Pesti Napló, 1933. január (84. évfolyam, 1–25. szám)

1933-01-01 / 1. szám

¥ 26 Vasárnap PESTI NAPLÓ 1933 janusír 1 Hasznos fycl'ni mindazoknak, kik «z ártalmatlan és tisztán természetes JSashajtó ásványvizek iránt nagyobb bizalommal viseltetnek, fuogy SchmMthaacr hatékony forrás-sókban egész Eur&pa leggazdagabb ily­nemű ásványvize Rendszerint már kisadag •/•* vn/^y po­hár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fq,gy a sztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb. a,Az elmúlt év külpolitikai méaiese kiállrándító" — írja a Temp?; helyreállítsák a germán befolyás d'; ntg túlsúlyáT. A Népszövetség a lap szerint a leíotok eszten­dőben vesztett tekintélyéből mert® tehetetlennek bizonyult a kínai-japán -viszá iyal fl emben. Magy rehézségekbe ütközött továbbá a aunai államok •jazdasagi átcsoportosítása, holott' e z az egyedüli nódja annak, hogy Közép-Európát megmentsék a Kiszámíthatatlan követkesményeltei járó összeom­lástól. Kedvező tünet, hogy sifcerült biztosítani Franciaország és Nagybritannial szoros és bizalom­mal teljes együttműködését. AT béke fenntartásá­nak legbiztosabb záloga, ha ez & két ál'am tovább­ra is egyetértésben marad es Igözos politikát követ a nemzetközi együttmunkáUSíÖdás érdekében. Párizs, december 31 Ä Temps visszapillantást vet a lefolyt év kül­ügyi eseményeire. A z elmúlt év külpolitikai mer­lege — kiábrándító. A Temps véleménye szerint az Európa-szerte uralkodó politikai válság végső okát a német cionalizmus erősödésében és nyugtalanító maga­tartásában kell keresni. A lap attól tart, hogy a fegyveres egyenjogúságnak biztosítását Német­országban újra-felfegy verzésre akarják kiaknázni és ennek megtörténtével a békesziidesek terü­leti' rendelkezéseinek revíziójára vetik rá main­kat.. A végső cél az, hogy Közép-Európa ban uaból Megjelent a vállalati alkalmazottak nyugdíjilletékeit szabályozó pénzügy­miniszteri rendelet A Magyar Távirati Iroda jelenti: . s vállalati alkalmazottak 1932. évi illetmé^f ; után jaró nyugtailletékekről a pénzügymini-^ter a követ­kező rendeletet adta ki: Az 1620. évi XXIV. törvénycikk 17. a kö­vetkező rendelkezéseket tartalr azza: »A nyilvános számadásra kötelezett vállala­tok, társaságok és intézetek tartoznak. a szolgála­tukban átló hivatalnokoknfii: altiszteknek, szol­gáknak, továbbá az á'wizgáiósáfl, fef.igyelőbizptt­ság, választmány és -ionló t rsa- igi szerveit talpainak (napibiztovjk) bár« y flnvveíás alatt adStt járandóságai v, • a nytatványi í Mtíöt készpénzben befizetm Erre a kötelezettségre az a körülmény, vájjon eziekről a járandóságok'*':, állítanak-e ki nyug­tatványt vagy sem, befolyással nincsen. A vállalatoknak joguk van w az illeteset i. járandóságból levonni. Az illetéket a pénzügyminiszter által rendelet tel szabályozandó módon készített kimutatáso! alapján a táxsaság évenként a következő é. uinná havanak végéig felhívás nélkül tartozik befizetni Az itt idézslt törvény.s rendelkezések kiterjed­nek a korlátolt felelősségű társaságokra is, mert az utóbbiakra az 1932. évi X. tó-vényeikk 2. értelmében a részvénytársaságok; irányadó ille­tékügy i jogszabályokat kell megfelelően alkal­mazni. Az említett törvényhelyek alapján a vállalati alkalmazottak 1932. évi illetményei tan fizetendő nyugtailletékre nézve az alábbiakat rendelem: _ 1. i A bevezetőben megieiölt vállalatok, tár­saságok és intézetek, a hiva; álnokok, altisztek és szolgák, valamint az 1920:XIV. t.