Pesti Napló, 1933. november (84. évfolyam, 249–272. szám)

1933-11-03 / 249. szám

6 Péntek PESTI NAPLÓ 1933 november 3 OLCSÓ VONAT indul november 5-én reggel Jelentkezzen: AZ ES 7 utazási irodájában (VII, kerüiet, Erzsébet körút 13—20.) és fiókirodánkban (V. ker., Vilmos császár át 62.), az IBUSz vigadótéri menet• /egyirodájában és az összes fiókokban november 14-én éjjel tér vissza Hz Esi-IBUSz •Globe Trotter rendezésében MINDEN IGÉNYI KIELÉGÍT 1 Csak vasúti jegy II. osztályon 175 P III! osztályon 128 P 2 Vasúti jegy és 7 napi ellátás polgári szállodákban II. osztályon a78 P III osztályon 235 P 3. Vasúti jegy és 7 . napi ellátás ehfirendfi szállodákban IL osztályon 325 P III osztályon 278 P 4. Vasúti jegy és 7 napi ellátás luxus­szállodában fürdőszobával II. osztályon 368 P III osztályon 815 P Bankkal akar együttműködni az aranyvásárlások­nál, hanem a Francia Bankkal is. Állítólag már fo-j-nak a tárgyalások a Francia Bank megLizot­taival s megvan a remény arra, hogy az Egyesült Államok és Franciaország között is létrejön a valutafegyverszüneti megállapodás. 81*032.000.000 frank arany van Franciaországban < Párizs, november 2. Ma tették közzé a Francia Bank október 27-iki mérlegét és eszerint a bank aranykészlete 75i mii* lió frankkal' csökkent és uiost 8i,032.ü00.u00 frank. A Temps í-zeiint az aranyfedezet csökkenését a külföldi tőkék elvonása idézte elő. A tőkéire aa előző francia kormány pánzügyi tervének egyes pontjai, valamint a költségvetés egyensúlybahozá­eának politikai nehézségei egyaránt kedvezőtlen batárt gyakoroltak. ÚgyTatszik továbbá, — írja a lap — hogy az arany e«y része Angliába vándo­rúit, ahol a fontk'egyenlítési alap a font árfcljam­émelkedésének megcátlásán fáradozik. Az arany más részét pedig Hollandiába éa Svájcba szállítot­ták. A Francia Bank legutóbbi mérlegének közzé­tétele óta a font árfolyama jelentékenyen hanyat­lott és a fantkiegyemlítési alap mérsékelte tevé­kenységét. A svájci és hollandi valuták szintén az aranypont alá süllyedlek, valószínű tehát, hogy az aranykivitel nem folytatódik az utóbbi három országba. Az október 27-i mérleg szerint a. Francia Bank aranyfedezete a bankjegyforgalom 79.11 százalé­kát tette ki. Bonnet pénzügyminiszter ma délelőtt hossza­san tárgyalt ilíoref-val, a Francia Bank kormány­zójával és Eisttel, a bank tiszteletbeli kormányzó­jával, Gardey költségvetésügyi miniszter ped'g Milánnál, az önálló törlesztési pénztár elnökével tárgyalt. Mindezekon a megbeszéléseken az arany­vásárlás várható következményeivel foglalkoztak; megtárgyalták továbbá annak lehetőségét is, hogy az 1934. évi költségvetés ejjyensúlyba hozatalához az önálló törlesztési pénztar segítségét is igénybe vegyék A Francia Bank gazdasási osztályában hang­súlyozzák, hogy a Francia Bank francia bankje­gyek ellenében szolgáltathat ki aranyat, Ameriká­nak tehát előbb francia frankot kell vásárolnia, majd vedig számlát kell nyitnia a Francia Bank­nál és csak ennek a számlának terhére szolgáltat ki majd részére a bank aranyat. Kérdés azonban, vájjon Amerikának sikerülni fog-e az ingadozó árfolyamú dollárral kellő mennyiségű francia frankot vásárolni. 130,000 ember* lép sztrájkba a pennsylvaniai bányavidéken Newyork, november 2. Az amerikai bányamunkások szakszervezeté­nek elnöke ultimátumot nyújtott át az Egyesült Államok kormányának, amelyben felszólítja a kormányt, hogy huszonnégy órán belül határozza el magát arra, hogy a szénbányászok követeléseit az acélipari munkaadókkal szemben támogassa. Amennyiben a szövetségi kormány ennek a köve­telésnek nem tesz eleget, százötvenezer szénipari munkás lép sztrájkba. •X*St ..