Pesti Napló, 1933. szeptember (84. évfolyam, 198–222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

2 PéníeE PESTI NAPLÓ 1933 szeptember I ' Tessék kivágni és eltenni A FILLÉRES KLASSZIKUS REGÉNYEK SZELVÉNYE nüiuuböző számú Ilyen szolvény és 30 fillér beftzotőso eIlenébon a Pesti Napló minden pőldányvásárlója meg­kapja a Filléres Klasszikus Regény e k egy kötetet .vi Inden böten más száma szelvény jelenik meg — A Pilléres Klasszikus Keményekből havonta egv kötőt jo'onik inosr. A? első kötetet 1-' I a u b o rt: Mtiilame Bovary című vilAzhlrü regényét - nésy különuöző szarná szfi vé y bemutatási ós 9 > tillér bellzetése e.le­nóbon kapjak mea olvüsóink A szelvényok beválthatók Az líst-lapok fokialóhivaia'ában, VII, Erzsibe' körnt 18-20 ós flólskiadóhivatalában, V., Vilmos császár út ö2., a djhánytózsdókbeu, ißUSz ujsagpavliionokban ós a rikkancsoknál. bele a milliókat, mint azokba a koncepciókba, ame­lyekről most ott a hajó fedélzetén diskurállak? Célirányos és céltudatos előrelátással bizony lehetett volna ezeknek a finánckiruccanásoknak az elhagyásával két-háromszáz milliót a Duna—Tisza­csatoina és az azzal összefüggő tervek — leg­alább is részben — megvalósítására összehozni. Es akkor most a hajóról már nézhették volna száz és százezer magyar munkástest /ér munkájának az eredményét. Jobb lett volna így, mint most a majd csak egyszer elvér"índő munkálatok szerencsés meg­kezdésére emelni az ünnepi poharat. No de, ha már a mostari pénzügyi büdésben hazánk nagyjai — elkésve bár, de törve nem — elhatározták az elmulasztottak pótlását, akkor no késsenek terveiknek részletezésével és a pénzügyi megoldás ismertetésével, nehogy a dolgozó társa­dalom a tiszai hajókirándulásban is csak egy ün­nepélyt lásson. Olyant, amilyent a legutóbbi tizen­három év alatt már százával látott. Az előjáték programszerűen lepergett. Sike­rült. A cselekedetek és tettek beharangozása meg­történt. Dübörögjön tehát most ezeken a vidéke­ken minél előbb az alkotó munka is. Hogy azok a knruckacagányos szép magyar legények, akik ott nyargalásztak a partokon, Icszálljanak a paripáik­ról és két kezük munkájával megkereshessék min­dennapi kenyerüket. A Tisza vidékén az lesz a legfényesebb ünnep, ha lakosságát beállítják a nemzeti munkába. Lázár igazsásügyminiszter: Rosszul fizetett tisztviselőkkei csak rossz kormányzatot lehet fenntartani A csongrádi gazdák ötszázas küldöttsége a búzaár emelését, a közterhek csöKKeniéséi s a tisztviselői fizetések leszállítását Kéríe a kormánytól Szentes, augusztus 31. Lázár Andor igazságügyminiszter, a szettesl kerület országgyűlési képviselője csütörtökön dél­előtt fogadta a cs^ngráamegyei gazdák 500 tagú külúöitségét. Paiaky Imre, a küldöttség vezetője, emlékiratot nyújtott át, melyben a gazdáit a búzaár emelését, a közterhek csökkentését és a tisztviselői fizetések leszállítását kérik a kormánytól. A miniszter válaszában azt hangoztatta, hogy Magyarországnak az idén bőséges termése volt, hét-nyolcmillió mt'zsával több búza termett, mint tavaly. A termelőket általában sújtja az, hogy az adó megállapítása független a termények értéké­től. E sérelmes dologgal a kormánynak foglalkoz­nia kell. Ami a tisztviselői fizetéseket illeti, az ál­lami szerkezet olyan bonyolult, hogy több tiszt­viselő van, mint amennyit rendesen meg tudnánk fizetni a rendelkezésre álló összegből. Egyszerűsí­teni kell az állami szervezetet, hogy kevesebbe kerüljön az adminisztráció és a megmaradt tisztvi­selőknek rendes fizetést lehessen adni, meit rcsz­szul fizetett tisztviselőkkel csak rossz kormányza­tot lehet fentartani. A mezőgazdasági termények és iparcikkek árai közötti nagy különbség hátrányait kétségtelenül nagyon megérzi a gazdaközönség. Teljesen érthe­tetlen és indokolatlan, hogy egyes iparcikkek ára nálunk lényegesen nagyobb a világpiaci á<rnál. A kormánvriak az adott helyzetben az a feladata, hogy a külföldi értékesítés megszervezésével igye­kezzék kivonni a feleslegeket a belföldi piacról. Olyan áraknak kell kialakulnirk, hogy a termelő megtalálja a számítását. Második feladata a kor­mánynak, hogy a vámtörvény megfejelő alka'ma­zásával az iparcikkek és rrezőanz^a^áni termények drótok viszonyát minél elviselhetőbbé tenve. Har­madak felar'nta, hogy igyekezzék az adózás terén olyan megállapodásra, hogy minden gazda telje­síthesse kf !7tar+"7,ásai+ f>r>é'kiil. hogry anya^ilai? törkremenien Neryedik feladata a gazda adóssá­gok olyan rendezése, mely nem teszi tönkre a A m iötirissíffóc céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes Ferenc József keserűvizet