Pesti Napló, 1933. szeptember (84. évfolyam, 198–222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

I 4 Péntek PESTI NAPLÓ 1933 szeptember 1 Harc Belzebub ellen Régente, ha olyan dologról kellett beszélnünk, me Jyet finomabb társaságban, s gyermekek és nők előtt nem volt szabad a maga nevén neveznünk, kisegítőül a latin nyelvet használtuk. Amióta azonban már a leá­nyok is tanulnak latinul, sohasem tudhatjuk, hogy a társaságunkban levő hölgyek között nincs-e olyan is, aki nemcsak »jelesen érett«, hanem ezenkívül még tud is egypár szót latinul. Igen ajánlom tehát, hogy ha ké­nyes dologról van szó, ne latinul beszéljünk, hanem zsidóul, mert ezt bizonyosan nem értik a nők, sőt álli­tlag még olyan rasekol is akad, aki n'm tud zsidóul. A legközösebb ismerősünkről, Belzebubról van szó. Beszélnek ró'a, Mózestől kezdve, a próféták, sőt Jánost kivéve, az evangélisták is. De most ez egyszer ne ezekre a szent emberekre méltóztassanak figyelni, hanem én­rám. A zsidók régi nagy szentjei előtt ez a Belzebub egy pogány isten, az evangélisták Írásaiban pedig az ördögök fejedelme. Milton, akinek fantáziája Danteó mögött mcs3ze elmarad, pontos, személyleírást ad róla, mely éppen pontossága miatt nem érdekesebb, mint az útlevelek személyleírása, melyben minden arc »ovális«, minden ajak »rendes« és különös ismertető jelek »nin­osenck«. Milton azonban azt is mondja hogy az ördö­gök társadalmában a Sátán az első, de utána — úgy hatalom, mint bűnösség tekintetében — mingyárt Belze­bub következik. De Sátánt én még sohasem láttam Belzebubot pedig sok-zor láttam, sőt kergettem; és mi után nekem Belzebub is éppen elég ronda, a Sátánra már nem is vagyok kiváncsi. Ha az ember tud egy kicsit zsidóul, mingyárt észre­veszi hogy Belzebub tulajdonképpen két szó: Bel Zebub, vagy ha az ember a mássalhangzók platt másként he­lyezi el a tudósok által mellőzött pontokat, Bal Zebnb. (Az első szó hangzója mindkét esetben hosszú.) Do akár úgy olvassuk ennek a förtelemnek a nevét, hogy Bel Zebub, akár úgy, hogy Bal Zabub, ez mindenképpen annyit jelent magyarul, hogy »Lígy Űr«. Igen. arról a légyről van szó mely szemtelenül itt röpköd körülöt­tünk, sőt az ételünkre vagy a fejünkre száll és száz féleképpen kellemetlenkedik. Ebből a ronda jószágból istent csináltak a filisztcusok Akkaron városában. De abból, aki a filiszteusoknál isten volt, hogyan lett a szomszédságukban élő zsidóknál az ördögök fejadelme! Tudós rabbik, akikkel erről többízben értekeztem, úgy vélekednek hogy a Baal Zebub a filiszteusoknál fredetilog a Nyár istene volt; legyek csak nyáron van­nak; ha iít a légy, akkor itt a nyár. A légy a Nyár jelképe lett, s a Nyár istenét légyalakban ábrázolták. Később, amikor már rájöttek, hogy a légy m"nnyi bajt csinál, Baal Zebúbet meghagyták isteni rangjában (hja, kérem még a miniszterek is lassan buknak, hát még az istenek!), de más hatáskörbe helyezték át: a légy ellen oltalmazó istenséggé léptették elő. Ennek a Baal Zebub­nak édestestvére volt Baal Fegor, akinek tiszteletéhez meztelen szüzek kelletlek (a meztelenségen lévén a hang­súly); az atyafisígához tartozott még sol;f51e Baal, r <>.zeknek a tisztelete annyi kicsapongással járt együtt, hogy az élet örömeivel szemben különben is gyensre ellen­állóképességü