Pesti Napló, 1930. június (81. évfolyam, 123–145. szám)

1930-06-29 / 145. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1950 júnhre 2» 19 NAPI HÍREK ^ Jó REGGELT! ^ Szombaton tovább tar­tott a nagy meleg. Déli hőmérséklet Bu­dapesten 25 fok Celsius f volt. A Meteorológiai Intézet jóslata szerint mérsékelten meleg idö várható, egyes helye­ken zivatarokkal. A kormány megengedte a boletta árának az emelését. Jó volna sürgősen minél nagyobb tétel bolettát összevásárolni. Beszélgetés a kávéházban: »Hallotta? A fagylaltárusok jókora botrányt csaptak a városházán.« »Igen, meg voltak sértve, mert a polgármester hűvösen fogadta őket.<í A nap aktuális kérdése: »Vájjon azért ru­házzák fel július 31-ig a rendőröket nyári ruhával, mert megvárják, hogy engedjen egy kicsit a kánikula.« A nap hőse: a lótáp, amelyről még mindig beszélnek a lapok. Hír szerint az ügyben csupán a legilletékesebbek, a lovak tettek mentő vallomást. 2800 behajthatatlan adókövetelése van Buda­pesten az államnak Szerencséje, hogy neki nem kell a behajthatatlan követelések után adót fizetni. Beszélgetés a villamos perronján: »Olvasta1 A belügyminiszter megtiltotta, hogy a vi­rágokat nappal locsolják.« »Miért? Azért tiltotta be a virágtulajdonosoknak, mert ő mindig szeret valamit megtiltani, már pe­dig azt tudja, hogy magának a virágnak megtiltani nem lehet.« y 402 órája van a levegőben a City of Chicago Csikágő. június 28. A City of Chicago repülőgép, amely tudvale­vően meg akarja dönteni a repüléstartam világ­rekordját, ma délelőtt 402 órája volt már a leve­gőben. A City of Chicago folytatja repülését. Szénásy Alán autón legyőzte a berím—párizsi D-vonatot Párizs, június 28. Szénásy magyar autó úrvezető és Otte ber­lini újságíró fogadást kötöttek egy berlini úrral, hogy autójukon előbb érkeznek Párizsba, mint a menetrendszerű D-gyorsvonat. A. fogadás sikerült és a két úrvezető tegnap már meg is érkezett a francia fővárosba. Az 1100 kilométeres utat 18 óra 5 perc alatt tették meg, míg a D-vonat ezt az lít­szakaszt 10 óra alatt futja be. Tehát 55 perccel előbb értek Párizsba, mint a gyorsvonat. Az expressvonat és az autó versenyét autóskörökben nagy figyelemmel kísérték. Forgalmíadócmeléssel fedezi Olaszország fegyverkezési kiadásait Rónia, június 28. Az clasz minisztertanács Mussolini javasla­tára fjlhatarqzta, liogy a forgalmi adó június elsejétől kezdődően egységesen másfélszázalék lesz. A forgalmi adó egységesítése egyúttal jelen­tékeny adóemelést is jeleni s a minisztertanács határozatában kimondotta, hogy erre a lépésre az olasz kormányt az a körülmény késztette, hogy nz ország védelmére nélkülözhetetlenül szükséges fegyverkezésekhez az anyagi fedezetet biztosítsa. Áz adóemelésből befolyó összegek a katonai költ­ségvetést az 1930/31. költségvetési évben félmilliárd lírával emelik, A következő évben még további Összegek állanak majd a hadügyi büdsé rendelke­zésére. Az 1930/31. költségvetési évben a haditen­gerészet fejlesztésére százmillió lírát, a léghajózás k iépítésére nyolovanötniSliló lírát, az önkéntes mi­lícia felszerelésére húszmillió lírát, :i munkanélkü­liség leküzdésére szolgáló közmunkákra százmii; lió lírát s egyéb közmunkákra nyolcvanötmitlió lírát fordítanak. — Kállay Tibor nyilatkozata. Kállay Tibor a következő sorok közlését kéri: »Nem voltam az Ülésteremben