Pesti Napló, 1932. augusztus (83. évfolyam, 171–194. szám)

1932-08-02 / 171. szám

3 Kedd PESTI NAPLÓ 1932 augusztus 2 1 Minden rendben megy a maga útján Irta: Friedrich István Hála Istennek! A szabadságra menő pénzügy­miniszter búcsúzásul helyesel Mr. Tyler megálla­pításainak. ö is szükségesnek tartja az állami apparátus minél előbbi átszervezését és a közigaz­gatási kiadások sürgős csökkentését. Szóval Tyler is, Korányi is, mi ellenzékiek is. Egyhangúlag. Hát ebből a harmonikus állásfoglalásból majd csak lesz valami. Ha nem is most azonnal, ebben a cudar kánikulában, hanem majd ősszel, vagy té­len. Mert sohasem jó valamit elhamarkodni. El­végre az állami apparátus leépítését igazán nem kell éppen a vakációban eszközölni. A közigazga­tási kiadások redukálásával sem kell túlságosan sietni. Nem ezabad tudniillik elfelejteni, hogy mo­mentán nincsenek a kincstár körül financiális gon­dok. A hatvanmilliós pénztárjegykölcsönökből még mindig rendelkezésre áll vagy húszmillió. Tehát ennyi még nincsen elköltve. Ennyi van tartalék­ban. Csak most veszi igénybe az állam ezt az utolsó részletet, noha a kamatokat már hónapok­kal ezelőtt fizette ki a bankoknak. Legalább is ezt mondotta Korányi az újságíróknak, mielőtt elin­dult a vonata. De mást is mondott még a pénzügyminiszter az utolsó percben. Azt. hogy teljes megnyugvás­sal kezdi meg a szabadságát, hogy optimizmussal van eltelve a jövőt illetőleg és távollétében az ügyek itthon rendben fognak lefolyni. Hát ezek a kijelentések most már engemet is megnyugtatnak a Svábhegy tetején é>s én is több optimizmussal fogok ezentúl babrálni a ker­temben. Kívánok Korányi Frigyesnek kellemes nyaralást és minél előbbi, teljesen helyreállított, jó egészséget. De azért ne vegye tőlem rosszné­ven, ha én még ebben a kánikulában is vizsgál­gatom és boncolgatom azokat az ügyeket, ame­lyek itt e kies hazában olyan szépen folydogálnak a maguk útjain. Hogy mingyárt annál a hatvanmilliós pénz­tárjegy-kölosönnél kezdjem, ismét leszögezem, hogy az nekem akkor sem tetszett, amikor a par­lament többsége megszavazta, se most nem tet­szik, amikor az utolsó részletet költjük el deficit fedezésére. Először valutavédelmi okokból elle­neztem a pénztárjegyeknek az igénybevételét a mai nehéz viszonyok között és kifogásoltam, hogy újabb drága és függő adósságokba verje bele ma­gát a kincstár, amikor a mostanáig felvett köl­csönöket se képes törleszteni. Másodszor meg azért ítélem el az egész tranzakciót mert ma köl­csönt igazán már csak hasznos beruházási célokra szabad igénybevenni, nem pedig költségvetési hiá­nyok fedezésére. A mult esztendőben és az idén vagy kétszáz­millió pengővel szaporodtak az állam függő köl­rsönei. És ez a horribilis összeg folyó kiadásokra ment el. Deficitre. Nagyon súlyos körülmény ez akkor, ha produktív beruházásokra egy fillér sem áll rendelkezésre és például a budapesti új sugárút építését is azzal fújja le a belügyminiszter, hogy nehezek a gazdasági viszonyok. Hát szabad ilyen válságos időkben kétszáz­millióval megterhelni a nemzeti vagyont és a felére csökkent nemzeti jövedelmet? Olyankor, amikor már amúgy is roskadozunk az annuitások és kamatok terhe alatt. Milyen más atmoszféra volna itt ha azt a kétszázmilliót céltudatos tervek, programok és koncepciók alapján a magángazdaság megélénkí­tésére fordították volna? Ha már felvették. Ü3 százszorosan jobb lett volna, ha ki sem vonták volna ezeket a nagy summákat a gazdasági életből. Kiszivattyúzzák a magángazdaság tőkéit az államháztartás hiányainak a fizetésére. Abből a magángazdaságból amely amúgy is élethalálhar­cát vívja. Hát ez nagyon rossz fináncpolitika