-c. fentidézett 17. második bekezdésében említett többi személy 1932. évi járandóságai után nyugtailleték cimón az 1932. évi január-áprilisban kifizetett összes járandóságok együttes összegének 0.5 százalékát, az 1932. évi május-decemberben kifizetett összes járandóságok együttes összegének pedig — a 2030/1932. M. E. számú rendelet §-ában megha­tározott 20 százalék rendkívüli pótlék hozzászá­mításával — 06. százalékot tartoznak 1933. január végéig befizetni. 2. Ebből a célból kimutatásba kötelesek foglalni mindazokat a hivatalnoka"kat. altisztjei­ket és szolgáikat, tovdlíbá igazgatóságuknak, lel­ügyelőbizottságuknak, v4Íasztmányuknak és ha­sonló társasági szervezeteiknek mindazokat a tagjait (napibiztosokat), akiknek-részére az 1932. év folyamán egy vagy tő' K ízkerj. bármi'.yen el­nevezéssel járandóságot '"glek ki. A kimutatásban :•; . ievezett minden egyes személyre pézve fel keli' öntetni azokDak az ösz­szes járandóságoknak c ' iittes összegét, amelye­ket a megnevezett szeg m a vállalattól az 1932. év folyamán egyrészt jffiu ár—április hónapok­ban. másrészt máyflS—decembár hónapokban bár­milyen elnevezéssel i fizetés, bér, pótlék, se^lv, jutalom, tiszteletdíj, >radíj, síü l kapott. Az egyes személyek ianuár—áprilisi, illetőleg május—de­cemberi járandóságának összeadása után mutat­kozó eredniény, vagyis a "vállala> részéről a kimu­tatásban felsoroltak javára az 1932. évben egy­részt január-április hónapokban, másrészt má­jus-december hónapokban teljesített összes sze­mélyi kiadások összege a (W> százalékos, illetőleg 0.6 százalékos illeték alapja. Az olőbhi bekezdéseknek megfelelően készített kimutatást e vállalat székhelye szerint illetékes m. kir. adóhivatalhoz (Budapesten a m. ki r. köz­ponti díj- és illetékkiszabási hivatalhoz, V., Szalay ueca 10—14.) kell berjyn 'tani é>~ az illeték befizetései a hivataltól kapott postatakarékpénztár! befizetési lan felhasználásával kell 1933. évi január hó végéig teljesíteni. Budapest, 1932 december 29-én. Dr. Imrédy Béla s. k. m. kir. pénzügyminiszter Magasáltású rendőrliszteket nyugdíjazott a belügyminiszter Uj vezető kerül a II., IV. és kispesti kapitányság élére (Saját tudósítónktól.) A belügyminiszter az év utolsó napján kiadott rendeletével több magas­állású rendőrtisztet, néhány detektívet és hivatali tisztet nyugdíjazott. A nyugdíjbamenők részint betöltötték szolgálati idejüket, részint elérték az előírt korhatárt. Nyugalomba vonulnak január el­sejével dr. Ghiczy Tihamér kerületi főkapitány, Andréka Károly főkapitányhelyettes, dr. Szalay József kerületi főkapitány, Schäffer Jenő főkapi­tányh&lyettes, Zólyomi Lajos, Pászkán János, Farkas Elemér, dr. Keresztgssy Gyula, dr. Bartha Endre. Becker Adám, Katona Rezső, dr. Perger Kálmán, dr. Gál László, Szvoboda Sándor rendőr­főtanácsosok, Kincses Imre rendőrkapitány, dr. Bartha József rendőrorvos-főtanácsos, Nemessy