Pesti Napló, 1930. február (81. évfolyam, 26–49. szám)

1930-02-01 / 26. szám

Franciaország szakítsa meg a diplomáciai összeköttetést Oroszországgal! — követelik a francia kamarában Kutjepov megszoktefese miatt 1 ow vagont l'árifes, január 81. (A Pesti Napló tudósítójától.)' Az lulransigeo.il. Kutjepov tábornok meg­szöktetésével kapcsolatban közli, hogy a szerkesz­tőségben jelentkezett a párizsi. klinika egyik alkal­viuzatlja, aki elmondotta, hogy a klinika azon az útvonalon fekszik, amelyen Kuijepo vnák az orosz templomból az emigránsok gyűlésére kellett volna mennie. A tanú szerint inult vasárnap két auto­mobil állott meg a klinika közelében, két ismeret­len orvosi köpenyes férfi az autóba vitt egy har­madik férfit, aki szemmeHátliatólag ellenkezett. Egy rendőr is állt az autó mellelI. aki szintén segített a két. -orvosnak••. Ezt a rendőrt már napok óta látta a klinika körül és gyanús viselkedése 'feltűnt neki. Az alkalmazott bizonyosra veszi, liogy az autóba gyömöszölt férfi Kutjepov, tábor­nok volt. Az egyik párizsi orosz lap azt a hűl közli, hogy a rendőrség n tábornoktól ceivzárai íróit levelei'kapott; meí> béiv azt állítja, hö^y Ííi/rti'­mvnisták tartják fogva. Két szélsőjobboldali képviselő bejelentette, hegy interpellációi intéz az eltűnés ügyében a külügy miniszterhez C3 felszólítja a kormányt, hogy ítokítsák meg a diplomáciai viszonyt Szov­jet-Oroszországgal, miután nyilvánvaló. hogy Kutjepovol bolsevista ügynökök szöktették 'meg. Tordieu miniszterelnök emiatt Londonból távira­tilag utasította Chiappe rendőrfőnököt, hogy a KutjepOv-ügyet a legnagyobb figyclimmel kísérje. Egy máíik tanú is jelentkezett, egy orosz sofőr személyében, aki vasárnap déltájban egy autót látott megállni a szovjotkövetség palotája előtt, az- autóból húrom férfi szállott ki. egyikük, akiben Kidjepovot vélt: felismerni, részegnek látszott, mert a másik két férfi átkaro'v vitte a palotába. A Pari.-- Midi szerint a legtöbb szovjetl^öyetség palotájában titkos pincebörtön van' és ide hurcol­ják a szovjet számára kellemetlen- emigránsokat. Kutjepov is idekerülhetett. Harmadik halálos arzénmérgezés miatt életfogytig tartó fegyházra ítélték a férj* gyilkos zalai niéregkeverőnőt Zalaegerszeg, január 31. (A Pesti Napló tudósítójának tclefőn­jeteniés".) A zalaegerszegi törvényszék Czikó János tör­vényszéki bíró elnöklésével pénteken tárgyalta Orbán Áron 6ö éves kerkanémetfalui koesniá­rosuénak és fiának, Orbán Józsefnek arzénmérge­zési bűnügyét. Orbán Aronnét már -két ízben ítélték el JS—IS évi fegyházra hasonló bűncselekmények miatt. 1927-ben' vadházastársának. Xcmetli Ferencnek megöléséért kapott 15 esztendőt. 1928 elején oeuig azért ítélték el ismét 15 esztendőre, inert Molnár Ferenené 40 éves asszonyt 'tette el arzénnel láb­ától. A mostani tárgyaláson férjének, Orbán .trón­nak a meggyilkolásával vádolta az i'tgvés'z s egy­ben vádat emelt az asszony fia. O-i/án József ellen is azért, mert állítólag nagybátyját. Orbán Jrpátiol arzénnel Megmérgezte Egy ízben, ja­nuár 8-án már volt ebben az ügyben tárgyalás, •mikor a bíróság elhatározta, -hogy újabb tanu­kat és orvosszakértőket hallgat meg. A pénteki tárgyalás az orsylgos bírói vegyé­szeti intézet véleményének ismertetésével kezdő­dött. A szakvélemény Orbán Aren" esetében teljes bizonysággal megállapítja, hog;.