Pesti Napló, 1930. október (81. évfolyam, 222–248. szám)

1930-10-01 / 222. szám

3 Szerda PESTI NAPLÓ 1980 ok'tober I A Vaugoin-kormány megalakult A Schober-kormányból csak a pénzügyminiszter maradt meg — A Heim• wehr két tárcát kapott s a belügyit és az igazságügyit — Az ú\ kormány feloszlatja a nemzetgyűlést és kiírja a választásokat Bécs, szeptember 30. (Bécsi szerkesztőségünk telefónjelentéee.) Vaugoin designált kancellár ma megjelent a keresztényszocialista párt helyiségébeu. ahol az összegyűlt párttagoknak átadta azt a listát, ame­lyet az új kormány megalakítását illetőleg össze­állított. Az új kormány a következő tagokból áll: Kancellár és hadügyminiszter; Vaugoin. Alkancellár és népjóléti miniszter: Dr. Schmitz. Külügyminiszter: S e i p e 1. Belügyminiszter: Herceg Starhemberg Rüdi­ger, a Heimwehr országos vezére. Igazságügyminiszter: Dr. Hueber, a salzburgi Heimwehr vezére. Közoktatásügyi miniszter: Dr. C z c r m a k. Pénzügyminiszter; Dr. Juch. Földművelésügyi miniszter; Tahler. Kereskedelemügyi miniszter: He i n 1. A keresztényszocialista párt ezt a névsort vi­haros ovációval fogadta. A felsorolt miniszterek az értekezleten vala­mennyien jelen voltak és este nyolc órakor meg­jelentek az elnöknél, aki fogadta őket és kinevezte a kormányt. Az új kormány tagjai azonnal le is tették az esküt. Az új miniszterek soraibaji egyetlen új név sincs a Heimwehr két tekintélyes vezetőjén kívül. Ezek Starhemberg Rüdiger herceg, akit néhány héttel ezelőtt választották meg a Heimwehr orszá­gos vezetőjévé. Starhemberg harmincéves és a kormányzat egyik legfontosabb tárcáját. a belügyi tárcát kapta meg. A másik pedig Hueber salz­burgi közjegyző, aki a salzburgi Heimwehr veze­tője. Az ő kezében lesz az igazságügyi tárca. Lát­ható tehát, hogy a Heimwehr két rendkívül fon­tos és befolyásos közigazgatási ügykörnek lesz az irányítója. Dr. Schmitz alkancellár ismételten volt már közoktatásügyi miniszter, ugyancsak volt köz­oktatásügyi miniszter dr. Czermak is, aki gróf Klebeisberg Kuno magyar kultuszminiszterrel igen jó viszonyban van és többször járt Buda­pesten. Seipel külügyminiszter már két ízben volt kancellár. Tahler földművelésügyi miniszter és Heinl kereskedelemügyi miniszter tárcájukat már a Seipel-kormányban viselték. Az egyetlen miniszter, aki az új kormányban a Schober-kabinetből megmaradt, dr. Juch pénz­ügyminiszter, aki a pénzügyi osztály főnöke volt a pénzügyminisztériumban, tehát inkább hivatal­noknak tekinthető, mint politikusnak. A kormányunk határozottan szél fő jobboldali karaktere van. Ez a legszélsőbb jobboldali poli­tikusokból álló kormány, amely ma Ausztriában kormányozhat, ezentúl még csak egy lépés van jobbra, ami már a tiszta Hcimwehr-kormányt jelentené. Az utolsó órák izgalomban folytak le, mert herceg Starhemberg ellene volt, hogy a Heim­wehr belépjen a kabinetbe és Seipelnek magának kellett interveniálnia, hogy a fiatal hereeget rá­bírja, hogy aktív részt vegyen az ügyek irá­nyításában. Az új kormány, miután a polgári koalíció fel­bomlott, fel fogja oszlatni a nemzetgyűlést és ki fogja írni a választásokat. Ez kétségtelen. Hogy rnit jelent a választásokat illetőleg, hogy a bel­ügyi tárca a Heimwehr országos vezetőjének a kezében van, azt mindenki tudja, aki a választá­sok irányítását és általában a választások le­folyását ismeri. Nemcsak Ausztria, hanem az egész világ közvéleménye joggal tekinthet a leg­nagyobb érdeklődéssel az új osztrák kormány működése elé. R. Gy. A november 9-iki választáson a Heimwehr egyült indul a keresztényszocialistákkal Bécs, szeptember 