Pesti Napló, 1933. július (84. évfolyam, 146–171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

Szombat PESTI NAPLÓ 1933 júlins 1 5 MEGVAN AZ ARANYMEGEGYEZÉS! A londoni új valutaformulát megtáviratozták Rooseveltnek Megvédik az aranyalapot — Visszatérés az arany standardra! London, június 30. (A Pesti Napló külön tudósítójától.) A valutastabilizálás kérdésében felmerült nagy ellentéteik végleg megakasztották a világ­gazdasági konferencia munkáját. Pénteken már csak két kisebb albizottság ülésezett, míg a főbb delegátusok valamennyien egész nap izgalmas tanácskozásokat folytattak zárt ajtók mögött a valutarögzítés problémájáról. AlacDonald minisz­terelnök, mielőtt a kora délutáni órákban fogadta volna az aranyalap mellett kitartó öt fui'ópa. ál­lam megbízottait, előzően az Angol Bank kor­mányzójával, Montague Norman-nal. majd később az angol dominiumok delegátusaival tanácskozott. Ezen az utóbbi értekezleten Bruce ausztráliai fő­megbízott, Bennett kanadai miniszterelnök, Smuts tábornok, dólafrikai iga^agügyminiszter ób For­bes újzélandi delegátus jeientek meg. Valameny­nyien részletesen ismertették, hogy milyen állás­pontra helyezkedik kormányuk az aranyvaluta kérdésében. Állandó megbeszélétsek folytak egész 'délelőtt az amerikai delegáció tagjai között is. Moley professzor, Roosevelt elnök bizalmas ta­nácsadója, először az amerikai pénzügyminiszté­rium szakértőjét, Sprague-i, azután pedig Baruch Wa<burg bankárt kére fie magához. Este aztán tökéletes megegyezés jött letre MacDonald és az aranyalapon álió országok, mint Franciaország, Olaszország, Svájc, Hollandia, Bel­gium és Lengyelország, valamint az Egyesült Álla­mok delegációi között az aranyalapon álló államok által benyújtott valutaformula ügyében. A for­mula szövegét megtáviratozták Roosevelt elnöknek. Az „arany"-országok határozata Az aranyvalutájú országok képviselői rövid­del este 10 óra után az alsóház speakerének lako­májáról a miniszterelnöki palotába siettek, ahol MacDonald és Moley tanár is megjelent. A tanács­kozást rövid megbeszélés után holnap reggelre napolták el, hír szerint azért, mert mindeddig nem sikerült Roosevelt elnökkel érintkezésbe lépni, illetőleg tőle választ kapni. Az aranyvalu­táj úországok részéről egyhangúlag elfogadott ha­tározat főbb pontjai a következők: 1. Szűkség van arra, hogy az arany pénzalapot fentartsák mindazokban az országokban, amelyek aa aranyalapon megmaradtak. 2- Azok az országok, amelyek letértek az arany­alapról, a lehetőség szerint visszatérnek az arany­alapra­3. A pénzrögzítés arányát és a rögzítés idő­pontját minden egyes érdekelt ország függetlenül döntse el magára néave. 4. A most aranyalapon álló országok a legszi­lárdabbul eltökélték, hogy helyzetüket minden áron megvédik. 5. Az értéküket vesztett valutájú országok he­lyeslik az aranyvalutájú országoknak ezt a szilárd álláspontját. Bonnet francia pénzügyminiszter újból elha­lasztotta útját és csak holnap utazik Párizsba. Roosevelt az Indianapolis cirkáló fedélzetén Washingtonba utazott Washingtonból jelentik, hogy Roosevelt és kísérete a Campobello szigeten levő nyaralójából az Indianapolis cirkáló fedélzetére szállt. A cir­káló Campobelloiból Washingtonba indult. Az Exchange Telegraph jelenti Campobello szigetéről: Roosevelt elnök