zsidóság, sajnos, gyakran belemerült ezsknek a prgány isteneknek és bálványaiknak tisztele­tébe; élemedettebb korukban persze sokan megtértek s mutogatták a helyes utat az ifjabb nemzedéknek. A hithű, jámbor zsidókat, ha ezt a szót hallották: Baal, vagy Beel, undor fogta el, mert tudták, hogy valami ronda pogány istenről van szó. És miután a zsidók között már a legrégibb ókorban is voltak vicces emberek, akik nagyszerűen értettek a szójátékokhoz is, a Belzebub névből hamar megcsinálták a Belzebul ne­vet s az utolsó betű megváltoztatásával teljesen meg­változott a szó értelme is: a Belzebul már nem »Légy­isten» hanem másféle isten, kinek neve magyarul ki nem nyomtatható, aki kíváncsi rá, nézze meg egy jó héber szótárban. így lett a zsidóknál a Légy-istenből annaik az istene, ami ronda és bűzös, — és a legrégibb kereszté­nyeknél »vezére mindannak, ami gonosz«, azaz a démo­nok. az ördögök fejedelme. Mindezekért én nagyon becsülöm a régi zsidók eszét, úgy a Mózes-vallásúakat, mint a Krisztus-liitűe­két; mert Belzebubra vonatkozó egész hiedelmük törté­neti fejlődéséből azt látom, hogy nagyon korán rájöt­tek, hogy az emberre milyen veszedelmes állat a légy. A frigyszekrény őrizetével megbízott Léví nemzet­ség iránt tanúsított tisztelet teljesen megokolt volt, mert a Talmud tanúskodik róla, hogy a szentélytől a legyet a Lévi-ivadék teljesen távoltartotta. Minden zsidó tudja, hogy szombaton semmiféle álla­tot ölni nem szabad — kivéve a legyet. Ha az áldozati állatra légy szállott, — ez nagy szerencséje volt az ál­latnak mert mint fertőzöttet, nem lehetett áldozatként bemutatni. A régi zsidók tehát tisztában voltak vele, hogy a legtöbb fertőzést, s általa a legtöbb betegséget a légy okozza. A mi népünk ezzel, sajnos, még ma sincs tisztában. A falusi házak tája hemzseg a legyektől, sőt a legtöbb házban a lakószobában is zümmögnek a legyek. Az iskolának ugyan kötelessége lenne a népet a légy-veszedelemre is kioktatni, de az iskolának oly sok a kötelessége és oly keveset bír belőle teljesíteni I Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen még orvosok is van­nak akik csak nagy általánosságban tudják, hogy a légy betegségterjeisztő. Azt mondják erre, hogy »nem lehet mindenki boga­rász!« Ez igaz is; de hogy a légy miért veszedelmes, hogy honnan hozza és hogyan terjeszti a betegségek csíráit, azt mégis kellene tudni! Igen nagy szolgálatot tett tehát a nemzetnek az Országos Közegéüzs^giifryi F.'r; ««!-t azzal, hogy ki­adott egy nagyon jól megra'zolt színes plakátot, mely nemcsak arra tanítja a Rzem'élőt hory A légy az em­ber veszetfelm~, hnnem be is rrut.itji a légy rettentő működését és rn7i"k k'",vefk"7">:'*-ycit. Tpjrren ez n pla­kát valós'gos hadüzenet az emberi nem legnagyobb és részünkről legelhanyagoltabb ellenségének, a légynek. ' Igaz, hogy ezzel megint kisebb lesz az orvosok kenyere, de a nép egészségo előbbrevaló az orvosok ügyénél, — sőt e kettő között nem is kell okvetlenül ellentétnek lennie ha rálépünk arra a helyes útra, me'y a köz­egészségügy radikális rendezéséhez vezet, — ami alatt azt ért rm hogy az orvosokat nemcsak a bet-gek gyó­gyításáért, hanem az egészség megvédéséért is kell fizetni. A legyet ezt a valédi Belzebubot ártalmatlanná kell tenni, aminek csak