Pesti Napló, 1932. október (83. évfolyam, 220–245. szám)

1932-10-01 / 220. szám

3 Vasárnap PESTI NAPLÓ 1932 október 2 A barna és kék ing nagy csatája Bécs uccáín Romboló vad verekedés a községtanács ülésén nemzeti szocialisiák és szociáldemokraták között — Uccai harcok, lövöldözés, sebesülések, letartóztatások Bécs több kerületében — Rendkívüli minisztertanács Bécs, szeptember 30. (A Pesti Napló bécsi szerkesztőségének telefónjelentése.) Bécs ma a délutáni és esti órákban valóságos csatatér volt. Nemzeti szocialisták és szociáldemo­kraták a város több pontján összeverekedtek, a verekedéseknek, amelyeknek valósággal közelharc jellege volt, mindkét részről több sebesültje van. A rendőrség sok embert letartóztatott. A barna és a kék ing felvonulása Az éjjeli órákban is folyó verekedések törté­nete napokkal ezelőttre vezethető vissza. Az oszt­rák nemzeti szocialista párt szeptember 28-ától október 2-áig úgynevezett Gautagot, pártkongresz­szust hirdetett Bécsben, ahova összetoborozta hí­veit- A nemzeti szocialista lapok előre jelezték, hogy a Gautag nem fog minden összetűzés nélkül lefolyni. A szociáldemokraták ugyanezekre a na­pokra többhelyütt ülést hirdettek, és amint a nem­zeti szocialisták kiadták a jelszót, hogy híveiknek barna ingben kell az uccákon megjelenniök, ugyan­úgy a szociáldemokraták is elrendelték, hogy párt­híveik kék ingben jelenjenek meg. Bécs városnak különösen külső kerületeiben három nap óta rengeteg barna- és kékinges fiatal­embert lehet látni, főleg, egészen fiatal suhancokat, akik kihívó arccal és provokáló megjegyzésekkel haladnak el egymás mellett. A kongresszus első két napja mindezek dacára, egyes kisebb összetűzéstől eltekintve, nagyobb baj nélkül mult el. Péntek estére azonban teljes mér­tékben kitört a pártszenvedély, amelyet a vezérek napok óta szítottak. Mára kiderült, hogy a német nacionálszocialisták egyik vezére, Georg Slrasser, tegnap délután Németországból megérkezett Bécs­be, délután és este résztvett két pártgyűlésen, ott gyújtó beszédeket mondott, majd az éjjeli vonattal elutazott. Vad verekedés a községtanács ülésén A nemzeti szocialisták ma határozott fel­lépésre szánták el magukat. Ma délutánra volt kitűzve Bécs város községtanácsának közgyű­lése, amelyen Seitz, Bécs város szociáldemokrata polgármestere elnökölt. A közsógtanáosban tudvalevőleg szociáldemokrata többség van, de bőségben vannak keresztényszocialisták is és a legutóbbi választás óta bekerült húsz nemzeti szocialista. Az egyik keresztényszocialista városi tanácsnok beszámolója utón felállott Frauenfeld náci-vezér és a következő bejelentést tette: — A községtanács nemzeti szocialista pártja elhatározta, hogy tekintettel azokra az össze­tűzésekre, amelyek Bécs város uccáin a szociál­demokrata párt kihívó magatartása következté­ben az utóbbi napokban lefolytak, a mai ülésen nem vesz részt és a tanácskozótermet ezennel el­hagyja. A nemzeti szocialisták erre felálltak. A szociál­demokraták a közbeszólások özönével illették őkot: — Távozzanak minél gyorsabban! Jó lesz, ha kimennek! A zsúfolt karzaton rendkívül sok polgári néző volt jelen, ezek közül is többen kiáltozni kezdtek a nemzeti szocialistákra. A nemzeti szocialisták aránylag nyugodtan távoztak