Pesti Napló, 1933. december (84. évfolyam, 273–296. szám)

1933-12-10 / 280. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1933 december 10 oo co • NINCS TOVÁBB • Sportflanell mtrje 47 fi»., füügönyetamin mtrje 29 fill., mintás divatfíanell «ntrfe 88 fill., pamutvászon, vagy zeflir, vagy ágynemü-Kanavász, vagy angin, vagy mintás KtKfestő mtrje 69 fill., sima »agy mintás mosómfiselyem mtrje 78 fill., dnplaszéles fehér grenadia mtrje P 1.48, feKete vagy színes Klott mtrje P 1.88, 2 mtr hosszú Kitűnő Mész lepedő drbja P 3.28, háziszőttes szalv tta d.bja 17 fill., pohártörlő drbja39flll., törfilKöző drbja 49 fill., női vagy férflzseb­Kendő drbja 27 fill., 140 cm széles sötétHéK és feHete szövet méterje P 4.50, továbbá Különböző vászon-, damaszt-, pouplin-» selyem-, női és férflszővetmaradéKoK hihetetlen olcsó árban oo o­Bl. 09 HÁROM METER 27 60 140 cm széles diva­tos férfiöltönyszö­, vet Kitűnő minő­ségben, sotetKeK es íeKete színben is, hozzáva óval együtt „. P 32.— Cím: CSAK AZ UDVARBAN OLCSÓ MARADÉK VÁSÁR, SZÖVET- ÉS TEXTILRAKTÁR Budapest 32 KIAALY UCCA 32 Sarokház Postai rendeléseket évtizedek óta lelkiismeretesen i e 1) e s í t ü n k NAPI HÍREK JÓ REGGELTl Szombaton az ügyészség vádiratot adott ki Trettina ellen, ö is feljelentette az IBUSz igazgatóit. Azt mond­ja, hogy utaznak rá. (Társasutazást rendez­nek.) Észtországban nem fogadták be Josephine Bakert. Ügylátszik, az észt Észtországban kell keresni. Beszélgetés a kávéházban: »Olvasta? Húsz­fokos hideg mutatkozott az éjszaka.« »Ezt a rendőri hírekben olvastam.« »Hogy­hogy?« »Olvastam, hogy betörtek egy nagy szőrmeüzletbe.« A nap aktuális kérdése: »Vájjon csak azok kapnak olcsó, ínségtejet, akiknek nincs mit aprítaniok a tejbet« A nap hőse: Lindbergh, aki újra átrepülte az óceánt. Konstatálta, hogy legutolsó ki• sérlete óta erősen javultak a légi utak. A magyar asztali tenisz nagy sikereket arat külföldön. A szőlősgazdák azt szeretnek, ha a magyar asztali bor is ilyen jól fogyna. Beszélgetés a villamos perrónján: ,Olvasta? Ismét eltanácsolták az egyetemekről a zsidókat.« »Ők igazán elmondhatják, hogy tanácsokkal el vannak látva.* \ dUZ a* — öt jelölt küzd Bleyer Jakab villányi mandá­tumáért Pécsi tudósítótik jelenti: Megindult a választási küzdelem a Bleyer Jakab halálával árván maradt villányi kerületért A nemzeti egy­ség pártjának hivatalos jelöltje Heckenberger Konrád kormányfőtanácsos, leánycsóki esperes­plébáiios. Heckenbergcrnek nagy esélye van, mert környékbeli parasztszülőknek a gyermeke és több testvére birtokos a környéken. A független kis­gazdapárt jelöltségéért ketten versengenek, Rdsz Adám kisgazda és Iselsteger Alajos plébános. A pángermánok Teppert József nyugalmazott vasúti elöljárót jelölik. Fellép pártonkívüli programmal Gossmann Márton volt nemzetgyűlési képviselő. Mindenesetre heves választási küzdelemre van ki­látás. Baranya vármegye központi választmánya kedden délután tart ülést és tűzi ki a választás határnapját. = A világhírű Nlvca fogkrém nagy tubussal osak »0 fillér. AZ HHKERPHLOTHBHN VI., ANKER KÖZ 1 HZONNHL KIHD0 kötpon'• fül«.,«- Am me'«'iv'»t«ol-*H»tá,­sal 1-»«on ivari nBJ.»