egy módja van: ki kell irtani. Mily sok muló rosszullétnek és mily sok komoly betegségnek, és mily gyakran az ember halálának az az igazi oka. hogy egy renda légy valahol fertőző anyagot szedett össze és azt továbbadta azzal, hogy rfszállott a húsra* a kiflire, vagy a gyanútlan, s a védekezésben oly gyá­moltalan embernek az orrára! Voltak már háborúink, melyek népünkben kevesebb kárt tettek mint amekkora pusztítást visz végbe minden esztendőben a szemtelen legyek hada. Ha erre a nép rá­eszmél, pár év alatt természe'i ritkasággá, sőt 'lyan hit­regebeli állattá vrlhatik a légy, mint amilyen a griff, a lidérc és a baziliszkus. Az Osztály sorsjáték csütörtöki húzása A 30. sorsjáték V. osztályú lőhúzásának 10. napja 30.000 pengőt nyert: 26342 300J pengői nyert: 3267 54455 2000 pengőt nyert: 1095-1 24054 89711 71549 1000 pengőt nyert: 13195 14445 35036 43715 67854 74161 800 pengőt nyert: 4675 10810 19884 31347 36046 37557 47713 50028 51526 67583 600 pengőt nyert: 9783 11092 28476 28632 35647 49960 52434 51883 53423 66639 500 pengőt nyert: 2185 6751 8171 10971 15252 17751 41493 44089 48119 55476 100 pengőt nyeit: 1243 2997 4787 6641 6973 7012 13323 15375 19948 21924 21965 27953 29329 31822 36945 37007 87268 38705 40326 41843 44035 44040 44260 44660 45045 474/9 48180 51689 53094 53131 55875 60363 62163 63975 65567 67314 68681 77501 78713 83177 300 pengőt nyert: 1870 3409 3429 5214 5712 6063 6331 6430 6820 9330 9418 10538 11749 12724 13095 13743 14576 164G9 17519 18019 20741 21338 22589 22841 23111 232á6 23370 24400 24732 25594 32060 32529 33075 33372 33390 33542 33740 85303 35457 36128 37676 38833 41050 42512 43218 43244 46484 47138 47679 48477 48779 48785 49272 49521 51023 51176 52599 54036 54687 55768 55859 55876 55971 56846 60484 60747 62092 63116 64903 65699 65740 69165 69174 69900 70073 70658 71757 71769 72329 73223 74272 75062 75370 75523 76298 76491 76594 76929 77338 81197 82175 82472 150 pengőt nyert: 168 169 229 232 285 291 330 397 422 462 463 467 518 561 684 857 910 1C34 061 107 116 165 174 226 241 262 266 303 308 312 373 3S7 463 488 543 578 620 640 647 682 712 780 783 815 819 848 933 941 945 956 2066 075 140 309 813 402 403 434 490 492 520 528 535 566 626 763 765 812 825 846 907 970 3113 202 228 240 247 251 266 349 373 395 467 590 636 819 850 899 913 916 920 987 4083 120 193 266 301 322 329 549 605 634 644 651 687 786 861 964 5242 324 342 469 501 553 557 577 607 808 837 917 978 979 G047 093 117 134 136 237 292 324 356 406 493 516 593 649 735 762 837 884 904 927 951 983 7036 0S0 105 183 213 244 307 323 331 346 364 486 522 532 610 704 712 715 732 765 898 8073 093 098 135 228 384 406 413 442 461 464 472 536 540 738 757 765 792 846 986 9061 063 066 071 118 152 172 215 242 264 265 273 292 311 315 857 389 412 437 512 542 567 645 682 691 715 797 793 831 938 910 944 973 989 10099 112 217 344 434 450 484 549 607 646 648 885 887 927 934 955 963 11091 093 185 269 296 305 353 431 613 668 678 734 824 835 905 957 960 969 999 12009 105 140 180 181 247 317 330 431 493 560 570 605 697 756 849 13010 058 067 1C4 126 131 205 217 254 301 461 493 615 647 654 784 857 885 895 959 960 14082 123 166 179 229 339 341 386 398 422 479 504 530 534 579 588 596 616 668 6S2 715 768 784 887 15014 045 102 