Pesti Napló, 1934. június (85. évfolyam, 122–145. szám)

1934-06-02 / 122. szám

Szombat PESTI NAPLÓ 1934 június 2 3 A kormányzó Borvendég Ferencet kinevezte Budapest főpolgármesterévé Huszár Aladár az OTI elnöke lesz (Saját tudósítónktól.) A fővárosnál hivatalo­san is megtörtént a rendszerváltozás. A Magyar Távirati Iroda pénteken délután a következő két hivatalos kommünikét adta ki: A kormányzó a belügyminiszter előterjeszté­sére dr. Huszár Aladárt, Budapest székesfőváros főpolgármesterét ettől az állásától saját kérelmére felmentette és egyúttal megengedte, hogy részére odaadó és buzgó szolgálatáért újólagos elismerését tudtul adják. A kormányzó a belügyminiszter előterjeszté­sért Borvendég Ferencet, Budapest székesfőváros alpolgármesterét Budapest székesfőváros főpol­gármesterévé kinevezte. Az új főpolgármester Borvendég Ferenc az első főpolgármester, akit nem választottak, hanem akit a kormányzó az új fővárosi törvény alapján emelt a díszes méltóságba. Borvendég Ferenc nem új ember a főváros­nál, egész életét a főváros szolgálatában töltötte el. 1876 november 17-én született. Szülei egyálta­lában nem voltak gazdagok és nem igen tudták segíteni tanulmányai elvégzésében. Már a közép­iskolában a maga munkájára volt utalva, vidék­ről került fel a fiatal diák és erősen küzdött a megélhetésért. »Hamarább ismertem meg a küzdő életet, mint sok más ifjú — írja önéletrajzában —, de hama­rább szereztem meg az edzettséget, a rugékonysá­got, az élet változó viszonyaival, sokszor ridegsé­gével szemben. Ez a korai kapcsolat a komoly élet­tel már korán elsegített azoknak a tanulságoknak megszerzéséhez, azoknak az életelveknek a kiala­kulásához, amelyek egész eddigi pályámon meg­tartottak a józan mérséklet medrében, amelyek által eljutottam a dolgoknak és körülményeknek tárgyilagos mérlegeléséhez. A szerzett emberis­meret megóvott a csalóka illúzióktól, sok téve­déstől.« Budapesten a református gimnáziumban tette le az érettségit. A gimnázium igazgatója annyira megszerette, hogy besegítette a székesfővároshoz. 1897-ben került a városi adminisztrációba. A mil­leniumi kiállítás után nagy lendületet vett a ma­gyar főváros. A fiatalember együtt fejlődött a várossal. Először a gazdasági hivatalban dolgo­zott, majd a kerületi közigazgatáshoz került és így az adminisztráció minden ágát megismerte. 1907-ben került vissza a központba, a középítési ügyosztályban kapott megfelelő munkakört. Ebbe a hivatalba tartoztak annakidején a vízvezetéki, gázvilágítási és áramszolgáltatási ügyek, Bor­vendég ekkor kezdte tanulmányozni az üzemi kér­dést, az üzemek fejlődése végigkísérte egész pá­lyáján. A nagy útépítési és útburkolási program megvalósítása sok lehetőséget adott képességei kifejlesztésére. 1913-ban mint tanácsjegyzőt kinevezték a víz­vezetéki és világítási ügyosztályba és mint az ügyosztályvezető állandó helyettese, a három üzem ellenőrzését vállalta A háború nehézségeit is si­került leküzdenie, 1922-ben pedig néhai Sallay Ár­pád tanácsnok halála után hivatalosan is átvette a vízvezetéki és világítási ügyosztály vezetését. Eleinte mint főjegyző, majd mint helyettes tanács­nok, 1923 októberében pedig mint tanácsnok igaz­gatta ezt a fontos ügyosztályt. A háború után mindent megtett az üzemek zavaros ügyeinek meg­oldására és a fővárosi üzemek fejlődése nevéhez fűződik. 