«6nllhtt»a7 I emete en 3-SM ^iSi*.. uccni a P f>s!l) rmelMen Megiekiniés: délelőtt 10— 1-ig. "délután 3-5-12 WÜNSCHBACH HAZOONDNOK ÚTJ'AN TEMETESEM T ÖRTÉN ETE Guido daVerona kisregénye a Pesti Naplóban Kodolányi János regényének, a Fekete­víznek befejezése után a világhírű olasz író: Guido da Verona Temetésem története című kisregényét kezdi el közölni keddi számában a Pesti Napló. Ez a művészi fantázia színei­ben pompázó s mégis reális, drámai szagga­tottsagú elbeszélés tulajdonképpen post­humus napló és egyiké a kiváló író legszebb alkotásának. így mindenkép méltó arra, bogy a magyar olvasóközönség is megismerkedjék vele. A Temetésem történetét napi folytatá­sokban, Mario Brelich-DalVAsta. gondos for­dításában közöljük. — Baltazár püspök elnökségével megalakult a Független Földműves Szövetség Debrecenben. Debreceni tudósítónk jelenti: Baltazár Dezső püs­pök elnöklésével szombat délelőtt a tiszántúli gaz­dák értekezletet tartottak, amelyen megalapították a Független Földműves Szövetsége, amelynek par­lamenti képviseletet is igyekeznek szerezni. A kö­zel, jövőben országos nagygyűlésen fogják pro­gramjukat leszögezni. = Valóságos rádióláz jelentkezett a közönség köré. ben a Magyar Rádióhét megnyitása óta. Már most két­ségtelenül megállapítható, hogy a karácsonyi ajándékok között a rádió vezetőhelyet foglal el. A legkényesebb rádiós igényeket is kielégítik a 7133-as Orion kis super és a 7066-os Orion nagy super készülékek. Általános örö­met hozott a 7224-es Orion univerzális rádió, mely egy­aránt használható egyen- és váltóáramra. Sokan vásá­rolják az Orion nagyteljesítményű egyenáramú készülé­keket. Ügy ezeket, mint a többi típusokat az Orion rá­diókereskedők bárkinek készséggel bemutatják. m Fagyási bántalmak megszüntetésére szolgál jó me­leg lábfürdő, melyben előzőleg egy kanál Kókus.sót fel­oldunk. E balzsamos Rókus-lábfürdő után a fájdalma» részek vazelinnal bedörzsölendők. utána pedig puha fla­nell- vagy gyapjúruhával betakarandók. Azonnali kelle­mes enyhülés áll be. = A váciuccai Elkán szűcsáruház 35 évi fennállás után végleg megszűnik. A karácsonyi ajándékul szánt szőrméket Elkánnál (Váci ucca 22.) vásárolja mindenki, mert árai tényleg meglepően olcsók. = ötpengős részlefizetésre szállítunk remekszép sző­nyegeket, függönyöket, paplanokat, matracokat, vászon­neműeket, férfi- és nőiszövetek et Quitt Lipót és Társa cég, Budapest, Király ucca 32. Alapítva 1895. évben. = Ingyen mehet a moziba azért a pénzért, amit 2—3 tubus Diana fogkrémnél megtakarít. Ugyanis ez a ki­tűnő fogkrém csak 48 fillér! = Furcsaságok az életben. Á statisztikusok megál­lapítása szerint a 40 éves átlagember életében 8 napot és 3 órát töltött órájának felhúzásával és 58 Dapot és 7 órát bosszankodott afelett, hogy órája pontatlanul jár. A jövő emberét már megkíméli a technika haladáfa a