inni. gazda jövőbeli hitelét és amellett megmenti exisz­tenciáját. A küldöttség megnyugvással vette tudomásul a miniszter válaszát. Luxus — fillérekért Riminiben Rlminí vtáirja a magyarokat Szeptember 7-én indul a társasutazásunk és 17-én tér vissza. Ri­mini ilyenkor talán a legszeLb. Nyo'cnapi teljes ellátás, az összes borravalók, gyógydíj, kabinhasz­nálat, valamint Predappióba, Mussol ni szii'őlie­lyére a kirándulás költsége II. osztályi vasút 1 utazással 25J, III. osztályú vasúti utazással 198 pengő. Ez idő alatt lesznek Eiminiben a Mussolini­ünnepségek, amelyen a társasutazás résztvevői Rimini város polgármesterének meghívására részt­vesznek. Mussolini Julius Caesar szobrát ajándé­kozta a városnak és a szoborle'enlezésen maga is résztvesz. Jelentkezni lehet Az Est utazási irodá­jában. Geduly püspök jelentése az állam és az evangélikus egyház viszonyáról és a felekezeti helyzetről Az áliam és az egyház viszonyában megnyugtató javulás állott be — A felekezetközi viszonyok is megnyugtatóbb formát öltenek — Krisztusi értelémben a határvonalak nem lehetnek akadályai a felekezetek testvéri kézfogásának Ml ko'c, augusztus 81. (A Pesti Napló tud Bitójától.) A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület szeptember 14-én tartja Miskolcon évi rendes közgyűlését, de már most közkézen forog Geduly Henrik püspök jelentése. A püspöki jelentés, amelynek mottója a zsoltárének megállapítása: »Fénylik a sötétségben is az igazak vi­lágossága, a kegyelmes, irgalmas és igaz Isten által«, megemlíti, hogy »mint az emlékfák égfelé növekedő ha­talmas szálfa erdejében is kimagasló büszke tölgy...« tárul a világ szeme elé Luther születésének i50 éves év~ fordulója. Ebből az alkalomból az a püspök javaslata, hogy az egyházkerület rendelje el: a nagy évforduló Jelentő­ségének méltatásával november 12-én minden tomplom­ban ünnepi istentiszteletet, azt megelőzőleg november 10-én az évforduló napján minden iskolában emlékünne­pélyt tartsanak. Egész csomó javaslat után a püspöki jelentés meg* állapítja, hogy az állam és az egyház viszonyában, fő­ként ami a kormányhatósági tényezőkkel való hivata­lo6 érintkezés szellemét és eredményét illeti, azok egy árnyalattal mindenesetre több jóakaratot tartalmazó formát öltöttek, mint mégc&ak nemrégiben. Szemmel látható, hogy a kormdnyhatósdg k képviselőilen ficva­tovább annál inkább megszilárdul az a fe.fogás, hogy Magyarország újjáépítésében a történelmi egyházakra felekezeti külön'ség nélkül rendkívül jelentős feladat vár és liogy ezért azok e feladat meg Idásában mé tán tarthatnak igényt az állam megfelelő támogatására. — Hálásan kell elismernünk, — írja — hogy a költ­ségvetés kiadási tételeiben az egyházak segélyeível szemben ez alkalommal mellőzték a sok magasztos tö­rekvés valóraváltásában irgalmatlanul belegázoló lineá» rls csökkentési rendszert, és ha, ami elháríthatatlan volt, egyes címekon van is csökkentés, az alig érezhető. Megnyugtatón hatott a kultvszminiszter úr felsőházi beszédének az a kijelentése is. hogy a felekezeti nép­iskolák fentartási terheinek elviselhetőkké tétele érde­kében még az új tanév kezdetén intézkedni kivdn. A felekezetközi viszonyok újabban határozottan megnyugtatóbb formát öltenek — jelenti. — A magyar sorsközösség nagy gondolatának diadalmas előtértenyo­mulása ebben a vonatkoztatásban is éreztetni kezdi áldásos hatását. A felekezeteket a dolog természetinél fogva egymástól elválasztó határrk-t kezdik több tisz­teletben részesíteni. Krisztusi értelemben ezek a hativ vona'ak úgy sem akadályai annak, hogy felettük test­véri összefogásra nyujtsuk kezünket a mindnyájunkat kö.ösen fenyegető veszélyek ellen. — Történelmi egy­háztársáinkat nyilt becsületességgel biztosítjuk arról, hogy erre a kézfogásra törvényadta jogaink tiszteletben tartásának és jogos törekvéseink el nem gánesolásának etryetle-> föl'étele alatt, mi evangélikusok mindenkor készen állunk. Óriási fegyverkezésbe kezd Amerika Washington, augusztus 31­(Havas) A hadügy misztérium új tervet dol« gozott ki a szárazföldi és légi haderők felszere­lése tárgyában, mely tekintetbe veszi a legújabb technikai eredményeket. A terv alkalmazása a leszerelési értekezlet eredményétől függ, hetven­nyolcvanmillió dollár kiadást jelent és ezt az ősz­szeget a közmunkaalapból fogják elvenni, hogy a kongresszustól ne kelljen újabb meghatalmazást kérni. A munkaterv számos szakmunkásnak ati majd foglalkozást és hozzájárul laz ország gazda­sági talpraállitásához. varosa Josef Schmidt a világhírű, tenorista filmje URÁNIA E Ml ER MM //

Next

/
Thumbnails
Contents