Pesti Napló, 1930. február (81. évfolyam, 26–49. szám)

1930-02-01 / 26. szám

Szombat PESTI NAPLÓ 19S1I február t 3 A miniszterelnök felszólalása Székely Ferenc a Lloyd Társulat nevében üd­vözölte a megjelent illusztris vendégeket, majd általános figyelem közben gróf Bethlen István mi­niszterelnök állt fel, hogy az elhangzottakra vá­laszoljon. A miniszterelnök félretette maga elől a hang­erősítő mikrofont és emelt hangon, minden sza­vát fokozottan hangsúlyozva mondotta el félórás beszédét, amelyet sokszor szakított félbe a hall­gatók tapsa. — Igaz hálával és megilletődéssel köszönöm a szíves vendéglátást — mondotta a miniszter­elnök — és engedjék meg, hogy feleljek az el­hangzott beszédükre és a hozzám intézett inter­pellációkra is. Amikor felszólítottak, hogy ilyen baráti összejövetelen elmélkedjünk a hágai ered­ményen, bizonyos aggodalmat éreztem, mert attól féltem, hogy az összejövetel, benn az or­szágban is. a külföldön is félremagyarázásokra ad alkalmat. Benn egyesek azt mondhatnák, hogy a hágai delegációban resztvett kormánytagok ünnepeltetik magukat, amikor vedig erre. látható indok nincs, külföldön pedig felvetődhetnék az a gondolat, bogy győzelmi tort ülünk és ebből arra következtethetnének, hogy talán Magyarország olcsóbban is adta volna Hágában. Százszázalékos magyar — százszázalékos legyőzőit — És mégis eljöttem, inert meggyőződésem szerint ez az összejövetel nem más befelé, mint demonstráció azokkal a támadásokkal szemben, amelyek sárral próbálták befecskendezni a Hágá­ban dolgozó magyar embereket, holott mást nem követtek el. minthogy minden szellemi és fizikai erejük latbavetésével küzdöttek. Nem győzelmi toi- ez. mert, mint legyőzöttek mentünk ki Há­gába, nem hogy diktáljuk a feltételeket, hanem hogy megmentsük az országot a veszélyektől, akár áldozatok árán is. — Mint százszázalékos magyarok mentünk ki és no mondja senki, hogy százszázalékosabb ma­gyar. mint azok. akik Hágába kimentek. Oda­kinn azonban százszázalékban csak a legyőzői­tek voltak és e kétféle száz százalék között kel-» lett a megoldást megtalálni, a rosszból a legke­vésbé rosszat. — A magyar igazság parabola alakjában halad, az elején talán nehezen, olyan erőkkel szemben, amelyek pályájából kivetni akarják, de 50 százalékig, a meghallgatásig 'már tájat ott} és így továbbhaladva egyre többet érhetünk el. Mi csak fokozott munkával közelíthetjük meg célun­kat akkor is, ha messze távolban, van áz az idő. amikor a magyar igazság teljességéig eljutha­tunk. Mégis aa a meggyőződés kell hogy betölt­sön mindenkit, hogyha ma nem, holnap biztosan. Nem a sötét pesszimizmus, az optimizmus a nem­zet ereje. A kritika itt-ott jogos — Non százszázalékosak a hágai, eredmények. 'A kritika itt-ott jogos. S ha aggodalmaim ellenére mégis eljöttem .'de, azért történt, mert az a meg­győződésem, hogy az alkotmányos faktorokon kívül ez a társaság illetékes a kritikára, ahol az ország színe-java van együtt és hivatva van arra, hogy politikai elfogultság nélkül Ítéletet mondjon. Világos, hogy a politikai életben rum az igazság, hanem a pártok mondják ki a szót. A nemzet érdeke az, hogy hallja a párt politikát 61 cl nem fer­dített ítéletet. — Nézzük csak a medália másik oldalát: mi lett volna, ha nem sikerül a megegyezés Hágában? — Mindenki, aki magyar ember létére kül­földre megy, fokozatosan szembekerül azzal az atmoszférával, amely a legyőzött magyart kíséri. Amint eltűnik szemünkből a hazai tájkép, amint elcsendül fülünkben az utolsó magyar szó, a tá­volsággal egyre nyomasztóbban érezzük reánk ivehezeilni a barátságtalan atmoszférát. Nehéz ebben az atmoszférában sikercsen tárgyalni Mi igyekeztünk fentartani a kontaktust az itthoni érzésekkel. Nem kei-ülte el a figyelmünket, hogy amikor odakinn majdnem _ megtörtént a szaka­dás, amikor minden áron ellent kellett állni, itt­hon felütötte fejét a csüggedés. Talán époen a mai kritikusok hangoztatták, hogy még áldoza­tok árán is meg kell találni a megegyezést. ' — Figyeltük ezt a hangulatot, de nem be­folyásoltattuk magunkat általa. Ki kellett iai­taní, ilyen tárgyalásokon meg kell feszíteni a húrt, akkor nem szakad el. Aki fél attól, liogy élére állítja a helyzetet, sohasem fiver. A fiatal nagykorú magyar állam — Most nem a politikai következményekről beszélek, hanem arról, mit jelentett- >x>lna reánk az- ellenséges atmoszféra továbbfejlődése. Német­országgal, Ausztriával, Bulgáriával, az összes le­HORTOBÁGYI JÜHTDRT Mindenütt SÄpIiafc}! Tc-rmüll: Or.