30. (Bécsi szerkesztőségünk telcfónjelcntése.) Minthogy a polgári koalíció eddigi három t>ártja közül kettő, a nagynémet párt és a föld­műves párt, visszautasította azt. luuaua»~Xan­goin kancellársága alatt megalakítandó kormány­ban résztvegyen, a keresztényszocialista párt­nak nem maradt más hátra, mint hogy kisebb­ségi kormányt alakítson. Ebbe a kisebbségi kor­mányba belevonták a Heimwehr vezetőségét is, amely eleinte ugyan tiltakozott az ellen, hogy aktív politikai szerepet vállaljon, később azon­ban Seipelnek ama érve előtt, hogy a polgári koalíció felbomlásával meggyöngült a szocialis­ták ellen alakult polgári párt, a Heimwehr veze­tősége meghajolt és most már a keresztényszo­cialista párttal együtt indul a szociáldemokratái párt ellen. Ezzel a jelszóval alakult az új kor­mány és ezzel a jelszóval fogják végigvezetni a választási harcokat is. Vaugoin kancellár ugyanis a holnapi nap folyamán elnöki intézkedéssel fel fogja oszlatni a parlanieyitet és az új nemzetgyűlési választások időpontjául, mint azt a Pesti Napló már tegnapi cikkében elsőnek jelentette, november 9-ét tűzi ki. A mostani kormányalakításnak közjogi szem­pontból kél rendkívüli nevezetessége van. Az egyik az, hogy az osztrák császárság bukása után alkotott 1918. évi alkotmány óta ez az első eset, liogy a Schober kancellár kormányzásának első heteiben megalkotott új alkotmány rendel­kezései szerint nem « nemzet ay ülés választja a kormányt, hanem a köztársasági elnök nevezi ki. "Ugyancsak az első eset. hogy a köztársasági el­nök a nemzetgyűlést feloszlatja, amihez eddig nem volt joga és csak az 1929. év végén elfoga­dott alkotmánymódosítás révén jutott ehez a. joghoz, amellyel, ime, néhány hónap múlva mái­éi is. Az új választásokat november 9-ére tűzték "ki," m'eff — mint hangsúlyozzak — a kerésztény­szocialistapárt a vidéki lakosságot meg akarja kímélni a téli választás fáradságaitól és izgal­maitól. A valóság azonban az, hogy a keresz­tényszocialistapárt, amelynek a legszélsőbb jobb­szárnya jutott uralomra az új kormány megala­kításával, fel akarja használni annak a lélek­tani pillanatnak nagy előnyeit, amelyben még a német választások hatása rezeg az osztrák nép lelkében és ennek kihatásaképpen a közeli időre kitűzött választásoktól nagy eredményeket re­mél a maga javára. Ezt mutatja az is, hogy a keresztény szocialistapárt a Heimwehrrel egy lis­tán fon felvonulni u küszöbön álló választásokon és a Heimwehr vezetőségének egész serpg neve­zetességét veszi fel jelöltjeinek listájára. A Heimwehr éles harcot indít az ausztro~marxismus ellen A Heimwehr ma este még egyszer prögramot adott, amelyben nagy vonalakban vázolja poli­tikai állásfoglalását. A program szerint a párt­nak első dolga lesz éles harcot folytatni az ansz­tromarxistálvagyis a bolsevizmus felé hajoló osztrák szocialisták ellen. Másodszor erőteljesen kívánnak harcolni a szövetségi vasutak panamái és mindenféle panama ellen. Harmadszor: 1c akar­ják küzdeni a munkanélküliség nehézségeit cs se­gíteni akarnak a gazdasági élet, elsősorban a me­zőgazdaság bajain. Negyedszer: az összes ereőkéí a haza javára akarják egyesíteni. Straíella, az államvasutak vezér­igazgatója A kormány, amely holnap az elnök intézkedé-> sével fel fogja oszlatni a nemzetgyűlést, rendeleti úton fog kormányozni. A kormánynak első dolga lesz az osztrák államvasutak vezetőségét újjá­szervezni, Elnök lesz dr. Ápold, az Alpesi Bánya­társaság volt vezérigazgatója, aki egyike a stájer Heimv.