a teremből, csak az egyik nemzeti szocialista városatya kiáltott vissza a szociáldemokraták padsora felé: — Ott ülnek a gyilkosok! Más nemzeti szocialista pedig öklével fenye­getőzött. A szociáldemokraták erre ezt kiáltották feléjük: — Tacskók! Tetves kölykök! Erre a felkiáltásra az egyik nácivezér, Griess­ler, visszarohant és rátám-adt Grolig szociálde­mokrata városatyára. Kettejük között valóságos bokszpárbaj fejlődött ki. Ez volt voltaképpen a jel arra, hogy az amúgyis végletekig felizgatott két tábor egymásnak rohanjon. Már az ajtóban levő nacionálszocialisták visszafordultak és ka­bátjuk alól elővéve a magukkal hozott botokat, rárohantak a szociáldemokratákra és ütlegelni kezdték őket. A szociáldemokraták, akiknél nem volt semmiféle fegyver, kénytelenek voltak az ülésteremben levő nagyobb tárgyakat, hamutartó­kat, lámpaernyőket, széklábakat megragadni. Per­cekig tartó vad tumultus kezdődött. A tusa egyre hevesebb lett a terem közepén. A verekedők a föl­dön henteregtek és úgy ütötték-vérték egymást. A keresztényszocialisták csillapítani igyekeztek, de minden kísérlet hiábavalónak bizonyult. Köz­ben az ülésterem összes ablakait bezúzták. Végül is győzött a többség, a nacionálszocialistákat ki­tuszkolták az ülésteremből. Verekedés után az ülésterem a tökéletes pusz­tulás képét mutatta,. A Iwern telve van szétszórt törmelékekkel. Percekig tart, amíg a nyugalom helyreáll. Ekkor kiderül, hogy a verekedésben három nemzeti szocialista és négy szociáldemo­krata megsebesült. A nemzeti szocialista sebesül­tek között van a vezér Frauenfeld is. A nemzeti szocialisták a szomszédos rendőrőrszobára siet­tek, ahol bekötözték sérüléseiket. Amikor a nyugalom végre helyreállt. Seitz polgármester mély sajnálatának adott kifejezést a történtek felett, bejelentette, hogy a vizsgálatot megindítja, Kuntschak keresztényszocialista pártvezér hangoztatta, hogy harminc év alatt ilyen szégyen nem esett Bécs város képviselőtes­tületén. Azt ajánlotta, hogy a szégyenletes ese­mények hatása alatt hagyják abba az ülést. Ez meg is történt. Megütköznek a kék- és barnaingesek Körülbelül ugyanabban az időben valóságos csata folyt le Bécs város egyik belső kerületében, a Mariahilfen, amelynek körülbelül olyan karak­tere van, mint Budapesten az Erzsébetváros, Erzsébet körút és Rottenbiller ucca között elter­jedő részének. Ebben a kerületben van az úgyne­vezett barna ház, s közelében a VI. kerületi szociáldemokrata pártszorvezeti épület. Itt történt a véres összeütközés. A rendőrség hivatalos megállapítása szerint a véres csata i'igy keletkezett, hogy egy öreg zsidó, akinek a kilétét nem sikerült megállapítani, a Hirschgassen menve, elhaladt a barna ház előtt. A nemzeti szocialisták gúnyos szavakkal illették, majd üldözni kezdték. Mintegy nyolcvanan szalad­tak utána. A csoport bekerült abba a mellék­nccába, amelyben a szociáldemokrata pártszerve­zet kerületi háza van. Abban a pillanatban, ami­kor a ház elé értek — hogy miként azt nem lehe­tett megállapítani — vad harc keletkezett a nem­zeti szocialisták és a szociáldemokraták között. Az üldözöttnek sikerült elmenekülnie. A rendőrök a tömeg közé lőnek A nemzeti szocialisták azt állítják, hogy ami­kör a szakszervezet épülete előtt