Pesti Napló, 1930. december (81. évfolyam, 274–296. szám)

1930-12-02 / 274. szám

3 Kedd PESTI NAPLÓ 1930 december £ Dr. Ender kancellárságával a keresztény­szocialistákból és a Schober-blokkból álló „kiskoalíció" alakul Ausztriában A Heimwehrt kizárták a kormányból Bécs, december 1. (Bécsi szerkesztőségünk telefónjelentése.) A vasárnapi és a hétfői egész nap azokkal a tárgyalásokkal telt el, amelyet Ender dr., a de­zignált kancellár a pártok vezé­reivel folytatott, A hétfői nap folyamán is többízben úgylát­szott, hogy még ez a nap sem hozza meg a döntést, de az esti órákban már megváltozott a helyzet, A keresztényszocialista párt és a Schober-blokk meg­egyezett. Most már csak jelen­téktelen részletkérdések elintézé­se maradt hátra. A Heimaí-blokk a koalícióból kiesik, mert ragasz­Dr. Ender kodott ahoz, hogy a belügyi tár­cát a Heimwehr valamelyik kép­viselője kapja, A megoldás tehát az, bogy ; kis­koalíció fog alakulni a keresztényszocialistákból és a Schober-blokk tagjaiból. A megegyezés folytán dr. Ender hétfőn az esti órákban magához kérette Starhem berget és kijelentette neki, hogy a belügyi tárcát nem en­gedheti át a Heimwehrnek és hogy ilyen körül­mények között le kell mondania arról, hogy a pol­gári blokkban a Heimwehr is résztvegyen. Kerté Starhemberget, hogy a Heimwehr jóakaratúlag támogassa kívülről a megalakulandó polgári koalíciót. Ezután a keresztényszocialista párt helyisé­geiben este tíz órakor összeültek a Schober-blokk vezetőivel tárgyalni, amely tárgyalás a késő éjjeli órákig tartott. Az eredmény az, hogy már este csaknem minden kérdést megoldottak. Maradtak fenn még részletkérdések, amilyen például a szö­vetségi vasutak és a rendőrség vezetőjének a kér­dése, de ez is elintézést fog nyerni, mert úgy a keresztényszocialisták, mint a Schober-blokk is ragaszkodik ahoz, hogy etfekintetben is rend teremtessék, nehogy a meg nem oldott kérdések későbbi időben zavarják a koalíció működését. A helyzet az, hogy dr. Ender már a keddi nap folyamán abban a helyzetben lesz, hogy délelőtt ö 25 év előtti kis értekezésében. Elméletének ten­gelyévé vált az idő relativitása. Tudományos való­sággá lett Einstein elméiétében:, az időtartam nagysága függ a rendszer mozgásától. Ebből az egyetlen tényből és ennek pontos matematikai fo­galmazásából az egész természetfelfogósunk gyö­keres átalakulása következett. Tér éa idő egy egy­ségbe olvadt, a távolság és az idő szoros kapcso­latba lépett, a fizikai fogalmak átalakultak: a tö­meg is relatívvá lett; más. a mozgó test tömege, mint a nyugvóé, a tömeg és energia fogalma is összeolvadt, tömeg energiának és energia tömeg­nek is tekinthető. A napból kiáramló fényenergia a nap tömegének egy részét ragadja magával éspedig másodpercenként 400 millió tonnát, a csil­lagok életére és fejlődésére vonatkozó felfogás tel­jesen átalakult. Az elmélet kibővítésével olyan matematikai konstrukciót teremtett, mely fölösle­gessé tette a titokzatos newtoni gravitációt. Meg­jósolta, hogy a fénysugár a nagytömegű csillagok közelében meggörbül, mintha csak maga felé húzná az a nagytömegű égitest, megjósolta, hogy a nagytömegű csillagból jövő fény a színét kissé megváltoztatja, ki tudta számítani, hogy a Mercur bolysró pályája mennyivel fordul el. amit a tudósok eddig a newtoni gravitációs elmélet alanján nem tudtak kihozni, sőt az einsteini fel­fogás alapján nemrégiben Painlevé, a matema­tikus államférfi kiszámította, hogy a Mercur bolygó körüliárá.