Pesti Napló, 1931. november (82. évfolyam, 249–272. szám)

1931-11-03 / 249. szám

Kedd PESTI NAPLÓ 1931 november 3 2 becsületesen és lojálisán csak a Young-tervezet keretei között történhet meg. A szélsőjobboldali Intransigeant rámutat arra, bogy a februárban esedékessé váló 7 mil­liárd márka, vagyis• 42 milliárd frank Jórészt amerikai és angol kölcsönből származik. Azt kívánják, hogy a franciák, akik csak igen kis­mértékben nyújtottak közvetlen hitet Német­országnak, most maguk vállalják az áldozatokat azon a címen, hogy egyrészt az adós nem tud fizetni, másrészt a hitelezők rá vannak szorulva pénzükre, Franciaország pénzügyi helyzete" nem olyan ragyogó, hogy ilyen bőkezűséget megenged­hessen magának. Ha azonban rá is szánná ma­gát erre az áldozatra, okvetlenül szükséges, hogy a pénzügyi nehézségek eloszlatása előtt előbb a politikai nehézségeket rendezzék. Nagy földrengés Japánban Tokió, november 2. Kiusu és Sikoku szigetekről komoly földren­gésről érkezett hír. A halottak és sebesültek szá­máról még nincsenek adatok. Betonoszlopot tettek a vonat elé Az újdombóyár—lepsényi vasúti voualon, Fel­sőnyék és Fürgéd vasútállomások között, a pete; kúti őrháznál október 24-én este a Lepsény felé menő személyvonat elú ismeretlen tettes az egyik sínre 6 cin. vastag betonoszlopot, míg a másik sínre 4 cm. vastag fakarót tett. A vonal az akadá­lyokon baj nélkül áthaladt. Rongálás» vagy sebe­sülés nem- történt. A tetteseket a csendőrség ke­resi. A kormányzó tiszteletdíjának Í5 százatékáról lemondott A Magyar Távirati Iroda illetékes helyről arról értesül, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós., Magyarország kormányzója, tiszteletdíjá­nak 15 százalékáról — ami évenként 18.000 pengő­nek felel meg — lemoudott, ezzel is tanújelét kívánván adni annak, hogy mennyire együttérez a nemzetlel és mennyire osztozni akar minden alkalommal annak viszontagságaiban. Információnkhoz hozzáfűzik, hogy a kor­mányzó a íiiiilt évben rendelkezési alapjábpl 10.000 pengőről mondott le, ez évben pedig a. közelmúltban 10000 pengővel járult hozzá fele• ségének, Horthy Miklósnénak ínségakciójához. E magas elhatározások annál is inkább figye­lemreméltók, mert az összes államfők között a magyar államfő részesül a legkisebb tisztelei' díjban. Jobboldali nemzeti frosit készül kormányt alakítani Németországban November hó 15-íg INGYEN Berlin, november 2. (A Pesti Napló tudósítójától.) Érdekes kijelentéseket tett a német néppárt giesseni gyűlésén Dingeldey dr., a párt. biro­dalmi vezére a jobboldali nemzeti front megte­remtéséről. Dingeldey dr. szerint már nincs mesz­sze az idő, amikor a nemzeti gondolat jegyében álló pórtok közös fronton tömörülnek és több­ségbe jutnak a mai rendszerrel szemben. A nem­zeti kormány megalakulásához most már csak az kell, — mondotta Dingeldey — hogy a cent­rumpárt is csatlakozzék a jobboldali fronthoz, ami a jelek szerint már rem tartozik a lehetet­lenségek közé. Dingeldey dr. azt a reményét fe­jezte ki, hogy a centrumpárt belátható időn belül 3 méter műselyem v. 3 méter teniszflanell v. 2 méter twsed-szövetet adok mindenkinek, aki 25.- PENGÖÍRT AZ OLCSÖ VÁSÁRON VÁSÁROL Minden cikket feltűnően olcsó árban árusítok. Jöjfön el Sn Is, vagy tegyen egy prébareniieiést postán ! A leszállított árakból néhány példát bemutatok: SlfÓn fehérneműi'«.... —.62 l>epeíl(> erős és széles 1>75 Ágyneinűluilönleoesség 1.18 Dupla cloltpaplan u 12.90 Uörerős angin —.38 9 VII., Király ucca Ti« i~>i i it i . -rnuNttti "'••r-Tt Teniszflanel nagy váuszléliban «52 Bársony flanel szép mintákban 1."J9 Cor(1 bársony sima és mintás 2.68 Tweedszövet mW« 1.58 Crepe de Chilié minden színben 3.95 Postai megrendelést 13év ot» pnntösay.szál­lítok utánvét mellett! n megegyezik a nemzeti szocialistákkal s akkor nem lesz többé akadálya annak, hogy jobboldali nemzeti kormány vegye át biztos parlamenti többséggel háta mögött az