Pesti Napló, 1934. január (85. évfolyam, 1–24. szám)

1934-01-03 / 1. szám

Szerda PESTI NAPLŐ 1934 Jann'ár S A kormányzó: Az újjáépítés munkája csak a béke és nyugalom légkörében vezethet eredményre Újévi üdvözlések Horthy Miklós kormányzónái (Saját tudósítónktól.) A Budapesten akkredi­tált diplomáciai testület teljes számban jelent meg újév napján Horthy Miklós kormányzó előtt. Fé­nyes külsőségek között vonultak fel a diplomaták a királyi Várba. A diplomáciai testület nevében Angel o Rótta pápai nuncius a következő beszédet mondta: — Főméltóságú Uram! — Az újesztendő eljövetele örvendetes alkalmat szolgáltat a diplomáciai testület tagjainak arra, hogy az általnk Főméltóságodnál képviselt uralkodók és állaimfők nevében, valamint a saját részükről ie, a leg­őszintébb jókívánságokat fejezzék ki Főméltóságodnak. — Ez az év nem éppen örömteljes körülmények je­gyében kezdődik, hiszen az a bonyolult válság, amely oly régóta nehezedik az egész világra, mondhatni, súlyosbodott. A lelkek tanácstalanul állnak szemben ezzel a válsággal, amelyről nem tudják, mit hoz még a jövőben• — Ha tekintetbe vesszük azt a sok és lelkes erő­feszítést, amely a válság leküzdésére történt, s amely csak kevéssé biztató eredményekkej járt, kénytelenek vagyunk feltenni azt a kérdést, hogy vájjon abban a keserves munkában, amellyel a megoldást keresték, nem szorultak-e túlságosan háttérbe a magasabbrendü elvek s nem jutottak-e szinte kizárólagos jelentőség­hez a tisztán gazdasági és politikai meggondolások. Mert ha a mai válságot alaposan szemügyre vesszük, s úgy eredetét, mint elterjedését vizsgáljuk, rájöhe­tünk arra, hogy gyökerei a lelkivilág, az erkölcs tala­jába is mélyen belenyúlnak. — Kívánatos volna, hogy azok, akik a nemzetek vezetésének súlyos felelősségét viselik. Isten segítségé­vel, céltudatos és erélyes munkájukkal végre megvaló­síthassák a népek közötti jó egyetértést, amely nélkü­lözhetetlen feltétele a közös boldogulásnak és annak, hogy eljöjjön az igazi béke, amelyre mindenki vágyik s amely a jóakaratú embereknek megígértetett,, — Ugyanakkor azonban lélekemelő látvány szá­munkra az, hogy a magyar nemzet, amelyet pedig oly keményen sújtanak a gazdasági nehézségek, Főméltó­ságodnak ée kormányának bölcs és szilárd vezetése mellett a nyugalomnak és az erős kitartásnak oly pél­dáját adja, hogy rendíthetetlen bizalommal nézhet a jövő elé. — Meleg szívvel kívánjuk, hogy a nemes magyar nemzetre boldogságot és virágzást hozó jövendő moso­lyogjon. — Amikor ezeket a jókívánatainkat kifejezésre Juttatom, egyben őszinte szívből kívánunk mindany­nyian Főméltóságodnak is szerencsét és boldogságot. Horthy Miklós kormányzó az üdvözlésre a következőképpen válaszolt: — Apostoli Nuncius úr! — Nagyon köszönöm azokat a szeretetreméltó sza­vakat, melyekkel Nagyméltóságod a Budapesten akkre­ditált diplomáciai testület újévi jókívanatait tolmá­csolni szíves volt és amelyeket a hazám iránti barát, ság szelleme hatott át. — Különös öröm volt számomra azokat az elismert szavakat hallani, amelyekkel Ngyméltóságod azokra az erőfeszítésekre utalt, amelyeket Ma­gyarország évek óta tesz jövő fejlődésé­nek biztosítására. — Joggal írta Nagyméltóságod a most elmúlt év mérlegének teheroldalára azt a válságot, amely min. denütt oly súlyosan érezhető és amely nemcsak gazda­sági és politikai jelleggel bír, hanem méginkább mély lelki, erkölcsi jelentőséggel Is. — Talán mondanom sem kell, hogy a magyar ki­rályi kormány ennek a kérdésnek állandóan a legélén­kebb figyelmet szenteli. Attól a meggyőződéstől