Pesti Napló, 1931. március (82. évfolyam, 50–73. szám)

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1931 március 1 A iöldtehermentesítési kötvényeket a Magyar Pénzügyi Szindikátus bocsátja ki A kormány különleges kedvezményeket biztosít a kötvényeknek A törvényiavaslat a napokban a parlament elé kerül (Saját 'tudósítónktól.) A minisztertanács elfo­sradta n pénzüíryjniniszternek' a földbirtokok talp­faámt-úsóra vonatkozó javaslatát és a töiivényter­vozet :l legközelebbi napokban a parlament elű ke­rül. A péuzifgyi lebonyolítás munkájával, hír szerint. a Magyar Pénzügyi Szindikátust bízza tuetT a kormány. A szindikátus élén Teleszíni Já­nn® áll és ez a szerv már hosszabb idö óta bonyo­lítja le » jelentékeny pénzműveleteket. Hétrebben kormári: mesrbízásból az amerikai átutalások ügyét intézte, majd 1922-ben. ugyancsak kormánymesrbí­zásból, jelzálogkötvényeket bocsátott ki. amelyek­nek sorsolása már bárom éve befejeződött. Most ez a szerv fogja, kibocsátani a gazda-hitelezőknek juttatandó hat, ós fél százalékos államilag- garan­tált kötvényeket, amelyeket, hír szerint, azzal is alá akarnak támasztani, hogy a kormány kedvez­ményeket fog a kötvényeknek biztosítani. A tőzs­dei bevezetés ötlete, mint halljuk, elejtettnek te­kinthető. A kibocsátással kapcsolatos pénzügy­technikai intézkedések souát a közeljövőben nyil­vánosságra is foerják hozni. Nem kérnek csődöt Balogh Konstantin eilen .Kutassák fef, hová rejtette a nála letétbe helyezett vagyont" Elkeseredett hangú gyűlést tartottak Balogh Konstantin károsultjai (Saját tudósítónktól.) A Kováén kávéház első­emeleti különtermében ö^szcilt Balogh Konstan­tin, a vizsgálati fogságiban ülő bankár hitelezői­nek, károsultjainak egyrésze. Mintegy ötvenen jöttek el erre a napokkal ezelőtt hirdetett hitelezői értekezletre, elegánsan öltözött hölgyek, idős urak, egy-két kiskárosult és néhány ügyvéd. Elkesere­dett hangon kezdtek tárgyalni. — Mi kifosztottak, — mondotta egy hölgy, egy százados felesége — mi magunk, személyesen aka­rnok eljárni ebben az ügyben, hogy pénzünk töre­dékéhez hozzájussunk. Egy másik felszólaló könyvszakértő kiküldését kérte és azt indítványozta, hogy kutassák fel azo­kat a vagyonrészeket, amelyet Balogh Konstantin inyilvánvalóan elrejtett a hitelezők elöl. A hangulat egyre elkeseredettebb lett. A meg­károsított emberek egymást meg sem hallgatva tanácsolták, a teendőket. Végül is felállt egy ügy­véd, aki rámutatott arra. hogy a csődeljárás azzal a veszéllyel jár, hogy senki nem kapja meg a pénzét. — Xem kell esőd, — hangzott a közbekiáltás. — Meg kell állapítani, — folytatta az ügyvéd — hogy hová lett a, Baloghwl letétbehelyezett •vagyon? Aztán ázt indítványozta, hogy a hitelezők há­romtagú bizottságot küldjenek ki. amely egyrészt tárgyal Balogb-gal, bogy ő ne kérje a csődöt, más­részt pedig a hitelezők javára likvidálja a bank­üzletet. Éz az indítvány tetszett. Közben egyes hite-; Iezők olyan hangon beszéltek arról, hogy ügyvé­dekel bízzanak meg az összes hitelezők érdekeinek •védelmével, hogy a jelenlevő ügyvédek meg­bántva érezhették magukat. Ekkor felállt egy másik ügyvéd ós megkérdezte az indítványtevőt, hogy milyen összeggel tartozik felének a bankár. — Nyolc-tízezer pengővel, — hangzott a vá­lasz. —- Nos, éii vedig hatszázezer pengős követelési képviselek, — ezzel az ügyvéd otthagyta a tár­gyalást. Egy harmadik ügyvéd a hitelezők felelősségé­ről beszélt. A Kúriának van egy döntvénye, amely szerint a hitelezőnek tudnia kell azt, kinek adja pénzét• Már pedig, — mondotta az ügyvéd — ha hercegek, grófok, mágnások odaadták pénzü­ket egy rovott-múltú szatócsnak, ezért a felelőssé­get ők viselik. Ebből, is ismét vita keletkezett, végiil is a je­lenlevő kishitelezők elhatározták, hogy érdekeik megóvására bizottságot küldenek ki, amelynek tagjai lettek: Szeidl Antal, Kéry né, Preisz Aladár és Szabó Gyula. Két kisfiút faalálragázolt a villamos a Zsigmond téren (Saját tudósítónktól.) Szombaton délután bor­zalmas szerencsétlenség történt az óbudai