Pesti Napló, 1934. február (85. évfolyam, 25–47. szám)

1934-02-01 / 25. szám

V ' Csütörtök PESTI NAPLÓ 1934 február 1 3 Dollffuss osztrák kancellár február 7-én Budapestre érkezik Kétnapos tartózkodást tervez — Az osztrák kancellár GSmbSs miniszterelnök látogatását adfa vissza - Bécsben nagy Jelentőséget tulajdonítanak DoSIfuss budapesti útjának Bécs, január 31. (A Pesti Napló bécsi szerkesztőségének telefónjelentése.) Dr. Dollfuss szövetségi kancellár a ma­gyar kormány tudomására hozatta, hogy Gömbös Gyula miniszterelnöknek a mult év július 2-án Bécsben tett látogatása viszonzá­sául tervbevette, hogy a legközelebbi napok­ban Budapestre szándékozik utazni. A kölcsö­nös előzetes megbeszélések alapján az osztrák szövetségi kancellárnak a magyar főváros meglátogatására tervbeveit utazása egyelőre két napra van tervezve és február 7-ére és S-ára van kitűzve. Az osztrák külügyminisztérium megyaráz 3 ta Az osztrák kancellárnak ehez az utazásához a Pesti Napló bécsi szerkesztője kérésére az osztrák külügyminisztériumban következő magya­rázatot fűzték: — D o 1 1 f u s 8 kancellár utazását már régeb­ben tervbevették. Ez viszonzása lesz annak a lá­togatásnak, amelyet Gömbös miniszterelnök tett a mult év júliusában az osztrák kormányel­nöknél. Dollfuss kancellár már tudvalevőleg jó ideje tervezi, hr.gy Gömbös Gyula miniszter­elnök látogatását vissza fogja adni és szeretett volna már korábban is Budapestre utazni. A kancellár nagy elfoglaltsága és igénybevétele kö­vetkeztében azonban ez az utazás mindig eltoló­dott. Az osztrák szövetségi kancellár ezzel a bu­dapesti látogatással is szeretné hangsúlyozni azo­kat a különösen baráti összeköttetéseket, amelyek Ausztria és Magyarország között fennállanak. Dollfuss kancellár budapesti látogatásánál az osztrák kormány elnökének alkalma lesz a két ál­lam között fennálló gazdasági kapcsolatokat megbeszélni, miután Ausztria és Magyarország között az egész kereskedelmi politika egyre élén­kebb és intenivebbé váló együttműködés jegyé­ben folyik le. Gömbös miniszterelnök bécsi lá­togatása és D o 11 f u 8 s kancellár tervbevett bu­dapesti útja között egész sereg magyar állam­férfiú kereste föl Ausztriát. Ilyen látogatás volt Gömbös miniszterelnök és K á 11 a y Miklós földművelési miniszter vadászkirándulása Hart­bergben, H ó ni a n Bálint közoktatásügyi minisz­ter látogatása Bécsben és legutóbb Imrédy Béla pénzügyminiszter látogatása a bécsi magyar követnél, továbbá még más magyar előkelő politi­kai személyiségek tartózkodása Ausztriában. Dollfuss kancellár ezeknek az államférfiaknak lá­togatását is Ausztria és Magyarország szívélyes viszonyának a kifejezéséül értékeli. Az osztrák kancellárt budapesti útján az osztrák külügymi­tninisztérium politikai osztályának a főnöke kí­séri el. Nemhivatalos, de szintén kitűnően informált helyről a Pesti Napló bécsi szerkesztőjét arról értesitik, hogy Dollfuss kancellár budapesti utazásának igen nagy politikai jelentősége van. Az utazást a kancellár régóta tervezi ugyan, de Ausztria pillanatnyi politikai helyzete tette szükségessé, hogy ez a látogatás a legközelebbi napokban lét­rejöjjön. Az osztrák kancellár kíséretében nem is lesz más, mint az osztrák külügymin'sztérium politikai osztályának főnöke, Hornbostel Tivadar, aki diplomáciai pályáját a budapesti osztrák követségen kezdte meg, kitűnően ismeri a magyar viszonyókat és jól beszél magyarul is. A Hungária elsőemeleti dunai lakosztályát foglalták le Dollfuss számára (Saját tudósítónktól.) Dollfuss kancellár láto­gatására a magyar fővárosban minden előkészü­let megtörtént. A külföldi államférfiakat meg­illető ünnepélyességgel fogadják az osztrák kancellárt Hivatalos helyen intézkedések történ­tek, hogy lakást foglaljanak Dollfuss kancellár számára a Hungária-szállóban. Az elsőemeleti Dunára néző 112, 113, 114-es számú lakosztályt tar­tották fenn az osztrák kancellár és a kíséretében érkező Hornbostel rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter számára. A dunaparti szálloda igazgatóságához egy­előre csupán az az értesítés érkezett, hogy tartsák üresen és készítsék elő a kancellár számára az elsőemeleti lakosztályt, de mindeddig nem közöl­ték az érkezés napját. A Hungária szállo­dában már minden intézkedés megtörtént az oszt­rák kancellár fogadtatására és elszállásolására. Az orosz sztratoszférarepülők lezuhantak Mindhármukat