Pesti Napló, 1934. augusztus (85. évfolyam, 172–196. szám)

1934-08-01 / 172. szám

Szerda PESTI NAPLÓ 1934 auguszfrw í 1 Hindenburg utolsó éráit éli A birodalmi elnök alszik, — orvosai attól tartanak, hogy nem ébred fel többé Berlin, július 31. (A Pesti Napló berlini szerkesztőségének telefónjelentése.) Neudecki jelentés szerint Hindenburg elnök állapotában rosszabbodás állott be. Az elnök egy idő óta testi gyengeségben szenved s magas ko­rára való tekintettel, környezetében komolyan ag­gódnak. Az elnök kezelőorvosai állandóan Hin­denburg mellett tartózkodnak, aki a legutóbbi jelentés szerint délelőtt még felkelt ágyából, vil­lásreggelizett s élénken érdeklődött minden iránt, majd visszafeküdt ágyába és nyugodtan elaludt. Az elnöknek nincs láza, érverése erőteljes, Ezt a bulletint Sauerbruch professzor s Kraus, Adam és Kaufmann professzorok írták alá. A- hólyag­bántalmakban szenvedő elnök neudecki'tartózko­dása óta lényegesen jobban érezte ; magát, kihall­gatásokat is tartott s kisebb testi gyengesége csak az elmúlt éjszaka vált mindinkább oreZhe­tővé. Hindenburg magas korára való tekintettel indokolt a komoly aggodalom. A nagybeteg tél­jes eszméletén van és szellemi ereje ép. Hogy hi­vatalos helyen mennyire aggasztónak tartják Hindenburg állapotát, kitetszik a latodhoz inté­zett szigorú utasításból• A betegségről s annak fordulatairól különkiadásokat adni nem szabad, legfeljebb — akár feltűnő formában is — hirt le­het adni az elnök betegségének komolyságáról s meg szabad emlékezni az elnök érdemeiről is, de nem. szabad az utód személyét s az esetleges ka­tasztrófa politikai hatásait találgatni. Neudeckből az este folyamán csak igen szór­ványosan érkeznek hírek. Keddén intézkedés tör­tént, hogy Hindenburg betegágya mellől csak hivatalos információk, telrát csak a kezelőorvosok bulletinjei kerüljenek nyilvánosságra. A legutolsó információk szerint Hindenburg elnök állapota változatlan. Vagyis bár érverése normális és külö­nösebb tünetek nem jelentkeznek, az általános testi gyengeség arra enged következtetni, hogy az agg tábornagy szervezete aligha tud megbirkózni a betegséggel. Hivatalos helyen első sorban a kedd­ről szerdára virradó éjszakát ítélik kritikusnak. Információink szerint kedden este már nem adnak ki újabb jelentéseket a beteg állapotáról. Persze nem lehet tudni, hogy ezt a rendelkezést nem keresztezi-e valamilyen esemény. Hitler kancellár kedden délben repülőgépen Berlinbe érkezett és a kormány a délután folya­mán, tanácskozásra gyűlt össze. A lapok csak a hivatalos jelentéseket közlik és Berlin hangulata egyelőre teljésen nyugodt, bár a lakosság termé­szetesen a legnagyobb izgalommal és aggódással •várja a Neudeckből érkező híreket. Hindenburg elnök betegsége az orvosi konzí­lium megállapítása szerint általános aggkori gyengeség. Az állapotában beállott rosszabbodás­hoz semmi köze sincs régi hólyagbajának s bár ez a hólyagbaj néháoy nappal ezelőtt kiújult, ezek a fájdalmak hamarosan elmultak s amikor hétfőn este az elnök hirtelen rosszul lett. az orvosi vizs­gálat mingyárt megállapította, hogy általános testi gyöngeség állott be, amely elmaradhatatlan következménye á tábornagy magas korának. Hin­denbura fájdalom nélkül csendesen alszik s attól tartanak, hogy így fog elszenderedni. A lapok ter­mészetesen még bátorítják a közvéleményt és azt írják, hogy nem szabad feladni a reményt, mert a nagybeteg erős szervezete, még megbirkózhat a bajjal, orvosi körökben azonban már nem nagyon hiszik, hogy az agg elnök le tudja győzni az álta­lános testi c-yöngeség egyre jobban elhatalmasodó állapotát. A rohamosztagok ma megint szolgálatba lépnek Befejeződött az SA megtisztítása Berlin, július 31. (A Pesti Napló tudósítójától.) A némzeti szocialista rohamosztagok egyhóna­pos kényszerszünet után szerdán augusztus 1-én ismét megkezdik a szolgálatot. Az egyhónapos szabadságot, mint ismeretes, akkor rendelte el Hit­ler kancellár, amikor az első hírek kezdtek ke­ringeni Röhm kapitány szélsőséges terveiről és egyes rohamalakulatok megbízhatatlanságáról. Akkoriban az egyenruhaviselést is megtiltották s hogy az intézkedésnek valóban komoly okai vol­tak, mutatta a június 30-iki Röhna-puccs, amely alig néhány nappal a szabadságolási rendelet meg­jelenése után kezdődött. 