Pesti Napló, 1930. július (81. évfolyam, 146–172. szám)

1930-07-01 / 146. szám

Kedd ä i, PEStl NAPLÓ 1930 július 1 A pápa feltűnő beszéde a protestánsok térítési tevékenységéről, amely felfogása szerint ellentétben áll a lateráni szerződéssel XI. Pius pápa Vatikánváros, június» 30. A pápa a Vatikánban tartózkodó valamennyi bíbornok jelenlétében titkos koirzisztóriuniot tar­tott, amelyen latin nyelven beszédet mondott. Mindenekelőtt örömmel emlékezett meg- a jubileumi éve alkalmából Ró­mába érkezett sok zarándokvo­uatról, a karthágói eucharisz­tikus kongresszusról és arról, hogy ebben a hónapban több kanonizálás történt. A pápa ezután utalt a pro­testánsoknak orra az egyre foko zódú tevékenységére, amellyel ú. híveket akarnak szerezni. P-z­zél kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy néhány, a közelmúltban ho­zott törvényes intézkedés ezt az áttérési szándékot előmozdítani látszik és így éles ellentétben áll a lateráni szerződés szellemével és betűjével. Majd a következőket tette hozzá: — Minthogy megtűrtük, hogy a gyakorlatban megengedett vallásoknak nevezzenek olyanokat, amelyeket he­lyesebben általában csak tűrt vallásoknak lehe­tett volna nevezni, nem várhattuk, hogy ezekkel a felekezetekkel úgy bánjanak, hogy már kívülről is feltűnjék tűrt, illetőleg megengedett voltuk. Ez­zel, úgy látszik, nem csekély kedvezésben része­sültek, ami még csak előmozdítja a korábban em­lített hittérítésüket. Miután a pápa megemlékezett az elhunyt, bí­bornokokról, szólott az Oroszországban üldözött keresztényekért mondott közös imádságokról. A pápa ezután áttért a máltai kérdésre, hang­súlyozta annak nagy jelentőségét; foglalkozott a fehér könyv tartalmával is, amennyiben azt az ünnepélyes nyilatkozatot tette, hogy a konfliktust sem a Szentszék, sem a máltai püspökség nem jdézte elő s hogy a béke és a nyugalom helyreállá­sát a másik fél lehetetlenné teszi, a Szentszék és a máltai püspökség pedig ebben a vitában soha­sem helyezkedett- politikai talajra. A pápa beszéde végén kihirdette az új bíbor­nokok kinevezését, akiknek neve már ismeretes. Leleplezték a pápa szobrát Deslo, június 30. Desio városának. XI. Pius pápa szülőhelyé­nek polgársága adományaiból szobrot állítottak a pápának, amelyet ma lepleztek le ünnepélye­sen. A szobor XI. Pius pápát Szent Péter széké­ben ülve ábrázolja, amint megáldja a tömeget. A szobor azzal a tiaráva! ábrázolja a pápát, amelyet a milanói polgárság ajándékozott a pá­pának. A talapzat domborművein a pápa ural­kodásának három legjelentősebb eseménye lát­ható: A lateráni szerződések aláírása, a pápa első kilépése a Vatikánból az eucharisztikus kör­menetre és a pápa találkozása az olasz uralkodó­párral. Ravagnoli Pacelli márki hangsúlyozta, hogy a pápában nem személyét tiszteli, hanem Krisztus földi helytartóját. Ez nem gátolja, hogy XI. Pius pápa személyébea megcsodálják és tiszteljék azt a nagy pápát, aki Szent Péter trónjára lépése óta kinyilvánította, hogy milyen különösen nagy testvéri szeretettel viseltetik Olaszország iránt és aki az első kínálkozó alka­lommal meg akarta oldani az egyház és az állam közötti viszályt. VonatsserencséileKiség Is-kuckban 22 halottal Moszkva, június 30. A Tass-ügynökség jelenti, hogy helytelen váltóállítás következtében egy Irkuckból jövő vonat kisiklott. A mozdony és több kocsi telje­sen összeroncsolódott. Az utasok közül 22 meg­halt, 28 súlyosan megsebesült. Két és iéí millió Jön a boletta, a hárompengős búzacédula s vele együtt a drágulás új lendülete. A liszt- és kenyérárak emelkedése nem jár egyedül. A hiva­talos lap vasárnapi száma már egész sereg köz­szükségleti cikk vámjának felemelését jelenti be. Drágább lesz a kávé, a tea, a fahéj s rövidesen sor keriil a bélyeg,dohány, cigaretta, szivar drá­gítására is. Mintha bizony eddig túlságos olosóű juthattunk volna hozzá mindezekhez... Ugyanekkor, a drágulási hullám új erőre ka­pásával egyidőben. a főváros évi két és fél millió pengőt juttat azoknak a városházi politikusok­nak, akik különböző közüzemeknél mint igazgató­sági tagok »működnek«. Ebben a bolettás, vám­és adóterhekkel sújtott világban igazán meglepő bőkezűség. Két és fél millió »igazgatási tiszte­letdíj — keservesen kiizzadott közpénzekből, ár­drágulások többletéből. Ám a meglepetést egye­nesen megdöbbenés váltja fel, ha arra gondolunk, hogy ezt a két és fél millió pengőt ugyanaz a fő­város fizeti ki politikusainak, amely főváros nem bír pénzt előkaparni az új Rókus megépítésére, amely főváros