1931 március i-ikén Budapest alpolgár­mestere lett. Azóta főleg gazdasági kérdésekkel foglalkozik. Budapest pénzügyi irányítása az utolsó években elsősorban az ő munkája. A Pesti Napló már napokkal ezelőtt megírta, hogy főpol­gármesterré való kinevezése befejezett tény. A kormányzó 193i június 1-én nevezte ki díszes mél­tóságába. Borvendég és Sipőcz tanácskozása Péntekien délután Borvendég Ferenc fő­polgármester Sipőcz Jenő polgármester társasá­gában jelent meg a belügyminiszternél. Előzően Borvendég és Sipőcz hosszasan tárgyaltak egy­mással és ennek kapcfán elterjedt annak a híre, hosry Sipőcz polgármester feltétlenül megtartja állását. A főpolgármester és a polgármester a további együttműködés részleteit beszélték meg egymással. Huszár Aladár távozó főpolgármester szintén a Városházán volt. Először Sipőcz polgármester­nél akart búcsúlátogatást tenni, de a polgármes­ternél éppen tanácskozás volt, erre átment Liber Borvendég Ferenc alpolgármesterhez, akivel azután együtt jelent meg Sipőcz polgármesternél. A Városházán természetesen megkezdődtek a kombinációk. Megüresedett az egyik alpolgár­mesteri állás, amelyért nagy tülekedés folyik. (Saját tudósítónktól.) Űrnapján zsúfolásig töltötte a győri városháza dísztermét az előkelő közönség, mely részben Budapestről érkezett a Magyar Statisztikai Társaság ünnepi ülésére. Megjelent az ülésen, melyen a miniszterelnököt Bencs Zoltán miniszteri tanácsos képviselte, Bre­yer István győri püspök, Thirring Gusztáv, a fő­városi statisztikai hivatal ny. igazgatója, Kováts Alajos h. államtitkár. Laky Dezső egyetemi ta­nár, a Tudományos Akadémia képviselője, Ilyye­falvi I. Lajos, Konkoly-Thege Gyula és még so­kan mások. Bud János megnyitó szavai után Szauter Fe­renc győri polgármester üdvözölte a vendégeket, majd Kenéz Béla elnök tartotta meg előadását Népesedési kérdések címmel, melynek során arra a következtetésre jutott, hogy a népszaporodás irányát nem annyira gazdasági tényezők, mint egyéni okok szabják meg. Míg a 19. században a népesség megháromszorozódott, — mondotta Ke­néz Béla — addig mostanában a születési arány­szám visszaesett, ezer lélekre évenként 16—20 szü­letés esik. — Franciaország szaporodása. — folytatta Ke­néz — akárcsak Belgiumé, megállott s népessége 1960 ban kétmillióval kevesebb lesz, mig Németor­szág éppen 1960-ban éri el népesedése tetőfokát, Anglia pedig tíz évvel előbb. Ha változ;'is nem törté­nik, a dolgok mai menete szerint 1960-ban a szZav államok lakossága éri el Európa abszolút többségét. A fehér fajok népesedési adatait tekintve, az euró­pai 16—20 ezrelékkel szemben Japánban 33, Indiá­ban 37, Egyiptomban 44 ezrelék a születési arány­szám. A magyar születési arányszám az 1930. évi 31 ezrelékről 21.6 ezrelékre esett s míg Nagy-Ma­gyarországon 1900-ban 1000 házasságból 217 törvé­nyes gyermek született, a trianoni Magyarorszá­gon 1920-ban 188, 1930-ban 135; vagyis tíz év alatt 28 százalékos csökkenést értünk meg. A magyar házasságok majdnem, 18 százaléka meddő, csak 25 százaléka olyan, melyből két gyermek születik. SÜMft Növényklinikára növényéit rabizza a J Szobanövények szakszerű, gondos ápolását vállalom. Erkélyek díszítését, sírok kiültetését ízlésesen rendezem. I., Németvölgyi út 10. Telefon 54-4-47. Hívásra házhoz jövök. Kertészet Somlói út 8 Változatlanul három jelölt neve van forgalom­ban: Lamotte Károly, Szendy Károly és Szemet hy Károly között fog eldőlni a harc. A pártok elsősorban Lamotte Károlyt támo­gatják, de nagyon sok híve van Szendynek is,- de az sincs kizárva, hogy az új főpolgármester a be­helyettesítés fegyveréhez fog nyúlni. Legvalószínűbbnek találják azt a megoldást, hogy Lamotte lesz az alpolgármester és ebben az esetben a pénzügyi tanácsnoki pozíció üresedik meg. Huszár Aladár az OTI elnöke lesz Az kétségtelen, hogy a miniszterelnök felaján­lotta Huszár Aladárnak az OTI elnöki pozícióját. Huszár Aladár eddig még nem nyilatkozott, hogy a díszes pozíciót elfoglalja, annál kévédé akart dönteni, mert hiszen Huszár Károly e pillanatban még a Társadalombiztosító élén áll. Huszár Ala­dárt megnyugtatták, hogy Huszár Károly távo­zása befejezett tény és a távozó főpolgármester barátai azt javasolják, hogy fogadja el a minisz­terelnök ajánlatát. Huszár Aladárnak ez azért volna jó megoldás, mert továbbra is a fővárosnál maradna. Az OTI elnöke ugyanis hivatalból a törvényhatósági bizottság tagja és ezenkívül ugyancsak hivatalból helyet foglal a felsőházban is. Nem lesz álláshalmozó a fővárosnál A fővárosi elnöki ügyosztály már régebben feldolgozta az összes alkalmazottak adatait. Az álláshalmozásokat feltétlenül megszüntetik. Eddig az volt az álláspont, hogy nem tekinthető á l :á=>­halmozónak az, akinek nyugdíjából, vagy löbb állásból származó jövedelme havi 300. 