Pesti Napló, 1924. június (75. évfolyam, 106–128. szám)

1924-06-26 / 125. szám

Csütörtök PESTI NAPLÓ 1924 június 20 5 stfülaségas keresetlevelek benyújtási határideje. amely a legutóbbi megállapodás érteimébon 1924 június 30-án, lejárt. volna, további ' hat hónappal megliosszabbitassék. A döntőbíróság titkárságához címzett keresetleveleket ehez képest 192Í december 31-ig lehet benyújtani. — A holland vendéfcek megtekintették Buda­pestet. A tegnap Budapestre érkezett holland ven­dégedet nagyon megörvendeztette az a szíves vendég­látás, amelybten" részesülnek. Meleg ünneplésben ré­szesítik őket inindeniitt, ahol megjelennek. Csoport­jukból mintegif kétszázan maradtak el Bécsben az osztrák sziilöíi és gyermekek meglátogatására; Buda­pestre liáro'njzázötVencn érkeztek s valamennyien azoknak a soiából valók, akik hosszú időn át láttak maguknál vendégül magyar gyermekeket. Ma dél­előtt tíz óhikór a Magyar-Holland Társaság Baross­uccai helyiségében taiílkoztak a holland vendégek s elvitték magúkkal a budapesti vendéglátóik család­tagjait is. Az'uecán nagy közönség gyűlt össze üd­vözlésükre. Felültek azután a hollandusok az itt tar­tózkodásuk idejé're rendelkezésükre- bocsátott négy villamos különvonatra, amelyen bejárhatják a fővá­Tost. Először a Palota térre, innen pedig a Lovarda lépcsőin kerésííül' a királyi Várpalotába mentek és itt először a 9zc-.it' György teret, - azután a királyi palota kápolnáját, majd a királyi'palota kertjét néz­ték Kiegr. Este. több helyen lakoma volt a vendégek tiszteletéré. — Föltámadt Trebltsch-Lincoln. Nagyon soká hírét sem hallottuk, sokan már azt is hitték, hogy meghalt, most azonban ismét feltámadt. Olaszország­ban lépett ismét a nyilvánosság elé Trebitseh-Lincoln, ez a hírhedt nemzetközi szélhámos, aki, fájdalom, mint mondani szokták, »hazánkfia«. Első hőstetteit jótékony homály födi. Hogy, hogy nem, Angliába került. Bár származása igazán nem erre predeszti­nálta, anglikán lelkész lett, akit a háború alatt, ami­kor sokan halásztak a -zavarosban, még az a megtisz­teltetés is ért, "hogy beválasztották az angol alsóházba. Mandátumáról azonban csakhamar le kellett monda­nia, mert valamilyen piszkos ügybe keveredett. Erre Amerikába ment, ahol mindenfajta szélhámosságot követett el, de legtöbbször ki tudta vonni magát a törvény sú jtó'kézé alól. A háború után Németország­ban termett, ahol a szélsőjobboldalhoz csatlakozott. Az új német köztársaság megbuktatására törő Kqpp­pucs idején Kappék sajtófőnöke volt, ugyanakkor pe­dig — minden kitellett tőle— antiszemita vezércikke­ket írt, saját fajiságára való tekintet nélkül, a berlini Deutsche Zeitungba. Hogy Németországból hogyan került Olaszországba, miféle kanyargós utakon vagy alagutakon, azt nehéz volna megállapítani. Azt sem tudni, hogy eddig mit csinált Olaszországbán. Neve csak moet bukkant föl. ismét a Matteotti-eséttel kap­csolatban. Az olasz lapok ugyanis Matteotti meggyil­kolása után azt jelentették, hogy a gyilkosságba bele volt keveredve' valamilyen titokzatos ember, aki Chirszel vagy László Pál, avagy Thierschwald Ottó néven szerepelt s akiről nem voltak bizonyosak abban, hogy orosz, magyar, vagy osztrák-e? Most azonban kiderült, hogy e soknevű ember, akit a gyilkosságban való részvétel gyanúja alatt már le is tartóztattak, voltaképpen a hírhedt Trebitsch-Lincoln. Hír szerint bevallotta, hogy $gy formán és egyidőben teljesített szolgálatot a fasi^táknak és a kommunistáknak is. Ez aztán igazán rávall érre a kameleonszerü szélhá­mosra. ' ' — Magyarország