elhaladtak, a szakszervezetből két lövést adtak le rájuk. A szo­ciáldemokraták azt mondják, hogy a nemzeti szo­cialisták kövekkel ostromolták meg a házat. Hogy voltaképpen ki kezdte az ütközetet, azt most már nehéz megállapítani. Tény az, hogy a házból lőt­tek és tény az is. hogy a nemzeti szocialisták kö­vekkel úgy megdobáliák a szakszervezeti házat, hogy egyetlen ablaka sem maradt épen. A rendőrség rohamosztagai automobilon ér­keztek a helyszínére ás oszlásra szólították fel a verekedőket. Amikor a felszólítás eredménytelen maradt, a rendőrök a tömeg közé lőttek. Való­ságos harc fejlődött ki a nacionálszocialisták. a szociáldemokraták és a rendőrök között A harc­nak 21 súlyos sebesült áldozata van. Közöttük két rendőr. Az egyik lövéstől sérült meg súlyo­san, a másikat úgy hasbarúgták, hogy ájultan terült el. A kerületi rendőrségről egyre több és több automobil jelent meg fegyveres rendőrök­kel megrakva. Körülbelül félóra hosszáig tartott az nccai harc, amelynek során a rendőrség 50 embert tar­tóztatott le. Ujabb harcok, 100 sebesült Hasonló körülmények között történt össze­ütközés a nemzeti szocialisták cs a szocialisták között Bécsnek a budapesti Kőbányához hasonló kerületében, a Rudolf sneimben. A nemzeti szocialisták a budapesti Dob ucca és Szerecsen ucca jellegéhez hasonló bécsi Lipót­városban tüntető sátát tartottak, ahol szintén verekedést rendeztek, a rendőrségnék azonban sikerült megakadályozni a nagyobb verekedést. A III. kerületben, ahol egy hatalmas hang-ver­senyteremben este gyűlést tartottak a nemzeti szo­cialisták, óriási rendőri készültség jelent meg, amelynek sikerült fentartani a rendet, ami annál nehezebb volt, mert a kommunisták a szomszédos uccában nagy felvonulást rendeztek. A késő esti órákban a Margareten kerületben, amelynek körülbelül olyan a karaktere mint Bu­dapesten a külső Terézvárosnak, ugyancsak össze­verekedtek a nacionalszocialislák és a szociálde­mokraták. Ebben a harcban három ember súlyo­san, mintegy 100 könnyebben megsebesült. A rendőrök igen sok embert letartóztattak. Bécsben a lövöldöz;'sek és verekedések híre villámgyorsan terjedt el. A mariahiJfi kerületben, amely Bécs e?yik legnépesebb kereskedő negyede, a kereskedők nyomban lehúzták üzleti redőnyei­ket. Lehúzták a Mariahilferstrassen isi, amely ennek a kerületnek a legnagyobb uccája. A li.poh különkiadásban siámoltak be az eseményekről. Az izgalom általános. Rendkívüli minisztertanács A verekedések hírére a kormány rendkívüli minisztertanácsra ült össze. A minisztertanács este kilenc órakor kezdődött és éjfélig tartott. Nagy feltűnést keltett, hogy ejjel II órakor Dotlfuss szövetségi kancellár elhagyta a minisz­tertanácsot és Milclas köztársasági e.nökhöz ment. Valószínűnek tartják, hogy a becsi rendőrfőnöki állást még az éjjel betöltik dr. Brandl Ferenccel, aki két év óta, mint a rendőrség alelnöke, teljes pártatlansággal és kitűnő eréllyel vezeti a bécsi rendőrséget. Általában valószínűnek tartják, hogy az osztrák kormány a nemzeti szocialisták további üléseit, amelyek még két napra vannak tervezve, nem fogja betiltani, de meg fogja tiltani, hogy akár a nemzeti szocialisták, akár a szociáldemo­kraták egyenruhákat vagy ennek megfelelő inge­ket hordjanak, vagyis