Pesti Napló, 1933. március (84. évfolyam, 49–73. szám)

1933-03-01 / 49. szám

1 Szerda PESTI NAPLÓ 1933 március 1 különböztetjük meg a valódi bankjegyet a hamisítványtól ASPIRIN­TABLETTÁKON is megvan a va­lódiság jele: a -kereszt. Meghűlés el­ső jeleinél és fájdalmaknál Aspirin-Tabletták sen elpusztította a tűz. Ha bárhol megérinti aa ember, szétomlik. A falak gyönyörű díszítéséből semmi sem maradt. Kopasz, komor falak merednek mindenfelől. Erősen meghajlította a tűz a vastra­verzeket is. Attól kell tartani, hogy nem bírjak el a szörnyű terbet és esetleg további összeomlás nö­veli a katasztrófát. Érdekes, hogy minden romhalmaz, de egy tele­fónkészülék teljesen épen maradt. Ezt nem pusztí­totta el az ülésteremben a tűz. A Reichstag termében és előcsarnokaiban pon­tosan látni lehet, hol helyezte el a gonosztevő szu­rokfáklyáit. A különböző fotelekből kitépte a lö­szőrt és benzinnel öntötte le ezt is. Benzint kaptak a szőnyegek is, hogy tovaterjedjen rajtuk a tűz. Nehéz, fojtogató szag terjeng mindenfelé. Azo­kon a részeken ahol a legjobban pusztított a tűz, alig lehet közlekedni. Gerendákon, kőtörmeléken kell keresztül ugrálni. Mindenfelé félmóternyi magasságban áll a víz. A tűz áldozatai lettek a sajtó rendelkezésére álló szobák is. Mindenfelé írógépek maradványai hevernek. A nagy előcsarnok aránylag kevés kárt szen­vedett. Teljesen érintetlen maradt a német köztár­saság fekete-vörös arany lobogó ja is, csak a falak erős kormozása»és a fojtogató szag árulja el, hogy néhány lépéssel távolabb milyen szörnyű katasztrófa pusztított. A nagy kupola üvegtetőzete teljesen elpusz­tult. Egyes boltivek fedetlenül merednek a ma­gasba és már messziről jelzik, hogy milyen veszély fenyegette a kupolát, amelyet valóban csak az utolsó pillanatokban lehetett megmenteni. Harmincöt különböző ponton gyújtogattak Az esti órákban is ezrekre menő tömeg tábo­rozik a Reichstag körül, amelyet délutánig tel­jesen lezárva tartottak. A nyomozó hatóságok ugyanis továbbfolytatták a vizsgálatot Főleg új nyomok után kutattak, mert remélik, hogy némi alapot találnak a gyújtogató esetleges cinkosai­nak a felkutatására. A gyújtogatás harmincöt különböző ponton tortént. Lehetetlennek tartják tehát, hogy a letar­tóztatott merénylőnek nem voltak társai. A Reichstag nem volt biztosítva. A középü­letek biztosítása ugyanis az állam költségvetésé­nek a számára olyan megterhelést jelentene, ame­lyet a német állam nem tud elviselni. A kár min­denesetre sok millió, de hogy mennyi, még nem lehetett megállapítani. A szakértők még nem fe­jezték be munkájukat. Számba kell venni azt a szörnyű pusztítást is, amelyet a víz okozott. Sok hónapi munkára lesz szükség, amítr a kárt csak némileg is helyre lehet hozni. Ráskay László Megjelent a statáriummal felérő, drákói szigorúságú szühségrendelet Felfüggesztenék a személyes szabadságra, a szólás- és sajtószabadságra valamint a többi szabadságjogokra vonatkozó alkotmányos biztosítékokat halálbüntetéssel sújtanak egész sor bűncselekményt Berlin, február 28. (A Pesti Napló tudósítójától.) Kodden este kihirdették és azonnali hatállyal életbelépett a kormány legú :aibb szükségrende­lete, amely drákói intézkedéseket tartalmaz a kommunista terrorcselekmények megakadályozá­sára. A szükségrendeletet az alkotmány 48. para­grafusa alapján bocsátották ki és valamennyi né­met rádióleadóállomás kedden este közvetítette annak tartalmát, úgyhogy a sziikségren delet már életbe is lépett. A szükségrendelet a következő hat szakaszból áll: 1. Az alkotmány Ili., 115., 117., 118. 