Pesti Napló, 1933. április (84. évfolyam, 74–97. szám)

1933-04-01 / 74. szám

2 Szombat PE STI NAPLÓ 1933 április 1 tani, hogy a bojkotthírek a közönség soraiban nem keltettek különösebb lelkesedést, aminek oka az. hogy Berlin lakosságának nagyrésze érzi, hogy a-szombati bojkott az egész ném?t gazdasági életre mélységes kárt jelent. Ténv az is. hogy a bojkott­akcióval szemben igen erős ellenáramlat' mutat­kozott még a kormányhoz ifíen közeiád') körök­ben is. Különösen mértékadó gazdasági tényezők tiltakoztak, így elsősorban a nagyipar, de többek között a Reichsbank elnöke, Hjalmar Schacht is érvényesíteni igyekezett befolyását a bojkott le­szerelése érdekében. A bojkott korlátozása Ám a nemzeti szocialista párt már olyan nagy lendülettel készült a bojkottra, hogy megállítani ezt a mozgalmat többé nem lehetett. A szenvedé­lyeket már g nu/ximiimra hevítették. Tény.azonban az, hogy a bojkottot, amelynek eredetileg nem szabtak időtartamot, a késő esti órákban csak a szombati napra korlátozták. Ezt mindenesetre a közbelépések eredményezték. A birodalmi kormány ugyanis ma a késő délutáni órákban a bojkott­kérdéssel is foglalkozott és ekkor döntött az egy­napos terminus mellett. Bármennyire közeledik ennek a különös boj­kottnak a kezdje, — hiszen szombat reggel 10 órakor már meg is kezdődik a nagy bojkottmoz­galom — még mindig nincs tiszta képe Berlin­nek arról, miképpen fog lefolyni ez a demonstrá­ció. Nemzeti szocialista részről igen nyomatéko­san hangsúlyozzák, hogy csupán a propaganda fegyveréről van szó. Igaz, hogy ennek a propa­gandának a tónusa a lehető "leghevesebb, de szi­gorúan tartózkodni fognak az erőszaktól és a személy- és vagyonbiztonság megvédését garan­tálják. Megbélyegző pecsét a zsidó boltban vásárló arcán Ezzel szemben nemzeti szocialista forrásból teljesen megbízható hírek érkeznek, amelyeket ma m'eg is erősítettek, hogy tervbe van véve, hogy •pecsétet nyomnak azoknak az embereknek az arcára, akik a bojkott alatt zsidó boltokban mernen vásárolni. Ennek a pecsétnek a szövege a követ­kező: »En áruló zsidó boltban vásároltam«. Érte siilésünk szerint a szászországi Anuabergben es más vidéki városokban már ezt a furcsa brutális intézkedést a nemzeti szocialista rohamcsapatok meg is kezdték. Érdeklődtünk különböző nagy cégeknél, áru­házakban, hífcvéházakban, vendéglőkben és min­denütt azt a felvilágosítást kaptuk, hogy szom­baton reggel valamennyien pontos időben ki fog­nak nyitni és ameddig cs^k lehet, fenn fogdák tartani üzemüket. A zsidó jogászok eltávolítása A >:zakai órákban megnyugvást keltett a hír, hogy h bojkott egyelőre csak szombatra szól noha rí ír a mai nap folyamán több olyan int'jzkedca t< rtént, amelyet lehetetlen egy napra korlátozni és an elynek visszacsinálása annál ne­.ebb Írsz. meri utólag a kormány részéről inkcionáltatolt. toy elsősorban a zsidó bírák és zsidó ür/yvédek kiküszöbölése az igazságszol­gáltatás in unkájából. Először csak vidéken tör­ténték egyes akciók, m.iid a mai nap folyamán a rohamcsapatok a kfílönl'izS berlini bíróságo­kat szállták mec, és ige)< vltuózus jelenetek közben : enyszerítettek a zsidó Lírákat és ügy­vedeket arra, hogy fut lépethet, hagyják ei a bírósagok épideteit. Közben névtábláikat letép­tek a falról. Kx< k a jelenetek ig. i szenvedélyes formák között zajlottak 1<>. Este megjelent a po­rosz igazságügyin miszter rendelete,' amely az egész vonalon érvényt <zer.v rohamcsapatok akciojanak es most már állami úton kirekeszti az összes zsiclófelekezet jogászok -f az