Pesti Napló, 1925. szeptember (76. évfolyam, 195–219. szám)

1925-09-19 / 210. szám

Csütörtök PESTI NAPLÓ 1925 szeptember 17 7 Visszajött a békeidő: Turíeitaubot megint elfogták Európai kOrtif mm rendőrség érintésével hagliió városligeti sfipfiaü Mml a Uécsf Sa ciierig — szélhámon (Saját tudósítónktól.) Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb szélhámosa Tolnai-Turtel­tav.b Szigfrid, pénteken este, hamarosan nem is tudni már hányadszor, ismét a rendőrségre ke­rült. Most csak egy kisebb ügyéről van szó, mindössze egy háromhónapos büntetése vált aktualitássá ós a kitöltése elől szökött meg az öt bekísérő rendőr mellől. Tolnai-Turteltaub Szigfrid valamennyi európai rendőrség előtt, mint hirhedt szélhá­mos, évtizedek óta ismeretes, sőt az amerikai rendőrségek is foglalkoztak viselt dolgaival. Jómódú családból származott, azonban már kora fiatalságában bűnre vetemedett és azóta szenzácíósabbnál-szenzációsabb stikliket köve­tet ek nagy számban. Amikor első szélhámosságát elkövette, ti­genkilencéves volt. Akkor a Concor dia-malom­nak volt a tisztviselője. Abban az időben vezet­ték be Budapesten a telefont. Csak állami köz­hivataloknak, nagy gyáraknak és vállalatoknak voltak telefonállomásai, magánosok közül pe­dig csak gazdagabb és modernebb emberek ve­zettették be. Tolnai-Turteltaub volt az, aki az első telefónszélhámcsságot követte el, M elsfl felefónszélüamosság fflagnarorszá^on • Mint a Concordia-malom tisztviselője, ter­mészetesen tudta, hogy kik állanak a malom­mal üzleti összeköttetésben. Ennek a felhasz­nálásával azután a következő trükköt eszelte ki: egy telefonállomásról felhívta a Coneordia­malmot és a malom egyik nagyobb üzletfelének nevében két vaejón liszt azonnali elszállítására tett rendelést. Meg is jelölte, hogy a lisztet hova szállítsák. A malomban örültek, hogy ré­gebbi üzletfelük ilyen nagy megrendelést tesz és azonnal le is szállították a telefonon megje­lölt helyre a megrendelt mennyiséget. Ott az­tán Tolnai-Turteltaub Szigfrid vette át a lisz­tet, amit azután mingyárt jó pénzért el is adott. Csak később derült ki a turpisság, amikor a malom üzletfelének prezentálták a számlát. A nyomozás hamarosan megindult és a lisztet leszállító ós átadó munkásoktól kapott sze­mélyleírásban Tolnai-Turteltaub Szigfridet is­merték fel, aki azután később, kézrekei'ülésekor be is vallotta, hogy a szélhámosságot ő kö­vette el. Tolnai-Turteltaub természetesen, amikor első vállalkozása fényes eredménnyel végző­dött, abbahagyta sok munkával és kevés jöve­delemmel járó polgári foglalkozását. A falazó orgazda Még a kilencvenes években történt, hogy a Károly körúton egy ékszeresboltot éjszaka ügy kifosztottak, hogy még egy olcsó jegy­gyűrű sem maradt vissza. A nyomozás aztán kiderítette, hogy a tettesek között szerepelt Tolnai-Turteltaub, aki egyrészt falazó volt, amikor a betörők az üzletet kifosztották, más­részt pedig tettestársainak orgazdájává lett. Ugyanis az ellopott holmikból rájuk eső részt jnegvásárolta tőlük. A kuglisiplsta Tolnai-Turteltaub első börtönbüntetése ezekután három és félév volt. Amikor kiszaba­dult, ismét újabb üzletágra vetette magát­Akkoriban divatos