Pesti Napló, 1930. augusztus (81. évfolyam, 173–197. szám)

1930-08-10 / 181. szám

22 VasSrnap » W """" ' I i IM MII im —II 11 Országos eső & Meteorológiai Intézet 1930 augusztus 9-iki reg­geli térképe PESTI NAPLÓ Szombat 1930 augusztus Jelek magyarázata.: O derült; © «/.-részben felhős; 4) félig borult; © "/»-részben felhős; ® egészen borult; gyenge szél; eső; ©*hó; köd; A jégeső; jt zipaíar; viharos szóL A iH®Kfl«"el8 ?i Horniunkat iclent3 karikák melletti számok a ;.OKKtfl" 7 ór;2cor észlelt ÜiíniúrsóUIvtct jelentik. A = alacsony . K—nyoaiílsú teriUol. vagy ilépressiíó. M = nagy légnyomású terület. íagy maximum. 4 £ürUlöttlik fotó trürbék az izobár­\ ouaiak 'ämnäyek mentőn a levegő nyomása mindenütt esyenlö. A Meteorológiai Intézet jelenti augusztus 3-én este 10 órakor: Az időjárási helyzet reggel óta nem vál­tozott. Az Álpesekig előnyomult azori nagy­légnyomás cs a Kárpáíok vidékén tartóz­kodó ciklon között lévő nagy nyomáskülönb­ségeknél fogva Magyarország nyugati fe­lében viharos szelek uralkodtak. Az idő nemcsak nálunk, hanem Cseh- és Lengyel­országban is és jórészt Jugoszláviában job­bára esős és viharos. Nyugat-Európában a csendesebb, a hőmérséklet aránylag ott is aláesony. > áNáhmk-.'« ;hőmér«ckl$>ti aeljentétfik j a nyugati és keléti részek között esökkentek, amennyiben a lehűlés — foár kisebb mérték­ben _ kiterjedt az utóbbiakra is. A maxi­mum Debrecenben 23, Sopronban 14 Celsius­fok volt. Prognózis: Egyelőre lényeges javu­lás az időjárásban nem várható. Csütörtökön este írt és lapunk pénteki sza­mában megjelent cikkünkben mán- reámutattunk arra, liogy az akkor az Adria felett kialakult kis­légnyomású területből önálló depresszió alakul­hát ki. amely azután nálunk zivatarokat idézhet elő. Ez az eset valóban be is következett s teg­nap már az olasz depresszió körvonalai teljes mértékben ki is bontakoztak s annak centruma szombaton virradó éjjel nagy- gyorsasággal át­vonult a Keleti-Alpesek felett s szombat délelőtt j Uár — mint térképünkön láthatjuk — hazánk északi rész© fölé került. A depressziós centrumnak ez a gyors átvonu­lása'nagy esőzésekkel járt, azonban az ezekkel kapcsolatos zivatarok gyengék -voltak. Klagen­furtban 60 mm esőt mértek. Nálunk szombat reg­gel hét óráig az ország keleti és délkeleti részeit CSA?Í»F105ZIAÍ> AUSUÍ>2TW V 9-KÖZÖTT még kivéve, szintén mindenütt voltak esők s es­téig az ország többi részei is részesültek csapa­dékban. Zalaegerszeg 48, Szentgotthárd 41, Szom­bathely és Kaposvár 33, Nagykanizsa 32. Keszt­hely '29, Magyaróvár 28, Pápa 27, Sopron 23, iVeszprém, Mór. és. Ercsi 24, Tata, Pécs 23, Ho­gy ész 21, Paks 20, Szolnok, Salgótarján 18, Buda­pest, Nagyszécsény, Bodvaszilas 12, Mohács, Putuok 11, Izsóik, Tiszafüred 10 mm-nyi esőt mér­tek. hog-v ezekkel a mennyiségekkel együtt a mellékelt é heti csapadék-térkép már tekintélyes esőket tüntet fel. • ** x Az ország nyugati rcsze a depressziós céntrufca átvonulása folytán annak , a háta mögé került, úgyhogy heves, néhol viharos jellegű északi lég­tömegek áramlanak hazánkba, amelyek szombat reggel még csak a Dunántúlt érték el, de a nap folyamán elborították úgyszólván az egész Alföl­det is. Amíg ez a depressziósrendszer kitöltő­dik, egyelőre még változékony, hűvös időben lesz részünk s több helyütt még esőket is kaphatunk. Dr. Massány Ernő m. kir, főraeteorológus. Vízállás 