Pesti Napló, 1935. december (86. évfolyam, 274–297. szám)

1935-12-01 / 274. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1935 december í Standard SUPER 36 RADIÓVAL Ha érdekli a fenti készülék forduljon bizalommal hozzánk. Lakásán szakszerűen bemutatjuk HORYAI RADIO Erzsébet körűt 40. Tel.: 34-3-64 A rádiókészüléket készségesen bemutatja i Sternberg •nagyar kir. udv. hangszergyár VII., Rákóczi út 60 Szakszerűen bemutatja a most megnyílt ©FF MA NN RADIO ..-.V, Lipót kprút I? — 30-5-31.:. . Az összes Standard-készülékek nagy raktára, rádiószakUzlet oki. gépészmérnök IV., Kossuth Lafos ucca 4. Telaíón B-91-1E Készséggel bemutatjuk lakásén is »;, PoiimaniMky u. 39. FiókUsiet • «áfciczi út 30 Megjelent az összes rádiókészülék- és alkatrészújdonságokat tartalmazó árjegyzékünk ! Díjtalanul küldjük 1 Metternich? Az időket megállítani ő sem tudta. Nagy elméjével is csak annyit ért el, amennyit minorum gentium cenzorok, hogy az írói stílust elfinomítottá, hajlékonyabbá tegye, írót megtanítson arra, hogyan lehet a sorok közt írni, olvasót kioktasson arra, ho­gyain lehet a sorok közt olvasni. Ennyit tett Metternich a kultúráért, minden más pedig kívüle, sot az ő akarata ellenére tevődött. Mert mindent meg lehet írni és még a legna­gyobb elnyomatás idején is. Az egész csak stílus kérdése. De mindek a finomkodó ügyesség stílusa, amikor itt van a szabadság emberi és magyar stílusa, ez a szép telitüdejű stílus, amely leg­szerencsésebb ihletében Petőfi Sándort adta a magyarságnak és a világnak. Szabadság! Tér­VAN kisüveg is Hézagpótló újítás I •keserűvíz 2-~3-szori használatra I Kérjen mindenütt kisüveg kcserűvlxct jünk vissza a mába. Térjünk vissza Miklós Andorhoz, aki halála második évfordulóján is jelenvaló közöttünk. Itt él. És ezért tudunk róla írni a pátosz rekedtsége nélkül. De azzal a benső szeretettel és hűséggel, amivel va­gyunk iránta és amivel ő volt a magyarság és a szabadság iráni Vezérünk ^volt és drága személyén túl vezérünk, aki neki is vezéce . volt, dicsőséges testetlen életével vezér a _sza­1 badság abban az óriási és halhatatlan törté­! nelmi testben, ami a magyar nemzet. így ír­l juk ezt a hűségnek ebben az órájában. ISTEN ELTESSE KEDVES ELŐFIZETŐNK! December 7-én bontjuk ki az új születésnapi borítékot 'A 200.000 pengős Miklós Andor Alapból negyedévenként 10.000 pengőt osztunk ki kész­pénzben előfizetőink között. Születésnapi ajándék formájában ítéljük oda ezt az össze­get, kijelölünk és közjegyző előtt borítékba zárunk egy-egy dátumot, akik előfizetőink közül ezen a napon születtek, azokat ajándé­kozzuk meg. Ebben a negyedévben már felbontottunk egy borítékot és 5000 pengőt kiosztottunk előfizetőink között. December 7-én bontjuk ki a második 5000 pengő titkát rejtő borítékot közjegyző jelenlété­ben és a benne lévő dátumot a következő nap, de­cember 8-án hozzuk nyilvánosságra a Pesti Napló-b an. Mit kell tudni minden olvasónknak? í. A Pesti Napló 10.000 pengős születés­napi pályázatán résztvehet a Pesti Napló minden rendes előfizetője. Csak annak a születés­Hapja számit, akinek nevére az előfizetési nyugta szól. 2. Felhatalmazzuk azonban előfizetőinket, hogy maguk helyett közeli családtagjukat, felesé­güket, férjüket vagy gyermeküket nevezzék meg, akinek születésnapjával a pályázaton résztvesznek. Ennek a bejelentésnek meg kell érkezni a Pesti Napló kiadóhivatalába a boríték felbontásáig. Minden egyes előfizető maga helyett csak egy csa­ládtagot nevezhet meg kedvezményezettnek. Egy előfizetéssel csak egyszeri eséllyel lehet pályázni. 3. Jogi személyek, egyesületek, cégek csakis abban az esetben vehetnek részt a születésnapi pályázaton, ha a boríték felbontásáig megnevez­nek egy személyt, aki nevükben a pályázaton résztvesz. Magáncégek is csak ilyen feltétel mel­lett vehetnek részt a pályázaton. Ez a bejelentési kötelezettség azokra az előfizetőinkre is vonatko­zik, akik kettős néven vagy társas előfizetés for­májában járatják a Pesti Naplót. 