Pesti Napló, 1932. július (83. évfolyam, 144–170. szám)

1932-07-01 / 144. szám

4932 július 1 valószínűleg nagyon sok és fontos kormányzati elfoglaltsága lesz. Ma kaptuk meg a hivatalos meghívót Latisanncba, ahova a legközelebb kiuta­zik egyelőre a .külügyminiszter, azután valószí­nűleg a pénzügyminiszter és esetleg magam is. A jóvátételi kérdés természetesen érdekel bonnünket, valamint Európa gazdasági rekonstrukciójának kérdése is,, hasonlóképpen a »dunai államok pro­blémája«•• Leghatározottabb meggyőződésem sze­rint a gazdasági rekonstrukció nem ezorítkozhatik a dunai államokra, mert ilyen formában életképes és gyakorlati megoldás nem várható. ~ ' • — Miként és hógyari folynak le majd ezek a tárgyalások, milyen javaslatok merülnek fel, mi­lyen fázisokon fognak azok keresztülmenöi,' előro tűdni nem lehet. Bizonytalan ideig folynak még-a leszerelési tárgyalások, amelyek bennünket, más fórmában érdekelnek, mint a többi államok leg­többjét, hiszen mi le vagyunk, szerelve: Az ott kö­tendő megállapodásokkal szemben a kormány le­szögezte már álláspontját es mindenesetre kitart amellett, Eogy semmi olyan megállapodást alá nem ír és el vem fogad, ami az egyenlőtlenséget ebben a kérdésben továbbra is fenn akarja tartani. (Zajos helyeslés.) Külföldi tartozások és új birtokpolitikái terv — A külföldi tartozásaink kérdésében állandó tanácskozásokat folytatu.uk, állandó,érintkezésben vagyunk külföldi hitelezőinkkel, Határozott meg­győződésem, hogy külföldi hitelezőinknél mindin­kább erősködik a megértés ,és á .belátás, mindjob­hán .látják ők'is, hogy mi iiszteaséfren adósok ..vá­gynak és ßsak momentán nem : udunk ,fizetni. Mind­inkább erősbödik hitelezőinkben az a, meggyfeő­dée, hogy úgy a kamatok, mint a tőkék terén en­gedményeket kell tenniok, hogyha az adósokat £ flzetőképeg állajjotiban akarják megtartani. Ea a. kérdés nagyon jó úton halad és rohamosan érik. Addig azonban, míg nem vagyunk abban a. hely­zetben, hogy fizessünk, a transzfermoratóriumot és a Stillhalte-egyezményt fenn kell tartanunk. Mindezek nagy horderejű kérdések, amelyek-első­sorban fogják a kormányt a .nyár folyamán fog­lalkoztatni. Legsürgősebb feladatnak tartom, ha lietti is törvényjavaslat alakjában, de minden­esetre kormányintézkedés formájában — lehet ugyan, hogy törvényhozási intézkedésre ié szük­ség lesz — már most foglalkozni és tervszerűén előkészíteni a téli munkanélküliség és inségakció i robiémáját. Hangsúlyozni kívánom azonban, ogy munkanélküliségi segélyt adni képtelenék vagyunk. — Kívánatosnak tartom, hogy a kormány egy birtokpólitikai terv kidolgozásának aZ elő­munkálataival foglalkozzék. Már ismételten hang­súlyoztam, hogy egy úgynevezett földreformot élvetendőnek tartok. Egészséges evoluciószérii földWrtokpolitikára vafr^wiikség,' mely mSfitéi több embernek teszi léhelővS'.a földszerzést,'árinak megmunkálását és megtartását. Azonban