'A földművelésügyi miniszterium vízrajzi, osztálya jelenti: A Duna Wilshofen—Paks között árad, máshol apad, alacsony vízállású. Mai dunai vízállások; Passau 46, Struden 370, Stein 72, Bécs 34, Pozsony 195, Komárom 251, Budapest 170, Paks 08, Baja 130, Mohács 152, Barcs 16. A Tisza Vásárosnaménynél és Szegednél árad, más­hol apad, igen alacsony vizállású. Mai tiszai vízállások: Tiszabecs —70, Vásárosnamény -164, Tokaj —101, Tiszafüred -106, .Szolnok -140, Cson­grád -234, Szeged —149, C'senger -38, Gyoma —111. — Titulescu a Lidón találkozik Mironcseuval. Bukarestből jelentik: Titulescu követ vasárnap délben Szinajából Budapesten át a Lidóra utazik, itt találkozik Mironescu külügyminiszterrel, aki­vel megvitatják a Nemzetek Szövetsége őszi nagy­gyűlésén tárgyalás alá kerülő kérdésekben a ro­mán delegáció álláspontját. — Ne végy aranyórát az uecán! László Pál cégvezető panaszt tett a főkapitányságon ismeretlen tettes ellen csalás miatt. Szombaton délután a Károly körúton — bejelentése szerint — megszólította egy harminc év kö­rüli férfi és szorult helyzetére való hivatkozással két órát kínált eladásra. Az órákról azt állította, hogy azok aranyból vannak. A cégvezető megvette az órákat, ame­lyekről utólag kiderült, hogy értéktelen fémből vannak. Ugyancsak hasonló panaszt tett a rendőrségen Szenté János postatiszt is, aki a Király uccában vett egy •isme­retlen férfitől aranynak mondott órát, amely szintén értéktelen préselt fémből van. A panaszosok szerint az ismeretlen szélhámos körülbelül 30 év körüli férfi, 165— 170 cm. niagas, arca beesett, orra kissé pisze, haja fe­kete, bajusza, szakálla borotvált. Sötétkék zakóruhát visel. A rendőrség a nyomozást megindította. — Banditára lesett és véletlenül agyonlőtte magát egy debreceni diák. Debreceni tudósítónk jelenti: Nagy László debreceni főreáliskolai ta­nuló az elcsatolt szatmármegyei Sárközújlakra utazott, hogy ott töltse szabadságát egyik barát,­^kerítésére'lesbe álltak" a sárközújlrskiíik.' Közöttük volt Nagy László is. aki vadászfegyverrel indult el a banditák ellen. Nagy Lászlót kőiben halálos baleset érte. Gyanús zajt hallott, mire leemelte válláról vadászfegyverét, amely közben elsült és a fiatal diákot halálra sebezte, — tJj balatoni térkép. Az Idegenforgalmi Tanács erkölcsi és anyagi támogatása mellett a Duna-Száva­Adria Vasúttársaság új balatoni térképet adott ki. Az igen ízlésesen kiállított, színezett térképen a balaton­környéki vasutak, országutak és a hajóutak is élső pil­lanatra könnyen áttekinthető alakban vannak feltün­tetve, s a környék, valamint a környékező városok és helységek plasztikus lerögzítése által a közönség szá­mára a tájékozódást rendkívül megkönnyítették. Az igen tetszetős és a nyomdai technikánkat különösen dicsérő térképet néhány igen tipikus, színpompás bala­toni tájkép stílszerűen díszíti. Ara 50 fillér. Kapható minden DSzA állomáson és a menetjegyirodákban. — Meghalt Reinhardt tábornok, az utolsó po­rosz hadügyminiszter. Berlinből írják: Reinhardt tábotfnok, az utolsó porosz hadügyminiszter pén­tek este 59 éves korában meghalt. A tábornok a háború alatt a 7. hadsereg vezérkarának főnöke volt. A forradalom kitörésekor a hadügyminiszté­riumba került, majd átvette a porosz hadügymi­nisztérium vezetését. Mikor aztán a weimari alkot­mány értelmében a porosz hadügyminisztérium beolvadt a birodalmi hadügyminisztériumba, is­mét aktív tá.bíxrnoki szolgálatba lépett. 