a párizsi sakkolimpiászon. A Francia- Sakkszövetség a Magyar Sakkszövetség ré­széről a sakkollmpiászra kijelölt hat amatőr játékos benevezését elfogadta, így Magyarorezájf részvételű a sakkolimpiászon immár biztosítva van. Eddig nyolc néinzet nevezett be a sakkolimpiászra és még nyolc nemzet jelentette be nevezési szándékát. Előre­láthatólag tehát tizenhat nemzet legkiválóbb amatőr sakkjátékosai fogják összemérni erejüket Pár zsban a világ amatőr sakkbajnokságáért. A sakkolim­piászra kiküldeiidő játékosok költségeinek fedezé­sére a sakktársadalom körében nagyarányú akció indult meg, mert -a Magyar Olimpiai Bizottság a Sakkszövetség kérése elől, hogy a játékosok költ­ségeit fedezze, elzárkózott. Eddig a következő na­gyobb összegekkel járultak a magyar sakkjátókosok költségeihez: a Tőzsdeklub 30 millióval, a Lipót­városi Kaszinó 5, Fleissig Sándor gyiijtőívén 3, az Erzsébetvárosi Kör tagjai 2 és fél, dr. Braun Ferenc 1 millióval. Esek az összegek a költségekre nem elegendők, de a Sakkszövetség bízik abban, liogy a sakktársadalom: lehetővé teszi a játékosok kiküldé­sét. A kiküldendő sakkmesterek játéktudásuk de­monstrálásáru június' 30-án, hétfőn délután 6—S óra között a Lipótvárosi Kaszinóban szimultán- és ta­nácskozási játszmákat fognak bemutatni. — AmnésZtiatörvény — Franciaországban. Pá­rizsból jelentik: A kamara nagyobb bizottságai csak júliufe elsőjén ülnek össze, de a magán- és büntető­jogi bizottságét már liolniputánra egybehívták, hogy mcgkezdhOESe a kormány amnesztiatervezetei­nek tárgyalását. A kormánynak az az óhajtása, hogy az amnrsztiatörvény a nemzett ünnepen, július 14-én, már érvényben legyen. — Prágában elfogtak egy magyar csekk ham i­«Itót.- Bécsbál jól (ín tik: Prágátfan letartóztatták a csehországi Zilinakban (!) született Sugár Vilmost, aki tagja a Tolnai. Wetzer és Horváth Menyhért vezetése alatt álló csekkhamisító bandának* É jfél előtt két földlökést éreztek a fővárosban a budai oSdaSon A Zugligetben félelemből az uccára jöttek ki a villák lakói (Saját tudósítónktól.) Ma éjfél előtt föld­rengést észleltek Budán. Különböző helyekről közölték a megfigyeléseket a Meteorológiai In­tézettel és ezekről dr. Szalay László meteoro­lógiai adjunktus, aki éjjc-Ii ügyeletes szolgá­latot teljesített a Meteorológiai intézetben, a következő felvilágosítást adta a' Pesti Napló munkatársának: — A Meteorológiai Intézetben hat helyről kaptam jelentést földrengési meg figyelésről. Ezek közül az első saját megfigyelésem, ame­lyet az intézetben észleltem. A földrengés kife­jezésre jutott gyengébb rezgéssel és ablakcsör­renéssel. Lámpa rezgése vágy ing ás a nem volt érezhető. A pesti oldalról sefnilyén jelentés leütést kaptam, hogy ott két lökést éreztek az ágyban alvás közben és fölébredtek. A Zug-' ligetből hasonló jelentés érkezett két lökés­ről, az ablakok rezegtek és az alvók föl­ébredtek. A Jánoshegyi kilátó-vendéglő azt jelenti, hogy két lökést éreztek, ame­lyek olyan erősek voltak. hogy az asztalokon lévő poharak táncolták. Dr. Móor a Németvölgyből azt telefonálta^ hogy lakásá­nak a teraszán érezte a két lökést, amely a sza­lonban lévő nagy csillárt is mégingáttá. A zug­ligeti Cser mely uccában is két lökést éreztek; az ablakok megrezzentek, az alvók fölébredtek. Az emberek fölöltözködtek és kint járnak az utcán, mert nem mernek lefeküdni. Ezek a Me­teorológiai Intézethez érkezett jelentések. A földrengést az intézetben éjjel 11 óra 3Í perc 50 másodperctől 11 óra 35 percig figyeltem meg­Körülbelül 10 másodpere alatt