Pesti Napló, 1933. július (84. évfolyam, 146–171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

Szombat PESTI NAPLÓ 1933 júlins 1 3 A kisantant és Lengyelország megnemtámadási szerződést köt a szovjettel London, június 30. A kisantantállamok és Lengyelország megbizottai egyetemleges megnejj támadási szerződésről tárgyalnak Litv'ln ovval. A tárgyalások lelke T i t u 1 e s c u, aki az 'ntőbbi napokban feléje sem né­zett a gazdasági értekezletnek, hanem kizárólag ezzel a kérdéssel foglalkozik. A pénteki angol-orosz külügyminiszteri találkozóról kiadott hivatalos kommüniké megállapítja, hogy a más­félórás tanácskozás Sir John Simon és Litvinov között a legteljesebb összhangban folyt le, hozzáteszi azonban, hogy a tárg jialások még nem fejeződtek be és hogy a két államférfi: a végleges megegyezés előtt még találkozni fog. Fontos kérdések az ügyvédek pécsi vándorgyűlésén Pécs, június 30. ötszáz ügyvéd jelenlétében nyílt meg csütör­tökön az Országos .Ügyvédszövetség pécsi vándor­gyűlése, melyen dr. Fittler Dezső elnökölt. Az ün­nepi beszédet Lázdtr Andor igazságügyminiszter mondta. — Az ügyvédeuígneik rendkívül nagy szerepe yan a nemzetek éfs a társadalmak életében, — mondotta. Az ügyvédi jogokért küzd és köteles­eégek teljesítéséért; harcol. Nem a saját jogaiért küzd, hanem a mások jogaiért A legnagyobb erő a földön az igazság, ezért küzd a magyar ügyvéd, Lázár 'Andor igazságügyi miniszter Nendtvich Andor pécsi pdgármesterrel és Szalay Zoltán kongresszusi főtitkárral az ügyvédkongresszusra érkezik aki sohasem feladkezik meg arról, hogy mindenki csak annyi jogitt követelhet, amennyi kötelességet maga is teljesíi',. Ezután Nendtvich Andor pécsi polgármester, Szabó Lajos a pécsi királyi törvényszék elnöke, Krisztics Sándcvr, a pécsi egyetem jogi dékánja, l Jap József, a budapesti Ügyvédi Kamara elnöke és még többen szólaltak fel. Ülés után megkoszo­rúzták Kossuth Lajos szobrát. A díszebéden östör József országgyűlési képviselő az ügyvédi numerus clausust sürgeitte. A miniszter bejelentette, hogy az ügyvédi nyugdíjintézeti hátralékok rendezési ügyében törvénytervezetet készített. Nagy feltűnést keltett az a kijelentése, hogy a nyugdíjegyesiiheti tagdíjhátralékok ügyében nem tudja teljcsítei ú az ügyvédség kívánságát s a hát­ralékok megfii ptéséhez ragaszkodik. Pénteken folytatták a tanácskozásokat, nagy vita folyt az ii gyvédi numerus clausus kérdésében, melyet östör Jlózsef javasolt és amelyet nagyon sokan támadtaik. Délben dr. Winkler János pécsi egyetemi tanár tartott előadást. • Az illoté&ügyi kérdéshez Nyulászy János, Pályi Gyula, Ziegler István és mások szóltak hozzá. Délután a nagygyűlés tagjai a közeli Harkány­fürdőbe rándu Itak, este pedig közös vacsorán vet­tek részt a Teútye-penzióban. A vándorgyűlés a következő sürgönyt küldte Miklós Aíjdonaak, Az ZJsMapok főszerkesztőjének: — A Pécsett egybegyűlt országos ügyvédgyű­lés igaz szeretette] köszönti Főszerkesztő urat és bölcs vezetése alatt álló lapjait, egyúttal tisztelve kérjük a mag.'yar sajtóban legodaadóbb fegyver­társunkat, ho gy a nemzeti közérdekkel mindig azonos kívánppmainkat a jövőben is támogatni szíveskedjék ,Fittler Dezső udvari tanácsos, elnök. Király Ferenc, ügyvezető alelnök, Szalay Zoltán főtitkár. AUSZTRIA VEZÉRKARA. 4z osztrák újoncok esküté­telének ünnepén Miklas köztársasági elnök vezeté­sével résztvettek az osztrák köztársaság vezető politiku­sai. Balról jobbra: Star­hemberg herceg. Fey őr­nagy, biztossági miniszter, Dollfuss kancellár, Miklas elnök és Vaugoin hadügy­miniszter Hindenburg szembefordult az egyházreformáló horogkereszttel A birodalmi elnök aggódó hangú levelet intézett Hitlerhez az evangélikus egyház békéjének helyreállításáért — Frick belügyminiszteri utasította a kancellár, hogy kezdje meg az egyeztető tárgyalásokat Berlin, június 30. (A Pesti Napló külön tudósítójától.) Hindenburg elnök pénteken nagy feltűnést­keltő levelet küldött Hitler kancellárnak az évan­gélikus egyház vezetése körül felmerült konflik­tus ügyében. Ez az első eset hogy Hindenburg nyiltan szembefordul a nemzeti szocialisták poli­tikai tevékenységével és óva inti a kancellárt attól, hogy továbbhaladjon ezen az úton. A levél szövege a következő: — Igen tisztelt kancellár úr! Az evangélikus egyház körül felmerült vita és a porosz állami kormány, valamint a poroszországi evangélikus egyház vezetősége között mutatkozó ellentétek komoly aggodalommal töltenek el úgyis mint evangélikus keresztény, és úgyis mint a birodalom államfőjét. A hozzám intézett