vezé. relve, hogy az újjáépítés mnnkája csak a béke és nyugalom légkörében vezethet eredményre, ezt pedig a népek kölcsönös bizalma és együttműködése teremti meg, a magyar királyi kor­mány a jövőben is egyik legfo tosabb feladatának fogja tekinteni azt, hogy tőle telhetően szoro­sabbra vonja a jó egy et értésnek azokat a kötelékeit, amelyek Magyarországot az idegen (hatalmakhoz fűzik és reméli, hogy ez irányban való fáradozásai támogatásra fognak ta­lálni az emelkedett gondolkodású államférfiaknál, akik, itír népszerűségük veszélyeztetése árán is, segítségére lesznek abban, hogv egy őszinte, mindenkire nézve előnyös együttműködés lehetővé vál. Jé*. Ton9 sra<tl tM««"" ' — Amikor meleg köszönetet mondok Nagyméltósá­godnak azokért a szíves jókívánságokért, amelyeket tolmácsolni szíves volt, őszinte örömmel kívánok sze­rencsét és boldogságot úgy Önöknek, Uraim, mint az Önök által nálam képviselt uralkodóknak és államfők, nek. Ezután a kormányzó nélhány percig beszélge­tett a pápai nunciussal, majd egyenként megszó­lította a megjelent követeket és kíséretük minden egyes tagját. Az üdvözlésnél jelen volt Kánya Kálmán külügyminiszter, Vét tessy Sándor, a ka­binetiroda, főnöke, vitéz Somkuthy József tábor­nok, a katonai iroda főnöke és a szolgálattevő szárnysegéd. Még mielőtt a diplomáciai testület tisztelgett volna, a kormányzót szerencsekívánataival ke­reste fel Gömbös Gyula miniszterelnök, Beöthy László, a felsőház alelnöke, Almásy László, a kép­viselőház elnöke, továbbá a honvédség részéről vitéz Kártpáthy Kamillo és Vogt Valdemár gya­logsági tábornok, a Mária Terézia-rend részéről Szurmay Sándor és báró Lukasich Géza táborno­kok, a Vitézi Szék képviseletében Hellebronth Antal ny. tábornok. Végül Budapest székesfővá­ros és a református egyház küldöttsége jelent meg. A kormányzó számos szerencsekívánó távira­tot is kapott az újév alkalmából. Táviratot kül­dött többek között Hindenburg elnök, Haakon nor­vég király, Boris bolgár király, Alfonz volt spa­nyol király, az osztrák, a finn és a lengyel köztár­saság elnöke, a Máltai Lovagrend magyar asszo­ciációja nevében József főherceg, Sincero bibor­nok, Unden svéd követ és mások. A politika újéve Eckhardt Tibor és Friedrich István beszédei (Saját tudósítónktól.) A politikai élet újéve több érdekes megnyilatkozást hozott A független kisgazdapárt melegen ünnepelte vezérét, Eckhardt Tibort, akit Kun Béla köszön'tött fel. Eckhardt válaszbeszédében megállapította, hogy a párt egy­ségesebb és összetartóbb, mint valaha. Az elmúlt év a kormánypolitika szempontjából sikertelen, gyászos, meddő esztendő vol't. Beigazolódott, hogy a régi liberális gazdasági politikával hitelüket vesztett jelszavakra esküdve, nem lehet a nemzet egyetemes érdekét szem előtt tartó politikát csi­nálni. A nagyipar és a bank egészségtelen felduz­zadásával szemlben a mezőgazdaság a halálán van. Eckhardt bejelenti, hogy vártja és ő a legélesebb és legkíméletlenebb harcot hirdetik ezzel a voliti­kával szemben. A kormány a munkáskérdést és a munkanélküliséget a legnagyobb dilettantizmussal kezeli. A párt a parlamentben és az országban a legélesebb harcot fogja folytatni a kormányzati politika ellen. Az ország most nincs revízióképes állapotban. Ezen a magyar feltámadás érdekében is változtatni kell. A titkos választójog bevezeté­sével végre ki kell húzni azt a tüskét, amely a mi ügyünket jóindulattal szemlélő szemébe is minden­kor beleszúr. Nagy súlyt kell helyezni a kisebbségi politika megfelelő kezelésére is. A független kis­f azdapárt ezenkívül a külpolitikában