Dezső detektívfelügyelő, Berger R zső detektív­felügyelő, Pályi Sándor detektív, Székely József és Mann László segédhivatali igazgatók, Sulyok János segédhivatal^ főtiszt, Bíró Mihály hivatal­tiszt, Zichy Zs'vkovics Katalin segédtiszt, Varga Zsigmond és Kalmár János kezelő. A nyugdíjazások következtében a főváros több kerületi kapitányságának élére ij ember kerül. Így új vezetőt kap a II., IV. és kispesti kerületi kapitányság, valamint az erkölcsrendészeti ható­ság is. A nyugalomha vonuló Andiéka Károly fő­kapitányhelyettes a budapesti főkapitány állandó helyettese volt. Ugy értesülünk, hagy ezt a beosz­tést ezentúl nem töltik be. Andréka Károly negyven évi szolgálat után vonul nyugalomba. Egyszerű deUhtívként kezdte pályafidását. Működésének súlypontja a rendőr­•ség államrendászsti osztályára eúk,, volt detek­tívfőnök és a bűnügyi osztály veiető.ie is. Nagy elismerést érdemelt ki a munkabérügyekben tá­madt differenciák elsimításával. Az utóbbi idők sztrájkmozgalmait munkások és -munkaadóik köl­csönös megelégedésére intézte el. Andréka egyéb­ként az utóbbi években >, fővárosi politikába«! is résztvett, az óbudai polgárság egyik vezető tagja volt. Pokolgépriadalom a bécsi postatakarékpénztár előtt Bécs, december 3L ' Nagy Izgalmat keltett szombaton délben a postata* karékpénztár környékén egy pokolgépnek látszó súlyos tárgy. Az izgalmat fokozta az a körülmeny is, hogy alig néhány napja bűzbombás merényletet követtek el a postatakarékpénztár ellen 8 attól kellett tartani, hogy az ismeretifin tettesek megismétlik a politikai merényletet. Az állítólagos pokolgépet egy rendőr fedezte fel a postai takarékpénztár épülete előtt. A gyanús tárgy faládába volt csomagolva, amelyre vörös betűkkel az volt rámá­zolva: »Vigyázat, veszélyes!« A faládában pokolgépszerü alkotmány feküdt ébresztőórával. A rendőr azonnal rob­bantási szakértőket hivatott, akik a legnagyobb óvatos­sággal felbontották az állítólagos bombát. Puskapor he­lyett azonban fűnészport találtak a dobozban, a fűrész por tetején pedig egy cédulát a következő felírással: *Boldog újévet kívánunk a postatakarékpénztárnakc, Noha <''• újabb bombamerénylet rémhírnek bizonyult, a rendőrség mégis készültséget állított fel a postatakarék-: pénztárban és környékén, mert nem tartotta kizártnak, hogy a játékbombával csak el akarták terelni a hatósá­gok fiTóimét egy valóban készülőben levő merényletről, az esti órákig azonban semmiféle robbanás nem történt, Megalakult az új bolgár kormány Szófia, december SÍ (A Pesti Napló tudósítójától.) Musanov miniszterelnök szombaton megalakí­totta az új kormányt. Munkatársai nagyjábanvéve a regi miniszterek maradtak, kivéve a nemzeti li­berálispárt minisztertagjait, akik egyelőre még vonakodnak tárcát vállalni az új kormányban, te­kintettel arra, hogy Musanov az ő rovásukra egye­zett meg az agrárpárttal. Az agrárpártot csak úgy sikerült rávennie a miniszterelnöknek a koalíció­ban való további részvételre, hogy átadta nekik a kereskedelmi tárcát, amely eddig a liberá ispárt birtok iban volt. A nemzeti liberálispárt viszont a kereskedelmi tárca nélkül nem volt hajlandó részt­venni az új