4. A Pesti Napló közjegyző előtt borítékba tesz egy dátumot az év 365 napja közül. A borí­tékot később, ugyancsak közjegyző előtt felbont­juk és a belőle kikerülő dátumot kihirdetjük. Aki a boríték felbontásának napjáig előfizet a Pesti Naplóra és a boríték felbontásának napján a Pesti Nap ló tényleges előfizetője, résztvehet a versenyen. 5. A döntő nap nyilvánosságra kerülése után az e napon születettek azonnal bejelenthetik igé­nyüket a Pesti Napló kiadóhivatalában. A születésnapot hiteles okmánnyal kell igazolni. 6. A szerencsés napon való születésen kívül semmi más nem kell az ajándék elnyeréséhez, mint hogy a szerencsés nyertes előfizetőink közé Hoppért Gyuláné szül. Rosenfeld Amália úgy a maga mint gyermekei Leó, Kata és Gábor ne­vében összetört szívvel jelentik, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa Huppert Gyula Monoron november hó 30-ón. életének 73-ik évé­ben jobblétre szenderült. 1935 december 2-án délután 3 órakor Monoron temetjük. Dr. Huppert Leóné sz. Neumann Anna, Huppert Gáborné sz. Hajdú Zsuzsa menyei, Nádai Albert veje, Nádai József, Huppert MariKa unokái tartozzék a boríték felbontásakor. A szerencsés nap szülöttje a Pesti Napló kiadóhivatalában (VII., Rákóczi út 54.) adhatja át hiteles okmányait, illetve postán erre a címre küldheti be. 7. A jelentkezés határideje a boríték felbontá­sától számított négy hét, déli 12 óráig. 8. Ha csak egy jelentkező van, az egész 10.000, illetve 5000 pengőt ő nyeri, ha többen vannak, akkor az összeg egyenlő arányban kerül köztük felosztásra. 9. A nyertesek születésnapi ajándékát a jelent­kezési határnap letelte után azonnal kifizetjük a közjegyző által jóváhagyott és lezárt lista alapján. 18. A Pesti Napló és testvérvállalatainak alkal­mazottai és azok hozzátartozói most is, mint az előző versenyből, ki vannak zárva. 11. A pályázat minden fázisát közjegyző ellen­őrzi. 12. Isten éltesse kedves előfizetőnk. Letartóztatták a szolnoki javadalmi hivatal főnökét Szolnok november 30, Szombat d'élután tartották meg Szolnokon a városi kúpviselőtestület rendes közgyűlését, ame­lyen Tóth Tamás polgármester bejelentette Farkas Tivadarnak, a javadalmi hivatal főnökének letar­tóztatását. V f Farkas Tivadar, akit a javauatmi hivatalnál történt visszaélésekkel kapcsolatban letartóztattak, szombaton délelőtt bejelcnette a Vité^^Rgndből való kilépését. A közgyűlés elhá|áPoztá) !.-flogy a városi képviselőtestületi tagválas'ztásokát decem­ber 8-án tartják megj. ©if iáit 5 (globális) elüfizetis a Népszövetség kiadván^eiira. Megrendelések eszközölhetők a NépszövetségtnagyarországyeVVkaUnil Grill-fféle könyvkereskedés R-T. Budapest V, Dorottya ucca 2. A Népszövetség összes kiadványai előfizethetők egy évié P 738,— Előfizethetők ezenkívül csoportonként, szakonként a következő kérdésekkel foglalkozó kiadványok, francia vagy angol nyelven: Gazdasági és pénzügyi kérdések (Questions économiques et financieres) 1 évreP 123.— Egészségttgy (Hygiene) ........ 1 évre P 61,50 Szociális kérdések (Questions sociales) .. 1 évre P 24.60 Jogi kérdések (Questions juridiques) 1 évreP 24.60 Mandátumok és rabszolgaság (Mandats et esclavage) 1 évre P 24.60 Politikai kérdések (Questions politiques) 1' évre P 24.60 Közlekedés és átmenő forgalom (Communications et transit) 1 évre P 24.60 A Népszövetség pénzügyi adminisztrációja (Administration financiere de la Société d. Nations 1 évre P 6.15 Szellemi együttműködés és nemzetközi irodák kiadványai (Cooperation intellectuelle et bureaux internationaux) ... 1 évreP 18.45 A Népszövetség összes folyóiratai (Toutes les publications périodiques) 1 évre P 369.— A Népszövetség kiadványairól és folyóiratairól részletes jegyzéket szí­vesen küldünk. A legfontosabb három folyóirat előfizetési ára egy évre: Journal Officiel ••»••••HtMMrtMMIN'HMMHUNM' 1 92.30 Recueil des Traités P 184.50 Bulletin Mensu9l de Statistique P 24.60 Az előfizetésnek a fent ajánlott módja, hogy az érdeklődők­nek egyes szakokra vonatkozó összes kiadványok megjelené­sük sorrendjében elküldetnek, igen előnyös és olcsó. Az összes magyar és külföldi folyóira­tokra előfizetéseit, megrendeléseit pon­tosan elintézzük. ... Grill-féte könyvkereskedés Rt., Budapest V, Dorottya u. 2. « I A

Next

/
Thumbnails
Contents