189 190 200 268 376 411 461 584 748 982 16019 036 043 0G3 071 131 146 154 161 192 282 310 336 418 448 478 481 498 499 600 603 647 650 670 717 775 760 785 863 956 17050 146 177 228 297 303 304 318 318 320 344 353 395 411 426 527 584 718 745 811 812 861 866 890 18049 083 C05 255 376 438 449 456 523 572 656 650 763 809 830 845 936 953 19010 028 064 079 121 247 271 306 319 327 425 469 521 562 599 622 644 678 773 792 793 795 880 í!03 954 20G2S 1C0 121 197 252 321 370 401 447 467 479 544 582 643 812 817 874 950 978 21095 127 165 232 247 270 295 355 370 375 463 468 588 604 613 631 659 662 715 752 760 605 821 843 862 886 892 953 22068 168 226 232 262 266 284 338 399 403 412 425 444 632 652 660 698 707 763 892 905 23147 181 204 381 494 525 683 725 752 753 823 944 24076 137 179 193 306 333 350 370 423 425 454 455 461 472 490 497 514 697 705 718 882 938 959 25028 066 122 268 321 415 429 432 450 488 490 538 5S0 615 640 684 701 814 859 862 867 909 910 26088 120 275 294 310 337 356 420 504 569 653 665 670 672 785 738 756 759 806 S08 836 888 905 991 27107 204 206 247 2S0 316 327 350 390 454 466 592 598 643 676 737 745 831 862 863 900 975 28017 054 073 160 217 291 307 308 382 403 444 519 558 633 787 745 764 831 868 871 986 29C07 027 111 146 152 167 203 210 287 305 343 384 414 449 499 515 516 534 602 605 643 667 682 686 724 756 775 825 837 860 891 954 994 30021 060 087 098 134 135 175 212 237 243 248 323 352 364 468 546 549 555 607 633 664 688 704 761 802 831 915 915 953 982 31038 082 098 183 189 221 328 481 534 538 551 574 618 662 727 733 772 786 816 854 901 957 32032 037 100 137 273 403 411 518 550 599 649 674 727 784 822 894 902 920 940 :001 156 213 302 308 334 498 662 665 686 732 769 818 831 863 965 31007 023 089 090 096 120 132 146 164 165 220 235 311 371 402 404 470 535 593 600 693 738 795 859 950 961 3:017 022 041 095 152 2?6 270 279 285 325 BS", 342 397 420 599 607 Rio mc 6SS 712 802 898 "43 9P3 965 984 98<í 36019 032 085 098 139 143 164 2«5 211 277 291 312 488 498 505 550 578 613 640 660 671 738 805 871 952 992 S7069 076 091 120 136 151 182 188 227 333 477 562 639 743 74* 867 969 981 988 38029 048 080 199 314 329 397 484 485 527 567 746 843 918 953 990 39071 074 171 192 252 334 345 450 520 557 561 632 664 786 804 871 954 967 40009 088 113 234 239 352 397 497 508 542 544 617 712 735 808 814 826 914 917 937 962 974 982 41119 127 144 153 263 312 361 339 465 473 486 529 753 770 823 886 921 42056 089 161 208 242 255 337 387 491 574 585 616 632 683 704 717 719 842 941 43011 026 075 208 213 233 339 389 392 542 578 617 682 685 693 796 811 903 919 44158 193 220 275 286 322 327 347 477 482 486 517 604 669 725 739 757 761 847 896 932 970 £81 45047 065 066 099 127 131 235 282 323 364 369 371 438 475 483 519 529 620 646 655 894 919 939 963 991 4<U15 117 187 216 228 403 507 539 557 607 612 653 694 735 742 843 885 893 968 47103 183 263 294 337 429 504 542 575 597 640 650 676 693 715 842 881 872 934 949 48115 136 191 220 2«6 284 286 307 330 333 386 891 398 533 547 £65 736 747 788 795 839 883 909 929 952 967 49172 234 255 296 305 351 399 466 493 518 520 552 705 723 728 741 753 789 792 795 950 50022 036 076 122 128- 165 376 393 418 435 510 519 522 547 5S0 679 714 724 818 867 886 920 921 992 51044 C66 