is az új oncepció harcosa akar lenni. A Friedrich-párt újévi ünnepségén dr. Tauf­fer Gábor üdvözölte Friedrich Istvánt. Friedrich válaszában azt hangoztatta, hogy az elmúlt évben nem javult sem az államkincstár, sem a magán­gazdaság helyzete. Tovább gurultunk a lejtőn A statisztikai adatok az 1933. évi nemzeti jövedel­met 2.3 milliárdra teszik. Ha ebből levonjuk az 1.3 milliárdot kitevő közterheket, akkor éppen egy milliárd marad a 8 millió magyar lélek számára. A matematikai horoszkóp tehát nem valami ked­vező esztendőt jósol. A keresztény gazdasági párt táviratban üdvö­zölte gróf Zichy Jánost, a fővárostól távollevő elnökét. Gróf Zichy János sürgönyben válaszolt az üdvöziésre. A Magyar Nemzeti Szövetség az újév alkal­mával népes gjülésen üdvözölte elnökét, báró Perényi Zsigmondot. Báró Perényi Zsigmond vá­laszbeszédében hangsúlyozta, hogy a szövetség eszménye nem más. mint a régi nagy és boldog Magyarország. Boldogok vagyunk. — mondotta — hogy ma már mindenki revízióról beszél és reví­ziót követel. A revízió ne legyen üres jelszó, poli­tikai divat, hanem meggyőződés, szívünknek vágya, melyért dolgozunk és áldozatot hozni ké­pesek leszünk. A siker nemcsak a külföldi nagy nemzetek szenvedésétől függ, hanem elsősorban a mi kitartásunktól és egységünktől is. A Ház- ée Telektulajdonosok Országos Egye­sületében a szabadságon levő gróf Somsnch Ele­mér országos elnök távollétében Szende^Péter Pál ügyvezető elnök fogadia a vezetőség újévi üdvös­lését, hangsúlyozta, hogy orvosolni Hell a hdzbir-< tok súlyos sérelmét, A HATÓ ezért a óéiért fog harcolni. Az Egyesült Lipótvárosi Polgári Kör újévi ülésén dr. Boda Ernő főtitkár üdvözölte a kör el­nökeit. dr. Glücksthal Samui; Bódy Tivadart, Frey Kálmánt és Nóvák Nándort. Az üdvözlésre az elnökség nevében Glücksthal Samu felelt, aki felhívta a kör tagjait és általában a polgárságot az összefogásra, az együttműködésre és a köz ügyei iránt való fokozott érdeklődésre, mert a polgárság érdekeinek képviselete csak ak­kor lehet eredményes, ha maga a polgárság szer­vezetten áll a vezetők mögött. A főpolgármester: Budapest nem lehet kanászok városává A városházán újév első napja nem volt olyan mozgalmas, mint más esztendőkben, aminek az a magyarázata, hogy Sipőcz polgármester szabadsáv gon lévén, a polgármesteri hivatalban szokásos küldöttségjárás elmaradt. Az új városházán Huszár Aladár főpolgármestert először a főpolgár" mesteri hivatal személyzete, majd a FANSz kül­döttsége, azután az egységes községi polgári párt tagjai üdvözölték. A párt üdvözlésére adott vála­szában a főpolgármester kijelentette, hogy a le­pergett egy esztendő alatt a barátság és szeretet elszakíthatatlan szálai szövődtek közte és az auto­nómia között. Rendkívül nehéz időket élünk, még sem szabad csüggedten lehajtani fejünket. Az ország fővárosa nem süllyedhet le balkáni nívóra, nem lehet kanászok városává, ennek a fővárosnak és rajta keresztül a nemzetnek óriási feladatai vannak és történelmi hivatását be kell tölteni. Dél­után a keresztény községi párt küldöttsége jelent meg a főpolgármesternél. A keresztény közsésri párt Csilléry András ve­zetésével jelent meg Wolff Károly üdvözlésén. Wolff nagyobb beszédben fejtette ki. hogy tovább harcol a keresztény városházáért. Ripka Ferenc volt főpolgármestert újév napján a krisztinavárosi egyházközség vezetősége, a Budai Társaskör, a Budai Dalárda, a Budai Polgári Kör, a Klotild Ha jól és gyorsan akar borotválkozni, hilinálfOíi borotva­szappant • IBBI DEPOT. V., Nádof ucca 30.

Next

/
Thumbnails
Contents