holtan találták a lezuhant gondolában A léggömb elszabadult — A tudományos műszerek elpusztultak — Két robbanás előzte meg a katasztrófát ? Moszkva, január (A Pesti Napló külön tudósítójától.) A kommunista párt moszkvai kongresszusán szerda este bejelentették, hogy tegnap délután 15 óra 30 és 17 óra között a sztratoszféraléggömb gondolája legénységével együtt Kosztocsnika ál­lomástól 8 kilométernyire lezuhant A három repülő életét vesztette. Az egyik holttest a felismerhetetlenségig szét volt roncsolva. Egy szemtanú elbeszélése szerint a katasztrófa pillanatában két erős robbanás hallatszott. A gon­dola elvált a léggömbtől és lezuhant A léggömb AZ ÁLTALÁNOS KERESETI ADO ÉS A TARSULATI ADÓ ADÓMÉRLEGE Irta DR. ERDÉ -Y SÁNDOR hites könyv, izs'áló, törvényszéki könyvsiíiiértö E könyv feltárta a vállalati adózás rejtekeit. Aki adöt takarítani óhalt, aki bevallását helyesen készíteni kívánta, olyasa el, haszna lesz belőle. Ara 4 pen^ti Kapható Az Est könyvkereskedésében, VII.. Erzsébet körút 18—20 a következő pillanatban újból felszállt és nyomta­lanul eltűnt. Az összes tudományos műszerek tel­jesen elpusztultak. A pártkongresszus a katasztrófa hírére a gyász jeléül félbeszakította az ülést. A katasztrófa ál­dozatait elhamvasztják és a hamvaikat tartal­mazó urnákat a Kreml falában helyezik el. Ez Szovjetoroszországban tudvalevőleg annak a jele, hogy az elhúnytat különösen díszes végtisztesség­ben kívánják részesíteni. Hogy mi okozta a katasztrófát, azt eddig még nem sikerült tisztázni. Még a gömb lezuha­násának közvetlen okát sem tudják. Az egyik ver­zió szerint valamilyen okból elszakadtak azok a kötelékek, amelyek a gondo­lát a ballonhoz fűzték. A másik verzió néhány, a katasztrófa színhelye közelében lévő falubeli paraszt ama vallomásán alapul, hogy a katasztrófa idején két erős robbanást hallottak. Moszkvában máris vÍ7Sgíló'jizott­ságot alakítottak, amely útnak indult a szeren­a qyerme fejlődik a legjobban, amelyik nem nyalánksággal tömi magát, hanem szüleinek gondos nevelese folytán célszerűen táplálkozik. Amint a zsenge csemete is csak kellő gondozás mellett nő tere­bélyes fává, úgy kell a gyermeket is észszerűen táplálni, hogy erős, egészséges ember váljon belőle. Jt feilődő gyermeki szervezetnek fokozott mértékben van építőanyagra, vitaminokra szüksége. Ezeket töményen nyújtja az Ovomaltine, amely a friss tej, friss tojás és maláta minden_tápértékét és vitaminját változatlanul, kellemes ízű, könnyen emészthető alakban juttathatja a szervezetnek. Adjon gyermekeinek reggelire, uzsonnára minden csésze tejbe 2-H kávéskanál Ooomnltine t és Ön is meg fog győződni az Ovomaltine kiválóságáról. csétlenség színhelyére, hogy tisztázni igyekezzék a tragikus szerencsétlenség körülményeit. A bátor sztratoszférarepülők pusztulása egész Szovjetoroszországban általános megdöbbenést és mélységes gyászt keltett. A három repülőben, aki életével fizetett a világrekordért, nemzeti hőst látnak, noha külön kérdés, hogy egyáltalá­ban hitelesíteni lehet-e majd teljesítményüket, mintán a műszerek, amelyek felvilágosítást ad­hatnának a ténylegesen elért magasságról, szintén elpusztultak. Mary Pickfordot egy rejtélyes hipnotizőr-pár el akarta rabolni lakásá­ról, a kísérlet azonban meghiúsult Chorin Géza özvegye megmérgezte magát (Saját tudósítónktól.) Szerdán délután Hunyadi; tér 8. számú házban lévő lakásán megmérgezte magát özv. Chorin Gézáné, a négy hónappal ezelőtt elhúnyt író és zeneszerző özvegye. A 47 éves úriasszony, aki férje halála óta nyugdijából ólt a kétszobás lakásban, évek óta súlyos idegbaj­ban szenved. Régóta panaszkodott környezetének, nem bírja súlyos betegségét, öngyilkos lesz. Be­tegsége miatt sok csillapítószert szedett, egy ré­szüket azonban felhalmozta oly célzattal, hogy amikor nem tudja tovább viselni a betegséggel járó fájdalmakat, végez magával. Ezt most meg is tette. Az líriasszooyt a mentők a Glück-szana­tóriumba szállították, ahol megállapították, hogy állapota életveszélyes. Az öngyilkos úriasszonynak Chorin Géza a második férje volt, első férje Balta Miklós költő volt. Leánya, Balla Zsuzsi, a Belvá­rosi Színház tagja. Az öngyilkossági kísérlet vá­rosszerte részvétet keltett. Epe- ésmáj^ets^s !gelcnél, epekő és sárgiság eseteiben a természetes Ferenc J$zsef keserűvíz a hasi szer­vek míiködését élénkebb tevékeny­ségre serkenti.

Next

/
Thumbnails
Contents