081 196 210 257 315 327 S80 408 533 537 575 604 710 887 889 891 914 52183 307 379 395 442 508 510 544 582 647 668 776 855 86S 950 989 53005 024 031 059 072 093 127 128 167 195 210 256 334 840 360 429 561 571 600 610 618 633 814 878 893 54005 072 146 333 339 348 478 523 542 555 607 641 713 739 785 818 931 957 965 55002 029 117 181 202 224 229 292 317 345 862 381 390 507 590 £03 614 636 7C0 710 724 751 827 872 882 884 915 916 965 996 56057 064 071 170 18Í 199 202 266 272 280 421 453 463 469 575 589 598 599 6C0 740 757 875 884 913 932 935 938 977 57114 150 157 171 177 197 234 249 278 306 362 415 579 591 651 660 695 697 765 833 857 872 877 938 950 58003 036 067 091 175 187 191 209 253 292 294 358 359 410 437 515 602 653 688 721 796 800 803 894 964 59013 028 067 089 136 148 323 370 416 445 447 490 552 582 5S7 594 601 610 613 706 804 821 904 913 975 60027 037 159 161 189 202 297 303 343 S76 409 459 460 467 48« 489 490 524 529 774 776 940 975 61094 150 151 161 215 255 288 350 397 489 478 645 664 722 831 876 933 989 62066 202 260 305 307 339 372 425 473 482 568 669 679 733 778 789 949 630C3 023 148 193 221 243 288 326 334 345 371 897 425 469 491 522 576 601 626 629 6£8 728 754 769 795 847 862 972 083 994 64075 088 144 165 166 176 186 824 328 385 396 431 471 482 579 664 671 784 800 810 860 876 900 911 920 65037 049 067 102 212 302 309 333 383 386 458 538 622 664 765 911 66131 197 295 297 401 417 418 456 573 651 653 684 695 696 772 847 881 960 67091 137 173 179 239 346 356 375 383 387 413 467 536 542 568 569 584 591 611 618 736 782 843 937 952 991 68118 240 271 282 308 322 353 392 415 440 453 557 562 578 649 650 726 835 874 919 988 69017 034 146 185 304 310 330 338 604 630 674 698 809 886 957 70C24 047 049 074 033 232 286 352 379 448 4£6 470 554 601 646 691 708 762 807 849 987 71009 0t2 095 208 345 3S6 531 544 576 586 601 609 638 649 677 701 823 824 833 890 905 941 975 fc 72024 051 064 314 382 579 647 742 768 797 931 730Í7 078 105 175 204 212 282 287 295 326 335 878 Í412 514 520 669 689 694 800 829 932 964 978 74027 072 135 202 405 444 532 561 562 598 609 687 728 780 887 928 978 980 73002 085 116 127 186 283 297 311 385 463 493 591 607 628 660 702 720 727 739 781 813 818 912 945 953 76126 232 292 372 410 444 489 613 661 749 763 764 774 SOS 895 916 942 961 985 992 77000 035 137 205 279 315 424 447 477 57= 57" 610 717 815 78010 021 109 238 286 311 337 346 388 438 619 660 663 683 740 756 767 773 884 79030 068 076 083 099 100 110 241 249 284 297 898 486 545 583 588 591 595 602 618 672 699 730 751 783 813 896 910 939 941 956 89187 207 229 411 435 466 467 469 482 529 658 679 804 988 81133 135 174 179 200 248 303 357 384 -151 486 499 507 512 530 561 585 60« 712 748 803 855 876 887 891 937 82019 030 038 043 174 234 283 305 395 434 471 491 541 629 632 674 719 730 916 980 83010 022 082 147 1 53 162 171 20? 2« 262 285 30" 341 379 '61 480 497 509 547 576 585 588 613 617 714 724 808 85! 867 959 Minden felelősség nélkül. A Pesti NapM gyorslist-sját. amely a ma VWúzoff összes számokat tartalmazza, a hútási teremben össze­állította a Olória Ker. Rt. osztélyoorsjegy főárusitó, Budapest, VI., Andxássy út 16. Telefón: 189—99. A húzás folytatása 4-én, hétfőn délután 3'/« órakor.

Next

/
Thumbnails
Contents