Pesti Napló, 1932. december (83. évfolyam, 270-294. szám)

1932-12-01 / 270. szám

• >r 4 Csütörtök PESTI NAPLÓ 1935 tlecemfier f Árverésen megvettük az Üveg, Porcellán és Zománcedényárusító rt. (VILÁGEDÉNYÁRUHÁZ) Will., NipszínBtáz ueca 29 minden raktáron levő árukészletét, melyet a helyszínen hihetetlen olcsón árusítunk december 1-től kezdve Düagy alkatom k>a!rá£S©fft^i beszerzésére! oyey elnök figyelmezteti, hogy tartózkodjék a közbeszólásoktól. Turcsányi Egon: Mi történt a Carltonban? Földben is lehet adót fizetni : Imrédy Béla: A kiadásoknak minél nagyobb mértékben való csökkentésére és a rendelkezésre álló bevételi források felkutatására van szükség. _4j kormánynak az a-eé4-ja, hogy ct-kétségtelenül tézaurált ban k jegy tömeg eket felkutassa. (Nagy záj.) A holnapi nap folyamán napvilágot fog látni egy pénzügyminiszteri kimutatás, amelyből kide­rül, hogy a költségvetési év első négy hónapjában az összes kiadások nem tettek, ki többet 215 millió- iuíl. Éhez hozzáadandó a kincstár által a Nemzeti Bankba befizetett összeg, valamint az az ösz- sSeg, amit a transzferalapba' kellett j volna befizetni. Végeredményben megállapítható, hogy uk első négy hónapra eső kiadás alatta ma­riid az egész évi büdsé egykarmadának, de alatta marad annak a büdséösszeg egyharma­dának is, amit a népszövetségi bizottság 800 mil­lió pengőben állapított meg. Nem lehet tehát azt iúondani, hogy itt pocsckolás folyik. Ami az adó­hátralékoknak földben vagy terményben való fize­tését illeti, nfár készül.egy rendelettervezet, amely ihegengedi az adóhátralékoknak földben való le- fizetését is. . Rassay Károly: Egy evvel ezelőtt már indít­ványoztuk ezt, de leszavaztak bennünket. . .Ítílréjty Béla: Terményben nem lehet adót fizetni, de már érintkezésbe léptünk a Futárával, hogy lépjen közbe azokon a helyeken, ahol ter­ménnyel akarnak adót fizetni és a Futura vásá­rolja össze a terményeket. (Nagy zaj.)_ — Már ptegiftt a Futyra, Kiáltják közbe a baloldalon. Imrédy pénzügyminiszter: Ami a végrehajtá­sok kérdését illeti, bizottságot szervezett, amely ellenőrzi, hogy a végrehajtások a miniszter inten­ciódnak ^megfelelően folynak-e. Ami azt illeti, hogy a megélhetéshez szükséges eszközöket nem lehet végrehajtási eljárás alá vonni, ezirúnyban már intézkedés is történt. Intézkedés fog történni ab­ban az irányban is, hogy szabadkézből lehessen eladni a lefoglalt tárgyakat, hogy így a végre: hajtást szenvedő maga árusíthassa el azokat. Kéri válaszának tudomásul vételét. :. Farkas Tibor viszonválaszában megállapította, heigy szomorú jelenség, hogy a vidéki tisztviselők elsején nem mindig kapják meg fizetésüket, vi­szont a magasabb rangban, levők és mi, a Ház tagjai, mindig megkaptuk a fizetésünket. Elismer­jük; hogy nem kellemes ma Magyarországon pénz­ügyminiszternek lenni, de nem kellemes adófize­tőnek lenni sem. Gróf Hunyady Ferenc viszonválaszában kije­lenti, hogy az eddigi adósvédelmi rendelkezéseket nem taitjá kielégítőnek. ' /Eckhardt' Tibor bejelenti, hogy a kisgazdapárt konkrét földteherrendezési javaslattal jön a Ház elé. Imrédy pénzügyminiszter ismételten felszólalt és kijelentette, hogy nem enged politikumot be­vinni az adóbehajtás kérdésébe. Eckhardt újabb felszólalásában arról beszélt, hogy a főispánoknak túlságosan széleskörű diszkrecionális joguk van abban a tekintetben, hogy mikor lehet elnézést tanúsítani az adófize­tőkkel szemben. lehetetlen helyzet az. — mondja — hogy ilyen hatalmat adjanak Borbély-Mac.zky Emil-féle emberek kezébe, aki büntetendő cselek­ménytől sem riad vissza, ha politikumról van szó. (Nagy zaj.) A Ház tudomásul veszi a miniszter válaszát, Néinethy, Vilmos a mezőgazdasági munkások bérfizetése tárgyában interpellált. Kérte a földmű­velésügyi minisztert, hogy jöjjön a Ház elé olyan törvényjavaslattal, amely törvényesen rendezi a mezőgazdasági, munkások bérkövetelésének bizto­sítását. Káilay mipiszteú