felesleges időtöltéstől és bosszanxodástél. mert a synehron-órákat egyáltalában nem kell felhúzni és so­hasem kell utánszabályozni. = Nézzen ki az ablakán: itt a tél! Mi jut erről eszébe? Ugyanaz, ami mindenkinek: legyen a háznál Diana-sósborszesz. = Egy jé tanács. Ha karácsonyra praktikus ajándék­kal akar szeretteinek meglepetést szerezni, forduljon Hosenstein bőrdíszmű áruüzletéhez, Apponyi tér 5. Hatal­mas választék rendkívüli karácsonyi okkáziós árakon áll rendelkezésére. — Erfls. vérbő kövér emberek számára a természe­tes' »Férene József« keserűvíz naponként való iváía a legkisebb eíőlködés ] nélkül könnyű és rendes bélráűkö­dést biztosit. Kezdődő érelmeszesedésnél a t er mészetes Ferenc József keserűvíz úgy az alhasi pangást mint a renyhe emész­tést megszünteti és a magas vérnyomást leszállítja. A jóbarát kívánsága Nemcsak szóval, hanem tettel kíván barátai­nak boldog újévet a jó barát. És nem olyan aján­dékot küld, amivel a gyomrát elrontja, hanem öt üveg MIItA glaubersÓ8 gyógyvizet, amiből regge­lenként éhgyomorra egy pohárkával fogyasztva a mult rossz év minden kellemetlen maradékától gyomrát, epéjét, veséjét megtisztítva, testét és kedélyét az új évben egészségesen tarthatja. — Az ügyészség kihallgatja a Vásárpénztár vezetőit. A Vásárpénztár körül megindult bűnügy­ben az ügyészségen úgy döntöttek, hegy dr. Temi sváry Gyula ügyészségi alelnök a jövő néten megkezdi a Vásárpénztár felelős vezetőinek kihall; gatását. Az ügyészségi alelnök beidézte maga elé dr. Melly Bélát és Ereky Károlyt, a Vásárpénztár volt elnökeit. Demkó Dezsőt, Karch Kristófot, a Vásárpénztár volt vezérigazgatóit és Karch Kristóf helyettesét, Bokor Ernőt. Az ő kihallgatás suk után fog dönteni az ügyészség abban a kér­désben, hogy érdemleges intézkedésekre szükség van-e, vagy sem. — Negyvenéves jubileumát ünnepli a Belvárosi Pol. gári Kör. Kedden este hét órakor tartja a Belvárosi Polgári Kör negyvenéve« fennállása alkalmából ünnepi közgyűlését, amelyet társasvacsora követ s annak kere­tében leleplezik Kállay Miklós földművelésügyi minisz­ter képét. A közgyűlésen megjelenik Gömbös Gyula mi­niszterelnök is és beszédet mond. — Bécsben letartóztatták Mezey Jenőt, akit Budapest 30 bűncselekmény miatt keresett. A bé­csi rendőrségnek sikerült leleplezni egy régóta keresett némzetközá' csekkhamisítót, aki kétség te­lenül tagja Horváth Menyhért bandájának, Egy kereskedő kérésére igazoltattak egy magát Nagy Elemérnek nevező férfit, akit. a feljelentő azzal vádolt meg, hogy 6zerenoséjátékban csalt. Az iga­zoltatáskor romun útlevélét mutatott fel, de' hama­rosan kiderítették róla, hogy a többszörösen bün­tetett Mezey Jenő ötvennyoicéves állítólagos gaz­dával azonos. Mezey.t, a^i ellen a, , budapesti bün­tetőhatóságok tizennégyrendbeli uzsora és tizen­hatrendbUi sikkasztás miatt szintén körözolevelet adtak ki, beszállították az országos törvényszék fogházába. Mezey Jenő a háború után Budapesten megalakította a Maszken-Hitel Zálogházat.Gyorsan