volt a városligeti nyári vendéglőkben a kuglizás. Nag ytétekben ját­szottak. Turteltaub Szigfrid ügyességével és ravaszságával kuglizósipista lett és ilyen módon a vidékről a városligeti kuglizáshoz csődült járatlan férfiakat egymásután kifosz­totta. Akkor emiatt közigazgatási úton jártak el ellene. A zsfrgegtj A háborúban üzérkedésekkel foglalkozott. Mindenféle árucikket vásárolt és haszonnal tovább adott. Különösen olyan élelmiszerekkel kereskedett, amelyeknek a forgalma jegyhez volt kötve. Az ilyen jegy ellenében árusítható élelmicikkeket azután méregdrágán bocsátotta áruba. Ebből az időből való működéséből szár­mazik az a háromhőnapos ítélet is, amelynek az alapján most akarták őt lecsukni. Zsírdrá­gítás mitt ítélték el. A háborús konjunktúrát nagyszerűen fel­használta Tolnai Turteltaub és meg is vagyo­nosodat t. A vörös pénz A kommün alatt a vörös hadsereg hivatalos bevásárlója lett. A polgári társadalomban el­követett bűneit a kommunsták elfeledték neki és egyik legjobb emberükké lett Mint hivatalos bevásárló, a szovjetháztól nagyobbösszegű ki­utalást kapott, hogy, akár a Dunántúlon, akár Bécsben, vásároljon össze élelmicikkeket és azo­kat már békéből ismert ügyességével hozza fel a fővárosba. Tolnai felvette a nagy pénzeket és aztán többé nem jelentkezett. Kiutazott Bécsbe és a vörösöktől kapott pénzzel ott különféle spe­kulációkba fogot. A laplatai csehhcsalás Bécsben kezdte meg azután azokat a szélhá­mosságait, amelyeknek elkövetésével világhir­hedtté vált a neve. Itt akadt össze Horváth Menyhérttel, akit a bűnözők világában Horváth Menyus néven szoktak emlegetni. Meayus volt a csekkcsalók királya. Tolna-Turteltaub és Hor­váth Menyhért együttműködésének volt az ered­ménye a hirhedt laplatai csekkcsalás. Közösen hamisítottak többezer pezetáról szóló csekket, amelyeken mint kibocsátó egy laplatai bankcég szerepelt. Hogy pedig a kibocsátott csekkeket a bécsi bankok, amelyeknél azokat bemutatták, be is váltsák, hamis táviratokat juttattak el a bankokhoz, amelyekben a laplatai bankcég ér­tesítést küld a csekkek bemutatásáról. A csekk­csalás ilyen módon nagyszerűen sikerült, a több ezer pezetát felvették a bécsi bankoknál és a nagy pénzzel Horváth Menyhért és Tlonai Tur­teltaub átrándult Monte Carlóba. A megindított nyomozás kiderítette bűnösségüket. Horváth Menyhért később Berlinben tünt fel, ahol meg­betegedett és egy szanatóriumban gyógy kezel­tette magát. Ott ismerte fel és folyta el a berlini rendőrség. Nnersbőrhivitel Ausztriából Tolnai-Turtsltaub pedig rövidesen újból feltűnt Bécsben, ahol előbbi szélhámosságait elkövette és az eddigieknél is nagyobbarányú csalásba fogott. Akkoriban Ausztriában nyers­bőrkiviteli tilalom volt. Az export engedély­hez volt kötve. Tolnai-Turteltauib kiviteli en­gedélyeket hamisított és a legelőkelőbb bécsi bőrkereskedőkkel került összeköttetésbe és azoknál értékesítette a hamisított kiviteli en­gedélyeket. Az egyik vámkirendeltség azonban leleplezte a hamisításokat, erre a bécsi rendőr­igazgatóság nagyszabású nyomozásba kezdett és rövidesen megállapította, hogy a hamisító Turteltaub Szigfrid volt. Mielőtt azonban még kézrekeríthette