kijelentette, hogy ezzel a kérdéssel hivatalbalépcse óta fqglalkozik és ké­szül a javaslat. .. v,. , . t 1 Az OTi szanálása Pakots József a belügyminisztert interpellálta az OTT szanálási tervezettel kapcsólatban. Felem­líti. hogy az új tervezet szerint az alkalmazottak­nak egy pengőt kellene fizetniök a -beteglap kiállí­tásáért és meg kellene fizetniök a gyógyszerek árának 50 százalékát. Ez ellen tiltakozik, mert ha ilyen költségeket kell a beteg munkásoknak fizet­niük, akkor inkább nem fognak orvoshoz menni. A kormány távol áll az élettől; A parlament mai működése szánalmas. Az interpellációt kiadták a belügyminisz­ternek. Ugyancsak kiadták a miniszternek Hegymegi Kiss Pál interpellációját a hortobágyi zsilip tárgyában. Némethy Vilmos az irányban terjeszt elő interpellációt, hogy a kisgazdákat tűzkár biztosí­tásra kényszerítik. Ezt az interpellációt is kiad­ják a miniszternek. Kórodi-Katona János a tompái jegyző ügyé­ben interpellálja meg a belügyminisztert. Inter­pellációját kiadják a belügyminiszternek. Hegymegi Kiss Pál arról interpellál, hogy a kemeesei járásban levő Demecser községben — ahol Káilay földművelésügyi miniszter a képvi­selő — a kisgazdapárt helyiséget akart felállítani. A főszolgabíró elutasította a kérést azzal, hogy a helyiség nem padlózott, konyhára nyílik és nines külön bejárata. Bejelenti, hogy a miniszterelnök szerdán délben intézkedett, hogy a független kisgazdapártnak adjanak helyiséget Demecserben.’ Káilay miniszter személyes kérdésben vála­szolt, mert Hegymegi Kiss Pál az ő személyét is érintette, mint a kerület országgyűlési képviselő­jét. Kijelenti, hogy ne.ki c-sak olygn mandátumra; van szüksége, amely bizalmon alapul. Káilay fő­szolgabírót az. ő határozott ellenzéke dacára tették Oda főszolgabírónak és azóta ő a főszolgabíróval nem is beszélt. A mezöcsáti vetőmag Eckhardt Tibor a mezöcsáti járásban történt vetőmagkiosztással és a tiszabábolr.ai gátépítés­sel foglalkozott. Kijelentette, hogy Mezőcsáton kétféle vetőmagkiosztás volt. Akik őrá szavaztak, nzok nem kaptak semmit, akik Purglyra szavaz­tak, azok kaptak, még olyanok is, akiknek arra joguk sem volt. A tiszabábolnai gátépítést is kor- tesoélokra használták fel. Káilay miniszter visszautasította Eckhardt vádjait. A vetőmagkiosztás ügyét megvizsgálták és megállapították, hogy Eckhardt szavazóit is 50 százalékban kielégítették. Az ellenzék padsoraiból felhangzik a kiáltás: — Hol a kormány? Ilyenkor nincs itt a kor­mány, amikor Kolozsvárott a románok betörtek a magyar konzulátusra. Még nem tudják, hogy mi történt Kolozsvárottf Plakátpályázat eredménye: A Szt. Gellért Gyógyfürdő és Szálló pályázatot hirdetett oly kétíves művészi plakátra, mely szuggesztiv módon érzékelteti, hogy a Szt. Geltért, Széchenyi és Rudas Gyógyfürdőit radioaktiv forrásvizének tisztasági cé­lokra való rendszeres használata sok­kal egészségesebb, mint a közönséges feítnelegi ett vízben otthon használt kádfürdőké, A beérkezett pályaművek megtekinthetők a Szt Gellért Gyógyfürdő nagycsarnokában és télikertjében december 3-ig reggot 7-tól este 6-g, december 4-én déli 12 óráig. Az ellenzéki oldalon percekig tart a felzú­dulás. Váry Albert: Erről nem tehet a kormány. A független kisgazdapárt levéltitok megsértéséért feljelenti Borbély-ixzaczky főispánt Eckhardt Tibor ezután a földművelésügyi mi­nisztert interpellálja Kulin István tiszajobbparti mezőgazdasági főtitkár felfüggesztése miatt. El-, mondja, hogy politikai okokból függesztették fel a főtitkárt, noha semmiféle olyan politikai tevé­kenységet nem fejtett ki, ami nem volna megen­gedhető. Az országos mezőgazdasági kamarától leirat érkezett a miskolci kamarához, amilyben kérdést intéztek, vájjon Kulin nem fejt-e ki nr g- engedhetlen politikai tevékenységet. Ö régi jóba­rátja Kulinnak. akitől igenis kért gazdasági infor­mációkat, de soha semmiféle politikai tevékeny­ségre nem kérte De kérdi, miért lenne