«i idejének, vagyis a Mercur esz­tendejének idői? folyamán neÖkVfirmie kell és té^y­lear rnefrnmtatták a csillagászok, hogy 33 év alatt feiv-iilb°Híl 27 másodperccel megrövidült a Mercur esztendeje. Einstein grondolata sck. icen sok ellenkezésre táléit. Idegenszerű volt az idő relativitása, sokan szinte fanatikus hittel ragaszkodtak a mindent kitöltő titoi-Tfltos (5tfirW. ^melyet a* féie elmélet mint képtelenséget és felesleget, detron^ált, szoVatlan volt az óriási mntemat'kai an^arátns. flni' ,1 ,»pl a' úi rend^er felé^"'* <*« Mfc*. teflen wer^szs'Vn volt az egész tíi v'láerfelfn<*ás. Ké+plk-pd'^V a M'éTipIsom-f^'e kísérletben, melyen a? ííi elmélet a Tanti** nem hittnV azokban n jelen­ségében. müveket. TCirste'n előre megjósolt. Mé? mindiíTvannak, akik nem akarják áttannlni a természeftirdománvt. de ezek számn é<vrő] évre csökken. A lefolyt % év alatt az új elmélet mé­]ven behatolt a tudomány m'nden zugába és maträ Eíre+pfn.' aki a flz'ka ptÁtvos új területén «»íntott a 7 prWg'né 1 pnVVal mélveh^n. folytonosan de'tro­z'k oWWévél egy teljesen egységes világ­képet téforntqpn A év előtti kis ér+ol-e'és nyomában könwMrra való munVnk íródtak, a sváici kis sz"V.^da'mi hivíi+nlneVb*! a prágai, maid A Zii­„o-vptem tanára, később a berlini akadémia •Jínbal-rKii« ta^-ja. 'ett. Ez a tiinpmé­nves pályafutás is bizonyítja, hoe-y az emberiség kere«ve..keresi az igazi, az ab^olút .emberi na-yy­sáp-ót a letűnt szomorú korszak keserű csalódása! után! a kormánylistát a köztársasági elnök elé terjessze, délután pedig kormányával a parlamentnek bemu­tatkozzék. A valószínű lista, amelyről hétfőn este politi­kai körökben beszéltek, a következő: Kancellár: dr. Ender. Vicekancellár és belügy: Schober. Igazságügy: Waber vagy Schlama. Pénzügy: Winkler. Közoktatásügy: Tschermák. Kereskedelem: HéinL Földmüvelésügy: Thaler. Hadügy: Vajtwoin. Külügy: Setpel. Seipel egyébként jelenleg betegen fekszik és így nem tudják biztosan, hogy vállalja-e a kül­ügyi tárcát. Nagy visszaélések elkövetése után agyonlőtte magát egy székes­fehérvári zálogháziuajdonos Székesfehérvár, december 1. (A Pesti Napló tudósítójának telefón­jelentése.) Halász Károlv nyugalmazott vasutas, Székes­fehérvár város törvényhatósági bizottsági tagja, zálogháztulajdonos, ma délelőtt hatlövetű forgó­pisztolyával főbelőtte magát és néhány perc múlva meghalt. Halász Székesfehérvárott élénk társadalmi éle­tet élt, minden akcióban résztvett és mindenki nagyon jóindulatú, kellemes modorú embernek is­merte, aki a szegények iránt mindenkor nagy megértést tanúsított. Félesztendővel ezelőtt bete­geskedni kezdett és mindenki azt hitte, hogy ön­gyilkossága betegségével van összefüggésben. Hétfőn délután szenzációs meglepetés történt. Megállapították, hosrv Halász zálogházában nagy­szabású visszaélések történtek. A hatóság a zálog­házat rögtön bezáratta és megkezdték a rovancso­lást. Házkutatást tartottak Halász lakásán, ahol 567 darab különböző budipesti zálogházakra szóló cédulát találtak, olyan tárgyakról, amelyeket őhozzá adtak elzálogosítás végett. 