Bécsi úton, ahol egy villamos két apró gyermeket gá­zolt halálra. A Bécsi út és Cserfa ucca sarkán történt a halálos szerencsétlenség. Az úttesten éppen akkor akart áthaladni ugrándozva szoro­san egymásbakarolva két gyermek, amikor a 72-es villamos nagy sebességgel robogott a Zsig­mond tér felé. A fordulónál látta meg a vezető a sínek közelében ugrándozó gyermekeket, gyor­san csöngetett, megrántotta a. féket, de a: gyer­mekek egyenesen a sínek közé futottak és a kö­vetkező pillanatban már bekövetkezett a kata­sztrófa. A két kisfiú a robogó villamos alá ke­rült. Több méteren át vonszolta magával a villa­mos a két szerencsétlen Ids fiúcskát. A uedves síneken alig lehetett megállni. Az utasok segítsé­gért kiáltva futottak rendőrért. Beké István, a villamos vezetője maga értesítette a mentőket és a tűzoltókat, a két gyermekből semmi sem lát­szott ki a villamos alól, amikor a tűzoltók emelő­jének segítségével sikerült a villamost meg­emelve a két elgázolt kisfiút megtalálni, a men­tők már csak két összeroncsolt holttestre akad­tak rá, A kettős halálos szerencsétlenség szín­helyén összeverődött hatalmas tömegből többen fölismerték egy a környéken lakó munkás kőt kis­fiát, az ötéves Kirchner Károlyt és a hároméves Róbertet. Még a mentők vizsgálták a gyermeke­ket, amikor többen elvitték a szomorú hírt a szü­lőknek. az apa jajgatva borult a két gyermek holttestére, az anyát, aki elvesztette eszméletét, Csödárveréseii megvett és más alkalmi aruk nevetséges árakon IV , nfljó ucca 12 14 $z. (Belváros) a volt Falas és Fodor cég helyiségében D. J. Anderson márkás oxford...— 2.35-töi D. J. Anderson márkás Deja'ene ............— 3.40-től Ingpouplin és zefír 1.38-tól la , .Derby" zoKni, angol kivitel ....... *.78-tól Köpper v. croise alsónadrágra —.96911. Jó pamutvászon, vékonyszálú —.78811. jó mosott sifón - - —.88. — .56 fill. Márkás lepedő, jó minőségű ;....„.... 1.88 Paplanlepedő, keleugyeimnősóg, 180 szóles 2.88 Agynemudamaszt. kitűnő minőség 1.68 Darázs fészeK töriilköxő —«54 fill. FrottirtörülKöző, komplett 1.S8 tót KávésKészlet, Rogenhardt, tiszta len 13. SO PnllovereK-SzvettereK, tiszta gyapjú 3.48-tól FürdőtriKóK, tiszta gyapjúból, gyönyörűek 2.48-tól FärdoBöpeny, la frottirból 11.50-tői Inlet--Angin -.68 fill. Angol fehérnemfianyagoK.-—LenáruK. — Damaszt­áruK. — liötöttáraK. — KeJeagyéK. Fehérnemű és pizsamaKészítés speciális szabásban művészi kidolgozásban garancia mallett: l^fFWfefáWilíS lebúrnemű- és kelengyeipar riLKflUK IT.. Höjö u. 12-14 (Beívőros) Vidékre szállítás utánvéttel. Viszonteladókat kiszolgálunk, kollekciót adunk. a mentők vitték el. A rendőrségen megindult a, vizsgálat és a délutáni órákban megkezdték Bekc, István villamosvezető kihallgatását. A kocsi* 'A Kirchner-gyerekoli vezető elmondta, hogy semmiféle felelősség ueír^ terhelheti, mert a két szerencsétlen kisfiú a csön-* getés ellenére ugrált a síneken és a nyirkos idő­ben a nedves síneken nem Nietett megállítani' a villamost. A tanuk ugyanezt vallották. Szerin­tük a villamos vezetője nem oka a szerencsét­lenségnek. — A Balatoni Társulás közgyűlése. A Balatoni Társaság) Irodalmi, művészeti és tudományos egyesület UKU. évi március hó ttt-ikén, szombaton délután ííá órakor tarja. Budape-.itciy I, RátU György ucca 31/b. szám alatti -helyiségében esévi r.ejH des közgyűlését, A Táisa&ág tagjai ezúton hívatnak racj. ista* sporne* Qroszka tiszta gyapjú, szép puha minőség, gondos kldolgo­z-tsbao. külöűféleMinők­ben _ -3T.80 Női pullover tiszta gyauju, szép minő­ség, • randKivül ízléses Mintázattal, klilöqfélc színekben • TP.80 NŐJ mellény tiszta gyapjú, szép puha minőség, fonott szints bordűrrel és színes szél­lel, különféle színekben Női gv^pjukabát iisz:a g'yápju, puha szép minőség, lér.'ifiazon. hét­soros, sok szép ízlés«» szinárnyafaibao 80 Legkiválóbb minőségek, elképesztően alacsony árakon. Ezeket a földszinten, külön asztalokon árusltjuK, mis a késiiet „ oonvity ári 4 * s -Sifít '•'.' ••-.,... •". - *'ífj'jtsWj.

Next

/
Thumbnails
Contents