volna, Tolnai-Turteltaub el­szökött és visszajött Budapestre, ahol szédü­letes szélhámos pályáját megkezdette. A bécsi rendőrigazgatóság nyomozása szerint Turtel­taub Szigfrid hamis kiviteli engídélyeivel négy és félmilliárd koronával károsította meg az osztrák államkincstárt. Társait, a bécsi ke­reskedőket az ottani rendőrsésr letartóztatásba helyezte, Tolnai-Turteltaub oedig itt vette el büntetését. Amint egyik büntetését kitöltötte és szabadlábra került, máris egy újabb szél­hámosságba kezdett. Az olasz petróleumtizlet Kiszabadulása után szintén egy nagyobbará­nyú csalást követett el. Ausztriában nagy hiány volt benzinben, petróleumban és hasonló termékekben. Erre Tolnai-Turteltaub és Hor­váth Menyhért Olaszországba mentek és az ot­tani kincstártól engedélyt kértek benzin és pet­róleum kiszállítására. Ezt az engedélyt meg is kapták, miután előkelő bécsi cégek és bankvál­lalatok megrendelőleveieit mutatták fel. A megrendelő levelekkel és a kincstár kiviteli en­gedélyével azután Tolnai-Turteltaub és Horváth Menyhért végigjárták Olaszország legnagyobb benzin- és petroleumcégeit és nagyobb mennyi­ségű árut vásároltak, amit mingyárt el is kül­dettek. Az elküldött árut azután ők a rendelte­tési állomáson hamis levelek alapján kiváltot­ták és azonnal el is adták. Összesen hárommillió líra kárt okoztak az olaszországi cégeknek. Hétszobás nyugalomban Tolnai-Turteltaub Szigfrid, mint afféle hir­hedt nemzetközi szélhámos, nagyúri alűrökkel élt. A kommün utáni időkben a Sacherben na­gyobb lakosztálya volt, állandóan autó állott rendelkezésére és egy híres moziszínésznő volt a barátnője. A megjelenése igen megnyerő volt és nagyszerűen tudott beszélni is. Mint kezdő szélhámos, egv pesti kis nőt vett el feleségül, akit aztán később otthagyott amikor nagyobb ügyekbe vágta fejszéjét és jobban ment a 6ora. Azután egy pesti mulatóhelyen egy itt vendég­szereplő állítólagos spanyol táncosnővel kötött ismeretséget. Ez a táncosnő Margarita Escio néven lépett fel és később Tolnai-Turteltaub feleségül vette. Azután ettől is elvált. Most nőtlen és ötvenéves, megkopaszodott, és oldalt megőszült. A Váci ucca 7. sz, házban hétszobás lakása van, ami gyönyörűen van be­rendezve. Ugyanitt irodája is van, export-im­portvállalat. Ez a cég neve. Tolnai-Turteltaub hol Magyarországon, hol meg külföldön tünt fel és mindenütt foglalkoztatta a rendőrséget és ez a kis háromhónapos ügye hátralékban maradt. ..Csak telefonálok..." , Nemrégiben aztán előkerült a régi akta, becitálták Tolnai-Turteltaubot a VI. kerületi kapitányságra. Aki a páréves büntetéseket szemrebbenés nélkül fogadta' és elszenvedte, ettől a háromhónapos büntetéstől megijedt, újrafölvétellel próbálkozott és azt akarta bizo­nyítani, hogy az egész ügy elévült már és ami­kor ez sem sikerült, kegyelemért folyamodott. A kegyelmi kérvényt azonban föl sem terjesz­tették a kabinetirodához, hanem amint meglát­ták a nevét, visszaküldték a rendőrhatósághoz az iratokat azzal az utasítással, hogy hajtsák végre a büntetést. Tolnai-Turteltaubot minde­nütt keresték, végül i.s egy rendőr fölismerte őt és be akarta kísérni a VI. kerületi kapitány­ságra. Útközben