Pesti Napló, 1935. június (86. évfolyam, 124–146. szám)

1935-06-01 / 124. szám

Szombat PESTI NAPLÓ 1935 június 1 2 rendszabályokra is. A kormány meg akarja fé­kezni az üzérkedést és ezért teljes Cselekvési sza­badságot kér. 0 maga csak azért nem akar nyu­galomba menni, mert tudja, hogy mi készül kül­földön. Beszéde után rosszullét vett erőt a miniszter­elnökön, Kivezették a folyosóra, ahól csak hosszú percek múlva tért magához. Hosszú vita után a kamara 353 szavazattal 202 ellenében leszavazta a kormányt- Ez már hajnali félkettőkor törtónt. Két óra tájban a kormány tagjai Herriot. vezeté­sével Lebrun köztársasági elnökhöz siettek és be­nyújtották a kormány lemondását. Flarídin olyan rosszul érezte magát, hogy nem ment Te az állam­főhöz, Lebrun elnök elfogadta a lemondást és pénte­ken korán reggel megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat. Reggel kilenc órakor Fernand Bouisson, a kamara elnöke elfogadta a kormány­alakításra szóló megbízást. .Bouisson 61 évés. Marseille egyik " kerületének képviselője, nagy­ipáros. Évekén át a szociáldemokrata párt tagja volt, két éve azonban pártonkívüli. Bouisson tárgyalni kezd Péntek délben már azt beszélték a kamara fo­lyosóin, hogy Bouissönnak már csak egészen je­lentéktelen akadályokkal kell megküldenie, úgy hogy a délután folyamán már megjelenhet Le­brun köztársasági elnöknél és eléje terjesztheti az új kormány tagjainak teljes lajsti'oúrát. A dél­utáni lapok már közöltek,is ilyen névsorokat és mindenfelé biztosra vot'ték, hoR-y Bouisson fára­dozásait siker koronázta. A késő esti órákban azonban kiderült, hogy ezek a kedvező hírek elébe­vágtak az eseményeknek, mert Bouissoö, aki 36 óra óta szinte egy percnyi pihenő nélkül a leg­különbözőbb párti politikusokkal tárgyalt a kabi­netalakítás dolgában, eddig még jóformán sem­miféle kézzelfogható eredményhez nem jutott. Ép­pen ezért egyes politiaki körökben már arról is szó esett, hogy Bouisson belefáradt a hiábavaló­nak látszó tárgyalásokba és lemond a kormány­alakító kísérletekről. Ez a Hír nem felelt meg a valóságnak, mert a kiszemelt miniszterelnök még késő este is lankadatlanul buzgólkodott a körül, hogy minisztereket toborozzon kormánya szá­mára. de azért a kamara folyosóin már nagyon sötétnek látták a helyzetet, különös tekintettel arra, hogy a radikális párt várható állásfogla­lása nem látszik valami kedvezőnek Bouisson szá­mára. A nehézségek abban rejlenek, hogy Bouisson mennél szélesebb alapon szeretné megalakítani kormányát és ennek következtében mennél több pártot igyekszik rábírni, hogy képviseltesse ma­gát a kormányban. Bizonyos, hogy egész sereg politikus biztató nyilatkozatot tett Bouissonnak és elvben megígérte, hogy belép.maid a kormány­ba, de éppen a szocialistákkal, akiknek csatlako­zására pedig nagy súlyt vet, még a legkevésbé tudott boldogulni Bouisson. A szocialisták „köztársasági harcot** követelnek Tudvalevően Bouisson hosszú évekig a szo­cialistapárt tagja volt és csak két. évvel ezelőtt lé­pett ki belőle. De azért nem szakította meg a párttal való összeköttetéseit <ís még most is sok barátja van a szocialisták között. Éppen czert úgy vélekedett, hogy talán a siker nagyobb való­színűségével kísérelheti me£ a szocialisták meg : nyerését pártja számára es a miniszterelnöki székben való elődeinél nagyobb remenysegg&l szá­mi that arra, hogy például régi barátja, Leon Blum, a szocialistapárt elnöke egy Bouisson-kor­mánytól nem fogja megtagadni támogatásai, sot az együttműködést sem. Ebben a várakozasaban azonban csalódnia kellett. A szocialisták nem akarnak belépni a nemzeti egység kormányciba, még akkor sem, ha az előttük egyébkent rokon­szenves Bouisson állana az élén, hanem i>a köztar­sasági harc kormányát« követelik. A szocialisták­nak ez a határozata most már gon»lolkodoba ej­tette a köztársasági szocialisták és az új,szocialis­ták pártját is- amelyek pedig eddig halandók lettek volna belépni Bouisson tervezett szeles alapú koncentrációs kormányába. Ezek a vissza­utasítások, lemondások és húzódozások minden­esetre péntek este lényegesen megváltozott es mindenképpen megnehezült helyzet ele állították Bouissont. Délben