államhatalom gyakor­lását. Dingeldey dr. felszólította Brüning kancel­lárt, hogy ne engedje magát félrevezetni a szo­ciáldemokrácia részéről és vegye be kormányába a szélső jobboldali pártokat is. Dr. Otto H• Warburg, a berlin—dahle­mi Kaiser Wilhelm Institut biológiai intézetének tanúra, aki — mint a Pesti Napló megírta — az orvosi No­bel-dijat kapta wog. Warburg tanár 18 éves, 18S3 október 8-án szüleiéit Agyvértődulás szívszorongás, nehéz légzés, félelemérzés, ideges­ség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság a termé­szetes »Ferenc József« keserűvíz használata által igen sokszor megszüntethetők. Tudományos meg­állapítások megerősítik, hogy a Ferenc József via a makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A Ferenc József ke­serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fű« szerüzletekben kapható. 5S Gál András, a Bundás meg a szereiem Irta: Cernői Kocsis László A faluban régen elharangozták a kilenc órát, az éjszaka vörhenyes barna boltozatot emelt az akol kapuja előtt rakott tűz fölé. Vígan pattogott a szárazfa. alig adott valami füstöt, már lángot is módjával, inkább csak azért, hogy piroa színt vessen, perzseljen a bosszú mogyorófa nyárs he­gyibe tűzött dárab'szalounára. Egyik oldalon ült Gál Anrlrás, a másikon a Bundás. Az egyik akknrátos alapossággal forgatta a nyársat, fekete kenyéri-« csöpögtette a szalonna zsírját, a másik két hátsó lábára ereszkedve, meg­értéssel szemlélte a műveletet, amelyből szemmel­láthatólag. reá is haszonélvezet várt. — Csak te maradjál, Bundás... — szólalt meg az öreg nagy bizalmassággal. , A kutya jobbra csapott, balra csapott a farká­val, szájából kibökte egy picit a rózsás nyelvét, ezzel elvégezvén az udvariasság kötelmeit, félár­bocra eresztett balválla mellett félretolta a pofá­ját, érdeklődéssel várta a folytatást. — Ügy köll nekem! — csattant fel az öreg juhász. — Mikor láttam, hogy mire mennek, kö­zéjök bellett vóna vágni. Egyikre egyet, másikra egyet, vége lett vóna a nagy szerelmeskedésnek... Megtanulmányozta szalonnát, az egyik ol­dala még sápadtka volt, odatolta a tűz szélire, a parázs fölé. A Bundás közelebb húzódott. — Minek vettem ide?! — ette magát Gál And­rás. — Csavargó senkifia vót, ha ide nem ves*sm, vagy csendőr kezibe kerül, vagy odavész az erdő­ségbe, meri fa levelin csak meg nem él. Finnyás gyerek vót- minden ételt megturkált. Emlékszel, Bundás? A kutya érdeklődéssel odatolta a képét. — Eeoer nagy ugatást csináltál éccaka. Szó­lít a Teri. hogy viszik a birkát. Mert ha nem vinnék, te nem járatnád a szádat. Veszem a su; bát. kiszaladok, hát nem viszik a birkát, de vinné az irháját a legény, ha engednéd. Te meg csak nem engedted* fogtad a rongyos nadrágja szélit, ncgy acsarkodással el nem eresztetted ... Bőszen ránézett a kutyára, hirtelen lódult egyet. ülőhelyében, frissen oldalbarúgta a Bun­dást, ~ A fene egye meg a bőröd, mér nem enged­ted?! Vitte vóna el az ördög, aki idehozta... Bundás nagy gyorsasággal eltűnt a rugási távolságból, de nem ment messzebb, csak oda, ahol a tűs fényén túl a .sötétség kezdődött. Meg­érezte. hogy nagy válságában nem lehet egyedül hagyni a gazdát, meg — ami igazság, az igazság »-'•a piruló szalonna• bőre is csábította. • Gá]. Aifdr'ás pedig-l't>!yiflttá"'a­:t«ftéirétét.' i " — Hát itt vót, itt maradt egy éccakára; Más­nap tett-vett az akol körül, megfótozta A tetőt. A kutyával is megbékélt, meg Terussal is megbé­kélt. Míg mink odakint jártunk a juhokkal, ezek itt összebeszélgettek. Este csak mondja nekem a Terus, hogy szegény legény így, szegény le­gény úgy... Ittmaradt. — Mult, mult a hónap hónai) után. Egyszer mondja nekem a lány, hogy munka után ment a legény. Az uraságira juhászt keresnek. Segítse az Isten, mondok... — Jön haza a legény, mondja a lánynak, mondja nekem is este, mikor hazakerülök, hogy Isten segítségével beszegődött. Kétszáz birka. Nem sok, de az