Pesti Napló, 1933. április (84. évfolyam, 74–97. szám)

1933-04-01 / 74. szám

i Szombat PESTI NAPLÓ 1933 április 1 Feloszlatták az osztrák szocialista védőrséget Seitz polgármester válaszul elrendelte a bécsi keresztény­szocialista Heimwehr feloszlatását — A Schutzbund felosz­latása megtörtént egész Ausztriában — Tüntető szocialista séta Bécsben 171 letartóztatással ­Gépfegyveres tüntetés a Lajta melletti Bruckban Bécs, március 31. (A Pesti Napló bécsi szerkesztőségének telefónjelentése.) Az osztrák kormány ma délben értesítette az osztrák szociáldemokrata pártot, hogy a párt párthadseregét, az úgynevezett Republikanischer Schutzbundot, a köztársasági védőőnséget, felosz­latja. Válaszul erre a kormányrendelkezésre Seitz Károly, Bécs város szociáldemokrata pol­gármestere, aki egyszersmind Bécs tartomány tartományi főnöke is (a forradalmi osztrák al­kotmány értelmében ugyanis Bécs nemcsak vá­ros, hanem egyszersmind tartomány is, olyan, mint például Ál só-Ausztria, Stájerország, vagy Karintia), ma délután elrendelte a bécsvárosi ke­resztényszocialista párthadseregnek, a Heim­wehmek a feloszlatását. Á bécsi Heimwehr ez ellen a határozat ellen, amelyet nyomban kézbe­sítettek. rögtön fellebbezéssel élt és fellebbezé­sét Dollfuss kancellárhoz továbbította, aki ebben az ügyben dönteai hivatott. A kancellár a délután 6 órára tervezett mi­nisztertanácsot már délután 5 órára hívta egybe és a minisztertanács éjjel féltizenkét órakor még szünet nélkül tancskozik. Az eseményekből látnivaló, hogy Ausztriában a politikai harc guerilla-háború terére lépett. A pártok annyi kellemetlenséget igyekeznek egy­másnak okozni, amennyit csak lehet, anélkül azonban, hogy nyilt összecsapásra kerülne a sor. A bécsi rendőrség a kormány intézkedésének megfelelően már a kora délutáni órákban meg­kezdte a szociáldemokrata köztársasági védőőrsé­gek feloszlatását. A bécsi rendőrség kiküldöttei megjelentek a szociáldemokrata párt központi he­lyiségében és a köztársasági vedőőrség 22 kerü­leti helyiségeiben, felmutatták a kormány hatá­rozatát. az ott talált iratokat, esetleg fegyvereket lefoglalták és a helyiségeket lezárták. A rendőr­ség közbelépése minden incidens nélkül folyt le. A rendőrség estig a köztársasági védőőrség összes bécsi helyiségeit végigjárta és lezárta. A köztársasági védőőrség helyiségeiben tagjegyzéke­ket nem találtak, de nem találtak semmi pénzt sem. Kiderült, hogy a rendőrség oly sokáig ké­szült a köztársasági védőőrseg feloszlatására, hogy ez a szervezet két nappal ezelőtt vagyonát ajándékképpen az osztrák szociáldemokrata párt •vezetőségének adta át. A rendőrség kezére a köz­társasági védőőrség részéről egyetlen fillér sem jutott. Sokhelyütt sikerült azonban fegyvereket lefoglalni. Így többek között találtak gumival felszerelt fabotokat, bajonetteket, kardokat, acél­sisakokat, pisztolyokat, gépfegyvereket, gépfegy­veralkatrészeket, drótvágó ollókat, gázmaszkokat, telefónkészülékeket. sőt egy Morse-gépet is. A köztársasági védőőrség egyik kerületi helyiségé­ben utasításokat találtak arra, hogy melyik ka­szárnyát kell esetleg mozgósítani, ha ellenállásra kerül a sor és ' hol kell Bécsben barrikádokat építeni. Végeredményben a bécsi köztársasági védő­őrség feloszlatása teljesen simán ment végbe és nagyrészt fennakadás nélkül valósult meg egész Ausztriában a védőőrségek feloszlatása. Fennaka­dás egyedül a stájerországi Lajta melletti Bruck­ban volt, ahol köztudomás szerint igen radikális szociáldemokrata áramlat uralkodik és ahol átme­netileg Wallisch Kálmán, Nyugat-Magyarország­ról menekült bolseviki népbiztos volt a szociál­demokrata polgármester és ahol ugyancsak átme­netileg egyideig kommunista uralmat is hirdet­tek ki. A lajtamélletti Bruckban este a kormány rendelkezése ellen viharos tüntetés volt, amelyen rendkívül sok asszony és 20 éven aluli fiatalember vett részt. A tüntetőknél, Bécsbe érkezett hírek szerint, fegyverek és gépfegyverek is voltak és a csendőrség gázmaszkot volt kénytelen velük szem­ben felvenni. A késő esti órákban a tüntetés elült. a brucki hatóságok azonban Grácból katonaságot kértek a rend fenntartására. Bécsben a szociáldemokrata párt este 6 órakor a hűvös tavaszi alkonyban tüntető sétát rendezett Bécs város külső kerületeiben. Többezer tüntető gyűlt össze, anélkül, hogy menetté formálódott volna. A külső kerületek főuccáin sétáltak. A rendőrség a tüntető sétálókat feloszlatta és közben nem egyszer sor került a gumibotok használatára is. A tüntetők bizonyos megbatározott központo­kon ismét összeverődtek és újból kezdték a sétát, mire a rendőrség újból beavatkozott. Este 10 órára egész Bécsben teljes a nyugalom. A rendőrség a szociáldemokrata sétálók közül 171-et