még azt is híresztelték, hogy Bouisson azzal nyerte meg a szocialistákat, hogy megígérte nekik a katonai jellegű szélsőjobboldali szövetsé* ? esnek ket hét lefolyása alatt való föloszlatását. Istefelé cáfolták ennek az állítólagos Ígéretnek a hírét és a Bouissonhoz közelálló körökben arra is hivatkoztak, hogy a kiszemelt miniszterelnök­nek fölösleges volna lekenyerezni a szocialistákat, amikor a kormányban úgysem akarnak tárcát vállalni. Mit akar Herriot? Amint a Flandin-kormány megbuktatásában a radikálisoknak jutott a főszerep, a Bouisson-kor­mány esetleges létrejöttében vagy meghiúsulásá­ban szinten az övék lesz a? oroszlánrész. Herriot. akiből délben már biztosra vették, hogy^ mint tárcanélküli ál]amminiszter megmarad az új kor­mányban is, az újságírók érdeklődésére vájjon igaz-e ez a nir, beérte azzal a kijelentéssel, hogy tárcanélküli államminisztemek lenni nagyon hálátlan dolog. Mindamellett beavatott körökben úgy tudják, hog (v Herriot már, megígérte Bouis­sonnak, hogy mindenképpen támogatni fogja. A radikális párt előtt, Herriot azt a felfo/iást kép­viseli, hogy a válságot mennél sürgősebben meg hell oldani és haladéktalanul hozzá kell látni azok? nak az erélyes intézkedéseknek foganatosításához, amelyek szükségesek a frank értékállandóságának biztosítására. Ennek a céhiak szolgálatában áll tudvalevően Bouisson is, aki éppen ezért vala­mennyi párttal szemben azt hangoztatta, hogy a miniszterelnökségre csak akkor vállalkozik, ha a törvényhozó testületek minden megelőző vita nélkül megadják neki a rendkívüli meghatalma­zásokat. A radikális párt most éppen arról foly­tat megbeszéléseket, vájjon téljesítheti-e Bouisson föltételét. (T.) Esetleg már ma megalakul az áj kormány A Havas-iroda jelentése szerint Bouisson mára befejezte kormányalakítási tárgyalásait. A kijelölt miniszterelnök ma még megjele­nik az Elysée palotában. Holnap délelőtt Bouisson folytatja tárgyalásait. Bouisson amikor az Elysée palotába ment, bizakodó nyilatkozatot tett az újságírók előtt. Kijelentette, hogy kormánya talán éjfélkor, vagy éjszaka egy órakor megala­kul. Lebrun elnöknek, — mondotta Bouisson — a tárgyalások kielégítő eredményeiről fogok beszá­molni. A jelek szerint Bouissont minden csoport támogatja, amely a kormányalakítás szempontjá­ból tekintetbe jön. Szenátusi körökben úgy tudják, hogy Cail­lauxnak az új kormányban az lesz a feladata, liogy figyelemmel kísérjen és tanulmányozzon minden pénzügyi és gazdasági kérdést, amely a pénzügyi, a kereskedelmi és a földművelésügyi minisztériumok hatáskörébe tartozik, úgyszintén, hogy ellenőrizze a, költségvetési kiadásokat. Pé­tam tábornagy jelenlegi hatásköre kiszélesedik olyképpen, hogy feladata lesz a iiewizetvédelem egész területének megszervezése. Ma este a radikális-szocialista párt küldött­sége tárgyalásokat folytatott Bouisson kijelölt miniszterelnökkel és a párt hajlandóságát nyilvá­nította ahhoz, hogy a kormányalakításban rószt­vegyen. Valamennyi párt támogatja Bouissont Párizs, május 31. Bouisson kijelölt miniszterelnök az Elysée pa­lotából távoztában megerősítette előző nyilatkoza­tát az újságírók előtt. Hangsúlyozta, hogy kor­mányalakítási tárgyalásainak első és nehezebbik részén túl van és hogy számít a kormányalakítás sikerére. Bouissont a jelek szerint a képviselőház v<d(v­mennyi csoportja támogatni fogja, a kommunis­ták és szocialisták kivételivel. Nyugodt a tőzsde, az üzérek etíen rohamra indul a rendőrség Párizs, május 31. A tőzsde ma délelőtt nyugodtan viselkedett. A valuták jelentékenyen felemelkedtek. A font sterling a tegnapi 75.16 helyett 75.29-cel zárult. A dollár megtartotta tegnapi 15.19-es árfolyamát. A belga frank némileg emelkedett. Ezzel szemben a francia járadékkötvények megerősödtek. A tőzsde — írja a Temps pénzügyi szerkesz­tője — teljes bizalomról tanúskodott és magatar­tása példát szolgáltathat a közvéleménynek a hidegvér megőrzesére. Az üzérkedést jelentékenyen fékezte az ügyész­ségnek a törvénybeütköző üzérkedéssel szemben tanúsított erélyes magatartása, A Paris Soir ér­tesülése szerint ma délelőtt különböző párizsi ban­kokban tizenhét házkutatást rendeltek el