földbir­tokpolitikát inagurálni és megfelelő módon ke­resztülvinni pénzügyi megalapozás nélkül nom lelhet. Ezekben voltam bátor nagyjában vázolni azokat a teendőket, amelyek a kormány előtt áll­nak. Hogy azonban a kormány feladatainak meg­felelhessen, feltétlenül szüksége van a kormány­nak arra, hogy tudatában l-egyen és tudatában le­gyenek a külföldön is annak, hogy a, kormány nem .mint egyes műkedvelő magánszemély jár el, hanem mögötte az ország többsége áll. Ezért kéi> lek benneteket, ajándékozzátok meg továbbra is a kormányt bizalmatokkal, hogy nehéz tárgyalá­sainkban azzal a tudattal mehessünk bele, hogy támogatni fogtok és velünk egyetértetek. Gróf Bethlen István beszéde Lelkes éljenzés és taps fogadta a mínjszter­elnölr-szavait, aki után gróf öefMén István szo­lalt fel- ' • — A mai napon — kezdte el beszedet — igen nagyjelentőségű nyilatkozat jelent meg a legfel­sőbb helvről, amely a lemondott kormányt meg­erősíti állásában és kifejti az ökát hí annak- az el­határozásnak, amely a nyilatkozatban foglaltatik. Azt hiszem, a párt nevében és a magam részéről. iti csak a legnagyobb megelégedéssel, szeretettel es prwgrryugvússal vesszük tudomásul ezt a nyilat­kozatot. — A tárgyi nyilatkozatoknak egész sóra hang­zott el a miniszterelnök ajkáról, amelyek ezt a pártot megnyugtatják és teljesen egyeznek a Párt felfogásával. A miniszterelnök úr beszédé. Végén úyílatközótt a bizalom kerdéíjér&l is'.' Hángsólyo^jíl kívánom, hógy a «iái h.eíyzethe'ti';ez nyiláfközat igen nagy jelentőséggel bír. Én úgy fogom fel az ő szavait, hogy a miniszterelnök úr és o kormány erre a pártra kívánja baziroeni a maga politiká­ját. Erre a pártra kell hogy bäzirozza a pólitiká­ját (Helyeslés fsJaps.), mert ez a magyar parla­mentnek többsége, mélyet a nemzet akarata kül­dött be és amely nem leltári tárgy, ínint ahogy politikai ellenfeleink feltüntetni kívánják. „Bizonyos árnyait borultak a kölcsönös bizalomra** — Lehet, hogy a közelmúltban bizonyos árnyak borultak arra a kölcsönös bizalomra, amely a párt és a kormány között minden körülmények között fenn kell, hogy álljon, mert csak akkor tud a kor­mány nyugodtan kormányozni s csak akkor tudja a maga feladatát teljesíteni* ha biztos abban, hogy mögötte, olyan többség áll, amely, a döntő küzdel? mek pillanatában nem hagyja cserben. A másik old'alón pedig éreznie kell a pártnak minden kó­jülmények között azt is, hogy a kormány és annak elnöke szeretettel és ragaszkodással viseltetik a többséghez. Azt hiszem, azok a tárgyi nyilatkoza­tok, amelyekét a kormányelnök úr tett, megala­pozták azt a bázist, amelyen a többségi pártnak bizalma a kormány iránt megnyilatkozik. Ez « párt nem féltékeny a maga hatalmára, szívesen részesít abban mindenkit, ha ugyanazon az elvi alapon áll, mint a párt, de nem hajlandó részesí­teni senkit benne, akiben más elvek kifejezőjét látja, s aki a maga