1 Az egyhónapos szünetet a nemzeti szocialista rohamosztagok új törzskari főnöke, a dicstelen halállal kimúlt Röhm kapitány utóda, Lutze arra használta fel, hogy megtisztítsa a rohamosztago­kat az oda nem va.ló elemektől. Eredetileg olyan tervek is voltak, hogy a rohamosztagokat teljesen feloszlatják, a megbízható alakulatokat pedig be­olvasztják az S. S. védosjztagaiba, ezt a tervet azonban később elejtették, »*ert n$m akarták vég­leg eltüntetni ezt a szervezetet, amely Hitler kan­cellárt uralomra segítette. Lutze Viktor törzskari főnök kedden napipa­rancsot adott ki, amelyben közli, hogy augusztus elsejével véget ér az S. A. szabadságolása s a nem­zeti szocialista rohamosztagok a szerdai nappal újból megkezdik a szolgálatot Megszűnnek a sza­badságolások tartamára elrendelt korlátozások, többek között az egyenruhaviselési tilalom is, úgyhogy szerdától kezdve Berlin uccáin ismét megjelennek a barna egyenruhás rohamosztagosok. A napiparancs felszólítja az S. A. összes tag­jait, térjenek vissza a régi irányhoz, mert az tette naggyá és erőssé a nemzeti szocialista mozgalmat. Az uooa annak a meggyőződósének ad kifejezést, hogy azok is, akik eltértek ettől az iránytól, saját akaratuk ellenére kerültek mások befolyása alá és most már ők is belátják tévedésüket. «wodaJista szökevényeik átözöcnlése a határon. A' keddi transzporttal két asszony és öt gyermek ia érkezett. Az egyetlen komolyabb korlátozás, ame­lyet a varasdi rendőrfőnök a menkü Iteikkel szem­be® eddig életbeléptetett az, hogy nem szabad vi­selniök karjukon a horogkeresztes szalagot Az első napokban méjg valamennyi szökevény _ büsz­kén viselte balkarján a horogkeresztes jelvenyt. Barthou s „Franciaország ragaszkodik Ausztria függetlenségéhez" Párizs, július 31. Barthou külügyminiszter fogadta Bischof osztrák ügyvivő látogatását. Az ügyvivő megkö­szönte a külügyminiszternek, hogy a Dollfuss kan­cellár emlékének szentelt és a Nótre Dame székes­egyházban tartott istentiszteleten személyesen megjelent. Barthou érdeklődött az ausztriai hely­zet iránt, majd ismételten biztosította Bischofot arról, hogy Franciaország szilárdan ragaszkodik a február 17-iki nyilatkozatban lefektetett elvek­hez és a nyilatkozatot aláíró többi hatalommal szoros egységben teljes mértékben támogatni fogja az osztrák függetlenség fentartását. Dotlfuss özvegyének tragikus megérkezése Riccionéba London, július 31. Dollfuss kancellár özvegye ma talpig gyász­ban megérkezett Eiccionéba gyermekeihez, akik­kel nyilván már előre kíméletes módon közölték atyjuk tragédiáját. Keservesen zokogott a két kis­gyermek, amidőn édesanyjuk könnyáztatta arcát csókolták, majd Mussolininé, aki ugyancsak a pályaudvaron várta az özvegyet, könnyezve ölelte karjaiba Dollfussnét. Az érkezésnél több gyászruhás hivatalos sze­mélyiség volt jelen, köztük Riccione polgármes­tere, akik a háttérben maradva, tiszteletteljes néma meghajlással üdvözölték Dollfuss kancellár özvegyét. Valamennyinek szemében könnyek csil­logtak. Nem sokkal a megérkezés után Mussolininé Dollfussnéval és gyermekeivel a Villa Sant An­gelóba hajtatott, ahol Dollfussné lakik. Mussolinit ma estére Riceionéba várják és eb­ből általában arra következtetnek, hogy a válság — legalább egyelőre — elsimult. 3000 osztrák menekült Jugoszláviában Belgrád, július 31. Az Ausztriából Szerbiába menekült nemzeti szocialista felkelők száma ma háromezerre emel­kedett. „Legyen hídépítés a magyar íróasztalok és a magyar barázdáK között" Marschall Ferencet ünnepelte az egységes párt földművelési államtitkárrá történt Kinevezése altialmából (Saját tudósítónktól.) Az egységes párt föld­művelésügyi főcsoportja kedden este a városligeti Gundel különtermében vacsora keretében ünne­pelte Marschall Ferencet földművelési államtit­kárrá történt kinevezése alkalmából. A vacsorán résztvett Kállay földművelési és fmrédy pénzügy­miniszter, ott volt még Sztranyavszky Sándor, Pesthy Pál, Mayer János, Ivády Béla és a párt sok más kitűnősége. Sztranyavszky Sándor felkö­szöntőjére Marschall