Pesti Napló, 1934. március (85. évfolyam, 48–72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

2 Pén te k PESTI NAPLÓ 1934 március SS 1 békés kispolgár szerette volna leélni napjait, ma egy forrongó-kavargó nóptenger élén áll, melynek hullámai egyre magasabbra csapnak. Pedig Mandsúriával is szívesen megelégedne, hiszen ez az ország évszázadokon át a »bőség országa« ne­vét viselte a régi Kínában. És még ma is a bőség birodalma lehetne, ha becsületesen megszerveznék. Csang-Co-Lin és fia Osang-Hszü-Liang korrupt uralma kiszipolyozta ós a lakosság többségét kol­dusbotra juttatta, de nem tudta elvenni ásványi kincseit és erdeit, állatcsordáit s rizs-, szója- ós gyapotföldjeit. Kiaknázatlan lehetőségek vidéke Mandsúria, ahol óriási területen vannak még senki által sem művelt »szabad földek« is. A japán bevándorlás minimális, mert szigetlakó nem bírja A rajongók Kemény Zsigmond regénye a Filléres Klasszikusok sorozatában Szerkesztőségi íróasztalom fölött egy aranyke­retes kis metszet függ a falon. Báró Kemény Zsig­mond arcmása. Régi galériák kifakult képein látni osak ilyen nemes, álmokat rejtegető homlokot, ilyen elboruló, messzire néző szemeket. Porladó magyar uraik portréin, amelyeket ködös titokzatos­ság lebeg körül: a halál titokzatossága. A puszta­kamarási síron ötvenkilencedszer hervadtak el ta­valy ősszel a virágok, távol-késő illatuk mégis mintha itt szállongana most, a legelső magyar re­gényíró arcképe körül. Ami belőle emberi volt, örökre elmúlott, hiszen még életrajza megírásával is adósak maradtak kortársai, — csupán az író maradt meg számunkra műveiben. így hát a fel­idézett emberi képet, amelyet képzeletünk próbál rajzolni róla, egyedül könyveinek egy-egy lírai helye alakíthatja és ellenőrizheti. Mert ha akár­mennyire be is burkolózik a regényíró az objekti­vitás hűvös páncéljába, olykor mégis megesik, hogy elfelejti leereszteni a sisak-rostélyt Ilyenkor rövid, elfutó pillanatokra, minden olvasója szembe­nézhet vele. S ott láthatja sötét szembogara mé­lyén a tragikus lángot, a Hamletek szemének fáj­dalmas csillogását, a lélekben villámló viharok baljós visszfényét, amely bevilágítja Kemény egész életét. * Nem született magyar író, aki nagyobbra tört és magasabbra ért volna nála. És kegyetlen iró­niája a sorsnak, hogy írásai a könyvespolcon is legfelül állanak. Azon a helyen, ahova legkeve­sebben nyúlnak utánuk. Mondjuk csak ki min­gyárt: Kemény Zsigmond a legnépszerűtlenebb magyar zseni- Az volt életében s az maradt halá­lában is. Holott a legkényesebb ízlésű és legfelfo­kozottabb igényű magyar kritikus, Póterfy Jenő, egyetlen olyan regényírónknak nevezte, kinél az élet felfogása eredeti és mély, kit minden művé­szi hiánya mellett is, e tekintetben a külföld klas­szikusai mellé állíthatjuk. Életműve sötétragyo­gású, de magányos és zordon fejezet irodalmunk történetében. A közönség alig ismeri. Regényeit inkább emlegetik, mint olvassák, az éltető betűtől óvatosan tartózkodó tisztelettel. Valahol a külső a nyári 38 fok meleget, amely ugyanannyi hidegre süllyed télen. Holott Mandsúria a mai körülbelül 30 millió lakosának dupláját is eltarthatná, sőt sokak szerint százmilliót is. Egyelőre Mandsúria csak híd a japán impe­rializmus számára Belfeő-Ázsia felé! És Hayashi, a túlsókat nyilatkozó Araki hadügyminiszter utóda hallgat. Szót sem szól a további tervékről a »botcsinálta« császárral. Vájjon tényleg a pekingi ssárkánytrm« lenne a következő állomás, hogy Mr. Pui-Yi nem osak császár, de az »Ég flac is le­gyen? Vájjon a japán gyűrű Észak-Kína körül tényleg a délkínai »barbároknak«, újra a Jangce­Tokió, február 28. (A Pesti Napló kúbeljelentése.) (United Press.) Napok óta híresztelik és min­denfelé mérhetetlen izgatottságot keltett az a hír, hogy a mandsúriai határon összevont szovjetorosz katonák sortüzet adtak egy japán hadirepülő­gépre, holott az távol volt az orosz területtől. A japán hivatalos