1927-ben vonult nyugalomba. Noske-vel együtt ő volt egyik megalapítója az új Németország hadseregének, a Reichswehrnek. — Ki árulhat fagylaltot vásáron és búcsún? A fagylalt uccai árusítását szabályozó 1926. évi rendelet a fagylaltnak csupán uccai árusítását szabályozza és az árusításnak kizárólag ezt a módját korlátozza az igazolt hadirokkantra, illetőleg hadiözvegyre. Ellenben nem érinti a rendelet azokat a rendelkezéseket, amelyek a fagylaltnak a cukrász- és fagylaltkészítőiparosok ré­széről országos vásárokon, búcsúkon történő árusítá­sára vonatkoznak. Téves tehát az említett rendeletnek akként való értelmezése és gyakorlati alkalmazása, hogy vásárokon és búcsúkon is csupán hadirokkantnak, illetőleg hadiözvegynek szabad fagylaltot árusítania. A fennálló rendelkezések értelmében ugyanis a cuk­rász- és fagylaltkészítőiparosok vásárokon és búcsúkon fagylalt árusítására szintén jogosultak s így; vásáro­kon és búcsúkon a fagylalt árusításában meg nem gátolhatok, — Hét munkást megölt a bánya. Newuorkből jelenti tudósítónk: Gilberton mellett, Pennsylvá­nia államban a szombatra virradó éjszaka egy szénbányatelepen földcsuszamlás történt. Az egyik tárnát eltemette a leomló föld. A tárnában dolgozó hét munkás a földtömeg alá kerüli és szörnyethalt. Tizenhat munkást súlyosan sebesülten hoztak ki a Jármiból« • > ,•-.-• Einstein van legtöbbtt jelen és ő hallgat legtöbb­ször a Szellemi Együttműködés Főbizottságában. Genf* bői írja tudósítónk: Miután lezárult a Szellemi Együtt* működés főbizottságának idei ülésszaka, talán nem lesz] érdektelen egy pillantást vetni ennek a jellegzetes itw tellektuális testületnek jövőbeni munkájára. A Szel-i leini Együttműködés főbizottsága teljes újjászervezés előtt áll. Élénkebbé akarják tenni az intellektuális köz­lekedés művének megalkotását. A bizottság összetétel lében olyan változások lesznek, hogy a pozitív és ter* mészettudományok reprezentánsai egyensúlyban legye­nek a többi tudományágak, az irodalom és a művészet képviselőivel. Nyiltan leszögezték, hogy az évenként egyszer összeülő Szellemi Együttműködés Főbizottsága nem rendelkezik elég rugalmassággal a népek szellemi téren való megbarátkozásának előmozdításán és ezért nyolctagú végrehajtó bizottságot alakítottak, (a többi között Madame Curie, Gilbert Murray, Paul Paiulcvé és Roceo lettek a tagjai) akik évenként négyszer fognald találkozni Genben. Az eddigi albizottságokat megszün­tetik, tagjaikat p«dig beosztják az újonnan kreált szakbizottságokká. A Pen Klub indítványozta a kis népek szellemi műremekeinek világnyelvekre való le* fordítását. Ez a terv meg mindig messze van a való­ságtól, de a Szellemi Együttműködés Főbizotsága leg­alább is állandó napirendjén tartja már az irodalmi alkotások világnyelveken való megismertetésének le­hetőségeit. Persze attól is sok függ: miképpen fogad­ják majd az irodalmi közeledés ötletét a különböző kormányok. A bizottság üléseinek legszorgalmasabb lá­togatója kétségtelenül Einstein volt, aki bár egéss szí­vével jelen az üléseken, a felmerült kérdések vitájában! nem vett részt. A Szellemi Együttműködés Főbizott­ságának új igazgatója, Henry Bonnet 10 esztendeje úll a Népszövetség szolgálatában, amelynek egyik légképp zettebb tisztviselője. Nyilván helyesen