*, taf fJagy. TEJSZŐVETKEZETI KÖZPONT győzött államokkal el lehetett intézni a repará­ciós kérdést. Bármennyire igazunk lett volna, nem tudtuk volna kivédeni, hogy azt ne mondják, Ma­gyarország nem akar megegyezni. Nem akarom a súlyos következményeket• a falra festeni, hogy ezzel a delegációt a felelősség alól mentesítsem, de jó, ha a közvélemény tisztán lát. Ott volt, mint végső fenyegető fegyver a jóvátételi bizottság és a meg nem egyezés mé a magyar valuta stabilitására és értékére is könnyen rossz hatást gyakorolhatott volna. Ks lett volna-e remény arra, hogy a jövő­ben kedvezőbb eredményt érjünk el? Nem. Most voltak áldozatra készek a nagyhatalmak, hogy min­den kérdést elintézzenek. Állítom, hogy minden jövőben tárgyaló magyar delegáció helyzete ked­vezőtlenebb lett volna. , — Mi hát a pozitívum? Egy szóban foglalom össze. Íjból nagykorúak lettünk és bízhatunk abban, hogy a nagyhatalmak bizonyos jóindulat­tól fogják kisérni a fiatal nagykorú magyar állam józan cselekedeteit. A jövendő magyar mennyország kapukulcsa — Mindnyájunknak még érett férfikorban is élénken emlékezetünkben van az érettségi vizsga. Ninés örömtelibb momentuma a fiatalember életé­ben, mint ez, amikor kilép az életbe. Csodálatos, hogy a magyar közvélemény ilyen ösztönszerűen megérezte nagykorusításunkat. Az egyik rész jó magyar szokás szerint azonnal váltókat akart kiállítani, most már derüre-berúra annyi pénzt akart felvenni, amennyit csak lehet, aztán legyen hegyen-völgyön lakodalom. Másol; azt hitték, hogy most eljött a kora a rögeszmék meg valósí­tásának, amiket eddig titkon őriztek. Vájjon hány ember van Magyarországon, aki ne hinné, hogy a jövendő tnagyar mennyország kapukulcsa az ő zsebében van? A legtöbben a kapupénzt is be akar­ják zsebelni. — Ezekkel szemben nagykorúságunkból egy következik: nagykorú módon kell viselkedni, mert ha nem, újra kiskorúsíttatni fogunk. Örömmel üdvözlöm a Nemzeti Bank elnökének cikkét, nem azért,'.mert pesszimista volna, hanem, mert józan meggondoltságot hirdet. A nagykorúság karakte­riszükuma a judicium és a. fagy elem. Hány em­berben van meg az ész, fantázia, tehetség ás a készség, hogy nemzetét szolgálja, de milyen kc­'.végben.** judicium. és, Megyeiem? a-, apt mondom, hogy nem vagyok az optimizmus híve, ellenkezőleg: a józan judieiummal teljes optimiz­mus szószólója vagyok, voltam, „jnindk ép Rága után kétszeresen azzá lettem. Szebb perspektíva előtt — S itt felelek Muíschsnbacher Emilnek. A gazdasági élet összes faktorai követelik, hogy nagystílű gazdasági politikát csináljon a magyar kormány. Szemére vetik, hogy nem számol a sú­lyos helyzettel- A sikeres gazdasági politikához, mint a háborúhoz, három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Ne gondolják, hogy a mezőgazdaság át­szervezéséhez. hasznos iparpártoláshoz, az export­politika kiépítéséhez nem kell megfelelő financiá­lis megalapozottság. Ha voltak kifogások, mél­tóztassék figyelembe 'venni. hog'V milyen megkö­tött kézzel és milyen külföldi atmoszférában dol­goztunk eddig. Szebb perspektíva előtt állunk, ezt kötelessége kidolgozni a kormánynak és az összes gazdasági faktoroknak: az ú:i magyar gazdasági •/wHHka sikeren keresztülvitelérc felajánlom önöknek a magyar kormány munkáját. — A magyar gazdasági élet virágzására, ere­jére, szebb jövőjére, mielőbbi fellendülésére eme­lem poharamat. A miniszterelnök beszédét percekig tartó taps­sal köszöntötték, azután felbomlott az asztal fehér rendié, de az egybegyűltek még sokáig maradtak együtt az elhangzottakról beszélgetve. Visszaállítják a külügyminisztériumot Spanyolországban Alba herceg a tárca jelöltje Madrid, január 3L A. kormány eskütétele «fán minisztertanács volt, amelyen a király elnökölt. A miniszterelnök kijelentette, hogy.a kormány mindent meg fog tenni a közvélemény megnyugtatásáxa. az