600, illetve 900 pengőt meg nem haladja. A fővárosnál alig van olyan tisztviselő, akinek jövedelme ezeken az összegeken felül lenne és így nem volna álláshal­mozó. Most megváltozott a helyzet és 200, 400, illetve 600 pengőben akarják maximálni a jöve­delmi értékhatárokat. Ennek alapján több állás­halmozót el fognak bocsátani. A Tabán terveit újra előveszik Annakidején Borvendég Ferenc még alpol­gármester korában forszírozta a Tabán újjáépíté­sét A terveket el is készítették, de ezek a külön­féle bizottságokban megakadtak. Ügylátszik, most újra előveszik a Tabán ügyét. A városrendezési szakbizottságot június 10-ikére összehívták. Még ebben a hónapban közgyűlés elé akarják vinni a Tabán felépítésének kérdését, ki akarják sürgetni a Közmunka Tanács jóváhagyását s még a nyár folyamán meg akarják indítani a nagyarányú földrendezési munkákat. Az országban 223 úgynevezett egyke-község van s a, fogyólakosságú községek egész sorával talál­koztunk. Bár ezzel szemben négyszer ennyi község­ben haladja meg a születési arányszám a 30 szá­zalékai, fel kel vennünk a küzdelmet az egyke el­len s meg kell szüntetnünk okait, mert ezen for­dul meg a magyarság jövője. Hárommilliárd a francia fegyverkezés fokozására Párizs, június 1­A kamara pénzügyi bizottságának csütörtöki ülésén több mint 3 milliárd frankot szavaztak meg a fegyverkezés fokozására. Ebből az összegből Franciaország északi és keleti ha tárvédelmét, va­lamint légi haderejét építi ki és új hadikikötőket is létesítenek. Pétain tábornagy, hadügyminiszter nagy beszédben ismertette a javaslatot. — A 3100 milliós befektetés feltétlenül szüksé­ges, — mondotta — mert a kormánynak hiteles ér­tesülései vannak, hogy Németország minden ere­jét megfeszítve fegyverkezik. A honvédelem mi­nisztériumaiban részletes jelentések vannak arról, hogy milyen nagy hadikészülődéseket tesz Német­ország, tehát minden hazaszerető francia gondol­jon erre és eszerint cselekedjék. A képviselőház péntek délelőtti ülésén 420 szavazattal 125 szavazat ellenében bizalmat sza­vazott a kormánynak. A bizalmi szavazásra Al­bertin szocialista képviselő interpellációja adott alkalmat. Albertin ugyanis kifogásolta, hogy a kormány büntető intézkedéseket alkalmazott több pénzügyőr és adótiszt ellen, akik résztvettek a február 12-i és április 16-i marseillei tüntetések­ben. A kormány erre napirendi javaslatot ter­jesztett elő a közigazgatási személyzet fegyelmé­nek és rendjének fentartása érdekéhen és ezzel kapcsolatban felvetette a bizalmi kérdést. Ger­main-Martin pénzügyminiszter, aki a vitában a kormány részéről felszólalt, kijelentette, hogy a kormány new nézheti összetett kézzel azt, hogy a köztársasági gonúolat elmerüljön a zűrzavarba és tegyelmezetlenségbe, Miskolcra utazom antóvat szombat délután 3 órakor. Néhány utast magammai vinnék személyenként P 7.—ért Vissza Miskolcról szombat este 9 órakor jövök Budapestre, amikor Miskolcon ven- | nék tel útitársakat Jelentkezés Buda­pesten AZ EST utazást irodájában, Miskolcon a Miskolci Könyvnyomda Rt.-nál 223 egyhés község van Magyarországon — állapította meg Győrött Kenéz Béta A fehér ember fogy, a színes szaporodik, a francia fogy, a német szaporodik

Next

/
Thumbnails
Contents