Esztergályos képviselőnek ama be­széde alatt, amelyben Faragó könyvéről és a for­radalom alatti pénzgazdálkodásról beszélt. Most a Magyarország-ból látcm, hogy olyan nyilatko­zatot is tett, hogy az említett gazdálkodásról egy volt magyar pénzügyminiszter, aki aktív politikus, régebben tud. Mnthogy nekem erről az egész do­logról semmiféle tudomásom nincsen, azonban igen kevesen vagyunk volt pénzügyminiszterek és aktív politikusok, megkérdeztem Esztergályost, hogy rám vonatkozik-e az említett passzus. Esz­tergályos közölte velem, hogy nem engem értett, amit szükségesnek tartok leszögezni annál is in­kább, mert hangsúlyozom, hogy sem Faragóról, sem a forradalom alatti, az ő könyvében említett' pénzgazdálkodásról tudomásom nincsen. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, országgyűlési kép­viselő.« — Németországi cseregyerekek érkeztek. Budapest székesfőváros gyermeknyaraltatási akciója keretében szombaton e&te érkeztek meg a bécsi gyorssal a német­országi eseregyerekek. A gyerekek Magdeburgból, Ber­linből, Nürnbergből és Mainzból jöttek. Különböző cso­portjaikat Balatonfüreden, a Svábhegyen, Rómaifürdőn és Zamárdiban helyezték el. A német cseregyerekek öt hétig lesznek Magyarországon. A Németországba utazott magyar gyermekek megérkeztek és már vala­mennyi az előre kijelölt üdülőhelyen van. Valameny­nyien kitűnően érzik magukat. A gyermekeket a Ke­leti tenger fürdőhelyein helyezték el. — Győzött a felkelés Bolíviában? Buenos Airesböl jelentik: A bolíviai helyzet teljesen zűr­zavaros és a határról érkező jelentésekből nem lehet kihámozni, hogy ki az úr ezidőszerint Bolí­viában. Három tábor küzd egymás ellen. A kor­luányhű csapatok, a felkelők és a fellázadt kato­naság. La Pózban, Bolívia fővárosában a fellázadt katonaság az úr. A kormánycsapatok hír szerint már csak a város főterét és a környező uccákat tartják. A lázadókhoz a diákság és a polgári for­radalmárok is csatlakoztak. A város több pont ján véres barrikádharcok folynak, amelyeknek ellen­őrizhetetlen hírek szerint pénteken 80 halottjuk volt. Silos, a megbuktatott köztársasági elnök és a bolíviai kormánycsapatok vezérkari főnöke Kundt volt német tábornok, hír szerint a forra­dalmárok fogságába kerültek. Egy másik hiradás szerint a felkelők Silost és Kundtól az argentínai határig kísérték, ahol beültették őket a Buenos Aires felé induló vonatbaAnlofagasta chilei ha­tárvárosból szombaton este azt jelentették, hogy La Pazban már a kormányhü csapatok is meg­adták magukat a felkelőknek. — Horváth Menynst elfogták Bécsben. Bécsből je­lentik: Horváth Menyhértet, a hírhedt nemzetközi csekkcsalót megint letartóztatták. Az egyik marialülíi szállodában fogták el s ezidőszerint a rendőrség foglya. Vele együtt két bűntársát, Király Bélát és egy Stein nevü állíiólagos huszárkapitányt is őrizetbe vették. Horváth Menyhért, mint ismeretes, már 15 év óta dol­gozik ezen a »pályán«. Csekkeealá-sait Európa legkü­lönbözőbb államaiban és a legkalandosabb körülmé­nyek között követte el. A detektívek pár napig Ügyel­ték, liiost pedig letartóztatták. Miután úgy Horváth Menyhért, mint két bűntársa, ki vannak tiltva Ausztria területéről, ki fogják adni őket a magyar hatósá­goknak. — Üjból igazolta alibijét a rendőrgázolásért újra gyanúba yett orvos. A margitszigeti rendőr­gázolás ügyében napok óta egy régi nyomon ha­lad a rendőrség. Annakidején, mikor a gázolás történt, gyanúba vettek egy fővárosi orvost, de ügyét később elejtették, mert az orvos alibit iga­zolt.