volt két lökés érezhető. A petiti oldalról semmilyen jelentés nem érkezett- Mindenesetre sajátos tünetnek tartom, hogy a földrengés a budai oldalra szo­rítkozik. Magyarázatát most nem tudom meg­adni és csak a szeizmográf nyomán lehet hol­nap megállapítani, hogy honnan jött, miiyen távolságról és milyen erősségű vnl' a földren­gés. A szeizmográf •» Nemzeti Múzeum pincé­jében van elhelyezve és ott nincs éjjeli szolgá­lat. A földrengés valószínűen nincs összefüg­gésben a kecskeméti medencehorpadással, mert Pestről nem érkezett jelentés és a földrengés Budára szorítkozik. A nagy alföldi medence horpadása, különben állan<'ö, bizonyos időközök­ben megismétlődő jelenség, amt-ly » kecskeméti medencehorpadással együtt jár és ez terjed azután nyugatra. Kérdés, milyen összefüggésbe lehet hozni a budái rengést ezzel. MÉHELY TMNTtn ŰR HJÄR&GSZSX. A költőt néha élteti a harag, szárnyat ad neki, verset termő indulatba lendíti. A tudós azon­ban a többi közt abban is különbözik a köl­tőtől, hogy a harag ugyan ártalmas neki, le­húzza szárnyait, a tudományos elfogulatlan­ságot súlyosan megzavaró állapotba szédíti. A haragvó tudós maga rontja le tekintélyét és maga oka annak, hogy nem bízhatunk meg tudományos kutatásainak eredményei­ben. Méhely Lajos tanár urat, mint tudós*, ketté kell választanunk. A zoológus Méhely élsőrendű szakember, aki nem haragszik,, az antropológus Méhely, mi tagadás, kissé di­lettáns, aki amellett írásközben folyton ha­ragszik is.. Haragszik mindenkire, aki más fajelméletet vall, mint ő, haragszik minden­kire, aki a magyarság eredetéről nem- oszto­zik az ö felfogásában, haragszik- bizonyos » destruktiv« vérsejtekre, haragszik a zei­. dókra, haragszik a legtöbb tudóstársára. A haragvás sodorta konfliktusba Hillebrand egyetemi magántanárral is, akinek az a nagy hibája Méhely szemében, hogy szintén antro­pológus, csakhogy nem, dilettáns. Méhely Hillebranddal szemben érzett haragját a nyil­vánosság előtt is kifejezésre juttatta, csak­hogy nem valami tudományos szaklapban, hanem a fajvédők estilapjában. Cikke pedig éppen olyan messze esett a tárgyilagosan tu­dományos kritikától, amilyen távol e$ik a Vass József elnevezte »bizonyos papíros« a tárgyilagos újságtól. A cikkért má három­százezer korona pénzbírsággal sújtotta a bün­tetőtörvényszék Méhely professzort. Ahogy ismerjük, ezért is haragudni fog, pedig a mai balesethez hasonló kudarctól csak olyképvev­óvhatja mea magát, ha a jövőben kevesebbet haragszik. Maradjon meg talán az állattan­nál, amelyet• harag nélkül is tud művelni és hagyja békében az embertant, ahol olykor bíróság elé is juttató haraggal kénytelen pó­tolni hiányzó szakértelmét. — Huszonkettedik gyermeke született egy ötven« hároméves asszonynak. Los-Angelesben a minap született meg huszonkettedik gyermeke az ötven­hárcméves Toompsnénak, harminckét esztendei' há­zasélet után. Gyermekei közül hat meghalt, a többi azonban egészséges. Három ízben ikreket szült. .Új­szülött gyermeke tizenegy fontot nyomott. Az eddigiek legalább tizenhat fontot nyomtak születé­sükkor. A hatvanhároméves apa elégedetlenül is' csóválgatta fejét: — Ejnye, enyje, úgy látszik, öregszünk! — A »Magyarország* mai számának hírei. Brüsz­szclben tegnap nyitották meg .