Pesti Napló, 1930. március (81. évfolyam, 50–73. szám)

1930-03-23 / 68. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1930 március 23 9 Uj kisgazdaszervezkedés indul Feltámasztják Nagyatádi kisbirtokosszövetségéi (Sóját tudósítónktól.) Két évtizeddel ezelőtt nagyatádi Szabó István alapította a Magyaror­szági Kisbirokosok Szövetségét, amelynek műkö­dése az ő halála óta esak a helyi csoportok mun­kájára szorítkozott. Szombaton több mint. száz község megbízottai gyűltek össze Budapesten és elhatározták, hogy felélesztik a szövetség műkö­dését, és az új kisgazdaszervezkedés központjává teszik. Megjelentek a újjáalakuló közgyűlésen az ellenzéki és az egységespárti kisgazdák és el­nökké választották Szabó Sándor országgyűlési képviselőt, a kormánypárti kisgazdák vezérét és Herczegh Sándort, az ellenzéki kisgazdák vezé­rét. aki nagyatádi Szabó Istvánnal együtt a szö­vetség társelnöke volt. Szabó Sándor elnöki programbeszédében meg­állapítottá, hogy a kisgazdák a kivezető utat ke­resik és mint régen, most is harcolni akarnak a nemzetközi szélsőség és a gazdasági helyzet nyo­mása ellen. Olyan' erőt kell teremteni, amely elől senki ki nem terhei. Épülhetnek hatalmas szerve­zetek, az alap mindig a föld, a szövetség műkö­dése arra fog irányulni, hogy a föld népének megadja a lehetőséget nemzet fentartá munkájára. Herczegh Sándor hangoztatta, hogy bár 1919 után tartalékba ment, most előállt, mert egyesült erővel kell felvenni a küzdelmet, addig, amíg nem késő. Ne azon törjük a fejünket, hogy mi volt, hanem azon, hogy mi lesz, aki jót ad, mindenkivel kezet kell fogni, aki rosszat akar, az ellen har­colni kell. Egy táborba kisgazdák! Gazdasági kér­désekben nem választhat el kisgazdától kisgazdát semmi. Legsürgősebb: forgótőkét a mezőgazda­ságnak, meg kell szabadulni a bankjobbágyságtól, meg kell szüntetni a fedezetlen határidőüzletet, sürgősen revideálni kell a vámpolitikát és azonnal meg kell szervezni a mezőgazdasági termények értékesítését. A szövetség elhatározta, hogy azonnal meg­kezdi szervezkedését, csatlakozásra szólítja fel az ország összes kisgazdaszervezeteit és minde­nütt megkezdi az esetleg hiányzó kisgazdaszerve­zetek létesítését. Km Béla pénzén majmos „diplomata" lett Bécsben Horváth Menyhért, akit most egy nagymezőuccai vendéglőben fülelt le a rendőr (Saját tudósítónktól.) Egy rendőr előállította szombaton délben a főkapitányságra Horváth Menyhértet, a világszerte ismert nemzetközi szél­hámost. Egy nagymezőuccai vendéglőből, ebédje mellől kísérte be Horváth Menyhértet, akit a rendőrség egy jelentéktelen csalási ügyben le­tartóztatott. Már hetek óta folyt a nyomozás Horváth Menyhért ellen legújabb szélhámosságai miatt. Egy gazdasági szövetkezet tett feljelentést ellene, mert Horváth Menyhért ügyes trükkel hitelleve­leket. csalt ki, mint egy nagyvállalat tisztviselője szerepelgetett és mint a nagyvállalat alkalma­zottjának hitelt nyújtottak. Mikor már nagyobb összegű hitelt vett igénybe az állítólagos tiszt­viselő, akkor jöttek csak rá, hogy az arisztokra­tikus megjelenésű, nyúlánk, elegánsan öltözött fiatalember nem tisztviselője a bemondott válla­' 1 latnak és anélkül, hogy fedezete volna a hitelre, nyugodtan vásárolgat a hitellevelek alapján. A Nagymező uccában véletlenül ismerte fel Horváth Menyhértet Biró Zsigmond nyugalmazott detektívföfeliigyelő, aki évekkel ezelőtt sokat foglalkozott Horváth Menyhért ügyeivel. Biró látta, hogy Horváth bemegy egy vendéglőbe, rendőrért sietett és a rendőr előállította Hor­vátliot. Horváth Menyhért élete valóságos regény. Nemcsak a legismertebb, de a legvakmerőbb ka­landorok közé tartozik. A jómódéi erdélyi család­ból származó fiatalembert már a háború alatt ka­landokba vitte nyugtalan vére: még sokáig emlé­kezetes marad első nagy szélhámossága, mikor katonatiszti ruhában megtévesztette a várospa­rancsnokot. az álrokonok egész galériáját sora­koztatta fel »feljebbvalója« elé és valami hihetet­len ravasz fogással a nagy benzinhiány idejében tekintélyes mennyiségű benzint csalt ki az altá­bornagytól. Kun Béla Horváith Menyhértet a kommün alatt megbízta, hogy valutaüzleteket kössön. Hor­váth a Kun Bélától kapott pénzkötegekkel Bécsbe, utazott — és ott is maradt Kun Béla hiába várta a valutákat, végeszakadt a komműnnek s. Hor­váth Menyhért még mindig abból a pénzből élt, amelyen valutát kellett volna vásárolni. A legelőkelőbb bécsi társaságokban fordult meg a merész szélhámos, vállán majommal sétált a bécsi Ringen, úgy szerepelt mint egy exotikus állam attaséja. Közben a rendőrség kereste a szélhámos Horváth Menyhértet és mindenhol ku­tatott utána, csak éppen a majmos attaséra nem mert volna gyanakodni senki sem. Az inflációs időkben a diplomatának ismert Horváth Menyhért előkelő összeköttetéseivel nagy­összegeket keresett és szédületes iramban szórta a könnyen szerzett pénzt. Mikor kiderültek a szél­hámosságok, az »attasé« má$ régen nem volt Bécsben. Egyik legnagyobbarányú csalási ügye volt,' mikor salvarsan helyett értéktelen, használ­hatatlan folyadékokkal töltött ládákat adott el. Ezután került Horváth Menyhért a néhány év előtti nagyarányú csekkhamisítási ügy központ­jába. Pesten is vádlott volt, de megszökött, Bécs­ben tárgyalták le ügyét, senki sem tudta később, hogy hová lett. csak az osztrák hatóságok hatéves börtönbüntetését töltötte. Nemrégiben szabadult ki a börtönből Horváth Menyhért, Pestre jött és itt, mint Horváth Mel­chior mérnök szerepelt. Mikor a hitellevelekkel történt csalási ügyben piegindult a nyomozás, ki­derült, hogy- a csalásokat Horváth Melchior alias Hoi*váth Menyhért követte el. A kalandos életű szélhámos tagadja, hogy a legújabb bűncselekményeket elkövette volna. ' hit I * «P I a Briand titokzatos tárgyalásai Párizs, március 22. (A Pesti Napló tudósítójától.) Briand külügyminiszter a szombati nap folya­mán titokzatos diplomáciai tárgyalásokat folyta­tott. A kora délelőtti órákban Hoesch párizsi né­met nagykövettel tárgyalt, majd Tyrrel lord angol nagykövetet fogadta. Később Albai hercege, Spa­nyolország külügyminisztere jelent meg a Quai d'Orsayn. A spanyol külügyminisztert Quinones da Leon párizsi spanyol nagykövet kísérte. Briand tárgyalásainak tartalmáról semmi sem szivárgott ki. Azt hiszik, hogy a tanácskozások a flottalcszc­rélési konferenciával függének össze. ip» A T * í 1Séá I - /<?••- -A. ­; % • A magyar közönség biztos vezetője a világszerte átalakult közgazdasági élet útjain. A ma hiteléleté­nek, mezőgazdaságának, iparának, békeszerződései­nek, adó- s vámrendszereinek és kereskedelmi meg­állapodásainak hű tükre.Tehát ez a mű korunk eleté­nek, gazdasági küzdelmeinek, társadalmi és politikai mozgalmainak lüktető, eleven és mozgalmas képe SiafaEratas lexikai 2900 OLDAL 4000 HASÁB 40S0 CÍNSZé 260.003 SORBAH a­Mezőgazdaság Kereskedelem Nagyipar Sank és £9zsde Adé és vám BiizSosííás Közlekedés Modern ieshnika Termelés Nusikáskérdés Szociológia Szociálpolitika Ette. A 4 KÖTET ÁRA : KAPHATÓ HAVI RÉSZLETFIZETÉSRE IS NAGY LEXIKONALAKBAN, GYÖNYÖRŰ ANGOL EGÉSZVÁSZON­KÖTÉSBEN, HÓFEHÉR FAMENTES PAPIROSON, SZÁMOS SZÍNES TÉRKÉPMELLÉKLETTEL ÉS GRAFIKON­NAL, BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓVAL . AZ ELSŐ KÉT KÖTET MÁR MEGJELENT A TOVÁBBI KÉT KÖTET SAJTÓ ALATT ATHENAEUM KIADÄS Megrendelhető az összes hazai könyvkereskedők útján SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI báró Szterényi József, Bud János dr., Czettler Jenő dr., Fellner Frigyes dr., Földes Béla dr.,Hantos Elemér dr., dr. Korányi Frigyes báró, Schober Béla dr., Popovics Sándor, Somssich László gróf, dr.Teleki Pál gróf. FŐNÜNK AT Á R S A K I Baranyai Lipót dr., Dános Árpád dr. f E'oer Antal dr., Exner Kornél dr., Fodor Ferenc dr., Charles Oide dr., Kováts Ferenc dr., Kovrig Béla dr., Lengyel Ernő dr., Lóczy Lajos dr., Franz Oppenheimer dr., Sebess Dénes dr., Sombart Werner dr., Vadnai Béla dr. EMI UNKATÁRSA Ks A modern közgazdasági élet legkiválóbb magyar és külföldi képviselői. Vágja le és kitöltve küldje be a kiadóhoz, Athenaeum, VII., Erzsébet körút 7 Könyvrendelés. Ezennel megrendelem .1 KSzjazdeiigi Enciklopédia 4 kötetét P 180'— áron. Kérem a mar megjelent két első kötetet most, a további két kötetet megjelenéskor meg­küldeni. Arit egyidejűleg küldőm —• kérem utánvéttel megküldeni — havi 10 pengoa részletben fizetem. (A uem kívánt törlendő.) Nev :.„..„_. Foglalkozás:.. takdm

Next

/
Thumbnails
Contents