és még szerencsétlenebb gazdaságpolitika. Elhiszem, hogy nem lesz infláció, hogy állam csőd se fenyeget. De nem látom sehol azokat a terveket, amelyek a mostani költségvetési év de­ficitjének az előteremtését lehetővé teszik. Na­gyon üdvös volna, ha a kormány ezekkel a meg­nyugtatásokkal egyidőbeu mindig azokat a kon­krét terveket is közölné, amelyekkel a további bajok ránkzúdulását megakadályozni gondolja. Tehát több tervet, programot ós célirányos intézkedést kérünk, mint lecsendesítést, simoga tást és megnyugtatást. És ne gondolja Korányi, hogy az ellenzék talál ki mir.d'g valamit, amivel izgatni lehetne a kö­zönséget. Ez nagy tévedés. A tények, a jelenségek, a kormány tehetetlenségének és tanácstalanságá­nak dokumentumai irritálják állandóan a dolgozó társadalmat. Az ellenzék nem izgat, nem nyugtalanít. Sőt, hihetetlen önmérséklettel és önmegtagadással nézi, hogy miként megy itt minden szépen rendben a maga útján. Az ellenzék részére a szervezkedés, az agitáció, a gyülekezés, az egész politikai élet, lehetetlenné van téve. Azért nem lojális ezt a hangfogóval beszélő, ezt a határtalan türelmű op­pozíciót izgatással vádolni. Inkább azt lehetne a szemére vetni, hogy a bűnös passzivitással egy gyékényen árulja portékáját. Newyork, augusztus 1. (A Pesti Navló tudósítójától.) A boli via—paraguayi háború most már elke­rülhetetlennek látszik. A háborús láz mindkét állam fővárosában tetőfokára liágott. Miután a bolíviai kormány már napokkal ezelőtt meg­kezdte a hadműveletek előkészítését, hétfőn a paraguayi kormány is elrendelte az általános mozgósítást. Az ostromállapotot, amelyet a mult hét végén rendeltek el és amely hétfőn éjszaka lejárt volna, további intézkedésig mesrhosszabbí­tották. A mozgósított csapatok egyrésze már út­ban van a határ felé. A főváros. Assoncion védel­mére tízczerfőnyi hadsereget vonnak össze. A bolíviai csapatok előőrsei a hétfőre virradó éjszaka többhelyütt átlépték a paraguayi határt cs elfoglalták a Boqueron-erődöt A vitás Chaco­terület felé állandóan folynak a csapatszállítások. A katonavonatok csak éjszaka közlekednek, mert a kormány nem akarja nyugtalanítani a lakos­ságot. A chilei kikötőn át nagymennyiségű fegy­ver- és municiószállitmányok érkeznek Bolíviába. A tartalékos korosztályok közül eddig az 1926— 1929. évi korosztályokat rendelték be szolgálat­tételre. Buenos-Ayres, augusztus 1. (Havas.) Rivalora, Paraguay követe az újság­írók előtt kijelentette, hogy a bolíviaiaknak a Boqueron-erőd ellen intézett támadása következ­tében a háború a valóságban már ki is tört. Assunzianból jelentik, hogy a kormány fel­kérte a kongresszust az általános mozgósítás el­rendelésésére. Véres harc a kommunisták ellen Lima, augusztus 1. Truillo kikötővárost, amely a július elején kitört véres lázadások során kommunisták kezére jutott, most a kormá>nycsapatok kétnapos harc után visszafoplalták. A lázadó kommunisták fe­lett rögtönítéíő bíróság ítélkezett és a kormány De a Tyler-féle jelentés sem olyan egészen egyszerű ügy, amint azt Korányi búcsúszavaiban beállítja. Azzal, hogy Korányi helyesel Tyler megállapításainak, nincs még vége. Mert a nép szövetségi megbízott egyáltalában nem mondja azt, hogy itt minden rendben megy a maga útján­Nem bizony! Egészen más véleményen van. Én helyeselek Tylernek. De éppen ellenkező indokolással, mint Korányi. Azért, mert én is úgy látom, mint Tyler, hogy a bajokat itt nem gyógyítják meg, csak prolongálják. Vagyis, hogy a dolgok nem mennek rendben a maguk útján. Nem! hivatalos jelentése szerint 44 kommunistát, akik a lázadásnál résztvettek, kivégeztek. Háborúellenes tüntetések Ausztriában