tényezők azzal igyekeztek az izgalmat enyhíteni, hogy megcáfolták a hírt, most azonban a tokiói külügyminisztérium már nem tagadja az esetet. Az United Press és a Pesti Napló tokiói tudósítójának elmondták a külügy­minisztériumban, hogy február 12-én és 23-án jelentések jöttek Tokióba a hadügyminisztérium­hoz, hogy a japán északi hadseregnél, amely a szovjetorosz határhoz közel mandsú területen táborozik, ezen a két napon szovjetorsz határőrök lövöldöztek nagy magasságban szálló japán hadi­repülőgépekre, de egyiküket sem találták el és egy gép sóm volt kénytelen leszállani. Az északi hadsereg parancsnokságának jelen­tése szerint mind a két eset a fölött a terület fölött történt, ahol a Csungari folyó az Amurba torkollik, tehát Mandsúria délkeleti vidékén. A japán repülőgépek közel voltak ugyan a szovjet­orosz határhoz, de még jjaandsíú terület fölött és OfV" »» -. Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszo­rulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes Ferenc Jözseff kese­rűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. Józsefvárosban egy szerény kis ucca őrzi a nevét, — volt inasának városatyai hálájából. Szobra még ma sincs Budapesten. Am az a puszta tény, hogy a legnépszerűtle­nejbb magyar halhatatlan most bekerült a leg­népszerűbb magyar könyvek, a Filléres Klasszikus Regények sorozatába s hogy leggazdagabb, leg­változatosabb, legelevenebb regenye — amint Beöthy Zsolt jellemezte a Rajongókat — egy­szerre tízezrével, mindenki részére hozzáférhető, olcsó ós pompás kiadásban repül szét országszerte a magyar olvasóközönség közé: szinté fölér egy .szoborállítással. A legszebb, legméltóbb ós legbölcsebb gesztus ez a mai Pesti Napló részéről, hajdani híres, nagy szerkesztőjének eleven emlé­ke iránt. Olyan korszerű kései elégtétel, amelyért az értékes sorozat kiváló szerkesztője, Laczkó Géza, minden kultúr-magyar s az egész magyar irodalom őszinte hálájára tarthat számot. Azzal a remekbe készült, tömör, plasztikus bevezetővel együtt, amely nemcsak Kemény Zsigmond írói ós emberi vonásait vetíti elénk, feltárva stílusának és szívének lázas örvénylését s a mélyükön pihenő eszmék súlyos arany-göröngyeit, hanem az örök magyar lélek századokon, átvillanó kettős arcula­tát is kifejezőn mutatja fel, egyrészt Amadé, Gyöngyösi. Kisfaludy, Jókai, Petőfi, Mikszáth, másrészt Balassa, Zrínyi, Katona, Madách, Ke­mény ós Ady költői ellentétének tükrében. * Kemény utolsó regényének címe: Zord idő. Műveinek összessége viszont ezt a nevet visel­hetné: zord világ. Mert csakugyan az. Egy zor­don képzelet zord valóságálma. Szaggatott nyelve, zilált pátosza, komor pom­pájú fantáziája, tragikus szenvedélyeket boncoló kedve, egész egyenetlen, drámai izzású tehetsége a született pesszimistára vall. S minden sora azt bizonyítja, hogy lelkében egyetemes világnézetté épült, mintegy intellektuális tartalommal telítő­dött az öröklött pesszimizmus. A végzetes, komor vár falai már eleve állottak, — a gondolkodó rideg munkájára csupán a rizalitok ós tornyok kikép­zése várt. A Jókaiban megszemélyesedő magyar optimizmusnak szöges ellentéte Kemény »sötét rajongása«, az az önmagát emésztő, lázas keresés, amely minden vádoló, lehangoló és keserű igaz­ság felől végső megbizonyodást akar. Erdély • ködfelhős, szakadékos hegyei borongó árnyékot yetnek erre az önkíúfzó, tépelődő lélekre, amely­M°" /" ent mf Forró Pál legújabb regénye : TARSAS UTAZÁS A szerző aláírásival ellátott példány ára 3.