szá­mos távirat és levél megerősít engem abban a véleményemben, hogy ez a konfliktus, valamint az egyház belső szabadságáért táplált aggodalmak a legnagyobb mértékben nyugtala­nítják a német evangélikus kereszté­nyeket. Ha ez az állapot megmarad, vagy pláne kiéleződik, abból súlyos kár származik a népre és a hazára s megsínyli ezt a nemzeti egység is. Isten és saját lelkiismeretem előtt ezért kötelességemnek tartom megtenni mindent, hogy elhárítsam ezeket a következményeket. Az önnel folytatott tegnapi beszélgetésem alapján tudom, hogy ön, kancellár úr, a legnagyobb megértéssel viseltetik aggályaim iránt és hajlandó a maga részéről is közreműködni az ellentétek áthidalása érdekében. Éppen ezért bízva remélem, hogy az ön állam­férfiúi előrelátásának sikerülni fog — úgy az evan­gélikus egyház "ellentétes táborainak megbizottai­val, mint a poroszországi egyház megbizottaival és a porosz kormány szerveivel folytatott tanács­kozások révén — ismét helyreállítani az 'evangélikus egyház békéjét és ezen az alapon megteremteni a különböző országos egy­házak kívánatos megegyezését. Baráti üdvözlettel: őszinte híve Hindenburg. Hitler kancellár a levél vétele után azonnal utasította dr. Frick birodalmi belügyminisztert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat olyan értelem­ben, mint azt Hindenburg elnök levele kéri. Letartóztatták Bauer volt kancellárt Az ügyészség rendeletére letartóztatták Bauer volt szociáldemokrata kancellárt. Egy lakásépítő társaság működése miátt tartóztatták le, mert az a gvanú merült fel, hogy a lakásépítésre szánt házbéradótételeket elsikkasztották. A nemzeti szocialista párt birodalmi sajtóiro­dája csütörtökön közleménnyel tudatta, hogy Cor­demann, von Marwitz, Wolff és dr. Zucker szolgá­latonkiviili századosokat Hitler személyes rende­letére azonnali hatállyal kizárták a pártból, mert »kísérletet tettek arra, hogy a vezért korlátozzák szükséges intézkedések hozatala tekintetében sza­badságában «•. 'A négy náci alvezért koncentrációs táborba szállították. A centrumpárt tanácskozásán elhatározta, hogy egyetlen lehetőség, ha a párt önmagától fel­oszlik. A Pfalz számos községében elkobozták a kato­likus egyesületek vagyonát. Ludwigshafenben 8 plébánia vagyonát foglalták le. Hindenburg hivatalos búcsúlevelet írt Hugen­berghez. melyben tudomásul veszi lemondását. Helyébe gazdasági miniszterré dr- Schmidt-et, az Allianz Biztosító Társaság vezérigazgatóját, köz­élelmezési és földművelési miniszterré pedig Wäl­der Darrét neveztek ki. A birodalmi elnök nyu. galomba helyezte dr. Bang gazdasági államtitkárt és helyébe Feder mérnököt nevezte ki. Göbbeís a fasizmus hódításáról és Mussoliniról, a „porosz római"-ról Göbbels birodalmi miniszter- csütörtökön a né­met politikai főiskola nyári tanfolyamának elő­adássorozatában megnyitóbeszédet mondott, amely­ben hangsúlyozta, hogy a fasizmus Mussolinivei tűnt fel-először a világon. Ö volt az első, aki a marxizmust, mint politikai jelenséget kisöpörte a tények világából és amely az első hatalompolitikai tiltakozás volt a szabaelvűséggel szemben. Erős a meggyőződése, hogy az a politikai irányzat, ame­lyet ma Olaszországban a fasizmus, Németország­ban pedig nemzeti szocializmus néven emlegetnek, fokozatosan egész Európát meg fogja hódítani. A fasizmus nemcsak a szabadéi vűségnek, hanem a paci/izmusnak is ellenfele és mindamellett megóvja a békét. A nacionalisták ugyanazon a világnézeti alapon állanak. Nem csupán saját népük becsületéért küzdeneK- hanem tiszteletben tartják a többi nép becsületét is. Európának 1914­ben leginkább az volt a végzete, hogy a nemzeteket aggastyánok kormányozták. Ezzel szemben az ifjú fasiszta Olaszország a kic-sattanásig tele vau alkotó erővel. Mussolini »porosz római«. Ha az ifjúság kerül az állam élére, akkor az ifjúságnak kell dol­goznia, mégpedig többet, mint az öregeknek. Szét kell zúzni a pártokat, a nemzetben csak egy akarat és egy elhatározás lehet. Tíz év múlva egységes lesz Németország, amint ma egységes nép az olasz. Papent ma fogadja a pápa Róma, június 30. * Papén helyettes kancellár eddig cíupán Pacelli pápai államtitkárral tárgyalt. A Szent­atya, aki pénteken a Szent Péter-bazilikában tartott ünnepségeken volt elfoglalva, csupán szombaton fogja fogadni kihallgatáson a német helyettes kancellárt. Hétfőre van kitűzve Papén tanácskozása Mussolini miniszterelnökkel. SEliMERING HOTEL PANH ANS közvetlen összeköttetésben az alpesi strandfürdővel ALPEN - STR AUDBAD fürdő-, sport-, gyógyüzem

Next

/
Thumbnails
Contents