cselekedett a bi­zottság, amidőn ilyen kiváló emberrel töltötte be' Julien Iiucliaire helyét. (S. I.) — Horváth Menyus, a híres szélhámos Buda­pesten? Nemrégiben híradás érkezett arról, líogv Hor váth Menyhértet, a hírhedt szélhámost, akit Horváth Menyus néven annakidején egész Ma­gyarország ismert, letartóztatták. Horváth Me­nyus néhány hónappal ezelőtt különféle hitelügy­letei miatt került összeütközésbe a budapesti rendőrséggel. Akkor kiderült, hogy kolozsvári születésű és nem optált. A rendőrség sokszorosan büntetett előéletére való tekintettel örökre kitil­totta Magyarország területéről. Szombat délután bejelentés érkezett a főkaiúájypyság'ra, amely^zc­ri«l Horváth Menyus. a "nemzetközi fzéftsínos Budapesten tartózkodik. A bejelentést Biró Zsig­mond nyugalmazott detektívfőfelügyelő 4<*tf<v'aki már régebben is felismerte Budapest uceáin Hor­váth Menyust Annakidején minden egyes esetbea: átadta á szélhámost a rendőrségnek. A nyugalma­zott detektívfőfelügyelő elmondotta, hogy szom­baton délben egy férfi jelentkezett lakásán, és a szobalány kérdésére kijelentette, hogy Fröhlich Károlynak hívják és aziránt érdeklődött, hogy a detektívfőfelügyelő úr otthon Van-e. A szobalányt igenlő válaszára hirtelen sarkonfordult és eltávo­zott. A szobalány azonnal értesítette a detektív­főfelügyelőt, aki a lakásból rögtön lenézett aa uccára és egy tovasiető alakról megállapította, hogy az minden kétséget kizáróan csak Horváth Menyus lehet. Biró nyugalmazott detektívfőfel­ügyelő erre lesietett az uccára és nyomába sze­gődött Horváth Menyusnak. de nem tudta már! utolérni, mert a nemzetközi szélhámos a mellék-t uce-ákon keresztül eltűnt, — Zsűri döntött két elcserélt csecsemő sorsáról. Cs'u kágóból írják: Különös jelenet színhelye vélt az egyiij légnagyobb csikágói szülészeti kórház. Az egyik kór­teremben húsztagú zsűri ült össze, hogy eldöntse két teljeseu egykorú és egyforma póiyásbabáról, hogy me­lyiknek ki az anyja. A zsűrit a Bamberger- és a Wat* feiíís-házastársak hívták össze. Ügy Bamberger asszony, mint Watkins asszony ugyanazon az éjszakán, ugyani abtan az órában egészséges fiúgyermeknek adott életet, a nagy sietségben azonban az ápolónők fürdetésnél el* cserélték a két csecsemőt és ijedten jelentették a két drukkoló férjnek, hogy nem tudják biztosan, melyik a; Bamberger-csecsemő és melyik a Watkius csecsemő. Napokig folyt a vita a két férj között, akik már-máá összeverekedtek és végül abban állapodtak meg. hogyj szakértőkből álló zsűrit hívnak össze. A húsztagú zsű­riben jeles orvostanárok, gyermekgyógyászok és gya­korolt bábaasszonyok foglaltak liclyct. A zsűri-tagjai végül is tizenhárom szavazattál hét ellenében megállaz podtak, hogy melyik anyától való a két csecsemő. Es az arányszám azonban még mindig aggasztja a két anyát ós a két férjet, úgyhogy elhatározták, pert indíta­nak a kórház igazgatósága ellen. — 100.000 dollár sarcot kér a vörös sereg Hankautól. Sanghaiból jelentik: Hankaubau a helyzet továbbra is válságos. A kommunista vörös hadsereg még mindig nem adta fel a tervet, hogy offenzívára indul Hankau ellen. Parancsnokuk! ultimátumot intézett a hankaui kormányzóhoz, amelyben felszólítja, fizessen azonnal 100.000 dol* lárt az ostromló seregnek, mert különben a vörö­sök benyomulnak a városba ós akkor üanhaubati hü hövm nem mtad,

Next

/
Thumbnails
Contents