-tjhert király jeleulé­tébon az interparlamentáris kereskedelmi értekezle­tet, melye-n harminckét parlament küldöttei vesznek részt. — De Carbonel budapesti francia követ 500 frankot adományozott a tüdővészesek javára indított parlamenti akciónak. — Tolnay Ákos érdekes tudó­sítást ir a párizsi festőkről, akiknek szama mintpgy százhúszezer; megemlíti azt is, hogy a Szinueí-Tarsa­seg alkalmasint részt vesz a párizsi őszi tárlaton, ahol külön termet fog kapni. — Egy kisfiút halálra gázolt az autó. Huszár József lieteves fiút ma délután öt órakor a Wesselé­nyi ucca 65. számú ház előtt elütött egy auto. A kis­fiú az auto kerekei alatt meghalt. Az auto vezetőiét előállították a főkapitányságra. — Leesett a liftből. A Falk Miksa ucca 5. számú házban Bálint Juliska buszonké téves cselédlány az ötödik emeleti liftkamrából lezuhant és zuhanása közbon a harmadik emeleten megakadt a lift rácsoza­tán, úgy hogy a felvonókészülék és a rácsozat közé szorult. A tűzoltókat hívták ki és azok mentették kl veszedelmes helyzetéből. Kisebb zúzódásokat szenvo- ­dett és a mentők a Bókus-kórházba vitték. Szelnár Aladárné és Frisse, a győztes magyar automobilok vezetői — Letartóztattak egy képhamisitót. Bécsből jelenti tudósítónk: A Nedomansky Te-styérek, ismert képkereskedő és képkeretgyáros cég fő­S ökét, Lendvay Géza szolgálatoukívüli száza­ost, ma letartóztatták. Kiderüjt,' hogy Lend­vay fostőknek megbízást adott különböző ké­pek megfestésébe, amelyeket • ő azután megfe­lelő módon preparált és régi mesterek jegyzésé­vel látott el, s természetesen így hozta azután forgalomba őket. — A Dnnába ugrott egy udvari tanácsos felesége. Ma délután Szájbély Gyula udvari, tanácsos har­minchétéves felesége a Batthyány tér és Pálffy tár tájékán a. Dunába vetette magát. A. Dunaparton megtalálták Szájbélyné kézitáskáját, s mellette egy cédulát ezzel a szöveggel; »Fiammal együtt a halálba megyek«. Kiderült, hogy az udvari_ tanácsos felesé­gének a fia, négyéves József nem ugrott anyjával a Dunába, mort a kis fiút a -Veres Pálué ucca 4. számú házban egy divatszalonban megtalálták. — Elfogták a Matteotti gyilkosság ötödik tettesét. Kómából jelentik: A vicoi tó fenekét két vízirepülő­vel átkutattatták, de a kutatás eredménytelen maradt. Milanóban ma a gyilkosság ötödik tettesét, Giuseppe Violát letartóztatták. Több újságokhoz intézett leve­let találtak nála, melyekben azt mondja, hogy a gyilkosságban nincs része. A tett . elkövetésekor Kó­mában volt ugyan, beszélt Duminival ' és Voltival, de ezek egy szóval sem tettek neki célzást arra, hogy mit terveznek. Útjának politikai Célja volt, az orosz szovjetkormánynak egy női emjsszionáriu­sával akart tanácskozni, híreket akart tőle kapni a bolsevista propagandáról, azután, elment volna Amerikába és megszervezte velna az ellenforradalom új szervezetét. A Giornale d'Italia szerint Finzit és do Botot is ki fogják hallgatni. ; — Az éhes poéta jóltevője. A párizsi Temps föl­eleveníti inost Andre Murville XV III. századbeli francia költő emlékezetét. Érdekes epizódot olvasunk a róla szóló cikkben, öreg korára nagyon elszegénye­dett Murville; szívesen fogadta, ha jótevői meghívták ebédre. Jótevői közé tartozott Desbordes kisasszony is, az Odéon fiatal- művésznője. Hetenként egyszer pontosan megjelent nála az öreg poéta s elköltötte a számára külön készített pompás ebédet. Egy alkalom­mal Desbordes kisasszony is olyan helyzetbe jutott, hogy magának som volt pénze ebédre. Az öreg poéta megjelent, de ebéd helyett csak szellemes csevegést kapott. Várta türelmesen, hogy mikor hívja már asztalhoz DesboTdes kisasszony, de végre kitalálta, mi a,baj. Hirtelen félbeszakította a társalgást ezzel a megjegyzéssel: — Jó lesz nekem egy nagy darab kenyér is s köz­ben beszélgethetünk tovább. i 4 i

Next

/
Thumbnails
Contents