36.000 pengőt vett fel ezekre a tárgyakra. Halász már régebben betegeskedett és az utóbbi időben feltűnt, hogyha valaki bejött a zá­logházba, hogy az ott elhelyezett tárgyat kiváltsa, azt a felvilágosítást kápta, hogy a zálogban lévő tárgyat csak néhány nap múlva fogja vissza­kapni. Amikor kérdezték, hogy mi ennek az oka, azt a felvilágosítást kapták, hogy a tárgyakat az egyik székesfehérvári takarékpénztár safe-jében helyezték el, ahonnan csak néhány nap múlva kapja vissza. Amikor ezek az esetek gyakrabban megismét­lődtek, társa kérdezősködni kezdett, hogy mi en­nek az oka, mire Halász azt felelte, ne legyen nyugtalan, mindent rendezni fog. — Hétfőn már nem lesz semmi fennakadás, —« mondotta. Társát azonban ez a kijelentés nem nyugtatta meg, elment a kedve az üzlettől és úgy határozott, hogy hétfőn kilép a cégtől. Halász Székesfehérvá­rott többektől különböző nagyobb összegeket vett fel. Egyik helyen 60 000 pengővel, ä másik helyen 50 000 pengővel, egy harmadik helyen 82.000 pen­gővel tartozik és van igen sok kisebb 5—10 000 pengős adóssága is. Ma még nem lehet megálla­pítani, hogy az elzálogosított értékek meg van­nak-e, a rendőrség felhívott mindenkit, aki Halász zálogházában helyezte el értéktárgyát, hogy je­lentkezzék. Halász Károly, aki hetenként két-háromszov is feljárt Budapestre, óriási összegeket veszített kártyán és ez okozta vesztét A prágai kereskedelmi kamara megegyezést akar Magyarországgal 1 Pré*a» december 1. A prágai kereskedelmi kamara igazgató bi­zottságának mai teljés ülésében Lrossmahn,'a'isL r mara elnöke a gazdasági helyzetről szólva a kö­vetkezőket jelentette ki: — Küszöbön áll Magyarországgal való keres­kedelmi viszonyunk új rendezése. Erdekünk a ma­gyar piac megtartása, miként Magyarországnak a mi piacunk megtartása. A mi államunk azonban nem teheti ki romlásnak mezőgazdaságunkat olyan idegen konkurencia lehetővétételével, amely egyrészt olcsóbban termel, másrészt termékeit minden áron, veszteségekkel is piacunkra akarja dobni. Ez azonban nem jelenti, hogy kereskedelmi politikánkkal ártani akarnánk a magyar'mező­gazdának. Ellenkezőleg, érdekünk az, hogy gazda­sági tevékenysége nyereségethozó legyen, hogy azután az iparcikkeket, amelyeket mi Magvar­országba szállítunk, megvásárolhassa és megfizet­hesse. A probléma tehát egészen egyszerű és vi­lágos és mi kereskedők meg is tudnók oldani. Na­gyon csodálkozunk tehát, hogy a budapesti keres­Í ;edelmi kamara a csehgzlováj: ipar és kereskede­em címére óvá A ^ílttve" figyelmeztetést intézett. A budapesti kereskedelmi kamara Magyarország­inak kétséfiMvüL fflPSb JteP#i^'Ä} ) Jf iazolgä­latot, ha VefíftiF^-^teTtcpBen a Was álláspontok észszerű megoldását valósítaná meg, illetve készí­tené elő. Mi ilyen közvetítő akcióra mindenkor •készen állunk es örömünkre szolgálna, ha a buda­pesti kereskedelmi kamara ugyanilyen készséget nyilvánítana. — Ernszt Sándor népjóléti miniszter beteg« sége. Ernszt Sándor népjóléti minisztert a Fe­renc József Kereskedelmi Kórházban az elmúlt hét végén kisebb műtétnek vetették alá, amely kifogástalanul sikerült. A miniszter a hétfői nap folyamán már eléggé jól érezte magát, hőmérsék­lete normális volt. Orvosai remélik, hogy néhány napon belül ismét átveheti hivatala vezetését. LE AZ ARAKKAL! A karácsonyi selyemvásár érthető nagy siker jegyében folyik Szénási Sándor selyemáruházaiban mert a cég főnöke, számolva a rossz gazdasági viszonyokkal, olyan rendkívüli módon szállította le az árakat, liogy azok meglepetésszerű, lg az, őszinte örömet és el- " ismerést keltenek a hölgyközonség körében. IV., Bécsi ucca 5, a Deák Ferenc ucca sarkán, Wien, I., Petersplatz 3.

Next

/
Thumbnails
Contents