^ A napokban újabb adatok alapján ismét, be­vitték a főkapitányságra az orvos autóját, amely azóta állandó vizsgálat alatt állt. Szombaton este kihallgatták újból az autó tulajdonosát, aki hatá­rozottan kijelentette, hogy a gázolás estéjén nem volt a Margitszigeten, hanem a Margit körútról a Margithídon át hajtott a Pozsonyi út felé. Mint­hogy az orvos alibit igazolt, szombaton este a fő­kapitányságról elbocsátották, — A Kereskedelmi és Iparkamara kültagjai. A Bu­dapesti Kereskedelmi és Iparkamara rendes tagjai so­rába iparos kültagókul megválasztották: Budafok: Till István. Cegléd: Fábián Imre, Milus Mihály. Ka­locsa: Greif Béla. Kiskunhalas: Kiss Illés Antal. Kis­kunfélegyháza: Tóth Béla. Kispest: Taigiszer Lajos. Kúnszentmiklós: Udvari János. Nagykőrös: Szarvas György, Gál Imre. Pesterzsébet: Tessik Ferenc. Újpest: Bein Károly, Spreiczer József. Vác: Quéll Rudolf, Ber­nát Andor. Kecskemét: Vincze Mihály, Tlrringor Fe­renc, Virágh Gergely. Székesfehérvár: Berveiler János, Kohány József, Zantlió Sándor. Balassagyarmat: Sehn mann Rezső. Salgótarján: Kilezer Béla. Kereskedő kül­tagjaiul megválasztották: Budafok: Finek Frigyes Sán­dor. Cegléd: Tál Imre.. Kalocsa: Sebők Mihály. Kiskun­halas: Präger Sándor. Kiskunfélegyháza: Bakos Antal. Kispest: Herskovits József. Kúnszentmiklcs: Udvardy János. Monor: Hermann Izidor. Nagykőrös: Benedek László. Pesterzsébet: Schivartz Jepő. Üjpest: Fürst Ernő, Türk István. Vác: Starnberger Rezső. Kecske­mét: Kecskeméti Mihály, Szeles János, Wagner Vilmos, dr. Kertész Miksa. Székesfehérvár: Kari István, Weisz Miksa, Grosz Bernáth, Kelemen Árpád, Pető Miksa. Balassagyarmat: vitéz Gyarmathy Mihály. Salgótarján: Herczog Edo. — Spanyik altábornagy, Ferenc József volt szárnysegéde, meghalt. S-opronból jelentik: Spa­nyik Béla nyug. altábornagy péntek éjjel hosszas szenvedés után meghalt. Az elhunyt a régi közös­hadsereg egyik legkitűnőbb katonája volt, kit két izben az a megtisztelés ért, hogy Ferenc József szárnysegédéül választotta. Spanyik hét éven át volt az uralkodó szárnysegéde. Halálát özvegyén, született Bornemissza Irénen és két leányán kívül kiterjedt rokonság gyászolja. CHRYSLER NEW-SIX 1930. tökéletes hathengeres konstrukció összes vívmányait egyesíti magában. Megérkezett/ Kérjen próbautatI Vezérképviselet: VI. Andrássy út 2 — Az Athcnaeum jubileumi alapítványának jutalomdíjai. Áz Athenaéum irodalmi és nyomdai rt. igazgatósága 1918-ban a társulat 50 éves fenn­állása alkalmából kibocsátott határozata értelmé­ben az alkalmazottak közül ezúttal a következőket részesítette jutalomban. Ackermann Ferenc, Barta Emiiné, Biszton Lajos, Drexler János, Fel­földi Istvánné. Franyó József, Glock Gyula, Győri István. Haberl Antal. Hídvégi Vera, Horváth Béla, Kollár József, Kucsera Károly, Lami Já­nosné. Lcjava Istvánné, Lengyel Pál, Mayer Jó­zsef II, Pamuk Ferenc, Pertl József, Ritsch Má­tyásné, Schaffner Lipót, Schmelz József, Somo­gyi Sándor, Tömő Lajos, Waschina Béla. — Családi házakra van szükség! A Budai Ingatlan* tulajdonosok Egyesülete pénteken értekezletet tartott, amelyen dr. Bárdos György elnök ' rámutatott arra az akcióra, amely a pesti háztulajdonosok