és az el­járásokat nyolc vizsgálóbíró vezeti. Az ügyészség főképpen néhány külfölddel kapcsolatbari álló bank ellen lépett fel. 3Í66 millióval csökkent az aranykészlet A Francia Bank május 24-én lezárt és ma köz­zétett mérlege szerint az aranykészlet 3166 millió frankkal csökkent és 76,599.5 milliót tesz ki. A Temps értesülése szerint május 24-e óta az arany folytonosan gyors ütemben távozott az országból. Az ércfedezet százalékszáma 80.02-ről 78.032-re süllyedt. Megalakult az áj francia kormány Párizs, május 31. Bouisson éjszaka egy órakor megalakította kormányát. Ezek szerint: Miniszterelnök és belügyminiszter: Bouisson. Tárcanélküli miniszterek: Caillaux, Herriot, Marin és Pétain marsall. , Külügyminiszter: Laval. Igazságügyminiszter: Pernot. Hadügyminiszter: Maurin. Tengerészeti miniszter: Piétri. Légügyi miniszter: Denain. Kereskedelmi miniszter: Laureut-Eynac. Pénzügyminiszter: Palmade­Nemzetnevelési miniszter: Roustan. Közmunkaügyi miniszter: Paganon. Gyarmatügyi miniszter: Rollin. Munkaügyi miniszter: Frossart. Nyugdíjügyi miniszter: Parsetti. Földművelési miniszter: Roy. Közegészségügyi miniszter: Lafond. Postaügyi miniszter: Mandel. Bouisson az új kormányt csak holnap mutatja be a köztársasági elnöknek. A kormányban egy szocialista, egy újszocialista, hét radikális, két baloldali radikális, egy Flaudin-csonortbeli, két Marin-csoportbeli, egy TardieU-csoportbeli, há­rom pártonkívüli, egy tábornagy és két tábornok vesz részt. Kánya Kálmán külügyminiszter hazaérkezett A Magyar Távirati Iroda jelenti: Kánya Kál­mán külügyminiszter ma este külföldi tárgyalá­sairól visszaérkezett Budapestre. Kíséretében jöt­tek báró Bakacli-Bessenyey György, a külügymi­nisztérium politikai osztályának vezetője, gróf Csáky István és Mengele Ferenc követségi taná­csosok és Szent-Istvány Béla miniszteri tanácsos. Kánya külügyminiszter Svájcból visszatérve, pén­teken Bécsben délután 3 órakor felkereste Berger­Waldenegg osztrák külügyminisztert, akivel hosz­szabb megbeszélést folytatott. «« „Afrika fekete császára fellázította Eszak-Rhodesia benszölött bányászait London, május 31. Észak-Rhodesia rézbányavidékén összeütközé­sek voltak bensziilött munkások és a rendőrök között. A bérekkel és egy legutóbb kibocsátott adórendelettel elégedetlen mintegy 0000 benszülött sztrájkba lépett. A Roan Anteloppe bányában a rendőrök agyonlőttek hat benszülöttet. Mintegy 3000 benszülött megtámadta és lerombolta az igaz­gatósági épületet és tönkretette a gépeket. Másik 300 benszülött a villamostelepet táraadta meg. Bulawayoban és más helyeken mozgósították a polgárőrség benszülött és európai tagjait ás útnak indították őket a veszélyeztetett vidékre. Két angol csapatszállító repülőgép, a délrhodésiai Saliaburyból rendőri csapatokat szállított a za­vargások helyére. Az angol sajtó jelentése szerint az »Őrtorony« nevű titkos benszülött szekta röpiratokban felszó­lította a benszülötteket, hogy vegyék birtokukba Afrikát. A rendőrség az egyik benszülött vezért letartóztatta. A letartóztatott »Afrika császárá­nak« nevezi magát. Á német hadügyminiszter közbelépésére megszűnik Streicher szélső antiszemita lapja, a Stürmer Bécs, május 3L A kormányhoz közel álló Neuigkeitsweltblatt állítólag megbízható forrásból származó berlini jelentése szerint a napokban a berlini propá­gandaminisztériumban Goebbels propagandami­niszter jelenlétében tárgyalás folyt le Julius Streicher nürnbergi körzeti vezető és Blomberg hadügyminiszter között. Blomberg tábornok kö­vetelte, hogy Streicher szüntesse be szélső anti­szemita lapjának, a Stürmernek megjelenéséi, mert külföldön a lap rossz szolgálatot tesz a biro­dalomnak. Streicher olyan hangosan, hogy a szomszéd szobában is minden szót hallottak, az asztalra csapva felelt a hadügyminiszternek: »Amíg minden zsidó nem lóg, addig a lap nem szűnik meg«:. Goebbels igyekezett közvetíteni, de Blomberg erélyesen válaszolt:' »ön elfelejti, hogy jöhetnek még idők, mikor mi erősebbek leszünk, mint önök«. Streicher végül is engedett a Reichs­wehr makacs követelésével szembén és megígérte, hogy a Stürmert hat héten belül megszüntetii

Next

/
Thumbnails
Contents