sajtókihallgatás során az újságíróknak értésére adta, hogy az ideiglenes pénzrögzítés kérdése a központi bankokra tarto­zik és nem esik a kormány szűkebb hatáskörébe. Hír szerint az elnök nem ellenzi, hogy a bankok minden lehetőt elkövessenek a túlságosan vad árfolyamhullámzások megakadályozására, A Reuter-iroda értesülése szerint a Wall­etreeten azt tartják, hogy a szövetséges tartalék­bankok, ha arra felhatalmazást kapnának, azon­nal közbelépnének a dollár alátámasztására. Nin­csenek nagyobb devizatartalékaik és ezért való­színűleg aranyat adnának el erre a célra, vagy pe­dig külföldi kölcsönt vennének fel, Roosevelt félévi elnapolást kér? Épúgy, mint a londoni konferenciát, az ameri­kai közvéleményt is, egy kérdés tartja izgalom­ban : a valutaprobléma. Az infláció és a stabilizá­ció hívei között egyre jobban kimélyülnek az el­lentétek s egyelőre még nem lehet tudni, a pénz­hígítók, vagy a valutarögzítők pártjára áll-e Roosevelt elnök. A Fehér Házhoz közelálló körök­ben nem hajlandók nyilatkozni s az újságírók Gyomor- és bélzauaroknál étvágytalanságnál, szorulásnál, fölfúvódásnál, gyo­morégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlok­fájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes Ferenc József keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztőutakat. csak aninyit tudtak kivenni az illetékes tényezők­ből, hogy Rosevelt elnöknek nem áll szándékában elhamarkodott döntést hozni c^ak azért, hogy le­csillapítsa a világgazdasági konferencia delegá­tusai, különösen pedig a franciák háborgú kedé­lyét. Az elnök esak a helyzet részletes és beható megvizsgálása után hozza meg végleges határoza­tát Politikai körökben a legkülönbözőbb kombiná­ciók keringenek Roosevelt szándékairól. Az egyik verzió szerint Roosevelt egyelőre semilyen irány­ban sem akarja lekötni magát s a világgazdasági konferencia elnapolását fogja kérni legalább hathónapi időtartamra. Ezt a tanácsot állítólag Moley professzor adta neki. Egy másik verzió úgy tudja, hogy a washingtoni pénzügyminisztérium njomására Roosevelt elnök hajlandó lesz hozzá­járuli a világ jegybankjainak olyan nemzetközi megállapodásához, mely kötelezi a jegybankokat a dollár túlzott áringadozásának megakadályozására. Ez a megállapodás elsősorban a nemzetközi speku­lció ellen irányulna, amely ezidőszerint főleg a brüsszeli, párizsi és londoni piacon kontreminálja a dollárt. A forrongó fejárusok megtámadtak két lejgyüjíőállomást Soroksáron (Saját tudósítónktól.) Pénteken délután a so­roksári tejárusok tiltakozó nagygyűlést tartottak. Egymásután több besziédben ostorozták a tejrende­let hibáit és hangsúlyozták, hogy ez a rendelet az ő iparuk halálát jelentené. A tüzes beszédek ha­tása alatt a milimárik megtámadtak két tejgyüjtő állomást, amelynek berendezését összetörték. A so­roksári csendőrség azonnal kivonult, de nem tu­dott a túlerővel megbirkózni. Dunaharasztiról kértek sürgős segítséget. Csak az egyesült csendőrerő tudta megfékezni a tömeget és ezzel véget is ért a milimári forradalom, amiből hány kihágási ügy lesz. ne­A szófiai tGuzla* dalegylet tagjai péntek délben a Név telén Hős Emlékkövéhez vonultak. A bolgár vendé gek megkoszorúzták az em lékmüvet MCCJCLEMT a tcctbxJÉccMri, AZ ATHENAEUM ÚJ 2 PENGŐS REGÉNYE

Next

/
Thumbnails
Contents