Tolnai-Turteltaub behízelgő modorában rávette a rendőrt, engedje meg, hogy egy nyilvános telefonállomásról fölhívja az ügyvédjét, mert közbelépését akarja kérni. Az egyik trafiknál aztán meg is álltak. Tolnai­Turteltaub bement a trafikba, a rendőr pedig odaállt az ajtó elé, hogy a híres szélhámos ki ne szökhessen. Tolnai-Turteltaub megvárta, míg egy-két ember bejön a trafikba és ekkor a trafiknak a ház udvarára nyíló ajtaján keresz­tül elszökött. A rendőr pedig még tovább őrizte az ajtót és csak hosszabb idő után ment be a trafikba, ahol a legnagyobb megdöbbenésére vette észre, hogy még egy kijárat van. A nyálas úr átszól a szomszéd s aszialEioz Ehez a kis háromhónapos ügyhöz azután egy másik olyan kisebb ügy is járult, amilyen­hez Tolnai-Turteltaub békében méltóságán alulinak tartotta volna hozzányúlni és most ilyen kis csirkeügyek miatt jutott a rendőrség kezére- Még július 19-én történt, hogy Gottlieb Jenő vasesztergályos, akinek kisebb műhelye van, a Vígszínház-kávéházban tárgyalt egy üzletfelével, akinek hét darab excenter gépet ajánlott megvételre. Megállapodás azonban nem jött létre közöttük. Miközben nagyban alkudoz­tak egymással, megszólalt a szomszédasztal­nál ülő őszeshajú, magas, kellemes fellé­pésű úr: — Tudja mit, megveszem én azt a hét gépet. Parancsoljon ide átfáradni hozzám. Gottlieb mingyárt kapott a vevőn, odaült hozzá, az illető őszes úr bemutatkozott: — Tolnai Szigfrid vagyok, Váci ucca hét alatt van export-importvállalatom. Nagyszerű rábeszélőképességével azután Tolnai-Turteltaub még lejjebb tudta szorítani a hét gép árát, mint amennyit az előző vevő adott volna érte. Gottlieb veszteséggel. 38 mil­lió koronáért adta el végül a hét gépet. Ebből tízmilliót készpénzben kapott meg. 28 millióról pedig váltót kapott Tolnai-Turteltaub Szigfrid aláírásával. Szegény Gottlieb nem tudta, hogy ez az aláírás csak a bűnügyi múzeumban bír értékkel. Később azonban könnyen rájött, mert Tolnai-Turteltaub egy krajcárt se fizetett a váltókra. Gottlieb erre pert indított, de bün­tető feljelentést is tett Tolnai Turteltaub ellen a főkapitányságon. A pénzért remegés a legfőbb deiekffv Pénteken este azután a legnagyobb meg­döbbenéssel olvasta Gottlieb Jenő az egyik esti lapban, hogy Tolnai-Turteltaub megszökött Budapestről. Gottlieb remegett a pénzéért s hogy valamit is visszaszerezzen "belőle, felsza­ladt Tolnai-Turteltaub Váci ucca 7. sz. alatti lakására. Az előszobaajtót a szélhámos nővére nyitotta ki. Gottlieb kérdésére kijelentette, hogy Tolnai-Turteltaub nincs Pesten, üzleti ügyben külföldre utazott. — De, kérem, az ö érdeke, hogy velem be­széljen, — erősködött Gottlieb. — Fontos üzene­tet hozok egy bizonyos szerződés ügyében. — Akkor tessék egy kicsit várni — válaszolt Tolnai-Turteltaub nővére, akit úgy látszott, Gottlieb fellépése meggyőzött. Ezzel be is ment az egyik fiátsó szobába, Gottlieb addig az elő­szobában várt. Pár perc múlva kijött az asz­szony: — Tessék befáradni. Bent a nagy lakás harmadik szobájában azután Gottlieb ott találta Tolnai-Turteltaubot, aki fennálló adósságának törlesztésére fizetett is egymillió koronát azzal, hogy nem okoz neki

Next

/
Thumbnails
Contents