123., 121. és 153- szakaszát hatályon kívül helyezik. Ezek a szakaszok a személyes szabadságra, a szólássza­badságra, az egyesülési és sajtójogra vonatkoz­nak, továbbá a posta, telefon és távíró haszná­latára; a levéltitok szentségére és a házkutatások elrendelésére. Az alkotmányban biztosított jogo­kat tehát a szükségmi delet, amennyiben a fenti szakaszokat illeti, fellüggesztik. 2. A szükségrendelet határozmányai érvénybe lépnek az egyes országokban is, még abban as esetben iß, ha egyes tartományi kormányok azok életbeléptetése ellen a legfelsőbb törvényszékhez fordulnak. Ebben, az esetben a szükségrendelet életbeléptetése átmenetinek tekintendő. 3. Az egyes tartományok kormányai és ható­ságai a második szakasznak megfelelően hatás^ körük keretében tartoznak végrehajtani az új szükségrendeletben foglalt intézkedéseket 4. Az egyes országok kormányai és hatóságai tartoznak a 2. szakaszban foglalt intézkedések el­len vétőket bíróság elé állítani, amely legal bb egyhavi börtönnel és 150—15.000 márka pénzbün­tetéssel sújtja őket. Az első Szakasz ellen vétők legalább ha ! havi fegyházbüntetéssel enyhítő kö­rülmények fenforgása esetén börtönbüntetésééi sujltandók. Helye van a vagyonelkobzásnak is. Aki közveszélyes bűncselekményt követ el, leg­alább háromévi fegyházbüntetéssel sújtandó. 5. Halálbüntetéssel sújtandó, aki a büntető­törvénykönyv 81. paragrafusa értelmében haza­árulást követ el, vagy a 62. paragrafus értelmé­ben mérgezést, a S07. szakasz értelmében gyujto­gatást, a 311. szakasz értelmében robbantást, a 312. szakasz értelmében árvizveszedelm-et, a 315. szakasz értelmében vasúti szabotázst és a 32i. szakaszban foglalt közveszélyes bűncselekménye­ket követi el. A halálbüntetést életfogytiglani vagy tizenötévi fegyházbüntetésre csakis külön­leges envhítő körülmények fenforgása esetén le­het átváltoztatni. Halállal büntetendő, aki a birodalom elnöke, vaqy a kormány ellen .vagy vedig a kormány ál­tal kínevezett kormánybiztosok ellen merényletet követ el, vagy merénylet elkövetésére bujtoaat. A fegyveres katalom ellen fegyverrel támadókat szintén ezen szakasz alarján ítélik el. 6. A sriikségrendelet a rádión történt kihir­detéssel életbelép. A ezükségrendeletet H'ndenburg elnök írta alá és elleniegyezte Hitler Adolf birodalmi kan­cellár, dr. Frick birodalmi belügyminiszter és dr. Gürtner birodalmi igazságügyminiszter. Véres összeütközések Wormsban Worms, február 28. A Wormser Zeitung épülete előtt összetűzé­sekre került a sor a nemzeti szoc'alisták, kommu­nisták és a Birodalmi Lobogó Szövetség tagjai között. Az összetűzés során egy kommunista kés­szúrással mellén súlyosan megsebesített egy nem­zeti szocialistát. A szúrás a nemzeti szocialistának egészen a tüdejébe hatolt. A küzdelem később a mellékuccákban folytató­dott és ott egész sor lövést adtak le. Az