Pesti Napló, 1930. június (81. évfolyam, 123–145. szám)

1930-06-01 / 123. szám

4 Vasárnap PESTI NAPLÓ 1930 június 1 13 Két fiőküsletttnk 'ELOSZLATASA FOLYTAN túlhalmozott raktárunk kószletoi ú. m. .0- ÉS FUTÓSZŐNYEG!K ÖiSZEKÜTÜK, áGYELOK, ATVETŐK LiNSLEUN ÉS VIASZIBSVASZON a nálunk megszokott szolid kiszolgálás mellett óriási választókban rendkívül olcsó érőn kaphatók I Futőszőnyeg-maradékok b e s* er»ési «rom Férfi és női U || H 1 ICJIiSÄT P 12-től rendkívül nagy választékban. H/^AS LIPÓT LINOLEUM- is SZŐHYEGÁRUHÁZ VII., Hákőcri-át 24, S2. — WH.„ Erssébet körút 28. sae. — íJC , Ferenc körűt 3®. sz. Elfogták a dorofiyauccai bankrablót Kovács Jássos munkanéüsülí asztalossegéd nyomára Révész György, a Pesii Napló munkatársa vezette a rendőrséget — Czinóber, a tettes­társ, megszökött — 159.000 pengő megkerült (Saját tudósítónktól.) Pénteken délelőtt fél­tizenegykor rabolta ki az álarcos, revolveres ban­dita a Leszámitolóbank pénztárosát, a tettesnek, aki valóságos pánikot idézett elő, nyomaveszett. De tizenhét órával az amerikaiízű vakmerő rabló­támadás lefolyása után Révész György, a Pesti Nápló munkatársa és Bardócz Lipót detektívfel­ügyelő élőállították a főkapitányságra Kovács János munkanélküli asztalossegédet, a tettest és bevitték a központi ügyeletre az ezresekkel, száza­Kovács János sokkal, összesen 159.000 pengővel teli barna irat­táskát. Ennek a váratlan fordulatnak története a kö­vetkező: Pénteken, mikor a rendőrség őrizetbe vette Czinóber Józsefet, a bank gyakornokát, aki Petrik pénztárosnak a pénz beborítékozásánál segítő­társa volt, Révész György, a Pesti Napló munka­társa önálló nyomozást kezdett, hogy^ felfedje a 21 éves bankgyakornok múltját és végül az o munkája révén sikerült a tettest megtalálni. Közben a főkapitányságon több tanút hallgat­tak ki, akik valamennyien eltérően adták meg az elmenekült rablótámadó személyleirását, jelent­kezett egv sofőr is, aki a tettest a Farenc József térről a keleti pályaudvarra szállította, bejelen­tette, hogy a tettes Hatvanba utazott és hogy ve­res a tenyere. A Pesti Napló munkatársa nyomozása közben nem tudta, hogy a főkapitányságról délután elbo­csátották Czinóberl, mert nem volt bizonyíték el­lene, hanem Czinóber szerepéből kiindulva kuta­tott a tettes után. Megtudta, hogy Czinóber József ket evvel ez­előtt két társával együtt betört a mesteruccai ke­reskedelmi iskolába, hogy szekundás bizonyítvá­nyát kijavítsa, átkúszott egy magas kerítésen^ és bemászott az israzgatói irodába, de a rendőr ész­revette a betörőt és lefülelte a bárom fiút, Czinó­ber Józsefet, Kovács Jánost és Fábián Sándort. Az újságíró megállapította, hogy Kovács János személyíeírása megegyezik a bankrablóéval, a fiatalember, aki két év óta munkanélküli, pénte­ken új ruhát és több más holmit vett. megtudta azt is., hogy barna irattáskával látták a, Remete uccában. Kovács Jánost nem találta otthon, így Fábián Sándorral beszélt, a kereskedelmi iskolá­ban elkövetett gyerekcsíny harmadik szereplőjé­vé?, aki elmondotta, hogy már annakidején nagy rabláson törte a fejét Czinóber és Kovács János. Kovács a késő esti órákig nem tért haza laká­sára, ezekután Révész György Dornig főkapitány­helyettesnek, a bűnügyi osztály vezetőiének beje­lentette^adatait és kérte, hogy küldjön ki a rend­őrség Kovács János lakására, mert nyomatékos a gyanú, hogy ő a bankrablás tettese­Reggel három órakor a hírlapíró Bardócz Lipót detektívfelügyelővel együtt ment ki Kovács János Remete ucca 3. szám alatti lakására. Az álmából felriasztott fiú a detektív és újságíró . kérdéseinek kereszttüzében egy óra hosszat tartó faggatás után megtört és bevallotta, hogy csak­ugyan ő a tettes, a pénzt és a revolvert a padlá­son rejtette el. A padláson meg is találták a barna irattáskában a pénzt és a Frommer-pisztolyt. Kovács ezután bevallott^, hogy Czinóber volt bűntársa, a detektív és az újeágíro Kováccsal együtt mentek át a Szomszéd liázba, hogy a szaba­donbocsátott Cfciriőb'ferf : • tneékWesséfc ' 3e "á-bűa­társnak ekkor már csak hűlt helyét találták. Kovács előállítása után hiába keresték min­denütt Czinóbert, a bankrabló társa és felbujtója, akit a figyelésére kiküldött detektívek szem elől vesztettek, megszökött, mikor megtudta, hogy Kovácsot már lakásán keresik. Kovács Jánost kihallgatták a rendőrségen. Elmondta, hogy egy héttel ezelőtt beszélték meg Czinóberrel a bankrablást, a megállapodás szerint pénteken reggel egy harmodikemeleti mellékhelyi­ségben bújt el és ott várta meg, míg Czinóber jelt ad, hogy itt az alkalmas pillanat a rablás véghez­vitelére. Féltizenegykor Czinóber jelt adott .