igazság­szolgáltatásból. Ez az intézkedés n?.m határolt hanem állandó jellegűnek mondható. Eltiltják a zsidó boksz 4óhat Ugyancsak ilyen állandó jellegi; /, az intéz­kedés is, amelyet a Berlin városi bt.tegscgélvző pénztár léptetett életbe, amely szerint, nem hono­rálja többé azoknak a betegeknek a számláit, akik zsidó orvosoknál vannak kezelésben vagy zsidó gyógyszerészeknél vagy műszerészeknél szerzik be kötszereiket vagy műszereiket. Sajnos, a mozgalom egyre újabb területeket hódit és a mai napon átcsapott egy eddig intakt területre, a sport területére is. Ma kezdődtek a né­met ökölvívást bajnokságok és a német bokszszö­vetségben egyesült szöveteégek úgy határoztak hogy a bokszszövetség versenyein zsidó bokszol k nem vehetnek részt, zsidó rentozóbírák vem szere­pelhetnek. A nemzeti szocialistapárt részéről fel fog.iák szólítani a többi ' bokszszövetséget is ha­sonló intézkedés létesítésére. Bélrenyheség a máj és az epeutak bántalmai. gyomor- és bél­hurut. aranyeres bajok esetén a természetes »Ferenc József« keserűvíz gyorsan és fájdalom nélkül megszünteti a hasiszervek pangását. Sok évi kórházi tapasztalat igazolja, hogy a Ferenc József víz használata a bélinfiködést kitűnően szabályozza. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható. Elbocsátották a zsidó alkalmazottakat Megtörtint a mai délután folyamán a zsidó al­kalmazottak elbocsátása is. Különösen a nagy áruházakban, ahol ezek az elbocsátások egész 6e­reg alkalmazottat érintettek, a rögtöni hatályú elbocsátás drámai jelenetek között zajlott le. Egy­előre még nem történt intézkedés ennek a rendel­kezésnek visszavonására, még arra az esetre sem, ha a holnapi napon a bojkott valóban megszűnik. A zsidó kereskedőkre rákényszerített ez a rend­szabály számtalan egzisztenciát visz romlásba és számtalan család tragédiáját jelenti. A nemzeti szocialistapárt határozott arra­vonatkozóan is, hogy megtorló intézkedéseket léptet életbe azokkal a keresztény cégekkel szem­ben, amelyek a bojkott tartama alatt a zsidó cé­gekkel bármiféle üzleti kapcsolatot tartanak fenn. Most egyes nagy cégek igyekeznek megszabadulni zsidó jellegüktől, bár a nemzeti szocialisták ki­jelentették, hogy egyáltalán nem részesítik más elbánásban azokat a cégeket, amelyek most ke­resztény strohmann-okat vesznek fel. A Karstadt konszern színeváltozása Másként látszik a helyzet Németország legna­gyobb áruházkonszernjénél, a Karstadt-konszern­nél, amelynek vezetői a ma este folyamán kijelen­tették. hogy az összes zsidó igazgatósági és fel­ügyelőbizottsági tagok kiléptek a vállalat kötelé­kéből, a cég az összes zsidó üzl"tvezetőket és al­kalmazottakat haladéktalanul elbocsátotta, úgy­hogy ennek folytán a Karstadt-áruház konszernje, amely ellen pedig elsősorban irányul a nemzeti szocialista mozgalom, — a német nemzeti párt szerint amely ezt a hírt kolportálja — immár tel­jesen keresztény cégnek mondható, mint amilyen volt megalakulása idején. Igen jó forrásbói származó értesülés szerint a Mosse ujságvállalatnál a néhány nap előtt ki­adott cáfolat ellenére ugyancsak fontos változá­sok zajlottak le. Autófelvonulás A nemzeti szocialisták a szombati napon ha­talmas propagandát fejtenék ki. A kora reggeli órákban autóoszlopok fognak végigvonulni Ber­lin uccáin. Ezeknek a felvonulását előre megálla­pították, aminthogy az egész akció teljesen előre meg van rendezve. Az első kocsin óriási tábla lesz, a következő felírással: »Zsidó rémhír és bojkott­hecc elhárítása«. A másodikon: »Bojkottáljunk minden zsidó