eddigi megállapítások szerint egész sereg ember megse­besült. A rendőrség több kommunista letartózta­tása után r'adókészültségben maradt és az uccai forgalmat állandóan mozgásban tartja, hogy ezzel újabb csoportosulásoknak elejét vegye. A kommunisták tervei a polgárháború provokátására Berlin, február 28. A rendőrfőnökség közlése szierint a rendőrség politikai osztályának tudomására jutott a kommu­nista pártnak az a szándéka, hogy a választás nap­ján, illetőleg az előtt és az után támadást intéznek a nemzeti szövetségek tagjai, különösen a roham­csapatok ellen. Enuek során azt tervezték, hogy e ezervezetek felfegyverzett tagjait mindenre való tekintet nélkül fegyverrel ártalmatlanná teszik. Az egész tervet úgy hajtottálk volna végre, hogy a tettesek kommunista mivoltukat leplezzék. A tet­tesek az őrszolgálatot teljesítő rendőrtisztviselőkot előreszegzett revolverekkel a fegyverek odaadá­sára kényszerítették volna. A rendőrség részéről ellenintézkedéseket. megtették a szükséges A Lokalanzeiger gelsenkircheni tudósítója azt Kis tárcák Irta: Karinthy Frigyes » _ A súgó Nem, igazán nem volt cinikus ember ez a súgó, csalc kiábrándult ós emberismerő. Nem lehetett cinikus, hiszen kívülről súgta Shakespeare-t ós Moliére-t, ha módja vettt benne... de Istenem, miiken ment keresztüli, míg bölcsen és szerényen ráeszmélt, hogy legjdbb neki ott a homályos súgó­lyukban, vidéki vándorszíriházak deszkái alatt... Volt színész es színigazgató, egyszerű ember llefct belőle, egyetlen szerepet vett komolyan, amit a (létért való küzdelem komédiájában osztott ki neki a láthatatlan rendező. És most itt gubbasztott ebben az istenháta­mögötti mezővárosban, megint csak a dohos desz­kák alatt, kenyeret majszolt és egykedvűen súgta Az Ember Tragédiáját — éppen Ádám—Keppíer beszólt és a súgó szórakozottan és tűnődve adta fel a szerepet. A felesége jutott eszébe, akit há­rom hónapja nem látott, váratilainul hagyta ott a társulat Ceglédet, az asszony (lemaradt, nem tu­dott neki üzenni, pedig a gyerek is vele van... és ahogy ezen kesereg, egyszerre mintha csoda történne, megszólal mellette, a zenekarban, az első hegedűs és valamit síig feléje... A súgó oda­hajtja a fejét és miközben tovább súg, álmélkodva .veszi tudomásul a következőket: — Mráz úr... itt a felesége a gy&rekkcl... a színházban. Mráz úr csak a szemét forgatja kérdően, a ézája folytatja kötelességét, gépiesen súg tovább. — Most beszéltem vele •.. Sürgősen beszélni akar magával.. • Holtfáradt, most érkeztek sze­kéren ... a gyereknek leragad a szoma... csak azt akarja tudni, hou a szállása .., liogy lefektethesse... Mráz, a súgó, egy pillanatra meghökken. Az apa és a közéleti férfi harca eddig tart mindössze lelkében... aztán, egy pillanat alatt, áttekinti a helyzetet, ö most nem hagyhatja el helyét — vi­szont az asszonyt, aki ott ül valahol a karzaton, karján a síró gyerekkel, azonnal értesíteni kéül... A hegedűst se küldheti, mingyárt rákerül a sor... Tehát... Éppen a következő sorokat súgja Ádám— Kopp­le rnek: »0 nő, ha te meg tudnál érteni, S a kezdősorok után a helybeli újságíró, az egyetlen ember a színházbam (a főszereplőt is bele­számítva), aki ismeri Madách