— P Kapható Az Est könyvkereskedésében, VII., Erzsébet körút 18-20 kiang mögé való visszaszorítását készítené elő, <-r> mint annyiszor az elmúlt évszázadokban, amikor a harcias északiak a pekingi katonai táborból szervezték meg fél Ázsia leigázását? ezt a hivatalos jelentós nyomatékosan hang­súlyozza. Arról még nem döntött a japán kormány, hogy milyen diplomáciai lépéseket fog tenni a szovjetorosz határőrök túlkapásai ellen. Ezt a két esetet súlyosbítja, hogy a szovjetkormány mintegy megtorlásként igyekszik azokat feltüntetni. Tudm kell ugyanis, hogy a szovjetkormány tiltakozó jegyzéket adott át Moszkvában Ota japán nagy­követnek és abban erélyesen panaszt emelt az ellen, hogy állítólag japán hadirepülőgépek át­repültek szovjetorosz terület fölött. Erre a tiltar közé jegyzékre a japán külügyminisztérium már eljuttatta válaszát Moszkvába, amelyhez csatolta a tokiói hadügyminisztérium által elrendelt vizs­gálat eredményéről szóló jegyzőkönyvet. Az tör­tént, hogy a kérdéses japán repülőgépek kínai banditákat hajszoltak, amelyek Mandsukuo terü­letéről Szovjetoroszországba igyekeztek mene­külni. A japán repülőgépek még madsu fenható­ság alatt lévő terület fölött szállottak, tehát nem sértették meg a szovjetorosz szuverenitást,_ ilyen körülmények között a moszkvai kormány tiltako­zása nem jogosult. Remélhető — mondják a japán külügyminisz­tériumban — hogy mind a két eset békésen fog el­simulni, annál is inkább, mert nem egyszer tör-; térit, högy szövjetörosi repülőgépék elkalandoz­tak Japán fönhatósága alatt álló területre és a tokiói külügyminisztérium ez ellen még csak nem is tiltakozott. FOG^OML ÁSÁT lOOt'^g-, h^rdeur nek zordonságában — «ekem legalább úgy tefc» szik — hazájának sziklás keménysége él. Még nyelve is olyan darabos és szakadozott, mint a kő, amelyet a természet keze formált. De Kemény nemcsak erdélyi volt, hanem egy hajdan dicsősé­ges, fejedelmet adó családnak nemzedékeken át elfáradt sarja is. Hanyatló generációk búskomor­sága sürítődött össze vérében és a pusztulásra szánt erők kétségbeesett kitörését szemlélhetjük lángeszének csodálatos lobogásában. A kialvó vulkán utolsó, páratlan tűzijátéka ez a villámló és mennydörgő zseni, akinek minden indulata sietteti a katasztrófát, a bazalt-kráter örök el­csendesedését. Ki várna a tragikus leszámolásra készülőtől gondtalan nevetést? Kemény múzsája — épúgy, mint később Adyé — sohase mosoly­gott ... Mindez körülbelül egyformán kiolvasható mindegyik regényéből. Tehát a Rajongókból is-, amelynek széles történelmi háttere előtt egy tra­gikus párviadal (Kassai és a szombatos Pécsi Si­mon izgalmas harca Rákóczi György fejedelmi udvarában) s egy tragikus szerelem (Kassai Ele­mér ós Pécsi Deborah között) drámai mozzanatai zajlanak le. Idő: a harmincéves háború kora- A színhely: Erdély. S a regény morális kihangzása: az egyén véges, a sors hatalma örök. Kemény re­gényírói és történetírói szemléletét közös pesszi­mizmus hatja át ebben a megrázó könyvében is, amelynek kezdő sorai — kísértetjárásra emlékez­tető véletlen — olyan aktuálisak, mintha ma íród­tak volna, »Mennyit szenvedett Európa s külö­nösen Németország és mennyit küzdött! Hányszor nem óhajták a népek a békét s hányszor lépett aa közel, hogy egy szeszélyes vagy tragikai fordulat utan, beláthatatlan távolba tűnjék; mintha csak alom-latvány volna, mely a véráztatott földből kísérteni jár föl, míglen a reményt könnyenhívő­ségre csábítván, csalódások közt fásultsághoz szoktat!« De igazi időszerűsége a Rajongóknak mégsem ezekben a külső egyezésekben van, ha­nem költői és gondolati tartalmának időtlen érté­keiben. * Bizonyára: Kemény nem könnyű olvasmány. Eleinte stílusát is szokni kell. Aki azonban nem sajnalja a fáradságot, olvasása közben olyan ritka szellemi élvezet részese lesz, amilyennel csaik az igazi klasszikusok tudaafc szolgálni. Kárpáti Aurél Londesz EleK a PESTI NAPLÓ elhunyt belső munkatársának körülbelül 1500 kötetből álló Könyvtárát hihetetlen olcsó áron AZ EST Könyv­KeresKedése szívességből Kiárusítja. A könyvtár tartalmaz magyar, angol, fran­cia, olasz, spanyol, latin, görög, perzsa, orosz remekírókat, szótárakat, nyelvtanokat A Kiárusítás rövid ideig tart! Rendkívül kiéleződött az orosz-japán viszony Orosz katonaság sortüzet adott egy Japán repülőgépre, amely |ap*n terUlet fölött repült *

Next

/
Thumbnails
Contents