Pesti Napló, 1934. szeptember (85. évfolyam, 197–221. szám)

1934-09-01 / 197. szám

2 Vasárnap PESTI NAPLÓ 1934 szeptember 2 kövéhez hozzányúlni akarna. Éppen ezért csak teljesen tisztult légkörben, minden párt/ szemponton felülemelkedve, minden egyéni érdeket félretéve nem a nemzet jelenlegi poli­tikai helyzetét, nem a jelenlegi párlalakuláso­"kat, hanem a nemzet jövőjét, a nemzet nayy céljai beteljesülésének Magyarországát szem előtt tartva kell és szabad a választójoghoz hozzányúlni olyan időpontban, amidőn ehez az előbb említett előfeltételek rendelkezésre állnak. Éppen ezért nagyon sajnálom azt, hogy az a most kirobbant választójogi tervezettel kap­csolatos szenzáció és ezzel a tervezettel publi­kált mindenféle keservesen szomorú mester­kedés napvilágra került. Sajnálom két okból. Először azért, mert megnehezítette a minisz­terelnöknek azon nemes elhatározásának meg­valósítását, hogy ezt az égető kérdést nyugvó­pontra juttassa, mert hiszen megrontotta azt a légkört, amelynek tisztultságára szükség van egy ilyen fontos közjogi kérdés tárgyalá­sánál. A hibás azonban nem az, aki a terveze­tet nyilvánosságra hozta, hanem az, aki készí­tette. 'Sajnálom másodszor azért, mert ez a tervezet a jelenlegi pártpolitikai viszonyok­nak egy nagyon kellemetlen s a magyar nem­zetre nézve nem hízelgő tükörképét mutatji. Elismerem, hogy torz tükörképét, de tü­körképét ! Garázdálkodnak a betörők (Saját tudósítónktól-) Egész seres betörés ügyében nyomoz a rendőrség. Pénteken éjszaka betörők járlak Moldos Kovács Béla, törvényszéki szakértő Zöldmáli út 34. számú villájában, ahon­nan nagymennyiségű ruhaneműt vittek el. Betö­rők jártak Szeifert Jenő ékszerész Üllői út 124. szám alatt lévő üzletében, ahonnan nagymennyi­ségű ékszert raboltak. A Lónyay ucca 19. szám alatt lévő Dusinszky-téle festéküzletben falbon; tésos betörők 800 pengő készpénzt és 700 pengő értékű árat raboltak. Fusa Hugó nyugalmazott bankigazgató Sáfrány ucca 15. számú lakásába a nyitott ablakon keresztül mászott be az ismeretlen tettes és az alvó bankigazgató mellől lopta el ruhaneműit és apró tárgyait. Dénes Aladár nyu­galmazott bányatanácsos Rákóczi út 29. szám alatt lévő lakásába álkulccsal hatoltak be a be­törők és 820 pengő értékű zsákmánnyal távoztak. Vitéz Becske Kálmán műszaki főtanácsos Ferenc körút 2. számú házban lévő lakását ismeretlen tettesek álkulcs segítségével felnyitották és on­nan 12—11000 pengő értékű ékszert és ruhaneműt vittek el. Az angolok részfvasznek a budapesti főiskolai világbajnokság futballtornáján A Magyar Főiskolai Sportegyletek Egyesü­lésének képviselői a napokban árkeztek haza a Qottinghami kongresszusról, melyen a Nemzet­közi Diák Szövetség az 1935. évi főiskolai világ­versenyek ügyét tárgyaiig. A magyar képviselők egész sorát terjesztették elő a javaslatoknak, me­lyek mind arra irányulnak, hogy a versenyek programját és jelentőségét bővítsék. Általában si­került a javaslatokat elfogadtatni, de akadt né­hány olyan előterjesztés, amelyet a kongresszus le­szavazott. Az atlétikai versenyek tervezetét elfo­gadta a kongresszus azzal, hogy a versenyszámok sorrendjét decemberi tanácsülésén állapítja meg a szövetség. Elfogadták azt a magyar javaslatot, hogy legyen 5000 méteres síkfutás, viszont az olim­piai staféta maradjon ki a programból. Az úszó­számok közelebb simultak az olimpiai program­hoz. Törölték az 50 m férfi és női gyorsúszást, va­lamint