letartózta­tott. Négy esetben a mentők segítségét is igénybe kellett venni. Katonai felvonulás Bécsben Bécs, március 31. (A Pesti Napló külön tudósítójától.) A kora délutáni órákban megjelentek az osztrák főváros főbb uccáin az osztrák hadsereg bécsi helyőrségének motorizált csapattestei és átvonultak a városon. A felvonulásban három gyalogezred, egy vadászzászlóalj és egy tüzér­ezred vett részt. A 8., 4. és 5. gyalogezred legény­ségét teherautomobilok vitték végig a városon s a bécsi tüzérezred ütegei is autókori vonultak fel. A vadászzászlóalj katonái kerékpáron kí­sérték a felvonuló több mint 250 teher automobilt. A csapatok a Giirtelen keresztül jöttek be a vá­rosba, végigmentek az Alserstrassen, majd a Ringre kanyarodtak. A katonai teherautomobi­lok megjelenése óriási feltűnést keltett a Hingen, amely ebben az időtájban tele volt járókelőkkel. A lépésben haladó automobilok hosszú sorát a járda mindkét oldalán egyre növekedő embertö­meg kísérte. Az Operánál súlyos forgalmi akadá­lyok támadtak, mert a katonai automobilok elvo­nulásának tartama alatt a belvárosból jövő autó mobilok és egyéb közlekedési eszközök nem tud­tak átmenni a Ringen. A csapatok felvonulását hellyel-közzel lelkes éljenzés kísérte a nagyközön­ség részéről. Illetékes helyen még mindig azt állítják, hogy a csapatok felvonulásának nem volt tüntetés jel­lege. Április elsején kell bevonulniok Ausztriában az újoncoknak s ezzel kapcsolatban a hadsereg bécsi helyőrségének egyes laktanyáiban átcsopor­tosításokat kellett végrehajtani. Ez az átcsoporto­sítás folyt le, az illetékes nyilatkozat szerint, pcn. tekén a kora délutáni órákban. Seitz szerint a Heimwehr államcsínyre késztilt Bécs, március 31. Seitz polgármester mint Bécs tartomány­főnöke, végzést küldött a Fey államtitkár elnök­lete alatt álló bécsi Heimatschutz egyesülethez, amelyben az egyesületet feloszlatottnak nyilvá­nítja. Az indokolás szerint az egyesület, mint a napilapok tudósításaiból megállapítható, az al­kotmányszerű berendezkedések erőszakos meg­változtatását, tehát államcsínyt hirdet. Ez a köztársaság fennállását veszélyezteti — mondja a határozat — így tehát a feloszlatás in­dokolt. Báró Szterényi József lemondott a 6-os bizottság elnökségéről és tagságáról Báró Szterényi József pénteken a következő levelet intézte a 33-as országos bizottság elnö­kßihcz * Nagyméltóságú Elnök Urak! Folyó évi már­cius 23-án kelt nagybecsű átiratukkal közölni méltóztattak velem a 33-as bizottság azon határo­zatát, hogy az üzemek és szerződések felülvizsgá­lására kiküldött 6-os bizottság mult évi június 30-án beterjesztett jelentése kiegészítendő az azi követő időről szóló működésével. Van szerencsém erre vonatkozólag a következőket közölni Nagy méltóságtokkal: A bizottság a közbejött nyári szünet, majd utóbb a bekövetkezett kormányvál­ság miatt nem folytatta- működését, illetőleg «n azt nem hívtam össze, egyrészt mert az első jelen­tésben felsorolt vállalatokra vonatkozó adatokat csak késŐD sikerült beszerezni, másrészt mert a miniszterelnök úrral kerestem az összeköttetést a bizottság további munkássága tekintetében. Rész­ben ismételt hosszabb külföldi távollétem miatt, de részben azért is, mert a miniszterelnök úr előbb a bizottság korábbi jelentését kívánta részleteiben megismerni, a bizottság nem folytatott semmiféle további tevékenységet. Minthogy pedig a bizott­ság működése kapcsán oly intézmények vizsgá­lata is fog esetleg felmerülni, amelyek címén el­lenem az országgyűlés képviselőházában támadá­sok intéztettek, amelyeket sajtóper útján fogok személyi vonatkozásaiban tisztázni, de elkerülni kívánom annak látszatát is, mintha a bizottság ily irányú működését személyem által befolyá­solni kívánnám, a 6-os bizottság elnökségéről es, tagságáról ezennel lemondok. Fogadják, Nagy­méltóságú Elnök Urak, kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Budapest, 1933 március 31. KÉSZÜL A KANCELLÁR KÉPE. Fischer Arthur, a neves német festő Hitler nagyméretű portréját festi, amely a nagy március 5-iki felvonulás em­lékére készül HÍREK GYŐR VÁRMEGYÉBŐL: A GyAC kultúrestjén Sólyom Andor táb­lai elnök mondott beszédet. Utána Lum­nitzer Erzsébet, Manninger Médy és dr. Deáky Ferenc szerepeltek. — Jakab Ferenc c. kanonok, győri tanítóképző intézeti igaz­gató most ünnepelte 20 éves igazgatói jubileumát. — A Kisfaludy Irodalmi Kör felolvasóülésén dr. Kemény Kolumbán, Patjjl István és dr. Bedy Vince szerepeltek. Száraz, hámlós, érzékeny arcbőrét ápolja Arcolaj Zsíroskenőcs Arcpúder Zsíros arcpirosítóvá K»plutt4: kizár 5tag afőlerakatban Háxeum« gyógyszer tár, IV.. Kossuth bajos uoca 22. szitn (Astoria-szállóval szemben}, fostál szétküldés utánvéttel 1

Next

/
Thumbnails
Contents