ugyanúgy, mint annakide­jén a német kormány tette, kimondja az uniformis tilalmát. Éjjel félegy óraikor jelenti telefonon a Pesti Napló bécsi szerkesztősége: A rendőrségen elhatározták, hogy a bécsi városházát ma éjszakéra erős őrizet alá helyezik. Éjfél körül egész sereg teherautó jelent meg a városháza körül, zsúfolva rendőrökkel. A rend­őrök körülvették a városházát és egész éjjel őrizet alatt tartják. Bccs főuccáin a rendőrőrszemeket megkettőzték. A rendkívüli minisztertanács, amely éjfélig tartott, határozathozatal nélkül ért véget. A mi­nisztertanácsot holnap folytatják. BEN HUR, AZ ÚJ BÖLÉNYBIKA, megérkezett az Állatkertbe, Németországból importálták Bu­dapestre A sajóbábonyi csendőrgyilkos a statáriális bíróság előtt Miskolc, szeptember 30. Péntek reggel kilenc órakor dr. Tóth Dezső törvényszéki tanácselnök elnökletével összeült a statáriális bíróság, hogy ítéletet mondjon Váradi Imre ügyében,« aki Papp Arzén csendőrtiszthelyet­test Sajóbábonyban megölte. Váradi elmondta, hogy a végzetes estén az úton vándorolt, csend­őrök jöttek szembe, puskatussal verni kezdték. A vádlott nem emlékszik a lövés körülményeire. Az eset után egy csűrben aludt, majd amikor másnap reggel megtudta, hogy a esendői-tiszthelyettes has­lövést kapott, begyalogolt Miskolcra s ott dr. Haj­nal Dezső kíséretében önként jelentkezett az ügyészségen. Az első tanú Zachár József, aki látta az ese­ményeket. P]lmondta, hogy a csendőrök a szeszfőz­déből jöttek ki, amikor találkoztak Váradival. Nagy tumultus támadt, aztán mind a hárman le­buktak, Váradi kelt fel először, kezében volt Pap fegyvere, elszaladt, majd megállt és a fegyvert lö vésre készen tartotta. Pao és Váradi nem dulakod­tak. Néhány pillanat múlva eldördült a fegyver. A délutáni tárgyalásson folytatták a tanúkihallgatá­sokat. A meggyilkolt csendőrtiszthelyettes húsz­éves okleveles tanítófia azt vallotta, hogy édes­apja az utolsó órákban kijelentette előtte, hogy szabályszerűen járt el az igazoltatás során, de az igazoltatás elől Váradi el akart menekülni. Kakuk Imre osendőrtörzsőrmester, aki annak­idején a meggyilkolt Pap Arzénnal együtt volt járőrben, előadta, hogy a gyilkosság estéjén ellá­togattak a szeszfőzdébe, de ott nem ittak. Váradi az őt igazoltatni akaró csendőrtiszthelyettesnek nem válaszolt, hanem futásnak eredt, mire mind a ketten üldözőbe vették. Néhány pillanat múlva lö­vést hallott. Pap Arzén megsebesült, de nagynehe­zen még betámolygott a szeszfőzdébe, ahol első se­gélyben részesítették. Ezután több tanú egybe­hangzóan előadja vallomásában, hogy Váradi Imre izgága, kötekedő természetű ember hírében állott. Több lényegtelen tanúvallomás után dr. Vass Miklós védő a bizonyítás kiegészítésére tett indítványt, ezt azonban a bíróság mellőzte. Dr. Po­toczky Dezső és dr. Bojárszky Dezső orvosszakér­tők terjesztik elő szakvéleményüket, amely sze­rint Pap Arzén halálát a has baloldalán behatolt és a háton kijövő szúrás okozta. A lövés okozta karseb jelentéktelen volt. A boncolás alkalmával Pap Arzén belsőrészeiben alkohol nyomait nem ta­lálták. Dr. Hönigsfeld Jenő és dr. Pfliegler Imrei törvényszéki elmeszakértők szerint Váradi Imré­nél kifejezett elmebetegségnek semmi tünete nincs.

Next

/
Thumbnails
Contents