Pesti Napló, 1932. december (83. évfolyam, 270-294. szám)

1932-12-01 / 270. szám

Csütörtök PESTI NAPLÓ 1932 december 1 A MAGYAR EXPORT , A HIVATALOK LABIRINTUSÁBAN JELMAGYARÁZAT: 0. V. — osztályvezető. M. E. I. = Mezőgazdasági Export Intézet. K. K.I.— Külkereskedelmi Intézet. D. B. — Devizabank. K.l. = Külöuiroda. K. K. — Kereskedelmi Kamara. Sí. B. — Stillhalte Bizottság Ez az ábra azt a hallatlanul s kívülálló szá­mára szinte érthetetlenül komplikált szervezetet mutatja be, amelyen minden magyar kiviteli ügynek keresztül kell esni, mielőtt a megvalósu­lás stádiumába léphet. Egymás mellé és fölé ren­delt retorták' tömegei akadályozzák az ügyek kí­vánatosán gyors lebonyolítását s gyakran még a szakemberek is eltévednek a hivatalok útvesz­tőiben. Gömbös Gyula miniszterelnök azzal a tervvel foglalkozik, hogy ezt a labirintust, amelynek kár­tékony és fölöslegesen akadályozó voltát felis­merte, véglegesen kikapcsolja a magyar gazda­sági élet nehézségeinek sorából. Már el is készí­tette azt a tervezetet, amely szerint az itt látható sok és komplikált hivatal helyett egyetlen szerv foglalkozik majd a kiviteli ügyek intézésével és támogatásával. A miniszterelnök a csütörtöki minisztertanács elé terjeszti új elgondolását s amennyiben azt a minisztertanács letárgyalja, az új szerv már a legközelebbi napokban meg is kezdi működését, amitől sok sikert remélnek. Ügy tudjuk, hogy az új kiviteli szerv vezeté­sére Winchkler István külügyminiszteri tanácsos van kiszemelve, aki a gazdasági és külkereske­delmi kérdéseknek elismert szakértője, hosszúidő óta vesz részt a magyar külkereskedelmi tárgyalá­sokban és ilyen szakértői minőségben olaszor­szági útján is elkísérte Gömbös Gyula miniszter- elnököt. ellentmondók. Ha visszaélést talál bármely olda­lon, azt a legszigorúbban megtorolja. „Az adóvégrehajtások veszélyeztetik a termelés folytonosságát!“ Eckhardt Tibor a legsúlyosabban kifogásolta, hogy az adóvégrehajtások során a téli kenyér- magkészletet, a vetőmagot és a mezőgazdasági fel­szerelést is lefoglalják s ezzel veszélyeztetik a ter­melés folytonosságát. Ha az ügyet politikai szem­mel nézné, azt mondaná: csak csinálják az urak, négy hét múlva nem marad az országban kor­mánypárti. De ugyanakkor adófizető sem ma­radna. El lehet-e vinni a téli kenyérmagot adóba? Sokhelyen a jármosökröt, a vetőmagot már árve­rezik is. Az ország jövő évi termésében máris 20 százalékos kárt okoztak. Adót fizetni kell. Aki nem ezt hirdeti, azt kizárják pártjukból. Utasítsa a miniszter a legszigorúbban az összes hatóságokat, hogy a háztartáshoz szükséges élelmiszert és az élő és holt mezőgazdasági felszerelést ne merjék elvinni. A termelés folytonosságának biztosítása mindenekelőtt való, megelőzi az adóvégrehajtást és a bankkamatot. Milyen jogon nyilvánít véle­ményt a főispán az 5000 pengőn felüli hátraléko­sok ügyében? így csak a Balkánon csinálnak poli­tikát, de civilizált országban nem. Egyes falvak­ban a jegyzők megmondják, hogy azért árverez- tetik el adóban az embereket, mert ellenzékiek. Hajlandó-e a miniszter azonnal letörni ezeket a je­lenségeket s felfüggeszteni állásuktól ezeket jegyzőket? Nem fogunk beletörődni abba, hogy balkáni eljárási módok, amelyek már úgyis kez­denek túltengeni Magyarországon, újabb terüle­tekre terjedjenek át. Imrédy Béla pénzügyminiszter válaszolt ez­után egyszerre Farkas Tibornak, gróf Hunyady Ferencnek és Eckhardt Tibornak. A pénzügyminiszter beszéde az adókérdésekről Imrédy pénzügyminiszter: A közterhek elosz­tásának és behajtásának kérdése két részre oszt­ható. Az eg>Tik az állami jövedelmek cirkulá­ciója, a másik pedig a jövedelem eloszlásának kérdése. Az állam jövedelmei ugyanis visszake­rülnek a gazdasági életbe. Rassay Károly: Az álláshalmozóknak jutnak. Imrédy Béla: Ezen a csonka területen kilenc­millió lélek van összezsúfolva. A trianoni béke megcsonkította Magyarországot, és itt mi nehéz helyzetbe kerültünk. A termelés folytonosságát biztosítani kell. Olyan államigazgatás, amely egy előrelátható kiadást nem tud fedezni, anarchiára vezet. Ezért kénytelen kérni a fokozottabb adó­fizetést. Mindenkinek törekedni kell arra, hogy minél többet és minél jobban tudjon termelni. Olaszország viszonylagos prosperitását az teszi lehetővé, hogy az adózók támogatják az országot. Rassay Károly: Pocsékolás folyik itt a jöve­delmekkel. Berki Gyula többször közbeszól, mire Besse­<s fr EjP = T/ VÁLTOZATLAN SALAMANDER MINŐSÉG VÁLTOZOTT SALAMANDER ARCSOPORTOKBAN IV. KecskeméH u. 19­IV.KossuhhL.u.2. Szeged; Kárász u.6. VILErzsébeLlut.36. VI.Andrássy-tt 3f. cí rt

Next

/
Thumbnails
Contents