és ő kék zsebkendőből rögtönzött álarcot tett arcára s revolverrel támadott rá az ijedtséget mímelő Czi­Szrubián Dezső rendőrtanácsos, Szathmáry Róbert de­tektiv-főfelügyelő és Ecsedy Árpád rendőr fogalmazó tá­vozik a helyszíni szemléről nóberre és Petrik pénztárosra, aztán Czinóber út­mutatásai alapján elmenekült: Eszeágában sem volt ezután elutazni, csak Kik lesznek a Kereskedelmi Kamara új tagjai? (Saját tudósítónktól.) A Budapesti Kereste­delmi és Iparkamara választásai tudvalevőleg június második felében lesznek a fővárosban és környékén. A szervezeti szabályok értelmében a kamarának 96 választott tagja van. 48 az ipari és 48 a kereskedelmi osztályon. Minden osztály tagjainak felét, az- úgynevezett beltagokat, Buda* pest, a másik felét, a kültagokat, a környék vá-i laSZtja. A kereskedelmi osztály beltagjaira vonat­kozólag- a kereskedelmi blokk kebelében már meg* történt a megállapodás. Nagyjában az eddigi bel­tagokat választják meg, három kivétellel. tJ.i, bel­tag lesz Schwimmcr Mihály szénkiskereskedő* akit a Kézművesek és Kiskereskedők Szövetsége kandidál, a fűszerkereskedőket viszont egv nagy* kereskedő, Vass Imre. a Mellinger-cég beltagja fogja a kamarában képviselni. A Vásárcsarnoki Árusok Egyesülete Laczkó Sándort kandidálta. Egyébként a régi. tisztikart és a kamarai étet ismert egyéniségeit fogják megválasztani. Az ipari osztályon még nincs megállapodás a jelölé­sek tekintetében, mert a régi ipari blokk felrob­bánt s az újabb tárgyalások, amelyek összeková­csolására irányulnak, ezideig nem vezettek. teljes eredményre. Kovács János a detektívek között a Leszámítoló ©an A; palotája előtt azért mondta a sofőrnek, hogy Hatvanba akar, menni, mert félre akarta Vezetni a rendőrséget. Az elrabolt pénznek nagyrésze megkerült, esak annyi hiányzik belőle, amennyit ruhára, cipőre és apróságokra költött el a sok pénztől megrészegült fiatalember. Szombaton délelőtt a Leszámitolóbank helyi-* ségében lejátszatták Kováccsal a bankrablást.­A szökésben levő Czinóbert keresik, a rendőr­ség úgy értesült, hogy mindössze 20 fillér- volt a megszökött fiatalembernél. Az eddigi személyle­írása, mely szerint 160 centiméter magas, barnás hosszúkás, lefelé keskenyedő arcú. feketeszemű, még azt is hozzáteszi, hogy az orrán baloldalt fe­kete szemölcs van. A Leszámítoló Bankban jelentkezett Tóth Ist­ván sofőr, aki Kovács Jánost szállította, 100 pengő jutalmat kapott, mert a gyanús utasról jelentést tett. Czinóber szombat reggel a Leszámítoló Bankban járt Több bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Czinóbert szombaton a város különböző vontjain látták. Szombaton reggel a Leszámítolóbankba ment. ahol néhány pengőt kért kölcsön a portástól, felvette kabátját és eltávozott. Ebből kiderült, hogy Czinóber zsebében több pénz van. mint az a 20 fillér, amiről a rendőrség eddig tudott. Lehet­ségesnek tartják, hogy a fiatalember máshonnan is kerített pénzt, cg az összeg azonban semmiesetre sem elég ahoz, hogy megszökjék Budapestről. Szombaton délután látták a fiatalembert a Boráros téren. Egy ismerőse vette észre, aki elsie­tett, hogy rendőrt hívjon, mire azonban a rendőr­rel visszaérkezett, Czinóber már eltűnt. Este egy másik ismerőse egy ferenckörúti ven­déglőben látta, felhívta a főkapitányságot, de mire a főkapitányságról detektívek érkeztek, Czinóber már eltűnt. Megállapították, hogy a fiatalember a vendéglőben egy pohár sört ivott és egypengős­sei fizetett. A főkapitányságra egymásután érkeznek azóta is bejelentések, hogy Czinóbert a város több pontján látták. A rendőrség minden bejelen­tést lenyomoz,-hogy megállapítsa, melyik beje­lentő látta az igazi "Czinóhert.

Next

/
Thumbnails
Contents