részéről.más szándékkal kíván a többségben részt venni. A magyar kormány nem leltári többséggel kormányoz. Az, hogy a párt. idpről időre a maga akaratát és kívánságait kifejezesre juttatja, ner^ r plotaforra^aJoH^ mert taíotaforradálöm qsak' qít. .van,, a&QÍ"ür~ és -szolga van. Tízéves kormányzatom alatt gyakran azt mondották, hogy diktatúrát gyakorol a kormány­elnök, a párt azonban mindig hangot adott a maga kívánságainak, s a leggyakrabban a kormány ja­vára szolgált, ha űgyelembe vette ezeket addig a mértékig, amíg a pénzügyi helyzet s egyéb körül­mények lehetővé tették. — Arra kérem a minigzte|Wnökiurat. hogy így fogja fel azt a bizalmat, amidet a párt neki elő­legez és viszonozza azt szeretettel, őszinte szívvel, s meggyőződésem, hogy az összhang, amely pilla­natnyilag talán hiányzott, teljessé foa válni, s a párt sziklaként fog állni mögötte. Gróf Bethlen István szavait viharos taps kö­vette. majd a párt tudomásul vette a miniszterei' nők beszámolóiát és nyilatkozatát. Keresztes-Fischcr .Ferenc belügyminiszter fel­szólalása után az értekezlet véget ért. Utána a párt tagjai a Gellért-szállóban vacsorára gyűltek öseze. MacDonaíd meghívását Lord Chiíston adta át A Magyar Távirati Iroda jelenti: Ma megje­lent a külügyminisztériumban Lord Cfúlston bu­dapesti angol követ és az angol miniszterelnök­nek, mint a lausannei konferencia elnökének, kö­vetkező üzenetét közvetítette: »Ram&ay MacDonald miniszterelnök a lausan­nei konferenciát összehívó hat hatalom nevében felken a magyar kormányt, hogy a konferencia delegátusait a lehető legrövidebb időn belül ki­küldeni szíveskedjék.« A magyar kormány haladéktalanul közölte az angol követtel, hogy a meghívásnak örömmel ele­get tesz és kiküldöttei a legrövidebb időn belül Lausanneba mennek. Éjszaka tettek esküt a főváros új tanítói és tanárai Csütörtökön este jóváhagyta a kultuszminiszter a kinevezéseket A kinevezettek névsora (Saját tudósítónktól.) Dr. Sipőez Jenő polgár­mester kedden írta alá a fővárosnál megüresedett tanszemélyzeti állásokra a kinevezéseket. A kine­vezési listát az új fővárosi törvényhez híven a polgármester nyomban felküldte a kultuszminisz­tériumba, mivel a kinevezéshez a vallás- és köz­Felhívás! A DScs: mozgószínház. illetve Bécsi Gyula úr hitelezőit fölkérjük, hogy követelásolkbt saját érdekükben 3 napon belül cégünkhöz bejelenteni szíveskedjenek; ttozjjóképiiremi Rt. VII., Erzsébet körút 45. oktatásügyi miniszter előzetes jóváhagyása szük­séges. A miniszteri döntés csütörtökön este már vissza is érkezett Szendy Károly tanácsnok, a közoktatási ügyosztály vezetője azonnal intézke­dett, hogy az újonnan kinevezett tanerőket sürgős távirattal már az este hívják össze eskütételre. Az eskü kivevése egészen szokatlan időben, éjjel 11 órakor történt meg a Központi Városháza ta­nácstermében. Erre a rendkívül sürgős intézke­.désre azért volt szükség, mert