boltot«. A harmadikon: »Ne vásárol­junk zsidó áruházakban«. A negyediken: »Ne men­jünk zsidó ügyvédekhez«. Az ötödiken: »Kerüljük a zsidó orvosokat«. A hatodikon: »A zsidók a mi szerencsétlenségünk«. Rendőri készültség Délután félbárom órakor egész Berlinben nagygyűléseket rendeznek, amelyekre kivezénylik a zsidó cégek keresztény alkalmazottait és e nagygyűléseken a külföldi propaganda ellen fog­nak tiltakozó határozatokat hozni. Már ma az esti órákban erős rendőri készült­ség van a német fővárosban. Ez arra vall, hogy a kormány, amely egyébként teljesen szabad fo­lyást enged a propagandának és a bojkottmozga­lom különböző megnyilvánulásai elé nem gördít akadályokat, a rendet és a vagyonbiztonságot mindenképpen igyekszik biztosítani. Göbbels bejelenti a bojkott egy napra korlátozását Berlin, március 31. (A Pesti Napló külön tudósítójától.) Göbbels propagandaminiszter pénteken este nagy beszédet tartott a nemzeti szocialistapárt berlini szervezetének csoportvezetői értekezletén. Bejelentette, hogy a bojkott szombaton délelőtt tíz órától esti üzletzárásig tart. Ezalatt az idő alatt no legyen német férfi és asszony, aki bár­mit is vásárol zsidóknál. A zsidó üzleti életnek ezen a napon meg kell szűnnie a birodalom min­den városában és falujában. A bojkott egyelőre osak egy napig tart s szerda reggel tíz óráig a nemzeti szocialista párt vezetősége szünetelteti az akciót, abban a reményben, hogy szerdán reggelig teljesen megszűnik a külföldön a rémhír-propa­ganda. riideeluflitvieit A .h»»iw< * »«.ííímv.Js Ez a németellenes propaganda már elérte a kulminácló's pontot s megvan a remény, hogy tel­jesen megszűnik. Ha azonban továbbfolytatják a rémhírterjesztést, akkor szerdán délelőtt 10 órakor újból és fokozott erővel megkezdődik a zsidóellenes akció és tart mindaddig, amíg a németországi zsi­dóságot teljesen megsemmisítették. Ha viszont a külföld beszünteti a németellenes akciót, akkor a nemzeti szocialistapárt hajlandó visszaállítani a normális állapotokat. Dr. Göbbels nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a bankokat a szombati bojkott tartama alatt nem szabad bezárni, nehogy a fize­tési forgalom megakadjon. Könnyfakasztó bombától a megbízhatósági vizűmig Berlin, március 81. A birodalom különböző vidékein már a pén­teki napon megindult az antiszemita bojkott. Mün­chenben péntek dél óta karabélyokkal felfegyver­zett rohamosztagosok állnak őrt a nagyobb zsidó üzletek előtt Számos üzletet az üzletvezetők jobb­nak láttak bezárni. A kölni törvényszéken délelőtt megkezdődött az akció a zsidó ügyvédek és bírák ellen. Számos zsidó ügyvédet és bírót ideiglenesen őrizetbe vettek. Chemnitzben a város két nagy áruházát, amely zsidó tulajdonban vannak, be­zfirták. Werdn an der Alléban rohamosztagos őr­séget állítottak a zsidó üzletek elé és a boltokra táblát akasztottak »Vigyázat, zsidó!« jelzéssel. Stuttgartban a Tietz és Schocke áruhá­zakba pénteken délután könnyfakasztó bombákat dobtak. A helyiségekből el kellett távolítani a nagyszámú vevőközönséget és az eladást abba kellett hagyni. Bajorország belügyi kormánybiztosa elren­delte, hogy Bajorország külföldi határain keresz­tül ezentúl csak úgynevezett »megbízhatósági ví­zummal« lehet elhagyni Németország területét. Ha számolni lehet azzal, hogy az útlevél tulajdo­nosa esetleg a külföldön németellenes propagan­dát folytat, meg kell tagadni a megbízhatósági vízum kiállítását Táviratok külföldre Nagy arányban folyik a külföldi felvilágosí­tása a németországi helyzetről. A német