a 3X50 m férfi vegyes stafétát, mert ezek irreális eredményeket hoznak. Viszont felvették a programra úgy a férfiak, mint a nők számára a 8X100 m vegyes stafétát. Nagy harc alakult ki a futballprogram körül. Az olaszok arra való hivat­kozással, hoa-y jó amatőr futballista nincsen, kér­ték a futballversenyek törlését. A magyarok ter­mészetesen ragaszkodtak a futballtorna megren­dezéséhez és a szavazásnál sikerült is győzelmet aratni ok. mert az angolok, belgák, csehek és romá­nok kijelentették, hogy már most kezdik csapatu­kat a pesti versenyre előkészíteni. Azt a magyar javaslatot, hogy jövő évben tornaversenyt is ren­dezzenek, nem vetette el a kongresszus, hanem a döntést decemberi ülésére halasztotta, viszont á céllövés megrendezése ellen határozottan állást foglalt. Vér-, ftiífr- és idegbajosok igyanak heten­ként többször, reggel felkeléskor egy pohár termé­szetes jjFeren: József* keserűvizet, mert ez mindig alaposan kitisztítja és méregteleníti a gyomor­bélcsatornát s ezenkívül az emésztést és az anyag­cserét is jótékonyan befolyásolja. Az orvosi tudomány levelesebb képviselői már régóta hangoztatják, hogy a Ferenc Jóxseff víz hatásával minden tekintet­ben meg vannak elégedve. Letartóztatták Bécsben a berndorSi Krupp-muvek vezérigazgatóját nemzeti szocialista üzelmek miatt Bécs, augusztus 31. (A Pesti Napló bécsi szerkesztőségének telef ónjelentése.) A Hofburgban székelő német klubot a rendőr­ség pénteken bezárta, lepecsételte és feloszlatta. Bebizonyosodott, hogy a német klub a.z osztrák nemzeti szocialisták egyik központja volt, az oszt­rák rohamosztagok itt üléseztek és beszélték meg bombamerényleteiket. A német klub elnöke Bar­dolff altábornagy, Ferenc Ferdinánd egykori kabinetfőnöke volt és állandó vendégei közé tar­toztak dr. Waohter ismert bécsi ügyvéd, akinek nevét a bécsi puccsal kapcsolatban sokat emleget­ték, Frauenfeld, valamint sokan a menekült és letartóztatott nemzeti szocialisták közül. Pénteken letartóztatták dr. Hamburger Fri­gyest, a berndorfi Krupp-művek vezérigazgató­ját. Dr. Hamburgert nemzeti szocialista üzelmeik miatt fogták el. Mandzsu, banditák megroliaiifak és kifosztottak egy expresszvooatot 21 ember meghalt — 80 utast elhurcoltak a rablók Karbin, augusztus 31. Péntekre virradó éjszaka mandzsúriai bandi­ták merényletet követtek el a hsin­kin g-k arbini expresszvonat ellen. Feltépték a síneket és ezzel megállásra kényszeri­tették a vonatot. Négy kocsi lezuhant a töltésről és összetört Ezután 100 főnyi banditacsapat rohanta meg a vonatot. A japán vasútőrség tűz* harcba bocsátkozott a támadókkal. A lövöldözés következtében 21 ember meghalt. A táma­dók kifosztották a sebesülteket, 80 utast pedig magukkal hurcoltak. Az eltűntek között van a Metro-Goldwyn-Mayer filmtársaság egy képviselője is. S^a kez^Idik Amerika tipilssztráikia Newyork, augusztus 31. Egész Amrika páratlan izgalommal várja a hatalmas sztrájkot, mely holnap kezdődik meg. A textiliparban általános lesz a sztrájk és több más ipar sokszázezer munkásának csatlakozására is számítanak. Óriási sztrájkszervezet alakult, melynek elnöke, Francis Gor man 500 albizottság­nak adja ki utasításait, külön telefonhálózaton keresztül. Egyes szövőgyárakban máris megszűnt a munka. Az általános sztrájk szombat reggel kezdődik. Maconból (Georgia) jelentik: Bár az általá­nos textilipari sztrájkra a felhívást még ki sem adták, egyes