meggazdagodott. Villát vásárolt a Rózsadombon és nagyláuon: élt. Később eltűnt Budapestről, ki­derült, hogy villáját, s a nála elzálogosított érté­kekét eladta és a pénzzel mégszökött. Később Rio de Janeiroban tűnt fel, ahol rulettbarlangot állí­tott fel. Itt azonban póruljárt mert dclamvrikai hamiskártyások kifosztották, vagyonából. Vissza­tért Európába és mindent újból előlőről kezdett.Hol a Riviérán tűnt fel, hol Berlinben látták, minde­nütt szélhámosságokat követett el, míg most végre Bécsben letartóztatták. — A vasárnap egyházi zenéje. Délelőtt 10 érakor a belvárosi templomban AnoriO: Missa teni VIII. — A. bazilikában lihéiabenger li-dur miséje. A 18 órai délii mÜ6e alatt Várhelyi Sándor énekel. — A Mátyás temp­lomban délelőtt 10-kor Sugár Viktor vezényletével Zöld Ká­roly: Nagyboldogassiony mdeéje. — A Ferdinánd-téri templomban déieiött 10-kor KheinbQrger ü-dur a capella miséje. A fél 12 órai mdse alatt Maróthy Magda énekel. — Az Egyetemi templomból délelőtt 10-kor egyházi énekei (vezényel (ir. Koudek Uéza) továbbit a rádió. = A Nagyadó üzembehelyezése óta számtalan rádiózó érdeklődik, hogy a nem szelektív készüléket, miként alakíthatja át úgy, hogy az a nagyadó mellett is tökéletesen szelektáljon. Ezt sajnos, tökéletesen nem lehet megoldani, ellenben megoldja a »Koncert« rádió­üzlet Váoi uccá 23, mely régi rádióját miniJiális ráfi­zetéssel átcseréli a piac egyik legtökéletesebb készülé­kére a »Standard Snper 33« 6+1 csöves gépre. Ezzel a készülékkel nem gond többé a szelektálás az óriás adó mellett sem. = Felfigyel a hölgyközönség Lipcsei Vilmos nőidivat, árgház (ARPonyi tér 4.) hirdetéseire. Ezúttal is a kará csonyi vásár keretében megrendezett kabáthét árai oly alacsonyak és a minőségük oly kiváló, hogy bízvást meg­ismételhetjük a hirdetés mottóját: »Ilyen alkalom csak egyszer egy évben kínálkozik.« = Pirinkó áron árnsit Fenyves cipőosztálya! Most, a cipőosztály tesz ki magáért — mert télen fontosabb a tartós, célszerű s az idő viszontagságait tűrő cipő, mint nyáron, nőnek, férfinek gyermeknek. A Kálvin téri Fenyves Áruház tehát — pirinkó áron! — a követke­zőt kínálja vevőközöneégének: 1. Női teveszőrszerű házi" cipő, valódi bőrtalppal (36-'ól 42-ee számig) párja csak 2.90. 2. Férfi teveszőrszerű házicipő, 39-től 42-os számig, párja csak 2.80, 43-tól 46-os számig párja csak 3.S0, 3. Női trottőr, divat és estélyi cipő, párja csak 9.80. 4. Női posztó, csattos és fűzős cipők, kitűnő kézimunka, párja csak 690 5. Gyermekcipők, fűző ek, f?kete ést barna színben, erőser. ssögelt talppal 23—26 2-90 27- 80 4.70. 31—36 5.90. 37—40 (fiú? 7.50 6 Gyermekcipők barna bőrből és lakkból, szürke betéttel ée varrott talppal 1&-22 3.20, 23-26 3.90, 27-30 4 50. Képes árjegyzékünk megjelent játék- és háztartási cikkekről Kérte azonnal Ingyen és bérmemve KűtdlflJc REISZ ÁRUHÁZAK Budapest, VII , Király u. V (Csányi u. saiok) IV , Kálvin tér és Mú­zeum körút sarok — OySr, Baross út 9 — Fees, Irgalmasok ucca 6 1

Next

/
Thumbnails
Contents