Kultur­bund Bécsbe. Budapestre, Brüsszelbe, Szófiába, Madridba Révaiba, Párizsba* Athénbe, Buka­restbe, Rigába, Varsóba és Prágába táviratozott, amelyben kérte a németellenes bojkott megaka­dályozását. A berlini zsidó hitközség elnöksége és a rabbikollégium táviratot intézett Lévy Izrael francia nágyrabbihoz Párizsba, amelyben közli, hogy Németországban rémtettekről, gyilkossá­gokról, fosztogatásokról szó sem lehet. A drezdai zsidó hitközség hasonlóképpen táviratot intézett a prágai hitközséghez, a francia nagyrabbihoz, az angol főrabbihoz, valamint az amerikai zsidók kongresszusához, felkérve őket, hogy segitseneU leküzdeni a németellenes bojkottot, London likvidálja a németellenes propagandát A berlini zsidó hitközség elnökségéhez pénte­ken Londonból táviratok érkeztek, amelyekből kiderül, hogy az angol zsidóság vezető szerveze­tei teljesen likvidálták a németellenes propagan­dát s kij lentik, hogy nem támogatják a német­ellenes bojkottot. Ellenkezőleg lépéseket fogaak tehni, hogy minden kereskedőt rábírjanak a boj­kottmozgalomtól való távolmaradásra. Viszont annak a reményüknek adnak kifejezést, hogy a német kormány minél előbb véget vet a nemet­országi zsidóság, megbélyegzésére irányuló- nem­1 zeti szocialista akciónak., «IrtWU«!*» A napilapok nem esnek a bojkott rendelet alá A bojkottmozgalom egyébként a napilapokra nem terjed ki. A nemzeti szocialisták nagyberlini kerületi vezetősége minden félreértés elkerülése végett ismételten közli, hogy a napilapok — az í/ítsíeiw-vállalat lapjait is beleértve — nem esnek a bojkott (rendelet alú. Ugyanez szól az összes elsőrendű fontosságú üzemekre is. Schülern Hermannt, a Löwenbräueroi vezér­igazgatóját a határrendőrség Tegernsee mellett letartóztatta és Münchenbe szállította, ahol védőőrizetbe vette. A letartóztatás akkor történt, amikor a vezérigazgató feleségével és leányával át akarta lépni a határt. A nemzeti szocialistapárt vezetősége külön külpolitikai hivatalt állított fel, amelynek veze­tőjévé Hitler Adolf Rosenberg Alfredet, a Völ­kischer Beobachter főszerkesztőjét nevezte ki. Svájc menedékjogot ad Berni jelentés szerint a svájci igazságügymi­niszter rendeletet bocsátott ki, amely szerint azt k­nak a német menekülteknek, akik szabálysze ii útlevéllel lépik át a svájci határt, menedékjogot kell adni azzal a feltétellel, hogy a menekül; Svájc területén semmiféle foglalkozást nem űzhet Ha a tömeges beözönlés nyugtalanságra adna okot vagy veszélyeztetné Svájc és Németország baráti viszo­nyát, úgy a menekülteket ki kell utasítani, de ki kell őket utasítani akkor is J-a állandóan Svájc­ban akarnak letelepedni s ebből a célból ingatlant vásárolnak, üzletet alarnlffnak, részesedést vállal­nak svájci üzletekben. Üzletzárás — bojkottmegetőzés Berlin, március 31. A aéniet áruházak szövetsége utasította tag­jait, hogy azok a cégek, amelyek a bojkottre le­let alá esnek, hétfő estig tartsák zárva üzle­teiket. Zala Mórné sitii. Kende Mária mint egyetlen- lcánva férjével, dr. Zala Pál és neje Schäffer Erzsi, Bíró Fe­rencnó Zala Lilly férjével fájdalomtól összetfirt szívvel tudatják, hogy a legodaadóbb imádott anya, a legdrágább Tercsi anya özv. Klein Hermann £ Falll. Czlnner T?r>s 75-ik évélien, március 31-én váratlanul ittha^yott henniln­ket. A já Isten adjon neki oly nyugoda/mas p lieu6.it, amilyen páratlanul jóságos volt mindnyájunkhoz. Temetése vasárnap, április 2 án délelőtt Vili órakor lesz a .rákoskeresztúri izr. temetőben. Budapest, 1833 április 1-én. *

Next

/
Thumbnails
Contents