-elír vezetőférfiainak és aki néhány héttel ezelőtt óriási feltűnést keltett azzal a kijelentésé­vel, hogy a mai politikai és gazdasági helyzetben levő Ausztriának nem hiteleznek egy fillért sem, Dr. Apóidnak ez a beszéde akkoriban élénk poli-< tikai vita tárgya volt és Schober kancellár részé­ről a vezérigazgató személyes megrovásban is ré­szesült. Az osztrák államvasutak vezérigazgatója a sokat vitatott Strafella lesz, a jelenlegi gráci al­polgármester ós a gráci villamosvasutak vezér­igazgatója, aki mindössze 37 éves és ugyancsak egyike a stájer Heimwehr legfőbb -ytzetőinek. Emlékezetes, hogy Strafella ügyei, politikai állás­foglalása és üzletei körül a mult héten viharos törvényszéki tárgyalás folyt le, amelynek követ­keztében Schober kancellár kénytelen volt lemon­dani. Schober ugyanis semmi szín alatt sem volt hajlandó Strafellát az államvasutak elnökévé ki­nevezni, amire Vaugoin párthívének, Strafellának ígéretet tett. Vaugoin most beválthatja becsület­szavát ós lia nem is elnökévé, de vezérigazgató­jává teszi Strafellát az osztrák államvasutaknak. Bécsben rendkívül érdeklődést keltett az új kormáiny megalakulása. A késő esti órákban kü­lönkiadások száguldták be az uccátí Figyelemre­méltó azonban, hogy az egyetlen lap. amely ebből az alkalomból különkiadást adott, a keresztény­szocialisták hivatalos lapja, a Reich post volt. Lát­nivaló ebből is, hogy a keresztényszocialista párt az új kormány megalakításában a saját nagy győzelmét látja. Kicsoda a két Heimwehff-mmiszter Herceg Starhemberg, az új belügyminiszter, mindössze 30 éves fiatalember, aki a háborúból mint hadnagy tért haza. beiratkozott a német nem­zeti szocialista pártba és a párt harcosai között résztvett Felső-Sziléziában a lengyel insurgerisek elleni küzdelemben. Herceg Starhembergnek hit­bizománya van Felső-Ausztriában. Mindössze há­rom éve foglalkozik politikával, aki ismeri, igen eenergikus. céltudatos és eszes embernek mondja. Dr. Hueber salzburgi közjegyző, az új igazság­ügyminiszter ugyancsak mindössze harminchat­eszi emlős. Radikális antiszemita. A Salxurg köze­lében levő Mattsee fürdőhelyből már évekkel ez­előtt olyan üdülőt «sináltv ahova zsidók nem te­hetik be a lábukat. Ez a fürdőhely egyike azok­nak a kevés üdülőhelyeknek, amelyek mint »Ju­denreine Sommerfrische« ismeretesek. A Heim; wehr ezzel a két vezetőjével van képviselve az új kormányban. A nagynémetek pártja és a földműves szövet­ség a mai egész napon át tartó tanácskozásainak eredményeképpen úgy határozott, hogy az új kor­mányban nem vesz részt. E határozatnak köszön­hető a Vaugoin-kormány megalakítása. Mindkét párt vezetőségének köréből a Pesti Napló bécsi szerkesztője úgy értesült, hogy a két párt külön­külön indul a választási harcon. Ez lesz az első eset, amikor a földművessz&vetség Bécsben is je­lölteket állít. Mindkét párt, de különösen a nagy­német párt azt reméli, hogy erősen megszaporodva tér vissza az új nemzetgyűlésre. Schober kancellár környezetéből arról értesü­lök, hogy a kancellár hallani sem akar arról, hogy aktív részt vegyen a választási küzdelemben és továbbra is megőrzi párton kívül való állását. Ha az új kormány részéről az a felszólítás érkezik hozzá, hogy foglalja el újból Bécs város rendőr­főnöki szókét, ennek a kérésnek eleget fog tenni annál is inkább, mert egész működése alatt és le­mondása utáu is változatlanul ezer, sőt tízezer számra kapja a jeleit nemcsak Bécs város, ha­nem egész Ausztria lakossága osztatlan bizalmá­egesz nak és szeretetének. R. Gy. A legfinomabb liszt sem olyan fsnom, mint az a por amelyből az Odol fogpép készül. Az Odol fogpép Jól tisztit és kíméli a fogakat.

Next

/
Thumbnails
Contents