tíz esztendő óta nem talált mótlöt a víz, a gáz, a villany magas díjainak leszállí­tására. Hát hogy lehet ezl Igazgatósági tagok dotá­lására van pénz bőven, csak éppen arra nincs, hogy kórházat adjanak a betegeknek és olcsóbbá tegyék az egészségesek életét? Hol van itt az a szociálpolitakai elv, amelynek tiszteletére _ egy egész külön ügyosztályt tartanak fenn a város­házán, ugyancsak az adózók pénzén? Nem gondol­ják az urak, hogy ezek a kellemetlen kérdések okvetlenül felvetődnek a közterhek súlya alatt görnyedező legjámborabb, legtürelmesebb adó­fizetőben is s hogy a kérdések nyomán kiformálódó válasz csak lesújtó lehet az egész városi gazdál­kodásra?! A kenyér, a liszt, a tea, a kávé, szóval mindaz, amivel a megfizethetetlen húst és zsírt pótolni igyekezett a közönség, drágább lesz. A közszol­gáltatások díja nem csökken. Kórházra nincs pénz... S a közüzemek politikus igazgatósági tagjai mégis két és fél millió pengős dotációban részesülnek. Ettől a bőrünkre menő, furcsa ellen­téttől bizony még jobban elönti az embert forró­ság, mint a kánikulát előlegező nyár izzó melegé­től. De nem baj ez sem. Wolff úr majd ezt is meg­magyarázza a legközelebbi jubileumi közgyűlésen. BKV Ä 'ÍSOÍÍ .iuJJJia uru; « váftíthöl rjyközöiíség ü 14 A vásár mottója: kltii/EŐ miniség­meggvesztegetően olcsó ár Q Kezdődik július 1-átt, Fürdőcikkek Fürdőlrikók, elsőrangú gyapjuanyagból, bordűrrel, egybeszabott vagy kétrészes, minden nagyságban és színben P 16 80, 12 80, P 9 80 Strandkabátok kitűnő anyagból, divatminták, színei nap és vízállók P 9.50 Óriási választék fürdúcipó, fürdösapka, rövid és hosszú -fürdőköpenyekbea. Meg­vesztegetően olcsó árak. Ruhák Grenadin ruhák, gyönyörű divatmintákban P 9.80 Crepo de Chiiie-selyemruhák hornyóselyemből) minden divatszínben... P 32 50, P 29.50 Vászonruhák, sport- ós teniszre kiválóan alkalmas .. P is Bembergselyemruhák, gyönyörű választókban és színekben P 25.30, P 21.50 Habselyemruhák a legújabb divatszlnekben ós fazónokban p 25 30 Jumper szövetruha, utazásra, sportra kiválóan alkalmas elsőrangú gyapjú­szövetből ._ p 29>0 Foulardruhák, valódi hornyóselyemből, divatos mintákkal p 32.50 Nagy és kis estélyi r..bák, táucruhák a legszebh színekben elsőrendű anyagból, leltári árakon keriilnok eladásra. K ék Tiszta gyapjúszövetből P 19 90 Divatos angol kabátok, elsőrendű minőségű gyapjúszövetből, végig bélelve P 32 0 Legújabb átmeneti kabátok, már az őszi szezón első darabjai, minden színben, selyemmel végig bólolve P 42 80 Igen nagy választók legú jabb modelekből, leltári árakon. Kötött- és szövött-osztály 4.50 7.50 19.80 Fehér tenisz-pullover, selyemmel átszőve Színes gyapjú-pullovor. kiváló minőségű P Tiszta gyapjú kötöttkabátok, legújabb angol divat '...„ P Kötött sportruhák, két- és háromrészes, tiszta gyapjúanyagból, utazásra, kirán­dulásra nagyon alkalmas, bámulatos olcsó árakon. Ruhák, gyapjú és műselyem trikóból, minden színben, divatos fazonokban P 11,50 Fehérnemű-osztály Műselyom trikónadráeok, minden színben ós nagyságban P Fortuna (Excellent) selyemnadrág, kitűnő anyagból P Táncnadrágok, csipkedísszel P N'adrágkombiné la batisztanyagból, csipkedísszel - P 9.80, S.80, P Nadráakombinó, csíkos Milaueso-an\ágból, csipkedísszol hibátlan P Nadrágkombiné, habselyem excellont, kézi hímzés ós csipkedísszel P Ja nadrág- ós szoknyakombiné P Hálóin', ek, nansuk-anyagból P 7.20, P Zsebkendők óriási választékban, divatszinekben P -.45, P 2 20 3 50 3.50 3^0 5 80 11.80 8.80 5.20 -35 Pongyolák Pongyola elsőrendű bembergsolyemből, ízléses kivitolhon P 15.80 Pongyola elsőrendű crepe-anyagból, japán mintázással, strandra kiválóan alkal­mas, színtaitó P 850 Valódi japán pongyolák, otthonra és strandra, óriási választékban. Harisnyák j.75 3 — 1.90 4 80 7.40 Női selyemflórharisnyák, összos -zínekben, elsőrendű minőségben la selyemharisnyák, párizsi divatszinekben, hibátlan p Divatkesztyük p Selyemkesztyűk minden színben ...!. !.!......". P Mosóbőr-kesztyük, la minősóg p Crepe de Chine-sálak. legúfabb párizsi mintákkal p 6 80 Vállkendők crepe de Chine-ből, gyönyörű színekben P S.80 Nagy választék szövet' és selyemmaradékokban, Szörmtkabátok igen nagy választékban az I930'I93I évre, csodálatosan olcsó szezónelőtti árakon kerülnek eladásra Kiválasztás esetén díjtalan megőrzés. (Nagy választék úgy nemes, mint közönséges szőrmékben) Misiden darats saját míltieiyemben készült Nem alkalmilag összevásárolt tömegáru! dlvath^a, lv. t Kc í»I®s u. 9

Next

/
Thumbnails
Contents