerzi be. — Fővárosi Orfeum. Minden este maga' a világ­hírű Cléo de Mérődé is elég volna ahoz. hogy a hó­nap végéig minden jegy elkeljen, ámde Serene Nord is itt Van. aki önmagában véve is zsúfolt házakat szokott vonzani, oly remekek a vizi mutatványai az uszómüvészet terén. Vasárnap, december 10-én dél­után előadás lesz fél 4 órai kezdettel, amelyen Cléo és Nord is résztvesznek. December hónapban nem­csak minden vasárnapon és ünnepnapon, hanem minden csütörtökön is lesz délutáni előadás. — Roya! Orfeum. A Róva! Orfeum decemberi műsorán minden este zsúfolt nézőtér tapsol. A va­rieté-részben: az amerikai Tingli-Tangli. The 4 Pald- rens. Janette Denarber. Elgone Brothers. Bros. Carr osztoznak a sikerben, mig a színházi részben: „A játékbarlang" cimü Grand-Guignol skets. Alex. En- gel és Ottó Weber ui operettje: „A liftes fiú". Solti Hermin és Virágh Jenő ui kupiéi aratnak nagy és ál­talános tetszést. A Royal Kabaretban minden éjjel 40 ui ének- és táncattrakció lép fel. Vasárnap, de­cember 10-én délután 3 és fél órakor a mérsékelt helyáru nagy családi előadáson az eredeti amerikai Tingli-Tangli Со., valamint az összes attrakciók fel­lépnek. — Tea Boom modern elegáns tea szalon külföldi mintára meg­nyílt Váci-utca sarkán Harisbazár 1. félemeleten, ahol reggeli, tíz­órai, uzsonna és hideg vacsora kaphat;, — Kerpel arcfinomltó szépít. = Köztudomású, hogy a világhírű „Phosphatine Faliéres" a gyermekek legjobb tápszere. = A köztudatban a legjobb amerikai importált cipők azok. amelyeken a Regal és Smaltz Goodwin védőiegy található. A valódi amerikai Regal-cipö bebizonyithatóan a legnagyobb fogyasztásnak ör­vend a világpiacon. Az oka elsőrangú minőségű és alakja, utólérhetetlen szabása. Az összes amerikai ciDögyártmánvokkal való évek óta folytatott kísér­letezés után a Láng Ignác és Fia (Budapest. V_ Do- rottva-utca 1.. Gerbeaud-palota) cégnek sikerült ezt a páratlan két márkát budapesti egyedárusitásbra ft maga számára biztosítani. = Moskovlts anatómiai cipőgyár olcsó, kará­csonyi csoport árusítása. Budapest. Rákóczi-ut 6. sz­áz udvarban. = Rendkívüli nagy karácsonyi occasiót rendez Faludi László-cég. Budapest. Andrássy-ut 56.. min­dennemű selyem-, bársony- és szövetbluzokban. óriási raktár pongyolák és ruhaaliakban. Minden­nemű úri és női divatcikkek mélyen leszállított ár­ban december 31-ig. Árjegyzék ingyen és bérmentve- Telefon 162—72. — A szövészet ui csodája. Gyakran csodálkoz­nak a hölgyek azon. hogy jóformán ui fehérneműk egy-kettöre elszakadnak, mig az anyáinktól, vagy nagyanyáinktól örökölt vásznak még teljesen lók. Götzlinger Leó bécsi szövészeti szakférfiúnak mi­kroszkopikus vizsgálódások által sikerült ennek tit­kát megfejteni és egv ugyanilyen vásznat készített, melvet „Cohásion" néven fog forgalomba hozni. Bu­dapesten kizárólag csakis a Götzlinger cégnél (VII., Dob-utca 16. Gozsdu-udvar) kapható. — A zeneirodalom legteljesebb antológiája: a Da! és Zene а XIX—XX. században cimü. A most meg­jelent hatodik kötet 575 telies zenedarabot tartalmaz és igy nincs az a zeneujdonság. opera, operett vagy komoly hangverseny-darab, amely ne volna e párat* lan zenekönyvtár tartalomjegyzékébe fölvévo. A Népopera újdonsága. „Quo vadis?" és az Opera! ..Zsuzsánna titka" nagy sikert aratott ui müsordarab- iát is a legújabb VT. kötet tartalmazza. Előnyös havi részletfizetés mellett szállítja Schenk Ferenc könyv­kereskedése. Budapest. IV.. Semmelweiss-utca 15. — Poiret véleménye határozottan az. hogy Ma­gyarország megértette az ő nagyszerű modelljeit, de nem használhatja. Egy fess trotteur-alj blúzzal és ka­báttal. ez kell a népnek, mondta a hírneves Poiret ur. hamiskásan mosolyogva és e célból ő sem ajánl­hatna jobbat, szebbet, praktikusabbat, mint a bécsi Schossenfabrik világhírű szoknyáit. Tessék a mai hirdetést figyelemmel kisérni. — Hogyan kell ennünk? E címen dr. J. Cs. nem­rég Budapesten értekezést tartott, melynek rövid tartalma a következő: Nincs fontosabb az emberekre nézve az egészség és az erő megőrzésénél. Éhez első­sorban szükséges a száiüreg gondos ápolása s a fo­gak gondozása, mert a szájüregbe iutó táplálékot elsősorban a fogak készítik elő az emésztéshez. A_ fo­gak igen fontos szerepet végeznek, a szájba^ jutó eledelt megrágják, inegpuhitják s emészthetővé te­szik. A szájnak és fogaknak gondos ápolása tehát higiénikus követelmény, nagyjelentőségű mindenkire nézve. Köztudomású, hogy minden eriedési procesz- szust. valamint az ebből származó megbetegedéseket baktériumok okozzák. És hol volna kedvezőbb talal ezeknek keletkezésére és szaporodására, mint a ned­ves és meleg száiüregben? Miller professzor, berlini tudósnak az érdeme annak a bebizonyítása, hogy miiven számtalan baktérium tenyészik a szájüreg­ben. Gondoljunk csak arra. hogy 24 óra alatt mennyi ételmaradék kerül a fogak közé és az odvas fo­gakba. Ezért nem elegendő, hogy naponta csak egy­szer tisztítsuk szánkat, hanem este és reggel, vagyis naponta legalább kétszer feltétlenül. Tehát szánkat egy puha fogkefével és jónak bizonyult fogtisztitó- sasosi (flyfta az ШЧЬеа Ша№ §аяЕ*Шв Как*

Next

/
Thumbnails
Contents