ha ma nem tesznek esküt, akkor a tanügyi szabályzat értelmében a , végleges tanerőket megillető felemelt fizetést nem kaphatnák meg július 1-én. hanem csak hat hónap­pal később és a további előmenetel dolgában is je­lentékeny hátrányt szenvednének. Az újonnan Kinevezettek névsora a következői Övő­nők letteki Kálnay Józsefné sz. Keczeh Erzsébet, Süve­ges Istvánná sz. Tamassy Ilona, Gerwald Olga, Kaszab Pálné sz. Suoboray llóza, Jakab Erzsébet, Pctul Gyuláné sz...Lőrinci Irén, Lakatos Emília, Borger Klára, Frey Pálné sz. Illés Rozália, Kuszák Lászlóné sz. Nyerges Dalma, Tóth Gizella. Elemi iskolai tanítók: Mo6r Lajos, Paneth Lajos, Slarkó Aurél, Dragoner Encre, Beker Zoltán, Alámssy Géza, Csányi László,' Tóbik János, Kiriesi Lajos, Ho­moilnáy Pál, Krnszúay András, Szilágyi László, Szubkai Imre, Selmádenbevger Fereno, Kovácsy Béla, Samny Géza, Korjolán, Berger Emil,' vitéz Horváth Antal, Lu­das László, • Prelziugor Ferenc, Horváth László, Óváry László, Maíy. György, Kiss Lajos, Nagy Jenő, Rlébert Géza, Szüts Pál, Mtchnich Tibor, Sehréder Kálmán, Mol­nár •'Vilmos, Halász András, CséTtő Géza, Heidinger Nán­dor, Zsub'ori Béla, Nagy Ferenc, Tóth Miklós, Klemmer Kálmán, Schiller Láüz'.ó, Sainay Ödön, Gulyás György, Hámory Imre. Ötvennégy tanítói állás: Cserháty Margit, Speciár Zoltánná sz. Szabó Erzsébet, Sótér Sarolta, Talliáii Mária, Reidner Oszkúrnó sz. Huber Róza, Bóra Gyu­láné fiz. \Volff. Anna, Véhn Mihályné sz. B&röndy Jú­lia, Forró Zsófia., Freeskay Olivérnó sz. ltépáczky Gabriella, Mihálka Ernőné sz. Petrássy Mária, Vc­lenszky Gyuláné KZ. Gallos Margit, dr. Szondey Lászlóné sz. Fogyó Ii-ma, Majtán. Józsefné sz. Márkfia -Etelka-, Zimmermann Béláné sz. Hajnal Mária, Vörös Kálmánné sz. Szentpétery Júlia, Mérey Margit, Fesohkó Zoltánné sz. Dannhauser Olga, Seress Magda, Erdélyi Forenoné sz. Taxner Anna, Krezler Sándornó ez. Tarr Erzsébet, Sághy Gyuláné sz. Takó Etelka, Nem) er Istvánná sz. Hajgató Gizella, Tujner Józsefné sji. Balázs Ilona, Mikellk Lenke, Kovápe Vilma, Stigel­bauer Matild, Szüts Er?«ébet, Parkas Rezsőné sz. .Kövessy Albina, Szemere Viola, Gáspár Béláné sz. Gaál Amália, Fcdor Ilona, Szatümáry Erzsébet, l)í«r/ Zsigmondné sz. Szabó Sarolta, dr. Lunzer Róbertnó sz. Csillag Angéla, Rainer Kélmnnné sz. Walter Eleo­nóra, dr. Gell Aladárné sz. Frick Jolán, Faragó Ar­túrné sz. Grün Júlia, Kalocsay Kálmánná Vangel Margit, Sder. Jenőné. sz. Sugár Ida, Lázár Béláné sz. Kuesera Irén, dr. vitéz Pilinszky Attliáné sz. K. Ká­szonyi Margit, Székely Imréné ss. Bodor Anna, Her­czegli Katalin, Biró Magda, Hrabál Ágoatné sz. dr. Herczegh Matild, özv. lovag Ibi Miklósné sz. Szabó Piroska, Boreess Mária, Bezzegh Magda, Hoffer Bé­láné sz. Krizsán Jolán, ifj. dr. Osepreghy Horvátb Já­nosné ess. Oeskay Ilona, Gruner Zoltánná sz. Mngas­házy' Hilda, Hézer Klára, Bernolák Gyuláné sz. Teper­ozer Viola és- Fülöp