egyik érdekelt­ségo részéről indult meg és amelynek az a célja, hogy az állami garanciával való építkezéseket meghiúsítsa. Ez az akció abból a régen megdőlt szempontból indult ki, liogy a családi ház építkezése luxus s ezzíl a bérliáz­vagyon katasztrófája idéződik fel. Az egész világon megindult nagyarányú családi házépítkezések éppen ennek az ellenkezőjét igazolják. A családi ház nem. lehet luxus, hiszen biztosítja a téli-nyári lakást és így elsőrendű életszükségletet elégít ki. Az így meginduló éj>ítkezések az össze,s iparágakat keresethez juttatják, emelik a bérházakban lakók fizetési képességét, tehát a bérházvagyonnak aa értéke emelkedik és távolról sem kell katasztrófától tartani. Ha ellenben a mostani épít­kezésnélküli állapot stabilizálódik, a lakosság széles létege nem tud majd lakbért űzetni s ezzel a spekulá­ciós bérházak dobra kerülnek. Kármán Dezső, Wellick Mór, dr. Lugmayer József, dr. Beregi Endre, dr. Klzáss Oszkár, Arczt József, Augenfeld Lajos, Bogdán Árpád ; Ramhab József és mások hozzászólása után dr. Bárdos György elnök bejelentette, hogy a családi házépítkezé­sek ügyét állandóan napirenden tariják cs a magyar sajtó segítségét kérik, hogy az építkezések ügye mielőbb eredményes és megnyugtató stádiumba jusson. — Orvosi hír. Dr. Schey Géza, a Weiss Alicc-kórháa főorvosa július l étől az Andrássy út 34 alatt (Kürőndj rendel. Telefón: 187—51. — 21 pengő a vagyonváltságbúza ára. A pénz­ügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok va­gyonváltsága fejében fizetendő búza árát a föld­művelésügyi miniszterrel egyetértően júliusra méter mázsánként 21 pengőben állapította meg.. — A német diákok már nem romantikusak. London­ból jelentik: Egy angol filmtársaság romantikus film­drámát Íratott a német diákéletről és enegdélyt kért ai heidelbergi egyetem tanácsától arra, hogy maguk a szí­nészek mellett a mostani egyetemi hallgatók is szere­pelhessenek a filmen, mint műkedvelők. Az. .egy.otomi tanács nem adta meg erre az engedélyt, de ha még meg­adta volna is, akkor a diákok szereplése nélkül kellett Volna elkészíteni a Ilimet'. A diákok ugyanis, elolvasták a filmdráma kéziratát és kijelentették, hogy éz teljesem meghamisítja a valóságot. Régi fajta romantikus dráma, melynek szereplői egészen más módon élnek és gondolkoznak, mint a mai reális gondolkodású diákok. Megírták azután az angol iilmvállalatnak,' hogy az 6 diákéletük már nem csupa szerelem és psirpa sörivás;: ök már rendes emberek és szorgalmasan hallgatják az előadásokat. Ha mai életüket mutatná be a fllmvállalat, sziveden szerepelnének az ilyen fllmfelvételben. Ajánla­tukat nem fogadták el, mert a »rendes emberek« nem érdekesek. — Garaí Márton temetése, fiarai Márton színmű­vész és filmrendező Berlinben meghalt. Holttestét haza­hozták. Temetése vasárnap, június 29-én délelőtt Vi 12 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. nem szabad inesfelodkeznio arról, begy ma­gával vigyen ogy palack valódi Ez a7, általánosan bevált viláshírfl háziszer mindenkor eísö sesitséaot oyívjt kisebb bal­osoteknél, rosszulléteknél, a nyári kánikula kínzó hőségo, a fáradtság, a básyndtság, stb. ellen. Akinek ogy üveg valódi ven a hátizsákjában, az esrósz i'itja alatt jól el van látva ós sohasem fog zavarba jönni, ba valamily váratlan nehézsége támad.

Next

/
Thumbnails
Contents