- a hálált a gyo­morba jutott arzén okozta, Orbán Árpád hullai-e­szeiben kevesebb arzént találtak, de itt is csaknem bizonyosra veszi a szakvélemény, hogy a halát arzénmérgezés következtében állt be. Thassy Gábor orvos^zakértő annak a vélemé­nyének adott kifejezést, hogy az Orbán Árpád holttestében talált arzén elegendő volt ahoz, hogy halált okozzon. A tanuk sorában elsőnek Varga Pál né szüle­tett, Hermann Veronát hallgatták ki, aki elmon­dotta, liogy 1914 tavaszán 13 éves korában került Orbánókhoz, mint cseléd. Mindig egy szobában aludt bázasnárral, kivéve Orbán Áron halálá­nak éjszakáján. Civódást a házastársak között nem tapasztalt, de azt látta, hogy amikor a férj nem volt otthon, egy fiatalember járt az asszony­hoz, akivel szerelmeskedett. Orbán Avon panasz­kodott neki, hogy felesége cl akarta öt tenni láb, alól. egyízben palacsintában tűt is talált. A hálál estéjén Orbánné :• konyhába küldte'őt aludni. Ké­sőbb Orbánné kijötfés kérté őt, hogy segítsen fér­jét az ágyra tenni. Ekkor Orbán a földön feküdt, eszméletlen volt és hörgött. .Az asszoonyi tették a férjet az ágyra, ákj később meg iah Végül elmondta, hogy Orbánnétól azért ment el. mert az asszony férje halála után szerelmi vi­szonyt folytatott egy férfival, többször a másik szobába ment éjjel, ő pedig félt egyedül aludni abban a szobában, ahol Orbán meghalt. A perbeszédek után a bírósúg özvegy Orbán Aronnét bűnösnek mondotta ki szándékos ember­itQlis büntetlMWék %éWmcrfo-d))'tlÍifaftlÍceyhózrn s tíz évi hivatal vesztésre ítélte. Orbán Józsefet bizonyítékok hiányában felmentették. ' A megokolás szerint az előre mcgfo'iitoH' ­dék a tanúvallomásokból nem tűnik ki. Irhát a •gyilkosság meg nem .állapítható. Súlyosbító körül­mény a mérgezés aljas módja és az, hogy Orbán Áronnénak ez már a harmadik arzénmérgcz'ési esete. Enyhítő körülmény, hogy 1614-ben az eset elkövetésekor büntetve még nem volt. Az ítélet ellen az.ügyész, Orbán Aionné és védője fellebbe­zést jelentettek be. bánné a halál után úgy viselkedett. 'mintha el akart volna ájulni, de könny nem volt a szemében. lyaLegyíitt enfialt. Or­Miért elégedeti Budapest is, Bukarest is? Bukarest, január 31. A üiminéala munkatársának arra a kérdé­sére, hogyan lehet az. hogy úgy a magyarok,miüt a, románok tökéletesen meg vannak elégedve az optánsügy hágai rendezésével. Mironescti külügy­miniszter a következő választ adta: — Ha közvetlenül próbáltunk volna meg­egyezni. akkor úgy Magyarországnak, mint Hó­mániának igen nagy áldozatokat kellett volna hoznia, mert különben sohasem jött volna létre a megegyezés. Hágában azonban a többi hatalom is interveniált, miután mindnyájan azt az elvet 1 ártották szem előtt, hogy a békét mindenáron konszolidálni kell. A probléma megoldásához ezek a hatalmak anyagilag is hozzájárultak s en­nek köszönhető, hogy a hágai megyegezés úgy Magyarországra, mint Romániára nézve csak je­lentéktelen áldozatokkal járt. Szombat 19S1I február t 5 PESTI NAPLÓ Három kép Patásthy Irénről tWillingcr felvétele) (Barakovich felvétek) A rendőrileg igazoltatott ruha, a 100 pengőre büntetett kutya cs az új amerikai filmszerep

Next

/
Thumbnails
Contents