•»vi / fr fedkl (factum. TISITITITUZ cvx. Atuj Z p&nqih MüOpMAtfs Wochen-Ausgabe ^őjjMott havonta 0.80 pangft negyedAventa 2.10 pangd Hüneves szorzók Altai szerkesz­tett ntólérhetetlen hetilap. — Szórakoztató olvasmányok. — Népszerűen megírt tudomá­nyos cikkek — Számos oktató cikk a mindennapi élet koréból Mutatványszám di|ta!an Neuaa Wiener Tagblatt heti kiadása Wien, l„ Wollxelle 22. Vaugoin lemondott az osztrák keresztény­szocialista párt elnökségéről Bccs, november 2. (A Pesti Napló bécsi szerkesztőségének telefonjelentése.) Az osztrák politikai életet csütörtök este nagy meglepetés érte. Vaupoin Károly volt hadügy­miniszter! aki legutóbb a kor­mány újjáalakulásakor az oszt­rák Államvasutak elnöke Lett, csütörtök este váratlanul le­mondott a legnagyobb osztrák politikai párt, a keresztényszo­cialista párt elnöki tisztségéről. Vaugoin ezt a lépését azzal in­dokolja, hogy új állása lehetet­lenné teszi, hogy továbbra is résztvegyen a politikai életben. A valóság azonban az, hogy Vaugoin az utolsó napokban több V^ugohi Károly előkelő közgazdasági állást vál­lalt, így többek között elnöke lett a hirtenbergl lőszergyárnak, továbbá igazgatósági tagja a leg' nagyobb osztrák biztosító társaságnak, a Phönix­nek. Vaugoin ezekkel az állásokkal összeférhetet­lennek tartja, hogy továbbra is a keresztényszo­szoclalista párt elnöke maradjon. Utódját a keresztényszocialista párt eddgi al­elnökei közül fogják valószínűleg kiválasztania akik névszerinti Siarhemberg hercegné, Starhcm­berg Büdigcr Ernő herceg édesanyja, továbbá Schuschnigg volt közoktatásügyi miniszter és Kunschak, a keresztényszocialista párt baloldalá­nak egyik régi számottevő vezére. —.! „Magam kaparnám ki azokat a patinás cégeket, amelyek a viszonyok mostohasága következtében megszűntek" Kállay Miklós beszéde a Belvárosi Polgári Körben A Belvárosi Polgári Kör a kereskedelmi ée ipari érdekképviseletek részvételével társasvacso­rát rendezett elnökének, Kállay Miklós földműve­lésügyi miniszternek tiszteletére, akit az érdek­képviseletek küldöttei közül többen köszöntöttek. — Ebben az országban — mondotta válaszá­ban a miniszter — az értékek megbecsülésének politikáját kell követni. Ebből nemhogy ki lehetne hagyni a kereskedőket és iparosokat, hanem első­sorban kell beállítani a nemzeti érdekek szolgá­latára. A külkereskedelmi mérleg aktivitásának eléréséhez elsősorban aktív kereskedőkre van szükség, anyagi erejükben meg nem törött, dol­gozni tudó és akaró kereskedőkre, mert nélkülük sohasem tudjuk elérni, hogy áruink megfelelő áron eljussanak oda, ahová nemcsak a termelő éa a kereskedő, hanem a nemzet összessége érdeké­ben el kell jutniok. — Amikor óva+os kézzel hozzá akarok nyúlni bizonyos mezőgazdasági cikkek forgalombahoza­talához, akkor én nem a kereskedőtől akarom el­zárni az árut és a forgalmat, 'hanem a kótyave­tyélő kereskedőt akar cm kizárni éppen a tisztes­séges magyar kereskedelem érdekében. Minden szakmának meg kell küzdenie illegitim, nem szak­képzett, hirteleD felbukkant versenytársakkal és ezektől, nem pedig a jól megalapozott, hozzáférhető kereskedelemtől féltem mezőgazdasági cikkeink eladását. Ami a gabonakereskedelmet illeti, ma­gam kaparnám ki azokat a patinái cégeket, ame­lyek az ország nagy kárára az ntóbbi években a viszonyok mostohasága következtében megszűntek, amelyek nemzeti értékek voltak és amelyeknek hiányát éppen én érzem a legjobban. Sok évtize­des, kitűnő hírnevű cégek eltűnése a Belvárog üzleti életéből ugyanolyan fájdalommal tölt el, mint a többszázéves nemesi birtok pusztulása, mert ezek az értékek alkotják a nemzet gerincét* a magyar nemzeti társada'om erejét. KLEIN No bSlSEZÜSTARUGYAR rús mester Fióküzlet nincs. vn., SÍP ÜCCA 20.

Next

/
Thumbnails
Contents