fíécsböl jelentik: A kommunista szervezetek a rendőrség kifejezett tilalma ellenére Ausztria egész területén tüntetésekre használták fel a hétfői napot a háborúval szemben. A fővárosban s majdnem minden nagyobb vidéki városban gyűléseket tartottak, amelye­ket gyakran csak karhatalom igénybevételével sikerüli feloszlatni. Egyes vidéki helyeken a csendőrök oldal­fegyverüket, a rendőrök pedig gumibotot használtak a tüntetők szétoszlatására. Országszerte számos letartóz­tatás történt. I NYARALJON A FÖLDKÖZI TENGEREN pazar luxushaióink körutazásain. „CONTE VERDE" ÍCSr»^ Brioni, Abbazia, Zara, Siracusa, Palermo, Nápoly, Capri, Viareggio, Ra palló, Qénuába „GIULSO CESARE 1 1^.»,. Nizza, Barcelona, Mallorca, Palermo, Athín, Stainbul, Rhodos, Malta, Nápoly, Qénuába l-ll. osztály páratlanul olcsó tarifával I Turista-osztály egészen népszerű árakkal! Strandfürdő a fedélzeten, bálok, mulatságok, gyönyörű kirándulások minden kikötőben. Prospektust díjmentesen küldenek „ITA LI A" tengerhajózási társaság budapesti irodái: THÖKÖLY ÚT 2 VÁCI UCCA 17 Maniu visszatért a politikai életbe Újra élére állt a nemzeti parasztpártnak — A jövő hét elejére várják az új Maniu-kormány megalakulását — Maniu elbocsátja Károly király bizalmi embereit? Bukarest, augusztus 1. (A Pesti Napló külön tudósítójától) Vasárnap délután hat órakor fontos ülésre ült össze a nemzeti parasztpárt végrehajtóbizottsága. Az ülés egyetlen napirendi pontja a párt elnöki tisztének betöltése volt, miután Maniu Gyula lemondásával az elnöki állás megüresedett. Az ülésen egyhangúan leszögezték, hogy Maniu nem háríthatja magá­tól az elnöki állás újravállalá­sát, mert ezt nemcsak a párt, hanem az ország érdekei is í?y kívánják. Maniu hosszabb be saédhen fejtette ki álláspont­ját, majd kijelentette, hogy elfogadja a pártvezéri tisz tet. Maniu Bukarest, augusztus 1. A nemzeti parasztpárt elnöksége ma délelőtt a párt élére visszatért Maniu elnöklésével ülést tartott, amelyen a kormány megalakulásának a kérdését vitatták meg, továbbá a párt magatar­tását a konverziós törvényjavaslattal és a bíróság előtti likvidálási törvénytervezettel szemben. Az utóbbi két kérdésben a vitát a további üléseken folytatják. Politikai körökben most már bizonyosra ve­szik, hogy Maniu Gyula a pártvezérség vállalása után a miniszterelnökséget is vállalja és hogy a jövő hét elejére már megalakul az új Maniu-kor­mány. Bukarestben úgynevezett nagy kormányt várnak, amelyben a nemzeti parasztpárt vala­mennyi kiválósága tárcát kap. Külügyminiszter valószínűleg Vajda-Vojvod" Sándor lesz, belügy­miniszter Michalache, pénzügyminiszter pedig Mi­roncscu. Az új kormányból a vezető parasztpárti politikusok közül csak azok maradnak ki, akik an­nakidején, amikor Maniu Gyula és Károly'király között kenyértörésre került a sor, Maniu ellen és a korona mellett foglaltak állást. Maniu Gyula nem felejtette el ezt a konfliktust s úgy hírlik, hogy mindazokat a vezető főtisztviselőket elbo­csátja állásukból, akik annakidején Károly királ>t bizalmi emberei voltak. Távozik helyérői többek között a párizsi román követ, a rendőrség főfel­ügyelője, a vasutak és a posta vezérigazga­tója, stb. Áz új parlament ülésszaka augusztus 15-éu befejeződik. Addig csak néhány sürgősebb pénz­ügyig és gazdasági törvényjavaslatot hoznak tető alá. így többek között egy törvényjavaslatot is, amely felhatalmazza a kormányt, hogy sürgős pénzügyi intézkedéseket a parlament előzetes meg­kérdezése nélkül is életbeléptethessen. Ilyen ese­tekben azonban utólag feltétlenül ki kell kérni a parlament hozzájárulását. Kitört a háború Bolívia és Paraguay közt

Next

/
Thumbnails
Contents