üzemekben máris összeütközésekre került a sor. Egy itteni üzemben az alkalmazot­tak beszüntették a munkát és a sztrájkolok fur­kósbotokkal megtámadták a vállalat két alkal­mazottját és öt embert letartóztattak. „Az ellenség" repülőtámadása Párizs ellen teljes sikerrel fárt Véget értek a nagy francia légi hadgyakorlatok Párizs, augusztus 31. A párizskörnyéki léfrigyakorlatok ma délelőtt véget ertek. A délutáni órákban a támadó, úgyne­vezett kék haderőkhöz tartozó bombavető oszta­goknak sikerült ismét meglepniök a le bourgeti repülőteret. A gyakorlatok végkövetkeztetéseit a vezérkar még csak néhány nap múlva vonja le. A gyakorlatokon összesen ötszáz repülőgép vett részt. A Journal des Débats jelentőse szerint a ve­zérkar köreiben az általános nézet az, hogy a tá­madó erők — a kékek — nagy győzelmet arattak a vörös védelmi erők felett. Erre egyébként már eleve cl voltak készülve, de a kékek sikere felül­multa a várakozást. A tegnapi és maj kedvezőt­len, ködös és felhős időjárás erősen elősegítette a támadó erők munkáját. A rádiófelvevő- és Ieadókészülékek a gyakor­latok során nem működtek kielégítő módon. A most először kipróbált géptípusok egyrésze jól bevált, más részén azonban bizonyos módosítások mutatkoznak szükségesnek. A lágihadgyakorlatok lesújtó eredményével kapcsolatban Pierre Cot. volt légügyi miniszter egy cikkében azt követeli, hogy minden ország osz­lassa fel légi haderejét. El akarták rabolni Roosevelt unokáit 168.000 dollár váltságdíjat követelt a zsaroló, akit elfogtak Családja szerint beszámíthatatlan London, augusztus 81. Newyorkból jelentik: Roosevelt elnök felesé­gének a Fehér Házba fenyegető levelet irtak, amelyben 168.000 dollárt követeltek tőle azzal, hogy ha nem fizeti meg, elrabolják az unokáit. Még Roosevelt elnököt is megfenye­gették a levélben, amely azonban nem jutott el Rooseveltné kezeihez, mert a Fehér Ház hivatal­nokai bontották fel. Az elnök és felesége csak akkor értesült a dologról, amikor a hatóságok letartóztatták a levél íróját: Zarn Franklin 33 éves műszerészt. Washingtoni újabb jelentés szerint Zarn mű­szerész. aki Roosevelt feleségéhez zsaroló levelet intézett, gazdag chariestowni (Dél-Karolina) csa­ládból származik. A család tagjai elmondották, hogy Zarnt, aki repülőgépműszerész volt, 1921-ben egy légcsavar fejbevágta és azóta nem teljesen beszámítható. Hűtlen kezelés vagy elszámolási differencia? Egy altábornagy özvegye feljelentett egy ügyvédet (Saját tudósítónktól.) Székely Sándor ügyvéd özvegy Szilvini Qézáné született Marthner Mark­hof Gertrud, altábornagy özvegye nevében felje­lentést tett Moór Artúr előkelő ügyvéd ellen hűt­len kezelés, sikkasztás, közokirathamisítás és ma­gánokirathamisítás bűntette címén. A feljelen­tés szerint az ügyvéd koldusbotra juttatta őt, ki­fosztotta 200.000 pengős készpénzvagyonából. A feljelentést áttették az ügyészségre, amely elren­delte a nyomozást annak megállapítására, van-e alapja a feljelentésnek, avagy csak elszámolási differenciáról van-e szó. Az ügyvédet egyébként Svábi Sándorné földbirtokosné is feljelentette, ebben az ügyben már ki is hallgatták, az ügyvéd azonban erélyesen tiltakozik a vád ellen. Életének legszebb élménye marad, ha Balatonszéplak fiirdőtelopen maiinak villatelket vásárol, ahol gyönyörű kész villái • is kaphatók. — Bővebbet Parcelläs&si Központi Iroda, Budapest, VI., Teréz kSrút 20. szám

Next

/
Thumbnails
Contents