Kulinra nézve inkompatibilis az, ami nem inkompaFbilis a Házban ülő képviselőkre? Itt a Házban ülnek mezőgazdasági kamarai exponensek. Itt van Bottlik József, Vay László, Marschall Ferenc, ak k valamennyien tagjai a kamarának, sőt vezető po­zícióban vannak. Minden rendben le,ti volna, de a kamarának egyjk bizottsági ülésén felállott Bor- bély-Maczky Emil borsodi főispán, aki lopd)le­velekkel jogtalanul nyilvánosságra hozott olyan dolgokat, amelyek nem f ebinek meg a valóságnak, és amely leveleket Kulin főtitkár alá sem írt. Be­jelenti, hogy a lopott levelek nyilvánosságraho- zása miatt a párt megbízásából levéltitok megsér­téséért feljelentést tesz Borbély-Maczky Emil fő s- pán ellen. A fegyelmi Kulin ellen megindult és őt felfüggesztették állásától. Senkinek s:ncs joga megakadályozni, hogv magyar állampolgár bár­kivel is levelezzen. Kérdi a minisztert, milyen or­voslást ad az ártatlanul meghurcolt embernek? Presztízskérdést csinál ebből. Balkáni nívóra sül­lyesztik le ezt az országot. Amikor a határokon túl felgyújtják^ a magyár konzulátust és nemzetközi területre kitűzik a román zászlót, amikor súlyos nemzetközi sérelem éri a magyar népet a szomszé­dos országok részéről, súlyos sérelem éri a ma­gyar kisebbséget, akkor..a hifvánv balkáni szeljeé met nemcsak odaát kell üldözni. Nem tűrjük, hogy Szent István birodalma piszkos balkáni állammá legyen. (Óriási zaj az egész Házban.) Káilay: Itt a válasz azoknak, akik toleráns álláspontot köveiéinek! Káilay Miklós miniszter: Akkor tudtam volna Eckhardt gondolatmenetét követni, ha nemzeti el­lenállást és megtorlást követelt volna azokkal az atrocitásokkal szemben, amelyek a szomszéd álla­mok részéről értek bennünket. A délután folya­mán beszéd hangzott el a napirendi vitában, amely azt kívánta, hogy más gesztussal kell közeledni Románia és Jugoszlávia felé. A kormány nem adott választ. De az, amit a külügyminiszter úr a jugoszláv lapok magatartásáról elmondott és amit Eckhardt Tibor most felemlített, válasz arra a toleráns felfogásra, amelyet bizonyos oldalról a magyar kormányra rá akarnak oktrojálni, de amellyel szemben nekünk önérzetes magyar állás­pontot, a meg nem alkuvó, a meg nem hunyász- kodó és a magunk érdekeivel szemben semmi mást cl nem ismerő álláspontot kell képviselnünk. Ezután válaszolt Eckhardtnak Kulin főtitkárra vonatkozó kérdésére és kijelentette, hogy a kama­rához jött bejelentés íjlapján kütelességszerüen megvizsgálták az ügyet. Van egy 1931-ben kelt kamarai határozat, amely kimondja, hogy a poli­tikai tevékenység ügyében a sajá( hatáskörében fog határozni. E "határozat elé a miniszternek nincs módja akadályokat gördíteni. Eckhardt Tibor: Valótlanság, hogy Kulint bár­lett az orvosok és a közönség legkedveltebb basha j t ó j a, az 12 dragée 54 fill., 20 dragée 90 fill,, 60 dragée P 2.50 . ARIIN miféle kisgazdapárti érdek vezette volna, ilyet csak a hitvány Balkánon lehet mondani. Eckhardtnak erre a kijelentésére óriási vihar támad, Hajós Kálmán magából kikelten kiáltja: — Hogy lehet ilyet mondani, hogy Balkán? Vonja vissza! — De igenis Balkán — kiáltja magából kikel­ten Eckhardt. Káilay miniszter^ több egysógespárti képvise­lővel hirtelen elhagyja a termet, Czettler elnök pe­dig rendreutasítja Eckhardt Tibort. Eckhardt következő interpellációjában a mező- Csáti hatósági visszaéléseket tette szóvá. Büntető- paranccsal árasztjuk el az ellenzéki polgárokat. Az egyik igrici Eckbardt-szavazónak azért küld­tek büntetőparancsot, mert a Piac téren biciklizett. Szeder Ferenc mondja el ezután interpelláció­ját a belügyminiszterhez a Népszava árusítási iga­zolványainak kiadása tárgyában. Szeder másik öt interpel'ációját elhalasztotta és' ezzel az ülés kilenc órakor véget ért. Ne csak az árát nézze törődjön H minőséggel is , A Magy. Am. Fn'pur kiváló minőségű export-bútorát ... igazán ő I cs ő n kapja. NAGY ZS36MOND£ 1

Next

/
Thumbnails
Contents