Ferenc válaszolt, kifejtette, hogy az agrár gondolat egyet jelent a béke gondo­latával, mert nem Párizs környékén és Genfben és nem a hivatalokban születnek meg az igazi békék, hanem kinn a barázdákon, ahol senki sem zavarja a szántóvető nyugalmát. Ezért kell min­denkinek lelkesednie az agrárgondolatért, az ipari műhelyekben, a GyOSz tanácstermeiben és a tiszt­viselői irodákban egyaránt. Marschall Ferenc ezután külön-külön köszönte meg az üdvözléseket, köszönetet mondott minden­kinek, akik pályáján eddig támogatták. Beszédét végül így fejezte be: — Szeretnék néhány szál virágot a vezérnek és né­hány szál virágot a jóságos gazdának is juttatni. Csak én, aiki évek óta töltöttem be a földművelésügyi tárca előadói tisztét, vagyok a megmondhatója annak, hogy milyen, heroikus munkát végzett Kállay Miklós, s hogy mit jelent 6 nekem. Azt hiszem, mindannyiotok nevében beszélek, amikor meleg baráti ragaszkodással, őszinte szeretettel és tisztelettel kérem őt, hogy az eddigi lelke­sedéssel és idealizmussal vezessen bennünket tovább az agrárküzdelmekben. Annyit beszélnek ma hídépítésről. legyen hídépítés a magyar Íróasztalok és a magyar ba­rázdák között, nyissuk ki a hivatalok ajtajait és abla­kait, ha kell hajítsunk ki minden aktát, mert aktákból még sohasem nőtt bánáti búza és ízletes gyümölcs. Tu­dom, hogy akta mindig volt és mindig lesz, az elsőbb­ség azonban az élet követelményeié legyen, előbb jöjjön az élet és csak azután az akta, Javaí a német-olasz viszony „Mondjon le Németország az Anschlussról s ismét kitisztul az európai horizont" Róma, július 31. (A Pesti Napló tudósítójától.) A németellenes támadások végleg elcsitultak az olasz sajtóban s az európai helyzet megítélése most már jóval nyugodtabb. A fasiszta párt hiva­talos milánói lapja, a Sera keddi esti vezércikké­bon barátságos szavakat intéz Németországhoz és arra kéri, revideálja politikáját az osztrák kérdés­ben. Ha ezt megteszi, úgy Németország ismét tel­jes mértékben számíthat Olaszország őszinte jó­akaratára és barátságára. Egész Európa azon az állásponton van, hogy minden Ausztria ellen in­tézett támadás merénylet Európa békéje ellen, teljesen céltalan lenne tehát, ha Németország to­vábbra is erőszakolná az Anschlusst. Olaszország és a nagyhatalmak szilárdan el vannak tökélve arra, hogy megvédik Ausztria függetlenségét és ezzel Európa békéjét is. Ha Hitler kancellár és harmadik birodalma tudomásul veszik ezt a tény­állást, akkor semmi akadálya sem lesz a kibékü­lésnek. Olaszország mindig elismerte Németország jogait s a Népszövetségben nem egy alkalommal erélyesen védelmébe vette a németek jogos köve­teléseit. Tanúsítson Németország is ilyen lojalitást és ismerje el a többi állam jogait s akkor újból ki­tisztul az európai horizont. Jugoszlávia Ausztria „iasizálása és hiiíerizátása" eííen Fürdenek és szórahoznak az osztrák szökött lázadók Varasdon Belgrád, július 31. (A Pesti Napló tudósítójától.) A jugoszláv külügyminisztérium kedden is­mét állástfoglalt »Ausztria fasizálása« ellen. A minisztérium részéről kijelentették, hogyha vala­mely külföldi hatalom arra: émánná. el magát, hogy bevönul csapataival osztrák területre, úgy vala­mennyi többi állam is szabad kezet nyerne érde­kei megvédéséhez. A Népszövetség ebben az eset­ben sokat veszítene úgy tekintélyéből, mint elő­jogaiból. Sem Ausztria hitlerizálása, sem fasizá­lása nem kívánatos, mert úgy az egyik, mint a másik az Anschluss egyik nemét jelenti, A fa­siszta Ausztria különben is többé-kevésbé egyér­telmű lenne a monarqhista restaurációval. A Jugoszláviába szökött osztrák nemzeti szo­cialisták egészen jól érzik magukat Varasdon. A nyári kánikulában majdnem egész napot a Dráva parton töltik ós fürödnek. A fürdőzéshez néhá:ny csendőr kíséri ki őket. Az első napokban még szük­séget szenvedtek egyes dolgokban, közben azonban már pénzhez jutottak ós bőven ol tudják látni ma­gukat élelemmel. A varasdi internálótábor lakói­nak száma kedden egyébként ismét megszaporo­dott. 59 emberből álló ú.i szállítmány érkezett az osztrák-jugoszláv határról s Varasaon úgy tud­ják, hogy még mindig nem, égt .végei a nemzeti

Next

/
Thumbnails
Contents