admi­nisztráció javítására és annak az érdekében, hogy az alkotmányos rendszer a normális keretekben ismét helyreálljon. Berenguer tábornok az ABC tudósítója eiőtt kijelentette, hogy a. külügyminiszteri tárcát rövi­desen vissza fonták állítani. A lap úgy véli, hogy Alba hercetf lesz az úi külügyminiszter és ez .eset­ben a közoktatásügyi tárcát egy magas egyet-imi személyiségnek íotriák átadni. A nemzetgyűlés feloszlatásáról szóló királyi' rendelei. aláírása rövidesen megtörténik. A dik­tatúra felszámolása ezzel megindult. Híre terjedt annak is, hogy Primo de Riverát eltávolítják az országból, az eltávolítás formája valami burkolt száműzetés volna: a roll diktátori a Beleárt szi­getek fő-parancs nolncá neveznék ki. Szegedi szövőlányok közel­harcot vívtak a végrehajtókkal Szeged, január 31. (A Pesti Napló tudósítójának telefónjclcntése.) Példátlan események játszódtak le péntek dél­után Szegeden a kárászuceai Gábor-féle szőnyeg­szövő üzemben egy adóvégrehajtással kapcsolat­ban. A szőnyegszövő üzem munkásnői formális közelharcot vívtak a végrehajtási foganatosító közegekkel, öt; férfi jelent meg. a munkateremben: Vozarik Sándor és Lantos Árpád végrehajtók, Szentpáli Győző becsüs és két napszámos. Aa üzemtulajdonosok nem voltak az, üzemben, csupán az üzletvezetőnő. A végrehajtó közegek hozzáfog­tak a kirakatban levő szőnyegek becsomagolásáé­hoz, hogy azokat elszállítsák. Amikor felvilágosí­tást kértek tőlük, a közegek ezt megtagadták. Amikor a munkásnők értesíteni akarták az üzem tulajdonosait, az egyik közeg állítólag megra­gadta a telefonálni akaró munkásnö kezét és nem engedte, hogy telefonáljon. Ebben a pillanatban tumultuózus jelenet kezdődött. A közegek felnyalábolták a húsz sző­nyeget, hogy magukkal vigyék, mire a szövő­lányok, csupa 14—15 éves leány, a kijárat elé állottak és kijelentették, hogy addig nem engedik elvinni a szőnyegeket, amíg a főnökök haza nem érkeznek. —. Megvédjük az üzem tulajdonát! — kiál­tották. Általános verekedés kezdődött, Hogy ez a verekedés hogyan játszódott le, azt majd csak a későbbi vizsgálat fogja megállapítani, de a leá­nyok előadása szerint Horváth Katalin szövő­lányt úgy gyomronütötték, hogy a gépek közé esett, Dobó Juliannát az egyik közeg állítólag torkonragadta és fojtogatta, Kiss Rózsit úgy ütötték meg. hogy elterült a földön és haza kel­lett szállítani. A verekedés során rendőr jelent meg a hely­színen, mire a közegek áttörve a leányok fa­lankszát, elvitték a szőnyegeket. A végrehajtóközegek azt mondják, hogy 660 pengő adótartozás miatt kellett foganatosítani a végrehajtást. A franciák memorandumba foglalták kompromisszumos • v flottajavasiatukat Az amerikai és japán női küldöttség - Londonba érkezett London, január 3l. A tengerészeti leszerelési konferencia I. számú bizottsága ma délután iiiést tartott. Hírszerint Alexander, az admiralitás első lordja Anglia nevében újból hangoztatta, hogy Anglia a kategóriánkénti számítás híve. de tekin­tettel . Franciaország- különleges helyzetéve, haj­landó a kél rendszer közti kompromisszumot meg­fontolás tárgyává tenni. A francia delegáció ma este emlékiratot adott ki kompromisszumos javaslatáról. Fővonása az össztounatartalom szerinti meghatározás, hat ka­tegória, mégpedig: 1.10.000 tonnásnál nagyobb tér­fogatúi vagy 8 hüvelyknél nagyobb tüzérségi ka­liberű hajók; 2. könnyű hajók 6 hüvelyknél na­gyobb tüzérségi kaliberrel; 3. könnyű hajók 6 hüvelyknél nem nagyobb kaliberrel: 4. búvár­hajók: 5. repülőarépanyahaják: fi. egyéb hajók (akualerakók, iskolahajók. Szállítóhajók stb.). A tonnatartaloni az egyik kategóriából a másikba átvihető az össztartalom megváltoztatása nélkül. Szombaton és vasárnap nem lesznek hivata­los tárgyalások az egyes delegációk között. London, január 31. Amerikai és japán női küldöttség érkezett Londonba, hogy monstrekérvényeket nyújtson át a. tengerészeti konferenciának a leszerelés iránt. A kérvényeket hal m illió amerikai és 1S0.000 japán nő irta alá. DK0DSZKY február elsejétől kezdve visszaszerződött régi & tkereinek szín helyére NIWYORIL v . .. ; ,: ­Ji teadélutánokon is játsziki j iii'i liiü Tii i ni "i "' r;~' ii

Next

/
Thumbnails
Contents