valami. Lesz abból több is, ha iparkodik a juhász, megbecsüli magát, H>gy majd ő megbecsüli magát... — Köszönte nekem nagy tisztességtudással, hogy gondját viseltem, nem vetettem ki az éccakába, adtam rá egy jó nadrágot, jó inget, jó bocskort. Eriggy. — mondom — csak jól halljak felőled. Én is csak azt mondom, — mondja a lány. Éppen végzett a szalonnával. Bundás kétszer körüljárta a hamvadó tüzet, azután tisztes távol­ban leült a gazdával szemben, vinyogott egyet, jámbor ábrnzatával jelezte békülési akaratát. Gál András odavetett egy falat zsíros kenye­ret, azután a szalonnából is nyesett egy darabot, azt is odahajította a kutyájának. — Elment utána, magunk maradtunk... Jó étvággyal hefáhítoztak a kenyeret is, a sza­lonnát is- Gál András megtörölgette, a bajuszát, ölében keresztbevetette a botját, öklével arra su­hintott, amerre a Szörnyűkút áll, a Szömyűkút mellett az urasági akol. az akol sarkában két em­berre, meg egy kutyára való éjszakai férőhely. — Mindég goudótam. hogy rossz vége lesz a dolognak. Minek egy ilyen magamfajta vén mar­hának a jány? Éu csak elbeszélgetek reggeltől másnap reggelig a kutyával, birgével, de micsi­nál itt egy jány? Fiatal, meg a tükörből látja, hogy nem utolsó... Mikor meghalt az asszony, mondta a rokonság, hogy ez a hegy, meg az a. rengeteg nagy erdő, ez a setét éccaka nem való a jánynek... A kutya megértéssel hallgatta. — Ügy-e, Bundás? Ráhunyorkodott a gazdájára,' a gazda meg arrasuhintott a botjával, ma, id megint megbé­kült. — No, te! Ne meni el.,. Te se szóltál, csak hancúroztatok együtt. Jó vót hancúrozni a jánnval? Most mű... Nagyot öklözött megint a levegőbe. — Minek a juhásznak megházasodni? Nem jól vótam itt addig is, mig meg .nem házasodtam? Ki hit engem koesmázni. hogy azután meglás­sam azt a szerencsétlen leányt, aki idegyütt utá­• nem? Senki. Nem hit- senki, mégis elmentem. Mer rámgyött a. rosszasság, szaladtam a. vérem után. A juhász ne házasoggyék, mer házat egyse ad­nak neki a jányhoz, egy szegénységből két sze­génységet csinálnak a lagzival. A két szegény­ségből meg hamarosan három-négy szegénység lesz. Minek házasodik a .szegény ember?... Ha meg nem házasodok, nem lett vóna nekem semmi gondom, semmi veszőclségem... Hirtelen kitört belőle a nagy indulat. — Csuful elmentek, megcsúfoltak, itthagytak, mer meguntak engem! Hát majd. megmutatom, hogy én nem sirok uránok, hogy tőlem odavesz­hetnek, világcsavargó* lehetnek', -sose lássam őket! Én be nem teszem a lábamat hozzánok, őket ne lássam itt. mer kutyát uszítok rájok! Bundás elcsodálkozva csóválta a farkát, magában megellenezte a dolgot. Gál, András búsan elhasalt a földön, pipára gyújtott, a pipaszár mellől belebámult a parázsba. A kutya letelepe­dett a túlsó oldalon, sunyimódon hunyorgott a gazdájára. A hegyekből idehangzott az őzek színtelen hangú csúnya ugatása, néha-néha felbődült egy szarvas. A tűz elhamvadt, Gál Andrásra és a Bun­dásra rászakadt a sötét éjszaka. A'ig szakadt fel az első köd az éjszakából, alig fátyolosodott a hajnal, Gál András meg a Bundás ott állt Szörnyűkút mellett, az öreg bot­jával rávágott az akol ajtójára, oly erővel, hogy riadtan felbőgtek a birkák. — Jancsi. Nagyhirtelen, nem is tudni, honnan, ott ter­mett a legény. — Itt vagyok. Andris bácsi! — Hol a jány? —, Odabent. — Hát te?! — Idekint. Hallgatott egy sort azután előszedte a pipá­ját a lajbi zsebből, kiverte belőle a hamut, bele­fújt, kipróbálta, hogy jól szelel, vagy se, azután megtöltötte dohánnyal, gyufát gyújtott, a pipából kiküldte az első füstfelhőt, majd megint merszó­lall: — Oszt. most mi lesz veletek? — Má vótnnk a papnál. Összead. Gál András Piszmogott egy dsrabig a pipával, azntan jól körülszerolélte az aklot — Jól van csinálva, de nem fér ebbe több négyszáznál. -- ötszáz. — Nem a^ &ege Lelépte, hogy mennyi a hossza, meg a széleg­\ Bundás jókedvűen loholt utána...

Next

/
Thumbnails
Contents