Mária. :'Az cneUíanüáa kö telezettségével összekötött 91 ta­nítói- állásra; Halász Béla, Szíjártó Károly, Patachich •Leóríf sz. Hollós Stefánia, Nagy Károlyné sz. Hegyessy Anna, Lctay Gusztávné sz. Perezel Sarolta. A polgári fiúiskoláknál: Miklós Béla, Dobos László, Bokros Béla. dr. Vörös István, Takács Árpád, Greisin­ger Gyula, Kiss Lajos, Kovács György, Iván László, dr. Alexics György, Papp Alajos, Mendlik Lajos, l'uál Akos, Bartos Géza, Vágnor Róbert, Kiss Imre, Króa­Ä^eia .Foretto. •, ,„^,.4.polgárt leányiskoláknál: Darvay Erzsébet, SchwŐ­rér MáriáT dr. Kertész Aladárné sz. dr. Wildner Teréz, Okolicsányi Márta, Jesze Kálmánné sz. Endrey Sarolta, Bozsó Ernöné sz. Baum Mária. Graft Józsa, Szorémy Alajosné sz. Berka Aurélia, Gruber Erzsébet, Mayer Blánka, dr. vitéz Imecs Györgyné sz. Herezegh Klára, Szalay Károlyné sz. Onódy Irén, Marközy Emiiné sz. Kene'ssey Ezsébet, Kecskés Mária, Lábos Edéné sz. Kózer Márta, Horváth Margit, dr. Kubinyi Aladárné sz. Osz­vald Margit, Lovas Piroska, Kirchner Jenőné sz. D'Ouvenou Gizella, özv. Knapp Emiiné sz. Biletz Ilona, Beriial Irén, Herkner Annr, vitéz Spáiiyi Andorns sz. Bórovies* Ida, Lednitzky Lajosné sz. Viller Ottilla, dr. Piaveexky Oszkárné sz. Kováos Msrgit, Komlós Ferenenó sz. Leszák Mária, Herpich Rezsőné SE. Frantz Valéria. A fiúiparostanonciskoláknál: Szabó Károly, Vály Ödön, Ö'oerth Ernő, Waller Ricbárd, Fabró József, Bmöd Aurél, Szánthó Gergóly, Klement Zoltán, Soóky Sándor, Andrsohovszky István. A leányiparostanonciskoláknál: Biró Lajos, Kecskés Kálmán, Szotypry Lajos. A reáliskoláknál: Péch Zoltán, Simon Ferenc, dr. Nemes Árpád, Vigassy Lajos. A felsőkereskedelmi iskoláknál: Dr. Hilscher Zol­tftn, Betend Iván, vitéz dr. Horváth Oszkár, Lévai Jó­zsef, Tarján Ferenc, Makray Pál, Molnár Zoltán, Er­délyi Amália. A női kereskedelmi szaktanfolyamoknál: Kardihordó Hona. A női ipariskoláknál: Érchegyi Irén, Tomcsányi Edit, Ducsay Béláné szül. Antal Ilona. A felsőbb zeneiskolánál: Vályi Béláné ez. Babits Vilma, a tanszerkészítő műhelynél preparátori állásra MaJthényi Gábor, sírkőavatAs. Ezúton is értesítem rokonaimat, ióbarátaimat, a meíb. kar­tatsalt és tanftrányait, hogy felejthetetlen férjem, néhai Dénes Miksa v. székesfőrírosi tanító sírkíavatása július hónap 3-ln délelőtt 11 órakpr lesz a rákoskeresztúri izr. temeti 17. szakasz, 36. sor, 44. sírjánál. « _. 1 Oi». Dénes NIksánC Mélyen szomorodott szívvel jelentjük, hogy sze­münk fénye, drága jó édesanyánk flzo. Kurz Gyuláné életének 02-ik évében rövid szenvedés után június 29-én elhányt. Adjon a Mindenható drága jó lelkének csendes nyugodalmat. Temetése július 1-én délután 3 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temető halottas­házából. Gyászolják gyermekei Hugó, OszKár, SzöUössyné szül. Kurz Esztella (Los-Angeles), nővére Altmann Mérné, unokái ós az összes rokonság

Next

/
Thumbnails
Contents