szöveget, meghök­kenve hallja az új, szöveget: »0 nő, ha te meg tudnál érienni, Elmennél a Pék ucca nyolc alá Skraiák henteshez, a szállásom ott van S lefektetnéd a Ferkó gyermeket« Senki más nem veszi észre a színházban a vál­tozást. Egy asszony, a karzaton, ölében a kisfiú­val, föláll s kifelé indul. A hőmérő — Kultúra? — legyintett Bandi keserű gúny­nyal. — Kultúra! Civilizációi Képzelődi«!! Mindannyian elhallgattunk, nem annyira tiszteletből, mint inkább óvatosságból — Bandi ivott egy keveset és meigiut olyan hangulatban volt, hogy a legkisebb ellentmondásra egy kétes eredetű történettel felelt, amiről azt állította, hogy az életből van merítve. Ez már az ötödik volt ma este, mindig így kezdte, hogy elkapott egy szót a társalgásból, mintha puszta bölcselke­dés volna a célja ós csak a tanulság kedvéért illusztrálja tételeit egy példázattal. Éppen ezért nem ingereltük, sőt egyikünk megpróbált gyor­san másról beszélni. — Hallottátok, Náci meg akar nősülni.-.. — Nősülni' — bömbölt Bandi. — Nevetséges! Nosülni!... Kultúra!... Oivilizáoió!»... Kép­zel őrlés! Megadtuk magunkat és Bandi belekezdett a történetbe. — Képzeljétek el a miljőt: orosz front, a háború harmadik évében. Galicia. Tél. Rettenetes hideg. Éccaka. A főhadnagy, miután bejárta a lövészt bkokat, halálracsigázva érkezik vissza fedezékébe. Gyorsan megissza teáját a thermosból, de már alig tudja nyitva tartani lecsukló szem­héjját. Egy perc és aludni fog. Aggodalom fogja el — mi lesz, ha a hideg tovább fokozódik?. A fede­zéket bejárja a szél, bundáia nem nyújt elég biz­tonságot. Megnézi a hőmérőt: húsz fok zéró alatt. Ha még öt fokot süllyed a hőmérséklet és ő alszik: okvetlenül megfagy. Viszont aludni kell. A tekin­tete legényére esik — horvát paraszt valósagos ősember, kőkorszakbeli lény, primitív ée barbár. Hcigy magyarázza meg neki? — Idenézz. — mondja végTe s kezébeadja a hóméTŐt — látod ezt a csövet? Ezüst szál szalad­gál benne: ez az ezüstszál maga az ördö?. Áz ördög el akar engem pusztítani, azért zártam el a csőbe. De a cső lukas. Ha idáig ér az ördög (és mínusz huszonöt fokra mutatott) egy pici nyílá­son kifut és megöl engem. Én most ei fogok aludni. Ha észreveszed, hogy idáig ér: azonnal kelts fol. A legény babonás félelemmel vette át a hőmé­rőt. A főhadnagy elaludt. A legény vacogva, fél­hangosan imádkozni kezdett. Áz »ördö'r« 1 a-s an süllyedt lefelé. Egyszerre ingadozni kezdett Fel­mászott egy félfokot. A legény észrevette, hosy a hangjától ijedt meg: köaelvitte a szájához és han­gosabban könyörgött szentjeihez, hogy megmentse urát. A hőmérő lassan emelkedett A legény, együgyű lelkével, boldog volt, hogy legyőzte az ördögöt — soha nem tudta meg, hogy a l6helleté'ői felmelegedett hőmérő nem mutatta többé a kri­tikus pontot és nagyon csodálkozott, hogy hainalf ban mikor költögetni kezdte urát, az nem ébredt többé fel: megfagyott a harmincfokos hidegben. Bandi elhallgatott. Egy percnyi szünet volt — Valószínűtlen történet — jegyezte meg valaki bátortalanul. — Valószínűtlen? — hördült fel Bandi, diadal­lal. — Lehet, hogy valószínűtlen. Akkor talán a főhadnagy hazudott. Én tudniillik tőle hallottam, a saját szájáibóL

Next

/
Thumbnails
Contents