kormányban. Musanov miniszterelnök a közoktatásügyi és igazságügyi tárcát, amely ed­dig a hberálispárt kezében volt, egye őre még be­tol otlenül hagyja, abban a reményben, hogy a li­befálispárt jobb belátásra jut és visszatér a kor­mányba, HÍREK SZABOLCS VÁRMEGYÉ-bőls A Nyíregyházi üreg Diákok Egyesülete közgyűlésén a követkozőket választotta tisztviselőivé. Tiszteletbeli tagok: dr. Ge­duly Henrik, vitéz Nagy Pál, dr Kovdch Elek. Elnök: Dr. Bencs Kálmán. Társelnö­k' i - Dr. Kállay Miklós, Mikecz István, dr. Mlkicz Odö'i, " ravszkn Ferenc, dr. Vietórisz József. Ügyvezető alelnök Zwick Vilmos. Alelnökök: Dr Andor Endre, dr. Erdőhegyi Lajos, dr. Fodor Jenő, Klár Gusztáv, Mi­lotay István, dr. Pazar Zoltán, dr. Korányi Endre, dr. Leffler Béla. Jegyzők: Dr. Juhász Sándor, dr. Króm?/ Károly, Máczay Lajos, Szohor Pál. Pénztáros: Homolay Géza Ellenőr: Krecsák László. Ügyészek: Dr. Porko'áb Zoltán, dr. Vietórisz István. Gondnok: Dr. Fur man La­jos. Számvizsgálók: Dr. Szopkó Dezső, Bogdán Ferenc, Glück Dezső, dr. Bálint István. — A Nyíregyházi Ügy­védi Kamara ügyészévé dr. Furman Lajost választotta. HÍREK HAJDÚ VÁRMEGYÉBŐL: A debreceni Templomegycsület ünnepélyén dr. Baltazár Dezső és dr. Rugón falvi Kiss István tartottak előadást, a háziasszonyi tisztet dr. Rugonfalvi Kiss Istvíinné, Ady Lajosné, dr. Keszerü Lajosné, dr. Miszt.i Károlyné, vitéz Szentgyörgyi Lajosné, Kontsek Kor­nélné, Kiss Lajosné, Nyireő Istvánné, Schlachta Sán­dorné, Király Júlia, Fekete Mátyásné, Szendy Istvánné, Gyarmatiig Istvánné és a Dóczi-intézet tanárnői kara látták el — A debreceni iskolaszék Nagy Jolánt és Ko­niássy Ilonkát választotta meg községi óvónőkké. — A debrocc-ni Katolikus Népszövetség karácsonyi ünnepé­lyén dr. Varasdy László, Cser?ius János, Szabó Kálmán, Budai Irén, Boros Józsa, Bucz Béla, Kiss Ernő, Koncz Olga, Heves Magda, Balogh Lenke, Nagy József működ­tek közre. — A Nyilastelepi Lórántfíy Zsuzsánna Nő­egylet szeretetünnepélyén Vágó Vincéné, Kovács József, Vári Szalay Gábor, Szabó Miklós, Filep Endre és Zsigó Károly tartottak előadásokat. — A debreceni Jótékony Nőegylet karácsonyi ünnepélyén Fráter Erzsébet. Sass Béláné, dr. Ke serű Lajosné, Ilásó Istvánné, Kelemen Ernőné, özv. Vásáry Andrásné, Vásáry Er?sike, Kecska­méthy Ferencné, özv. Jámbor Lajosné, Kovássy K41­mánné, Sz. Tóth Béláné, dr. Szentmiklóssy Jenőné Ku­bek Erzsébet, özv. Kövendy Dénesné működtek közre — A Bodrogkerti Ref. Leánykör karácsonyi ünnepélyén Krlat Ferenc, Boldizsár Klotild, Kónya Erzsé'et, Már­ton Mária, Székelyhidy Ilonka, Csorba Irma, V kony Magda, Papp Margit, Erdős József, Kovács Júlia, Furkó Irma szerepeltek. — A debreceni VOGE kará­csonyi ünnepélyén Pet hő Gyula, Buchwald Andor, Jluttner Baba. Nagy Kálmán, Ruttner Lajcs, Pataky Lajosné, Kró Jőzséfné és Eötvös Rózsika szerepeltek. — A debreceni egyetemi altisztok müsoros-est"lyi'n Kovács Gynla, Kolozsváry Albert, Imre Jínosné, Tatár Piroska, Szabó Gábor, Hadházi Sándor, lUohdcsy József, Obis Lajos, Szortsik József, Csuhaj Jucika, Báy Bö.'te, Orosdy Ilona, Dobránszky Gyula. Liptámi András, Ka­tona Béla és Katona László működtek közre.

Next

/
Thumbnails
Contents